คำสั่ง SELECT...INTO

สร้าง คิวรีแบบใช้สร้างตาราง

ไวยากรณ์

SELECT field1[, field2[, ...]] INTO newtable [IN externaldatabase]
FROM source

คำสั่ง SELECT...INTO มีส่วนต่างๆ ดังนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

เขตข้อมูล1, เขตข้อมูล2

ชื่อของเขตข้อมูลที่จะคัดลอกลงในตารางใหม่

newtable

ชื่อของตารางถูกสร้างขึ้น ถ้า newtable เหมือนกับชื่อของตารางที่มีอยู่ จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

externaldatabase

เส้นทางไปยัง ฐานข้อมูลภายนอก สำหรับคำอธิบายของเส้นทาง ให้ดูส่วนคำสั่ง IN

แหล่งข้อมูล

ชื่อของตารางที่มีอยู่ที่มีระเบียนถูกเลือก ซึ่งอาจเป็นหนึ่งตารางหรือคิวรีหรือมากกว่าก็ได้


ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้คิวรีสร้างตารางเพื่อรับระเบียน ทำสำเนาของตารางของคุณ หรือทำสำเนาเพื่อส่งออกไปยังฐานข้อมูลอื่น หรือใช้เป็นพื้นฐานสำหรับรายงานที่แสดงข้อมูลสำหรับช่วงเวลาเฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายงาน ยอดขายรายเดือนตามภูมิภาค โดยการเรียกใช้คิวรีสร้างตารางเดียวกันในแต่ละเดือน

หมายเหตุ: 

  • คุณอาจต้องการกำหนด คีย์หลัก สำหรับตารางใหม่ เมื่อคุณสร้างตาราง เขตข้อมูลในตารางใหม่จะสืบทอด ชนิดข้อมูล และขนาดเขตข้อมูลของแต่ละเขตข้อมูลในตารางย่อยของคิวรี แต่จะไม่โอนย้ายคุณสมบัติของเขตข้อมูลหรือตารางอื่นๆ

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลลงในตารางที่มีอยู่ ให้ใช้คำสั่ง INSERT INTO แทนที่จะสร้าง คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

  • เมื่อต้องการค้นหาว่าระเบียนใดจะถูกเลือกก่อนคุณเรียกใช้คิวรีสร้างตาราง ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบผลลัพธ์ของคำสั่ง SELECT ที่ใช้เกณฑ์ส่วนที่เลือกเดียวกันขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×