คำสั่ง SELECT...INTO

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สร้างคิวรีแบบใช้สร้างตาราง

ไวยากรณ์

SELECT field1[, field2[, ...]] INTO newtable [IN externaldatabase]
FROM source

คำสั่ง SELECT...INTO มีสามส่วน

ส่วน

คำอธิบาย

field1, field2

ชื่อเขตข้อมูลที่จะคัดลอกลงในตารางใหม่

newtable

ชื่อของตารางจะถูกสร้างขึ้น ถ้า newtable นั้นเหมือนกับชื่อของตารางที่มีอยู่แล้ว จะเกิดข้อผิดพลาดที่สามารถตรวจจับได้

externaldatabase

เส้นทางไปยังฐานข้อมูลภายนอก สำหรับคำอธิบายของเส้นทาง ให้ดูที่ส่วนคำสั่ง IN

source

ชื่อของตารางที่มีอยู่ซึ่งมีระเบียนที่เลือก อาจเป็นตารางเดียวหรือหลายตารางหรือเป็นแบบสอบถามก็ได้


ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้แบบสอบถามแบบใช้สร้างตารางเมื่อต้องการเก็บถาวรระเบียน หรือสร้างสำเนาสำรองของตารางของคุณ หรือสร้างสำเนาสำหรับส่งออกไปยังฐานข้อมูลอื่นหรือเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับรายงานที่แสดงข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายงานยอดขายรายเดือนแยกตามภูมิภาคได้ด้วยการเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้สร้างตารางชุดเดียวกันทุกเดือน

หมายเหตุ: 

  • คุณอาจต้องการระบุคีย์หลักสำหรับตารางใหม่ เมื่อคุณสร้างตาราง เขตข้อมูลในตารางใหม่จะรับช่วงชนิดข้อมูลและขนาดเขตข้อมูลของแต่ละเขตข้อมูลในตารางที่สำคัญของแบบสอบถาม แต่ไม่มีการโอนเขตข้อมูลหรือคุณสมบัติอื่นของตาราง

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลไปยังตารางที่มีอยู่ ให้ใช้คำสั่ง INSERT INTO แทน เพื่อสร้างคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

  • เมื่อต้องการหาว่าระเบียนใดบ้างที่จะถูกเลือก ก่อนที่คุณจะเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้สร้างตาราง ขั้นแรกให้ตรวจดูผลลัพธ์ของคำสั่ง SELECT ที่ใช้เกณฑ์การเลือกเดียวกันหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×