คุณลักษณะที่เลิกใช้และหน้าที่การใช้งานที่มีการปรับเปลี่ยนใน Access 2010

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะแสดงรายการคุณลักษณะใน Microsoft Access 2010 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากคุณลักษณะที่มีอยู่ใน Access 2007 ตารางต่อไปนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีต่อฐานข้อมูล Access ของคุณ และให้ทางเลือกแก่คุณในกรณีที่มีตัวเลือกอื่นที่พร้อมใช้งาน

คุณลักษณะที่เลิกใช้และมีการปรับเปลี่ยน

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

ทางเลือก

คุณลักษณะบานหน้าต่างงาน เพิ่มเขตข้อมูล จะถูกแทนที่ด้วยแกลเลอรี ชนิดข้อมูล

แทนที่จะใช้ตัวเลือกการเพิ่มเขตข้อมูลจาก Ribbon ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณจะสามารถใช้แกลเลอรี ชนิดข้อมูล เพื่อเลือกชนิดข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าชนิดต่างๆ และบันทึกไว้เป็นของคุณเอง รวมทั้งนำมาใช้ใหม่ได้ แกลเลอรีชนิดข้อมูลทำให้สามารถใช้ชนิดข้อมูลและหน้าที่การใช้งานร่วมกันได้ดีขึ้น ตัวเลือกบานหน้าต่างงานเพิ่มเขตข้อมูลจะอนุญาตให้เก็บได้เฉพาะแม่แบบที่มีเขตข้อมูลเดียวเท่านั้น ในขณะที่ ชนิดข้อมูล อนุญาตให้เก็บแม่แบบที่มีหลายเขตข้อมูลได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับรายการเขตข้อมูลจะถูกละเว้น และการเรียกแมโครไปยังบานหน้าต่างงาน เพิ่มเขตข้อมูล จะล้มเหลว

จัดรูปแบบอัตโนมัติกลุ่มจะถูกแทนที่ ด้วยกลุ่มชุดรูปแบบของตัวเลือก

กลุ่ม การจัดรูปแบบอัตโนมัติ จะไม่มีอยู่ใน Ribbon สำหรับมุมมองเค้าโครงฟอร์มและมุมมองเค้าโครงรายงานอีกต่อไป การจัดรูปแบบอัตโนมัติจะถูกแทนที่ด้วยชุดรูปแบบ

ชุดรูปแบบจะมีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ดีกว่าสำหรับฟอร์มและรายงาน เนื่องจากชุดรูปแบบสามารถกำหนดเองได้ ขยายเพิ่มเติมได้ และสามารถดาวน์โหลดหรือใช้ร่วมกันกับผู้อื่นผ่านทาง Office Online หรืออีเมลได้ นอกจากนี้ ยังสามารถประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วย การจัดรูปแบบอัตโนมัติสามารถใช้ได้กับ Access เท่านั้น ในขณะที่ชุดรูปแบบสามารถใช้กับโปรแกรมประยุกต์ Office อื่นๆ ได้

คุณสามารถเพิ่มคำสั่ง การจัดรูปแบบอัตโนมัติ ลงใน Ribbon แบบกำหนดเองได้

ไม่สนับสนุนตัวควบคุมปฏิทิน (mscal.ocx) อีกต่อไป

ถ้าคุณเปิดฟอร์มที่มีตัวควบคุมปฏิทิน ตัวควบคุมจะไม่แสดงขึ้นใน Access 2010 และคุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า ฐานข้อมูล Access ของคุณมีการอ้างอิงถึงตัวควบคุมที่ขาดหายไปหรือที่ไม่สามารถใช้งานได้

เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้เอาตัวควบคุมปฏิทินออกจากโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

คุณสามารถใช้คุณลักษณะ DatePicker เพื่อเพิ่มตัวควบคุมปฏิทินได้

ไม่มี Data Access Page (DAP) อีกต่อไป

คุณจะไม่สามารถออกแบบและดำเนินการ Data Access Page ได้ แม้ว่าคุณจะมองเห็น DAP ในบานหน้าต่างนำทาง แต่เมื่อคุณพยายามเปิด DAP เหล่านั้น คุณจะเห็นข้อผิดพลาดที่ระบุว่า Access ไม่สนับสนุนการดำเนินการสำหรับ Data Access Page

DAP จะยังคงถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล และคุณสามารถใช้ Access รุ่นก่อนหน้าในการใช้งาน DAP เหล่านั้นได้ คุณสามารถใช้ SharePoint เพื่อโฮสต์ Access บนเว็บได้เช่นกัน

ไม่สามารถส่งออก นำเข้า และเชื่อมโยงไปยังข้อมูลจากแฟ้ม Lotus 1-2-3 ได้อีกต่อไป

คุณยังคงมองเห็นรายการ Lotus ใน Access 2010 แต่จะไม่สามารถทำงานกับรายการเหล่านั้นได้

คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด “ไม่พบ ISAM ที่สามารถติดตั้งได้”

ให้ใช้ Access รุ่นก่อนหน้าในการส่งออก นำเข้า หรือเชื่อมโยงข้อมูลจากแฟ้ม Lotus 1-2-3

ไม่สามารถส่งออก นำทาง และเชื่อมโยงไปยังข้อมูลจาก Paradox 3, 4, 5, 6, 7 ได้อีกต่อไป

คุณจะยังคงเห็นรายการ Paradox แต่จะไม่สามารถทำงานกับรายการเหล่านั้นได้ เนื่องจากจะไม่มีตัวเลือกในการดูข้อมูล ส่งออก และนำเข้า

คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด “ไม่พบ ISAM ที่สามารถติดตั้งได้”

ให้ใช้ Access รุ่นก่อนหน้าในการส่งออก นำเข้า หรือเชื่อมโยงข้อมูลจากแฟ้ม Paradox 3, 4, 5, 6, 7

ไม่สนับสนุน Red 2 ISAM หรือ Jet 2

ไม่สามารถส่งออก นำเข้า และเชื่อมโยงไปยังข้อมูลจาก Access 1.0 และ 2.0 (Red 2 หรือ Jet 2) ใน Access 2010

คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด “ไม่พบ ISAM ที่สามารถติดตั้งได้”

คุณจะต้องมี Access 2007 จึงจะสามารถส่งออก นำเข้า หรือเชื่อมโยงข้อมูลจากแฟ้ม Access 1.0 และ 2.0 (Red 2 หรือ Jet 2) ได้

ไม่สามารถใช้ Replication Conflict Viewer ได้

Replication Conflict Viewer ทำให้ผู้ใช้สามารถแสดงข้อขัดแย้งในการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบเป็นภาพ และทำการแก้ปัญหาได้

คุณสามารถเขียนฟังก์ชันการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งแบบกำหนดเอง และทำเครื่องหมายฟังก์ชันเหล่านั้นบนคุณสมบัติ ReplicationConflictFunction ในชุดแบบจำลองฐานข้อมูลได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างกระบวนงานแบบกำหนดเองเพื่อแก้ไข ข้อขัดแย้งให้ดูบทความเกี่ยวกับวิธีใช้คุณสมบัติ ReplicationConflictFunction

ไม่สนับสนุนรูปแบบ Snapshot อีกต่อไป

รูปแบบ Snapshot (.snp) เป็นรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งใช้ในการดูรายงาน Access บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Access ติดตั้งอยู่ ผู้ใช้ Access 2010 จะไม่สามารถส่งออกรายงานของพวกเขาไปยังรูปแบบ Snapshot ได้

คุณสามารถส่งออกรายงานของคุณในรูปแบบ XPS หรือ PDF หรือคุณจะส่งออกไปยังโปรแกรม Office อื่นๆ เช่น Word หรือ Excel ก็ได้เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ใน Access 2010 ให้ตรวจสอบการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

Top ของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×