คำสั่ง INSERT INTO

เพิ่มระเบียนเดียวหรือหลายระเบียนไปยังตาราง ซึ่งอ้างอิงเป็น คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

ไวยากรณ์

คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลสำหรับหลายระเบียน:

INSERT INTO target [(field1[, field2[, ...]])] [IN externaldatabase]
SELECT [source.]field1[, field2[, ...]
FROM tableexpression

คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลสำหรับระเบียนเดียว:

INSERT INTO target [(field1[, field2[, ...]])]
VALUES (value1[, value2[, ...])

คำสั่ง INSERT INTO มีส่วนเหล่านี้:

ส่วน

คำอธิบาย

Target

ชื่อตารางหรือคิวรีที่จะผนวกข้อมูลระเบียน

field1, field2

ชื่อเขตข้อมูลที่จะผนวกข้อมูล ถ้าทำตามอาร์กิวเมนต์ Target หรือหรือชื่อของเขตข้อมูลที่จะรับข้อมูล ถ้าทำตามอาร์กิวเมนต์ Source

externaldatabase

เส้นทางไปยัง ฐานข้อมูลภายนอก สำหรับคำอธิบายของเส้นทาง ให้ดูส่วนคำสั่ง IN

Source

ชื่อของตารางหรือคิวรีที่จะคัดลอกระเบียน

tableexpression

ชื่อตารางที่แทรกระเบียนเอาไว้ อาร์กิวเมนต์นี้สามารถเป็นชื่อตารางเดี่ยวหรือผลลัพธ์แบบผสมจากการดำเนินการ INNER JOIN , LEFT JOIN หรือ RIGHT JOIN หรือคิวรีที่บันทึก

value1, value2

ค่าที่จะแทรกลงในเขตข้อมูลที่ระบุของระเบียนใหม่ แต่ละค่าถูกแทรกลงในเขตข้อมูลที่ตอบสนองต่อตำแหน่งของค่าในรายการ: value1 ถูกแทรกลงใน field1 ของระเบียนใหม่ value2 ลงใน field2 และอื่นๆ คุณต้องแยกค่าด้วยเครื่องหมายจุลภาค และล้อมเขตข้อมูลข้อความด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ (' ')


ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้คำสั่ง INSERT INTO เพื่อเพิ่มระเบียนเดี่ยวไปยังตารางที่ใช้ไวยากรณ์คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลสำหรับระเบียนเดียวตามที่แสดงด้านบน ในกรณีนี้ รหัสของคุณจะระบุชื่อและค่าสำหรับแต่ละเขตข้อมูลของระเบียน คุณต้องระบุแต่ละเขตข้อมูลของระเบียนที่จะกำหนดค่าให้และค่าสำหรับเขตข้อมูลดังกล่าว เมื่อคุณไม่ได้ระบุแต่ละเขตข้อมูล ค่าเริ่มต้นหรือ ให้แทรก Null สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เพิ่มระเบียนไปยังจุดสิ้นสุดของตาราง

คุณยังสามารถใช้ INSERT INTO เพื่อผนวกข้อมูลชุดระเบียนจากตารางหรือคิวรีอื่นโดยใช้ SELECT ... ส่วนคำสั่ง FROM ตามที่แสดงด้านบนในไวยากรณ์คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลสำหรับหลายระเบียน ในกรณีนี้ ส่วนคำสั่ง SELECT จะระบุเขตข้อมูลที่จะผนวกข้อมูลกับตาราง เป้าหมาย ที่ระบุ

ตาราง ต้นฉบับ หรือ เป้าหมาย อาจระบุตารางหรือคิวรี ถ้าระบุคิวรีแล้ว กลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access จะผนวกข้อมูลระเบียนกับตารางอันใดอันหนึ่งหรือตารางทั้งหมดที่ระบุโดยคิวรี

INSERT INTO ถือเป็นตัวเลือก แต่เมื่อรวมแล้ว ให้นำหน้าคำสั่ง SELECT

ถ้าตารางปลายทางมี คีย์หลัก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณผนวกค่าที่ไม่ใช่ Null และไม่ซ้ำกันกับเขตข้อมูลสำคัญเบื้องต้น ถ้าคุณไม่ได้ผนวก กลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access จะไม่ผนวกระเบียน

ถ้าคุณผนวกระเบียนกับตารางที่มีเขตข้อมูล AutoNumber และคุณต้องการกำหนดหมายเลขระเบียนที่ผนวกใหม่ ไม่ต้องรวมเขตข้อมูล AutoNumber ในคิวรีของคุณ ให้รวมเขตข้อมูล AutoNumber ในคิวรีถ้าคุณต้องการเก็บค่าดั้งเดิมจากเขตข้อมูลไว้

ใช้ส่วนคำสั่ง IN เพื่อผนวกระเบียนกับตารางในฐานข้อมูลอื่น

เมื่อต้องการสร้างตารางใหม่ ให้ใช้ SELECT... ให้ใช้คำสั่ง INTO แทนเพื่อสร้าง คิวรีแบบใช้สร้างตาราง

เมื่อต้องการค้นหาว่าระเบียนใดจะถูกผนวกก่อนคุณเรียกใช้คิวรีการผนวก ก่อนอื่นให้ดำเนินการและดูผลลัพธ์ของ เลือกคิวรี ที่ใช้เกณฑ์ส่วนที่เลือกเดียวกัน

คิวรีการผนวกจะคัดลอกระเบียนจากอย่างน้อยหนึ่งตารางไปยังคิวรีอื่น ตารางที่มีระเบียนที่คุณผนวกจะไม่ได้รับผลกระทบจากคิวรีการผนวก

คุณสามารถระบุค่าสำหรับแต่ละเขตข้อมูลในระเบียนใหม่อันเดียวโดยใช้ส่วนคำสั่ง VALUES แทนการผนวกระเบียนที่มีอยู่จากตารางอื่น ถ้าคุณละเว้นรายการเขตข้อมูล ส่วนคำสั่ง VALUES ต้องมีค่าสำหรับทุกเขตข้อมูลในตาราง มิฉะนั้น การดำเนินการ INSERT จะล้มเหลว ใช้คำสั่ง INSERT INTO เพิ่มเติมที่มีส่วนคำสั่งสำหรับแต่ละระเบียนเพิ่มเติมที่คุณต้องการสร้างขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×