คีย์ลัดสำหรับการทำงานกับรูปร่าง กล่องข้อความ และอักษรศิลป์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คีย์ลัดที่อธิบายในบทความนี้อ้างอิงกับ รูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบน คีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกันนั้น จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว

สำหรับคีย์ลัดสำหรับการทำงานกับกราฟิก SmartArt ให้ดูที่ คีย์ลัดสำหรับกราฟิก SmartArt

เมื่อต้องการดูคีย์ลัดเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรม Office แต่ละโปรแกรม ให้ดูที่ลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

คุณใช้โปรแกรม Office ตัวใดอยู่

PowerPoint

Project

Word

PowerPoint

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

ESC

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

Tab หรือ Shift+Tab จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

ใส่

เลือกวัตถุทั้งหมด (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

Ctrl+A

เลือกวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุอื่นๆ และวนไปด้านหน้าของกองวัตถุที่วางซ้อนกันอยู่

Tab หลังจากที่คุณเลือกวัตถุบนสุด

เลือกวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุอื่นๆ และวนย้อนกลับกองซ้อนของวัตถุ

Shift+Tab หลังจากที่คุณเลือกวัตถุบนสุด

เลือกหลายรูปร่าง

กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เลือกหลายรูปร่างที่มีข้อความ

กด Shift ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เปิดหรือปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

Alt+F10

ตัดวัตถุที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

Ctrl+Shift+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

Ctrl+Shift+V

วางแบบพิเศษ

Ctrl+Alt+V

จัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรืออักษรศิลป์

Ctrl+G หลังจากที่คุณเลือกรายการที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

ยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรืออักษรศิลป์

Ctrl+Shift+G หลังจากที่คุณเลือกกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

Shift+F9

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

Alt+F9

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

คีย์ลัดสำหรับใช้ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

Alt+F10

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มเดี่ยว

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายโฟกัสจากรายการภายในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของรายการ

ลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มนั้น

ลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

* (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

+ (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

- (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

Shift+ลูกศรขึ้น หรือ Shift+ลูกศรลง

เลือกรายการที่โฟกัส

Spacebar หรือ Enter

เพิ่มวัตถุอื่นไปยังส่วนที่เลือก

Shift+Spacebar

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส

Shift+Enter

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหน้า

Ctrl+Shift+F

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหลัง

Ctrl+Shift+B

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

Ctrl+Shift+S

เปลี่ยนชื่อรายการที่โฟกัส

F2

สลับโฟกัสคีย์บอร์ดภายในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ระหว่างมุมมองแบบทรีและปุ่ม แสดงทั้งหมด และ ซ่อนทั้งหมด

Tab หรือ Shift+Tab

ยุบกลุ่มทั้งหมด

Alt+Shift+1

ขยายกลุ่มทั้งหมด

Alt+Shift+9

ด้านบนของหน้า

โครงการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

ESC

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

Tab หรือ Shift+Tab จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

Shift+ลูกศรขวา

เลือกหลายรูปร่าง

กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เลือกหลายรูปร่างที่มีข้อความ

กด Shift ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

ตัดวัตถุที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

ด้านบนของหน้า

Word

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

ESC

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

Tab หรือ Shift+Tab จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกหลายรูปร่าง

กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เลือกหลายรูปร่างที่มีข้อความ

กด Shift ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

Alt+F10

เลือกรายการที่โฟกัส (ภายในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก)

Spacebar หรือ Enter

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส (ภายในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก)

Shift+Enter

แก้ไขข้อความในช่องข้อความ

F2 หรือ Enter หลังจากเลือกช่องข้อความ

แก้ไขข้อความในรูปร่าง

F2 หรือ Enter หลังจากเลือกรูปร่าง

ตัดวัตถุที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

Ctrl+Shift+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

Ctrl+Shift+V

วางแบบพิเศษ

Ctrl+Alt+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

คีย์ลัดสำหรับใช้ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

Alt+F10

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มเดี่ยว

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายโฟกัสจากรายการภายในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของรายการ

ลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มนั้น

ลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

* (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

+ (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

- (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

Shift+ลูกศรขึ้น หรือ Shift+ลูกศรลง

เลือกรายการที่โฟกัส

Spacebar หรือ Enter

เพิ่มวัตถุอื่นไปยังส่วนที่เลือก

Shift+Spacebar

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส

Shift+Enter

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

Ctrl+Shift+S

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×