คีย์ลัดสำหรับแผนผังองค์กร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายคีย์ลัดสำหรับงานทั่วไปในการAdd-in ของแผนผังองค์กรสำหรับโปรแกรม Microsoft Office เช่นกล่องสร้างหรือแผนภูมิองค์กรแสดง คีย์ลัดที่อ้างถึงรูปแบบคีย์บอร์ดสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบคีย์บอร์ดอื่น ๆ อาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดสหรัฐอเมริกา

สำหรับคีย์ลัดที่ซึ่งคุณต้องกดอย่าง น้อยสองแป้นพร้อมกัน แป้นลูกจะคั่น ด้วยเครื่องหมายบวก (+)

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ กด CTRL + P ได้อีกด้วย

สร้างกล่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างเป็นระดับย่อยลงในกล่องที่เลือกในปัจจุบัน

F2

สร้างเพื่อนร่วมงานก่อนกล่องที่เลือกในปัจจุบัน (ไปทางซ้าย หรือด้าน บน กล่องปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับสไตล์กลุ่ม)

F3

สร้างเพื่อนร่วมงานหลังจากกล่องที่เลือกในปัจจุบัน (ไปทางขวา หรือด้าน ล่างของ กล่องปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับสไตล์กลุ่ม)

F4

สร้างผู้จัดการสำหรับกล่องที่เลือกในปัจจุบัน

F5

สร้างผู้ช่วยลงในกล่องที่เลือกในปัจจุบัน

F6

เลือกกล่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกกล่องทั้งหมดในแผนภูมิ

CTRL+A

เลือกสาขาด้านล่าง manager(s) ที่เลือก

CTRL+B

เลือกกลุ่มที่กล่องที่เลือกในปัจจุบัน

CTRL+G

เลือกกล่องด้านบนสุด

CTRL + ALT + B

ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้าย

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวา

SHIFT+ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกลงข้างล่าง

SHIFT+ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกขึ้น

SHIFT+ลูกศรขึ้น

เลือกกล่องถัดไปทางด้านซ้ายเมื่อมีเลือกกล่อง

ลูกศรซ้าย

เลือกกล่องถัดไปทางด้านขวาเมื่อมีเลือกกล่อง

ลูกศรขวา

ย้ายไปยังกล่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังกล่องถัดไปทางด้านซ้าย

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังกล่องถัดไปทางด้านขวา

CTRL+ ลูกศรขวา

ย้ายไปยังกล่องถัดไปค่าในแผนภูมิ

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังกล่องถัดไปลงในแผนภูมิ

ลูกศรลง

ย้ายไปรอบ ๆ ในแผนภูมิ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังด้านบนของแผนภูมิ

HOME

ย้ายไปยังด้านล่างของแผนภูมิ

END

ย้ายหนึ่งหน้าจอลงในแผนภูมิ

PAGE DOWN

ย้ายหนึ่งหน้าจอไปทางขวาในแผนภูมิ

CTRL+PAGE DOWN

ย้ายหน้าจอหนึ่งค่าในแผนภูมิ

PAGE UP

ย้ายหนึ่งหน้าจอไปทางซ้ายในแผนภูมิ

CTRL+PAGE UP

ย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความถัดไปในกล่อง

TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความก่อนหน้าในกล่อง

SHIFT+TAB

แสดงแผนภูมิ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงแผนภูมิของคุณทั้งหมดภายในกรอบ

F9

แสดงแผนภูมิของคุณที่ 50% ของขนาดจริง

F10

แสดงแผนภูมิของคุณที่ขนาดจริง

F11

แสดงแผนภูมิของคุณที่ 200% ของขนาดจริง

F12

แก้ไขข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แก้ไขข้อมูลในกล่องรายการแรก
คุณยังสามารถเลือกกล่อง และเริ่มพิมพ์ได้ สิ่งที่คุณพิมพ์จะแทนรายการข้อความแรกในกล่อง ถ้าใดก็

ENTER หลังจากที่คุณเลือกกล่อง

ลบอักขระทางด้านขวาของจุด ถ้าไม่มีข้อความจะถูกเลือก
ลบข้อความที่เลือก ถ้าข้อความจะถูกเลือกไว้

ลบ

ลบอักขระทางด้านซ้ายของจุด ถ้าไม่มีข้อความจะถูกเลือก
ลบข้อความที่เลือก ถ้าข้อความจะถูกเลือกไว้

BACKSPACE

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ ลูกศรขวา

ย้ายไปยังแถวถัดไปในกล่องเมื่อทำการแก้ไขข้อความ
อนุญาตให้แก้ไขข้อความในกล่องเมื่อมีเลือกกล่องนั้น

ENTER

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

HOME

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ขยายส่วนที่เลือกไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

SHIFT+HOME

ขยายส่วนที่เลือกไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

SHIFT+END

ย้ายไปยังบรรทัดก่อนหน้าเมื่อทำการแก้ไขข้อความ

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังบรรทัดถัดไปเมื่อทำการแก้ไขข้อความ

ลูกศรลง

การใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังรายการถัดไป (กล่องรายการ กล่องข้อความ ปุ่ม กล่องกาเครื่องหมาย และอื่น ๆ)

TAB

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้า

SHIFT+TAB

เลือกรายการถัดไปในรายการหรือกลุ่มรายการที่คล้ายกัน

แป้นลูกศร

เปิดรายการกล่องกาเครื่องหมาย หรือ ปิดเมื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
กดปุ่มเมื่อมีเลือกปุ่ม

SPACEBAR

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นรายการถัดไปด้วยตัวอักษรนั้นในรายการหรือกลุ่มรายการที่คล้ายกัน

ตัวอักษร

เลือกปุ่มที่ มีเส้นขอบที่หนา

ENTER

ยกเลิกกล่องโต้ตอบ

ESC

ใช้เมนู

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานแถบเมนู

ALT

เปิดเมนูตัวควบคุม

ALT+SPACEBAR

เมื่อถูกเปิดใช้งานแถบเมนู

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ยกเลิกเมนู

ESC

เปิดเมนูตัวควบคุม

ALT+SPACEBAR

แสดงเมนู ตัวอย่าง พิมพ์F เพื่อแสดงเมนูไฟล์

ALT + ตัวอักษรแรกในชื่อเมนู

เมนูจะแสดงเมื่อใด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกคำสั่งที่เริ่มต้น ด้วยตัวอักษรตัวแรกของคำสั่งในรายการเมนู ตัวอย่างเช่น บนเมนูไฟล์ พิมพ์N เพื่อเลือกคำสั่งใหม่

อักษรตัวแรกของคำสั่งในรายการเมนู

เลือกคำสั่งที่เน้น

ENTER

ยกเลิกเมนู

ESC

เน้นคำสั่งก่อนหน้าในเมนู

ลูกศรขึ้น

เน้นคำสั่งถัดไปในเมนู

ลูกศรลง

เปิดเมนูทางด้านซ้าย

ลูกศรซ้าย

เปิดเมนูทางด้านขวา

ลูกศรขวา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×