คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Part

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้คุณสมบัติแบบกำหนดเองเพื่อกำหนดมุมมอง เค้าโครง แถบเครื่องมือ และการโต้ตอบของ Microsoft Office Excel Web Access Web Part ส่วนต่อไปนี้ให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับแต่ละคุณสมบัติ

ในบทความนี้

เวิร์กบุ๊กแสดงส่วน

แถบเครื่องมือและชื่อเรื่องส่วน

ส่วนการนำทางและการโต้ตอบ

ส่วนการแสดงสมุดงาน

เวิร์กบุ๊ก (WorkbookUri)

ป้อนในกล่องข้อความ URL หรือ UNC ของสมุดงานที่คุณต้องการแสดงใน Excel Web Access

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งเวิร์กบุ๊กได้อย่างง่ายดาย คลิเลือกลิงก์ ปุ่มตัวสร้าง และใช้หน้าต่างเลือกลิงก์ - เว็บเพจโต้ตอบ การค้นหาเวิร์กบุ๊ก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแสดงสมุดงาน Excel ใน Office Excel Web Access

รายการที่มีชื่อ (VisibleItem)

ใส่ช่วงที่มีชื่อ หรือชื่อของแผ่นงาน ตาราง แผนภูมิ รายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart ที่คุณต้องการแสดงใน Excel Web Access

เพื่อทำให้ง่ายต่อการแก้ไขสตริงแบบยาว คลิเลือกลิงก์ ปุ่มตัวสร้าง และใช้หน้าต่างสร้างข้อความ - โต้ตอบเว็บเพจ เพื่อแก้ไขสตริง

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ไม่ว่าคุณเลือกแผ่นงานที่ระบุหรือคุณบันทึกสมุดงานใน Excel Services

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูมุมมองรายการมีชื่อใน Excel Services

แถว (RowsToDisplay)

ป้อนจำนวนแถวที่จะแสดงเมื่อคุณเลื่อนหน้าแผ่นงานขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา ค่าที่ถูกต้องคือ 1 ถึง 500 ค่าเริ่มต้นคือ 75 ค่ายิ่งมากก็สามารถสร้างขนาดแบบอักษรที่ยิ่งเล็ก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การนำทางเวิร์กบุ๊กใน Excel Services

ค่านี้สามารถปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับให้ Web Part เป็นส่วนบุคคล ให้ดูที่ระบบวิธีใช้ Microsoft Windows SharePoint Services

คอลัมน์ (ColumnsToDisplay)

ป้อนจำนวนแถวที่จะแสดงเมื่อคุณเลื่อนหน้าแผ่นงานขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา ค่าที่ถูกต้องคือ 1 ถึง 500 ค่าเริ่มต้นคือ 75 ค่ายิ่งมากก็สามารถสร้างขนาดแบบอักษรที่ยิ่งเล็ก

ค่านี้สามารถปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับให้ Web Part เป็นส่วนบุคคล ให้ดูที่ระบบวิธีใช้ Microsoft Windows SharePoint Services

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การนำทางเวิร์กบุ๊กใน Excel Services

ด้านบนของหน้า

ส่วนของแถบเครื่องมือและชื่อเรื่อง

แถบชื่อเรื่อง:   

สร้างชื่อเรื่อง Web Part (AutoGenerateTitle) อัตโนมัติ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างชื่อเรื่องโดยอัตโนมัติตามชื่อแฟ้มของสมุดงานที่ระบุในคุณสมบัติ ชื่อเรื่อง ในส่วน ลักษณะที่ปรากฏ แล้วเพิ่มชื่อเรื่องนั้นในแถบชื่อเรื่อง Web Part ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อใช้ค่าปัจจุบันที่ป้อนในคุณสมบัติ ชื่อเรื่อง หรือซ่อนชื่อเรื่องถ้าคุณสมบัตินั้นไม่มีค่า

สร้างโดยอัตโนมัติ Web Part URL ของชื่อเรื่อง (AutoGenerateDetailLink)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติโดยอัตโนมัติในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ที่แสดงสมุดงานในหน้าต่างเบราว์เซอร์เมื่อถูกคลิกโดยผู้ใช้ ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อใช้ค่าอื่นที่ป้อนในคุณสมบัติ URL ของชื่อเรื่อง ในส่วน ขั้นสูง ซึ่งสามารถเป็นค่า URL ที่ถูกต้องใดๆ หรือไม่มีค่าได้ หลังกล่องกาเครื่องหมายถูกล้าง นอกจากนี้การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ยังเอาค่าปัจจุบันในคุณสมบัติ URL ของชื่อเรื่อง ออกไปด้วย

ชนิดของแถบเครื่องมือ (ToolBarStyle)

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงหรือซ่อนคำสั่งและปุ่มต่างๆ บนแถบเครื่องมือ

แบบเต็ม     แสดงแถบเครื่องมือแบบเต็ม กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกแล้วตามค่าเริ่มต้น

แถบเครื่องมือทั้งหมดรวมถึงต่อไปนี้: เมนูเปิด (คำสั่งเปิดใน Excel และคำสั่งSnapshot เปิดใน Excel ),อัปเด เมนู (รีเฟรชเชื่อมต่อเลือก คำสั่ง คำสั่งการเชื่อมต่อทั้งหมดที่มีการรีเฟรช คำสั่งคำนวณเวิร์กบุ๊ก และคำสั่งโหลดเวิร์กบุ๊ก ),ค้นหา ปุ่ม รูปปุ่ม รายการดรอปดาวน์มุมมอง เมื่ออยู่ในมุมมองรายการมีการตั้งชื่อ และวิธีใช้

คุณอาจจะใช้มุมมองแถบเครื่องมือแบบเต็มเมื่อคุณกำลังแสดง Excel Web Access บนเพจของ Web Part และเมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึงคำสั่งและปุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งหมด

สรุป     แสดงเฉพาะต่อไปนี้ เมนู เปิด (เปิดใน Excel และ เปิด Snapshot ใน Excel) เมนูปรับปรุง (ฟื้นฟูการเชื่อมต่อที่เลือก และ โหลดสมุดงานใหม่) รายการแบบหล่นลง มุมมอง เมื่ออยู่ในมุมมองรายการที่มีชื่อ ปุ่มการนำทางถ้าจำเป็น และ วิธีใช้

คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือสรุป เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อ Excel Web Access กับ Web Parts อื่นบนแดชบอร์ดหรือเพจของ Web Part อื่น และคุณต้องการเฉพาะเซตย่อยของคำสั่งและปุ่มต่างๆ ที่จำกัดนี้

เฉพาะการนำทาง     ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการรณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ โดยจะมีการแสดงคำสั่งและปุ่มต่างๆ ดังนี้

  • ถ้า Excel Web Access อยู่ในมุมมองแผ่นงาน ปุ่มการนำทางถ้าจำเป็น และ วิธีใช้

  • ถ้า Excel Web Access อยู่ในมุมมองรายการที่มีชื่อ รายการแบบหล่นลง มุมมอง ปุ่มการนำทางถ้าจำเป็น และ วิธีใช้

ไม่มี     การซ่อนแถบเครื่องมือ

คุณอาจเลือก ไม่มี เมื่อเลือกรายการที่มีชื่อที่เฉพาะเจาะจง เช่น ช่วงที่มีชื่อหรือแผนภูมิ ที่คุณต้องการแสดง และผู้ใช้ไม่ต้องการโต้ตอบและวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังสร้างแดชบอร์ดหรือเพจของ Web Part

คำสั่งบนเมนูเครื่องมือ:   

เปิดใน Excel เปิด Snapshot ใน Excel (AllowInExcelOperations)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงคำสั่ง เปิดใน Excel และ เปิด Snapshot ใน Excel บนเมนูเปิด ของแถบเครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดสมุดงานใน Microsoft Office Excel เมื่อ Excel ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อซ่อนคำสั่ง เปิดใน Excel และคำสั่ง เปิด Snapshot ใน Excel และเพื่อป้องกันผู้ใช้จากการเปิดสมุดงานใน Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดเวิร์กบุ๊กหรือ snapshot ใน Excel จาก Excel Services

รีเฟรชเลือกเชื่อมต่อ การรีเฟรชเชื่อมต่อทั้งหมด (AllowManualDataRefresh)

เลือกกล่องกาเครื่องหมานี้เพื่อแสดงคำสั่ง ฟื้นฟูการเชื่อมต่อที่เลือก และ ฟื้นฟูการเชื่อมต่อทั้งหมด บนเมนู ปรับปรุง ของแถบเครื่องมือ และทำให้ผู้ใช้สามารถฟื้นฟูการเชื่อมต่อทั้งหมดหรือการเชื่อมต่อที่เลือกไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกด้วยตนเองได้ ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อซ่อนคำสั่ง ฟื้นฟูการเชื่อมต่อที่เลือก และ ฟื้นฟูการเชื่อมต่อทั้งหมด บนเมนู ปรับปรุง ของแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: การดำเนินการฟื้นฟูด้วยตนเองยังสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อดำเนินการในการโต้ตอบที่ใช้แบบสอบถามของ Online Analysis Processing (OLAP) ในรายงาน PivotTable

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การรีเฟรชข้อมูลภายนอกใน Excel Services

คำนวณเวิร์กบุ๊ก (AllowRecalculation)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงคำสั่ง คำนวณสมุดงาน บนเมนู ปรับปรุง ของแถบเครื่องมือ ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อซ่อนคำสั่ง คำนวณสมุดงาน บนเมนู ปรับปรุง ของแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีผลต่อการแสดงของคำสั่งเท่านั้น และไม่มีผลกับการตั้งค่าการคำนวณปัจจุบันในเวิร์กบุ๊ก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลการคำนวณและการคำนวณใน Office Excel Web Access

รายการแบบหล่นลงของข้อมูลที่มีชื่อ (ShowVisibleItemButton)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงรายการแบบหล่นลง มุมมอง บนแถบเครื่องมือ ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก นอกจากนี้ Excel Web Access ยังต้องอยู่ในมุมมองรายการที่มีชื่อด้วย

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อซ่อนรายการแบบหล่นลง มุมมอง บนแถบเครื่องมือ คุณอาจต้องปิดใช้งานรายการแบบหล่นลงนี้ถ้าคุณอยู่ในมุมมองรายการที่มีชื่อ แต่คุณไม่ต้องการการให้ผู้ใช้อื่นเปลี่ยนรายการ และคุณต้องการรายการที่เฉพาะเจาะจงถูกแสดงในแดชบอร์ดหรือเพจของ Web Part

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูมุมมองรายการมีชื่อใน Excel Web Access

ด้านบนของหน้า

ส่วนของการนำทางและความสามารถในการโต้ตอบ

นำทาง:   

นำทางเวิร์กบุ๊ก (AllowNavigation)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อทำให้ผู้ใช้ย้ายไปรอบ ๆ เวิร์กบุ๊ก โดยใช้ปุ่มหน้าและแท็บแผ่นงานเพื่อหน้า หรือย้ายไปยังแผ่นงานอื่น และ โดยการใช้การค้นหา รูปปุ่ม ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกัน ผู้ใช้จากการย้ายไปรอบๆ สมุดงานโดยใช้ปุ่มเพจ แท็บแผ่นงาน และปุ่มค้นหา คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้ ถ้าคุณกำลังใช้งาน Excel Web Access เพื่อแสดงเฉพาะรายการที่มีชื่อที่เฉพาะเจาะจง เช่น ช่วงที่มีชื่อหรือแผนภูมิ หรือ Excel Web Access มีการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นบนแดชบอร์ด หรือเพจของ Web Part

เชื่อมโยงหลายมิติ (AllowHyperlinks)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมโยงหลายมิติที่ใช้งานอยู่ไปยังตำแหน่งภายในสมุดงาน หรือไปยังแฟ้มและเอกสารภายนอกสมุดงาน คุณสมบัติ การนำทางสมุดงาน ต้องถูกเปิดใช้งานด้วยเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังตำแหน่งภายในสมุดงาน

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อปิดใช้งานการเชื่อมโยงหลายมิติ ไม่ว่าไปยังตำแหน่งภายในสมุดงานหรือไปยังแฟ้มและเอกสารภายนอกสมุดงาน การเชื่อมโยงหลายมิติถูกแปลงเป็นสตริงข้อความที่ไม่ได้ใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กชีตใน Excel สำหรับ Windows

ตอบ:   

เวิร์กบุ๊กตอบ (AllowInteractivity)

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการโต้ตอบกับสมุดงาน ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก

การโต้ตอบกับสมุดงานประกอบด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้ การฟื้นฟูข้อมูลภายนอกด้วยตนเอง ตามกำหนดเวลา และโดยอัตโนมัติ การตั้งค่าพารามิเตอร์ การเรียงลำดับ การกรอง การทำเค้าร่าง และการขยายหรือการยุบระดับของข้อมูลในรายงาน PivotTable

ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ (AllowParameterModification)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงบานหน้าต่างงาน พารามิเตอร์ และเปิดใช้งานความสามารถในการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์เมื่อค่าเหล่านั้นถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับสมุดงาน ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อซ่อนบานหน้าต่างงาน พารามิเตอร์ และเพื่อป้องกันการแสดงและการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์เมื่อค่าเหล่านั้นถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับสมุดงาน

หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย ความสามารถในการโต้ตอบสำหรับสมุดงาน ถูกล้าง คุณสมบัติ การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ เป็นสีจาง และคุณไม่สามารถเลือกหรือล้างคุณสมบัติได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เวิร์กบุ๊กใน Excel Services

แสดงบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์ (ShowWorkBookParameters)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานการแสดงของบานหน้าต่างงาน พารามิเตอร์ ถ้าพารามิเตอร์ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับสมุดงาน ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกันการแสดงของบานหน้าต่างงาน พารามิเตอร์ ถึงแม้ว่าพารามิเตอร์ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับสมุดงาน นอกจากนี้ คุณอาจต้องล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกันผู้ใช้จากการเปลี่ยนพารามิเตอร์ เนื่องจากคุณต้องการให้ค่าถูกเปลี่ยนโดยใช้ Filter Web Parts แทน

หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายคุณสมบัติ การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ถูกล้าง คุณสมบัติ แสดงบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์ เป็นสีจาง และคุณไม่สามารถเลือกหรือล้างคุณสมบัติได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เวิร์กบุ๊กใน Excel Services

เรียงลำดับ (AllowSorting)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานการเรียงลำดับของช่วงเซลล์ ตาราง Excel และรายงาน PivotTable ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกันการเรียงลำดับของช่วงเซลล์ ตาราง Excel และรายงาน PivotTable อย่างไรก็ตาม การเรียงลำดับที่ถูกนำไปใช้แล้วกับสมุดงานจะยังคงอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเรียงลำดับข้อมูลใน Excel Services

Filtering(AllowFiltering)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานการกรองช่วงเซลล์ ตาราง Excel และรายงาน PivotTable และเพื่อเปิดใช้งานการทำเค้าร่าง ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกันการกรองช่วงเซลล์ ตาราง Excel และรายงาน PivotTable และเพื่อป้องกันการทำเค้าร่าง อย่างไรก็ตาม การเรียงลำดับที่ถูกนำไปใช้แล้วกับสมุดงานจะยังคงอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่กรองข้อมูลใน Excel Services

โต้ตอบ PivotTable ทั้งหมด (AllowPivotSpecificOperations)

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการดำเนินการของ PivotTable แบบโต้ตอบต่อไปนี้ การขยาย (การเข้าถึงรายละเอียด) และการยุบ (การไม่เข้าถึงรายละเอียด) ระดับของข้อมูล การเรียงลำดับ และการกรอง ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก

รีเฟรชถ้าเปิดใช้งานในเวิร์กบุ๊ก (AllowPeriodicDataRefresh) เป็นระยะ ๆ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อควบคุมการแสดงของข้อความของการดำเนินการฟื้นฟูเป็นระยะที่ด้านล่างของ Excel Web Access Web Part ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกันสมุดงานจากการฟื้นฟูข้อมูลภายนอกเป็นระยะ และเพื่อป้องกันการปรากฏของข้อความของการดำเนินการฟื้นฟูเป็นระยะที่ด้านล่างของ Excel Web Access Web Part

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การรีเฟรชข้อมูลภายนอกใน Excel Services

แสดงข้อมูลเป็นครั้งคราวรีเฟรชพร้อมท์ (AutomaticPeriodicDataRefresh)

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อควบคุมการฟื้นฟูเป็นระยะโดยอัตโนมัติ ได้แก่

เสมอ    แสดงพร้อมท์รีเฟรชเป็นงวด โดยไม่มีตัวเลือกเสมอ ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกตัวเลือกนี้ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานผู้ใช้สามารถตัดสินใจว่า จะรีเฟรชข้อมูล ในแต่ละช่วงเวลาที่จัดกำหนดการไว้ แต่ไม่ มีความสามารถในการเลือกเสมอ

แสดงหรือไม่ก็ได้    แสดงพร้อมท์การฟื้นฟูข้อมูลเป็นระยะ ด้วยตัวเลือก เสมอ ให้ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจว่าจะฟื้นฟูข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการพร้อมท์ที่ตามมาหรือไม่

ไม่     ซ่อนพร้อมท์การฟื้นฟูข้อมูลเป็นระยะและตัวเลือก เสมอ ให้ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานการฟื้นฟูข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการพร้อมท์ใดๆ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการกำหนดคุณสมบัตินี้ ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฟื้นฟูเป็นระยะถ้าเปิดใช้งานในสมุดงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การรีเฟรชข้อมูลภายนอกใน Excel Services

ปิดเซสชันก่อนที่จะเปิดใหม่หนึ่ง (CloseWorkbookSessions)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อปิดสมุดงานปัจจุบันหลังจากที่คุณเปิดสมุดงานใหม่ คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อมีผู้ใช้หลายรายกำลังดูสมุดงานเดียวกันอยู่

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อทำให้สมุดงานปัจจุบันเปิดไว้อยู่หลังจากที่คุณเปิดสมุดงานใหม่ กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกไว้แล้วตามค่าเริ่มต้น คุณอาจจะล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรักษาการโต้ตอบใดๆ กับสมุดงานปัจจุบันไว้ เช่น ตัวกรอง การเรียงลำดับ หรือการตั้งค่าพารามิเตอร์ หลังจากมีการเปิดสมุดงานอื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเซสชันและการหมดเวลาของเซสชันใน Excel Services

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×