คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Office InfoPath

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อวิธีใช้นี้อธิบายถึงคีย์ลัดสำหรับงานทั่วไปในMicrosoft Office InfoPath 2007 เช่นงานเมื่อการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คีย์ลัดเหล่านี้อ้างถึงรูปแบบคีย์บอร์ดสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบคีย์บอร์ดอื่น ๆ อาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมๆ กัน จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กดแป้น TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด จากนั้นกด ENTER แล้วกด CTRL+P

ในบทความนี้

การออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

การดูวิธีใช้

ในหน้าต่างวิธีใช้

ใช้เมนู แถบเครื่องมือ และบานหน้าต่างงาน

ใช้กล่องโต้ตอบ

พื้นฐานของ Microsoft Office

การออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

การพัฒนาเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่

CTRL+SHIFT+D

หมายเหตุ: เปิดกล่องโต้ตอบเริ่มต้นใช้งาน อยู่ กดแป้น TAB จนกระทั่งออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ถูกเลือก แล้วกด ENTER

เปิดกล่องโต้ตอบ เปิดในโหมดออกแบบ

CTRL+O หรือ CTRL+F12

แสดงบานหน้าต่างงาน ออกแบบงาน

ALT+N

แสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์มปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+B

ค้นหาคำหรือวลี

CTRL+F

แทนที่คำหรือวลี

CTRL+H

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

CTRL+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือก

CTRL+C

วางข้อความหรือรายการ

CTRL+V

พิมพ์เทมเพลตฟอร์มปัจจุบัน

CTRL+P

แสดงคุณสมบัติของตัวควบคุมที่เลือก

ALT+ENTER

แทรกตัวควบคุม

ALT + ฉัน C

เลือกตัวควบคุมก่อนหน้า

CTRL+< (เครื่องหมายน้อยกว่า) หรือ SHIFT+TAB

เลือกตัวควบคุมถัดไป

CTRL+> (เครื่องหมายมากกว่า) หรือ TAB

เปิด Microsoft Script Editor (MSE)

การกด ALT + SHIFT + F11

เปิดตัวนักพัฒนาศูนย์เว็บไซต์ Microsoft Office ในเว็บเบราว์เซอร์

ALT + H ฉัน

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

CTRL+K

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขึ้น

เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

CTRL+SHIFT+ ลูกศรลง

เลือกข้อความ กราฟิก หรือเขตข้อมูลหนึ่งบรรทัดบนหรือหนึ่งบรรทัดล่าง

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

แทรกสัญลักษณ์ยูโร

CTRL+ALT+E

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เอาการจัดรูปแบบทั้งหมดออก

CTRL+SPACEBAR

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+U

นำขีดทับไปใช้หรือเอาขีดทับออกจากข้อความที่เลือก

ALT+SHIFT+K

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ

นำไปใช้ หรือเอาสไตล์ปกติจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+N

นำไปใช้ หรือเอาสไตล์หัวเรื่อง 1 จากข้อความที่เลือก

ALT+CTRL+1

นำไปใช้ หรือเอาสไตล์หัวเรื่อง 2 จากข้อความที่เลือก

ALT+CTRL+2

นำไปใช้ หรือเอาสไตล์หัวเรื่อง 3 ออกจากข้อความที่เลือก

ALT+CTRL+3

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+SHIFT+L

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

CTRL+M

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

CTRL+SHIFT+M

จัดเต็มแนวย่อหน้าที่เลือก

CTRL+J

จัดชิดขวาย่อหน้าที่เลือก

CTRL+R

จัดกึ่งกลางย่อหน้าที่เลือก

CTRL+E

จัดชิดซ้ายย่อหน้าที่เลือก

CTRL+L

เพิ่มขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+จุลภาค

ลดขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายมหัพภาค

เปิดบานหน้าต่างงาน ฟอนต์

CTRL+D

การทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกตารางเกิดซ้ำ

ALT + ฉัน G

เปลี่ยนแปลงความกว้างของคอลัมน์ทางซ้ายของเส้นขอบโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความกว้างของคอลัมน์อื่น

กด SHIFT ค้างในขณะที่ลากเส้นขอบของคอลัมน์

เปลี่ยนแปลงความสูงของแถวด้านบนหรือด้านล่างเส้นขอบโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสูงของแถวอื่น

หมายเหตุ: สำหรับแถวที่มีขนาดที่สูงต่ำสุดของพวกเขา ทางลัดนี้เปลี่ยนความสูงของแถวเหนือเส้นขอบ ความสูงต่ำสุดของแถวจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงว่าประกอบด้วยข้อความหรือตัวควบคุม

กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่ลากเส้นขอบของแถว

ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์ที่เลือกทั้งหมดให้มีความสูงหรือความกว้างเท่ากัน

กด ALT ค้างไว้ขณะที่ลากเส้นขอบของแถวหรือคอลัมน์

ย้ายระหว่างเซลล์ถัดไปหรือเซลล์ก่อนหน้าในตาราง

TAB หรือ SHIFT + TAB
TAB เพิ่มแถวใหม่ลงในตารางถ้าคุณกดนั้นในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่ในเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกเซลล์ตาราง

F2

การแก้ไขและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ค้นหาการสะกดผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ถัดไป

หมายเหตุ: ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจการสะกดขณะพิมพ์ (กด ALT + T จากนั้น กด O ได้)

ALT+F7

บันทึกหรือประกาศเทมเพลตฟอร์มปัจจุบัน

หมายเหตุ: ทางลัดนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบที่ให้ทางเลือกระหว่างการบันทึกกับการประกาศเทมเพลตฟอร์มของคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะซ่อนกล่องโต้ตอบนี้ในครั้งถัดไป ให้กด ALT+SHIFT+F2 ซึ่งจะแสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ขึ้นมา

ALT+SHIFT+F2

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

CTRL+Y

บันทึกเทมเพลตฟอร์มปัจจุบัน

SHIFT+F12

แสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์มก่อนพิมพ์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงกล่องโต้ตอบ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+F, V

ย้ายไปยังหน้าถัดไป

ALT+ลูกศรขวา

ย้ายไปยังหน้าก่อนหน้า

ALT+ลูกศรซ้าย

ขยายเพื่อให้ได้มุมมองระยะใกล้ของเทมเพลตฟอร์ม

ALT+เครื่องหมายเท่ากับ

ย่อเพื่อดูเทมเพลตฟอร์มได้มากขึ้นในขนาดที่ลดลง

ALT+ยัติภังค์

ด้านบนของหน้า

การดูวิธีใช้

ใช้หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้จะให้การเข้าถึงเนื้อหาวิธีใช้ทั้งหมดของ Microsoft Office หน้าต่างวิธีใช้จะแสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้อื่นๆ

ในหน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

F1

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

กลับไปยังวิธีใช้ 2007 InfoPath และวิธี บ้าน

ALT+HOME

เลือกรายการถัดไป

TAB

เลือกรายการก่อนหน้า

SHIFT+TAB

เริ่มแอคชันเริ่มต้นสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในส่วนเรียกดูวิธีใช้ชื่อโปรแกรม เลือกรายการถัดไป หรือก่อนหน้า ตามลำดับ

TAB หรือ SHIFT+TAB

ในส่วนเรียกดูวิธีใช้ชื่อโปรแกรม ขยาย หรือยุบรายการที่เลือก ตามลำดับ

ENTER

เลือกไฮเปอร์ลิงก์หรือข้อความที่ซ่อนถัดไป รวมถึง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกข้อความที่ซ่อนอยู่อันก่อนหน้าหรือไฮเปอร์ลิงก์

SHIFT+TAB

เริ่มแอคชันสำหรับ แสดงทั้งหมด, ซ่อนทั้งหมด, ข้อความที่ซ่อน หรือไฮเปอร์ลิงก์ ที่เลือกไว้

ENTER

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อย ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงทีละมากขึ้น ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP, PAGE DOWN

แสดงเมนูคำสั่งของหน้าต่างวิธีใช้ การดำเนินการนี้จำเป็นที่จะต้องให้หน้าต่างวิธีใช้มีโฟกัสที่ใช้งานอยู่ (กด F1)

SHIFT+F10

หยุดแอคชันสุดท้าย (ปุ่ม หยุด)

ESC

รีเฟรชหน้าต่าง (ปุ่ม รีเฟรช)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

หมายเหตุ: ถ้าหัวข้อวิธีใช้ปัจจุบันไม่ใช่หน้าต่างที่ใช้งาน กด F6 แล้วกด CTRL + P

CTRL+P

เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อ

F6, ลูกศรลง

พิมพ์ข้อความในกล่อง พิมพ์คำเพื่อค้นหา

F6 ลูกศรลง (กดซ้ำ ๆ)

สลับระหว่างพื้นที่ในหน้าต่างวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น สลับระหว่างแถบเครื่องมือ กล่องพิมพ์คำที่จะค้นหา และรายการการค้นหา

F6

ในสารบัญในมุมมองแบบทรี เลือกรายการถัดไป หรือก่อนหน้า ตามลำดับ

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ในสารบัญในมุมมองแบบทรี ขยาย หรือยุบรายการที่เลือก ตามลำดับ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

เลือกไฮเปอร์ลิงก์ถัดไป หรือเลือก แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกไฮเปอร์ลิงก์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ดำเนินการการกระทำสำหรับไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด

ENTER

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

CTRL+P

พิมพ์คำถามค้นหา

ก่อนที่คุณสามารถพิมพ์คำถามค้นหา คุณต้องเลือกกล่องพิมพ์คำถามขอความช่วยเหลือ

วิธี

 1. กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู

 2. กดแป้น TAB ซ้ำ ๆ จนกว่าเคอร์เซอร์ปรากฏในกล่องพิมพ์คำถามขอความช่วยเหลือ

 3. พิมพ์คำถามของคุณ

 • เมื่อต้องการส่งคำค้นหาที่คุณพิมพ์ในกล่องพิมพ์คำถามขอความช่วยเหลือ กด ENTER

ด้านบนของหน้า

ใช้เมนู แถบเครื่องมือ และบานหน้าต่างงาน

การเข้าถึงและใช้แถบเมนูและแถบเครื่องมือ

ก่อนที่คุณสามารถย้าย หรือปรับขนาดแถบเครื่องมือ คุณต้องเลือกก่อนนั้น

วิธี

 1. กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู

 2. กด CTRL + TAB ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกแถบเครื่องมือ

 3. กด CTRL + SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูตัวเลือกแถบเครื่องมือ

 4. กดSหรือMเพื่อเลือกคำสั่งขนาด หรือย้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายแถบเครื่องมือ

CTRL + แป้นลูกศร

ชิดแถบเครื่องมือ

ให้กดลูกศรลง (กดซ้ำๆ กัน)

เทียบชิดขอบแถบเครื่องมือในแนวตั้งทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา (กดซ้ำ ๆ)

เลือกแถบเมนู หรือปิดเปิดเมนูและเมนูย่อยในเวลาเดียวกัน

ALT หรือ F10

เลือกบานหน้าต่างงานหรือแถบเครื่องมือหลังจากกด F10 หรือ ALT เพื่อเลือกแถบเมนู กดแป้นลูกซ้ำ ๆ เพื่อย้ายโฟกัสระหว่างการเปิดแถบเครื่องมือ แถบเมนู และบานหน้าต่างงาน

CTRL + TAB หรือ CTRL + SHIFT + TAB

เมื่อมีเลือกในแถบเครื่องมือหรือแถบเมนู เลือกปุ่มหรือเมนูบนแถบเครื่องมือถัดไป

TAB หรือลูกศรขวา

เมื่อถูกเลือกอยู่ในแถบเครื่องมือหรือแถบเมนู เลือกปุ่มก่อนหน้าหรือเมนูบนแถบเครื่องมือ

SHIFT + TAB หรือลูกศรซ้าย

เปิดเมนูที่เลือก หรือดำเนินการกระทำสำหรับปุ่มที่เลือกหรือคำสั่ง

ENTER

แสดงเมนูทางลัดของรายการที่เลือก

SHIFT+F10

แสดงเมนูทางลัดแถบชื่อเรื่อง

ALT+SPACEBAR

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยที่เปิดอยู่ เลือกคำสั่งถัดไป

ลูกศรลง

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยที่เปิดอยู่ เลือกคำสั่งก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกเมนูทางด้านซ้าย เมื่อมีการเปิดเมนูย่อย สลับไปมาระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย

ลูกศรซ้าย

เลือกเมนูทางด้านขวา เมื่อมีการเปิดเมนูย่อย สลับไปมาระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย

ลูกศรขวา

เลือกคำสั่งแรกบนเมนูหรือเมนูย่อย

หน้าแรก

เลือกคำสั่งสุดท้ายบนเมนูหรือเมนูย่อย

END

ปิดเมนูเปิดอยู่ เมื่อมีการเปิดเมนูย่อย ปิดเมนูย่อยเท่านั้น

ESC

เปิดเมนูที่เลือก

SHIFT+ลูกศรลง

เมื่อมีการเปิดเมนูย่อ แสดงชุดคำสั่งทั้งหมด

CTRL+ ลูกศรลง

สลับไปมาระหว่างบานหน้าต่างงานเทมเพลตฟอร์ที่ใช้งานอยู่

F6

เลือกรายการถัดไปในบานหน้าต่างงาน

TAB

เลือกรายการก่อนหน้าในบานหน้าต่างงาน

SHIFT+TAB

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดเพื่อเลือกทุกคำสั่งเมนูบนแถบเมนู กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู กดตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อรายการเมนูที่ประกอบด้วยคำสั่งที่คุณต้องการ

การเข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงาน

ก่อนที่คุณสามารถทำงานกับบานหน้าต่างงาน คุณต้องเปิดก่อน และเลือกชื่อนั้น

วิธี

 1. กด CTRL + F1 เพื่อเปิดบานหน้าต่างงาน

 2. กด F6 เพื่อเลือกแถบเมนู

 3. กด CTRL + SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูของตัวเลือกในบานหน้าต่างงาน

 4. กดแป้นMหรือSเพื่อเลือกคำสั่งขนาด หรือย้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงบานหน้าต่างงาน ออกแบบงาน

ALT+N

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานจากบานหน้าต่างอื่นในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจจำเป็นต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าการกด F6 ไม่แสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ลองกด ALT เพื่อวางโฟกัสบนแถบเมนู แล้ว กด CTRL + TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน

F6

ย้ายจากบานหน้าต่างงานหนึ่งไปยังอีกบานหน้าต่างงานหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

SHIFT+F6

ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน (หลังจากเลือกคำสั่งขนาด )

แป้นลูกศร

ย้ายบานหน้าต่างงาน (หลังจากเลือกคำสั่งย้าย )

แป้นลูกศร

เปิดบานหน้าต่างงาน หรือซ่อนบานหน้าต่างงานปัจจุบัน

CTRL+F1

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานจากหน้าต่างโปรแกรมที่ใช้งาน (คุณอาจจำเป็นต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

F6

เมื่อกำลังใช้งานเมนูหรือแถบเครื่องมือ ให้ย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน (คุณอาจจำเป็นต้องกด CTRL+TAB มากกว่าหนึ่งครั้ง)

CTRL+TAB

เปิดเมนูของตัวเลือกในบานหน้าต่างงาน

CTRL+SPACEBAR

ปิดเมนูถ้าหนึ่งคือเปิดอยู่ หรือกลับไปยังเทมเพลตฟอร์ม

ESC

เมื่อบานหน้าต่างงานใช้งานอยู่ เลือกตัวเลือกถัดไปในบานหน้าต่างงาน

TAB

เมื่อบานหน้าต่างงานใช้งานอยู่ เลือกตัวเลือกก่อนหน้าในบานหน้าต่างงาน

SHIFT+TAB

ย้ายขึ้นระหว่างตัวเลือกในเมนูย่อยที่เลือก หรือย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือก

ลูกศรขึ้น

เลื่อนระหว่างตัวเลือกในเมนูย่อยที่เลือก หรือย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือก

ลูกศรลง

เปิดเมนูที่เลือก หรือดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

ENTER

เปิดเมนูทางลัดในเทมเพลตฟอร์ม หรือเปิดเมนูดรอปดาวน์สำหรับรายการบานหน้าต่างงานที่เลือก

SHIFT+F10

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็น เลือกคำสั่งแรกบนเมนูหรือเมนูย่อย

หน้าแรก

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็น เลือกคำสั่งสุดท้ายบนเมนูหรือเมนูย่อย

END

ย้ายไปยังด้านบนของรายการในบานหน้าต่างงานที่เลือก

CTRL+HOME

ย้ายไปยังด้านล่างของรายการในบานหน้าต่างงานที่เลือก

CTRL+END

ด้านบนของหน้า

ใช้กล่องโต้ตอบ

การเข้าถึงและเลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ เปิดในโหมดออกแบบ

CTRL+O หรือ CTRL+F12

ย้ายจากกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่กลับไปยังเทมเพลตฟอร์มสำหรับกล่องโต้ตอบที่สนับสนุนลักษณะการทำงานนี้

ALT+F6

ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไป

CTRL+TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+TAB

สลับไปยังประเภทถัดไป

TAB

หมายเหตุ: หลังจากที่มีการเลือกประเภทแล้ว ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังชื่อประเภทที่คุณต้องการ

สลับไปยังประเภทก่อนหน้า

SHIFT+TAB

หมายเหตุ: หลังจากที่มีการเลือกประเภทแล้ว ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังชื่อประเภทที่คุณต้องการ

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการหรือกลุ่มของตัวเลือก

แป้นลูกศร

ดำเนินการการกระทำที่ถูกกำหนดให้กับปุ่มที่เลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เปิดรายการถ้ารายการถูกปิดอยู่ และย้ายไปยังตัวเลือกที่ระบุในรายการ

ตัวอักษรแรกของตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์

เลือกตัวเลือก หรือเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ALT+ ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

เปิดรายการดรอปดาวน์ที่เลือก

ลูกศรลง

ปิดรายการดรอปดาวน์ที่เลือก หรือยกเลิกคำสั่ง แล้วปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

เรียกใช้คำสั่งที่เลือก

ENTER

ไปที่โฟลเดอร์ก่อนหน้า

ALT+1

เปิดโฟลเดอร์ขึ้นหนึ่งระดับจากโฟลเดอร์ที่เลือก

ALT+2

ลบโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก

ALT+3

สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ในโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่

ALT+4

สลับระหว่างมุมมอง รูปขนาดย่อ รูปเรียงต่อกัน ไอคอน รายการ รายละเอียด คุณสมบัติ และ แสดงตัวอย่าง

ALT+5

แสดงเมนูทางลัดสำหรับโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก

SHIFT+F10

เปิดรายการมองหาใน หรือบันทึกใน รายการ (หรือเรียกว่าแถบที่อยู่ ใน Windows Vista)

F4

อัปเดตรายการโฟลเดอร์และไฟล์ในกล่องโต้ตอบ เปิด เปิดในโหมดออกแบบ หรือ บันทึกเป็น

F5

ใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นเขตข้อมูลลงในที่ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ หรือวางรายการ เช่นชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกการเลือกอักขระหนึ่งตัวทางซ้าย

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกอักขระหนึ่งตัวทางขวา

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกการเลือกคำหนึ่งคำทางซ้าย

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกคำหนึ่งคำทางขวา

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

SHIFT+END

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลพื้นฐานของ Microsoft Office

แสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

ALT+TAB

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

ALT+SHIFT+TAB

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

คืนค่าขนาดของหน้าต่างที่ใช้งานหลังจากที่คุณสามารถย่อ หรือขยายใหญ่

CTRL+F5

เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่อย่างน้อยหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

CTRL+F6

เมื่อมีการเปิดหน้าต่างมากกว่าหนึ่ง สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

เมื่อหน้าต่างเอกสารถูกขยาย ดำเนินการคำสั่งย้าย (บนเมนูตัวควบคุม สำหรับหน้าต่าง) ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่าง นั้นแล้ว กด ESC เมื่อเสร็จสิ้น

CTRL+F7

เมื่อหน้าต่างเอกสารถูกขยาย ดำเนินการคำสั่งขนาด (บนเมนูตัวควบคุม สำหรับหน้าต่าง) กดแป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง นั้นแล้ว กด ESC เมื่อเสร็จสิ้น

CTRL+F8

ย่อหน้าต่างให้เป็นไอคอน (ใช้ได้เฉพาะบางโปรแกรมของ Microsoft Office)

CTRL+F9

ขยายใหญ่สุด หรือคืนค่าหน้าต่างที่เลือกที่ถูกปรับขนาด

CTRL+F10

คัดลอกรูปภาพของหน้าจอลงในคลิปบอร์ด

PRINT SCREEN

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

ALT+PRINT SCREEN

เคลื่อนย้ายภายในข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×