คีย์ลัดสำหรับแผนผังองค์กร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายคีย์ลัดสำหรับงานทั่วไปในการAdd-in ของแผนผังองค์กรสำหรับโปรแกรม Microsoft Office เช่นกล่องสร้างหรือแผนภูมิองค์กรแสดง คีย์ลัดที่อ้างถึงรูปแบบคีย์บอร์ดสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบคีย์บอร์ดอื่น ๆ อาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดสหรัฐอเมริกา

สำหรับคีย์ลัดที่ซึ่งคุณต้องกดอย่าง น้อยสองแป้นพร้อมกัน แป้นลูกจะคั่น ด้วยเครื่องหมายบวก (+)

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ กด CTRL + P ได้อีกด้วย

สร้างกล่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างเป็นระดับย่อยลงในกล่องที่เลือกในปัจจุบัน

F2

สร้างเพื่อนร่วมงานก่อนกล่องที่เลือกในปัจจุบัน (ไปทางซ้าย หรือด้าน บน กล่องปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับสไตล์กลุ่ม)

F3

สร้างเพื่อนร่วมงานหลังจากกล่องที่เลือกในปัจจุบัน (ไปทางขวา หรือด้าน ล่างของ กล่องปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับสไตล์กลุ่ม)

F4

สร้างผู้จัดการสำหรับกล่องที่เลือกในปัจจุบัน

F5

สร้างผู้ช่วยลงในกล่องที่เลือกในปัจจุบัน

F6

เลือกกล่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกกล่องทั้งหมดในแผนภูมิ

CTRL+A

เลือกสาขาด้านล่าง manager(s) ที่เลือก

CTRL+B

เลือกกลุ่มที่กล่องที่เลือกในปัจจุบัน

CTRL+G

เลือกกล่องด้านบนสุด

CTRL + ALT + B

ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้าย

SHIFT+ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวา

SHIFT+ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกลงข้างล่าง

SHIFT+ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกขึ้น

SHIFT+ลูกศรขึ้น

เลือกกล่องถัดไปทางด้านซ้ายเมื่อมีเลือกกล่อง

ลูกศรซ้าย

เลือกกล่องถัดไปทางด้านขวาเมื่อมีเลือกกล่อง

ลูกศรขวา

ย้ายไปยังกล่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังกล่องถัดไปทางด้านซ้าย

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังกล่องถัดไปทางด้านขวา

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายไปยังกล่องถัดไปค่าในแผนภูมิ

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังกล่องถัดไปลงในแผนภูมิ

ลูกศรลง

ย้ายไปรอบ ๆ ในแผนภูมิ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังด้านบนของแผนภูมิ

หน้าแรก

ย้ายไปยังด้านล่างของแผนภูมิ

END

ย้ายหนึ่งหน้าจอลงในแผนภูมิ

PAGE DOWN

ย้ายหนึ่งหน้าจอไปทางขวาในแผนภูมิ

CTRL+PAGE DOWN

ย้ายหน้าจอหนึ่งค่าในแผนภูมิ

PAGE UP

ย้ายหนึ่งหน้าจอไปทางซ้ายในแผนภูมิ

CTRL+PAGE UP

ย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความถัดไปในกล่อง

TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความก่อนหน้าในกล่อง

SHIFT+TAB

แสดงแผนภูมิ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงแผนภูมิของคุณทั้งหมดภายในกรอบ

F9

แสดงแผนภูมิของคุณที่ 50% ของขนาดจริง

F10

แสดงแผนภูมิของคุณที่ขนาดจริง

F11

แสดงแผนภูมิของคุณที่ 200% ของขนาดจริง

F12

แก้ไขข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แก้ไขข้อมูลในกล่องรายการแรก
คุณยังสามารถเลือกกล่อง และเริ่มพิมพ์ได้ สิ่งที่คุณพิมพ์จะแทนรายการข้อความแรกในกล่อง ถ้าใดก็

ENTER หลังจากที่คุณเลือกกล่อง

ลบอักขระทางด้านขวาของจุด ถ้าไม่มีข้อความจะถูกเลือก
ลบข้อความที่เลือก ถ้าข้อความจะถูกเลือกไว้

DELETE

ลบอักขระทางด้านซ้ายของจุด ถ้าไม่มีข้อความจะถูกเลือก
ลบข้อความที่เลือก ถ้าข้อความจะถูกเลือกไว้

BACKSPACE

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ ลูกศรขวา

ย้ายไปยังแถวถัดไปในกล่องเมื่อทำการแก้ไขข้อความ
อนุญาตให้แก้ไขข้อความในกล่องเมื่อมีเลือกกล่องนั้น

ENTER

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

HOME

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ขยายส่วนที่เลือกไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

SHIFT+HOME

ขยายส่วนที่เลือกไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

SHIFT+END

ย้ายไปยังบรรทัดก่อนหน้าเมื่อทำการแก้ไขข้อความ

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังบรรทัดถัดไปเมื่อทำการแก้ไขข้อความ

ลูกศรลง

การใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังรายการถัดไป (กล่องรายการ กล่องข้อความ ปุ่ม กล่องกาเครื่องหมาย และอื่น ๆ)

TAB

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้า

SHIFT+TAB

เลือกรายการถัดไปในรายการหรือกลุ่มรายการที่คล้ายกัน

แป้นลูกศร

เปิดรายการกล่องกาเครื่องหมาย หรือ ปิดเมื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
กดปุ่มเมื่อมีเลือกปุ่ม

SPACEBAR

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นรายการถัดไปด้วยตัวอักษรนั้นในรายการหรือกลุ่มรายการที่คล้ายกัน

ตัวอักษร

เลือกปุ่มที่ มีเส้นขอบที่หนา

ENTER

ยกเลิกกล่องโต้ตอบ

ESC

ใช้เมนู

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานแถบเมนู

ALT

เปิดเมนูตัวควบคุม

ALT+SPACEBAR

เมื่อถูกเปิดใช้งานแถบเมนู

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ยกเลิกเมนู

ESC

เปิดเมนูตัวควบคุม

ALT+SPACEBAR

แสดงเมนู ตัวอย่าง พิมพ์F เพื่อแสดงเมนูไฟล์

ALT + ตัวอักษรแรกในชื่อเมนู

เมนูจะแสดงเมื่อใด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกคำสั่งที่เริ่มต้น ด้วยตัวอักษรตัวแรกของคำสั่งในรายการเมนู ตัวอย่างเช่น บนเมนูไฟล์ พิมพ์N เพื่อเลือกคำสั่งใหม่

อักษรตัวแรกของคำสั่งในรายการเมนู

เลือกคำสั่งที่เน้น

ENTER

ยกเลิกเมนู

ESC

เน้นคำสั่งก่อนหน้าในเมนู

ลูกศรขึ้น

เน้นคำสั่งถัดไปในเมนู

ลูกศรลง

เปิดเมนูทางด้านซ้าย

ลูกศรซ้าย

เปิดเมนูทางด้านขวา

ลูกศรขวา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×