คุณสมบัติ 'ค่าสูงสุด' (TopValues)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ค่าสูงสุด ส่งกลับจำนวนระเบียนที่ระบุหรือเปอร์เซ็นต์ของระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการส่งกลับค่าสูงสุด 10 ค่าแรก หรือ 25 เปอร์เซ็นต์แรกของค่าต่างๆ ทั้งหมดในเขตข้อมูลหนึ่ง

หมายเหตุ: คุณสมบัติค่าสูงสุดนำไปใช้เพื่อ ผนวก สร้างตาราง และเลือกแบบสอบถาม

การตั้งค่า

การตั้งค่าคุณสมบัติค่าสูงสุดคือการค่าจำนวนเต็มที่แสดงถึงค่าที่จะส่งกลับจำนวนที่แน่นอนหรือตัวเลขตาม ด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ซึ่งแสดงเปอร์เซ็นต์ของระเบียนเพื่อส่งกลับ ตัวอย่าง เพื่อส่งกลับค่าสูงสุด 10 ตั้งค่าคุณสมบัติค่าสูงสุด10 เมื่อต้องการกลับ 10 เปอร์เซ็นต์บนสุดของค่า ตั้งค่าคุณสมบัติค่าสูงสุด10%

คุณไม่สามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ในโค้ดโดยตรง จะถูกตั้งค่าในมุมมอง SQL ของหน้าต่างคิวรี โดยใช้nอันดับแรกหรือคำสั่งเปอร์เซ็นต์nบนสุดในคำสั่ง SQL

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าสูงสุด ได้โดยใช้แผ่นคุณสมบัติของแบบสอบถาม หรือกล่อง ค่าสูงสุด ภายใต้ เครื่องมือ บนแท็บ ออกแบบ

หมายเหตุ: คุณสมบัติ ค่าสูงสุด ในแผ่นคุณสมบัติของแบบสอบถามและแท็บ ออกแบบ เป็นกล่องคำสั่งผสมที่มีรายการค่าและค่าเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งของค่าเหล่านี้ หรือพิมพ์การตั้งค่าที่ถูกต้องในกล่องนั้นก็ได้

ข้อสังเกต

โดยทั่วไปแล้ว คุณใช้การตั้งค่าคุณสมบัติค่าสูงสุดร่วมกับเขตข้อมูลเรียงลำดับ เขตข้อมูลคุณต้องการแสดงค่าสูงสุดควรเป็นเขตข้อมูลอยู่ซ้ายสุดที่มีกล่องเรียงลำดับ ที่เลือกไว้ในตารางออกแบบแบบสอบถาม เรียงส่งกลับระเบียนคุณระบุจำนวนของ และการเรียงลำดับเรียงส่งกลับระเบียนที่ด้านบนสุด ถ้าคุณระบุว่า ระเบียนจำนวนที่ระบุจะส่งกลับ ระเบียนทั้งหมด ด้วยค่าที่ตรงกับค่าในระเบียนสุดท้ายจะส่งกลับด้วย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพนักงานกลุ่มหนึ่งมียอดขายดังต่อไปนี้

ยอดขาย

พนักงานขาย

90,000

Leverling

80,000

Peacock

70,000

Davolio

70,000

King

60,000

Suyama

50,000

Buchanan


ถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าสูงสุด เป็น 3 และให้กับเขตข้อมูลยอดขายเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย Microsoft Office Access 2007 จะส่งกลับระเบียนสี่ระเบียนดังต่อไปนี้

ยอดขาย

พนักงานขาย

90,000

Leverling

80,000

Peacock

70,000

Davolio

70,000

King


หมายเหตุ: เมื่อต้องการส่งกลับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดโดยไม่ให้แสดงค่าที่ซ้ำกัน ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน ในแผ่นคุณสมบัติของแบบสอบถามเป็น 'ใช่'

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้กำหนดสตริง SQL ที่ส่งกลับผลิตภัณฑ์ราคาแพงสูงสุด 10 อันดับแรกให้กับคุณสมบัติ แหล่งระเบียน สำหรับฟอร์มที่จะแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงมากที่สุดสิบชนิด

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×