คำสั่ง INSERT INTO

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพิ่มระเบียนหนึ่งหรือหลายระเบียนลงในตาราง ซึ่งเรียกว่า คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

ไวยากรณ์

แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูลหลายระเบียน

INSERT INTO target [(field1[, field2[, ...]])] [IN externaldatabase]
SELECT [source.]field1[, field2[, ...]
FROM tableexpression

แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูลระเบียนเดียว

INSERT INTO target [(field1[, field2[, ...]])]
VALUES (value1[, value2[, ...])

คำสั่ง INSERT INTO มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

target

ชื่อของตารางหรือแบบสอบถามที่ต้องการผนวกข้อมูลเข้า

field1, field2

ชื่อของเขตข้อมูลที่ต้องการผนวกข้อมูลเข้าถ้าตามหลังอาร์กิวเมนต์ target หรือชื่อของเขตข้อมูลที่ต้องการจะนำข้อมูลมาถ้าตามหลังอาร์กิวเมนต์ source

externaldatabase

เส้นทางไปยังฐานข้อมูลภายนอก สำหรับคำอธิบายของเส้นทาง ให้ดูที่ส่วนคำสั่ง IN

source

ชื่อของตารางหรือแบบสอบถามที่ต้องการคัดลอกระเบียนมา

tableexpression

ชื่อของตารางหนึ่งหรือหลายตารางที่ระเบียนได้ถูกแทรกเข้าไป อาร์กิวเมนต์นี้สามารถเป็นชื่อตารางเดียวหรือการรวมที่เป็นผลมาจากการดำเนินการ INNER JOIN , LEFT JOIN หรือ RIGHT JOIN หรือแบบสอบถามที่บันทึกไว้ก็ได้

value1, value2

ค่าที่ต้องการจะแทรกลงในเขตข้อมูลที่ระบุของระเบียนใหม่ แต่ละค่าจะถูกแทรกลงในเขตข้อมูลที่ตรงกับตำแหน่งของค่าในรายการ เช่น value1 จะถูกแทรกลงใน field1 ของระเบียนใหม่ value2 ลงใน field2 และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ คุณจะต้องคั่นระหว่างค่าต่างๆ ด้วยเครื่องหมายจุลภาค และใส่เขตข้อมูลข้อความไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ (' ')


ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้คำสั่ง INSERT INTO เมื่อต้องการเพิ่มระเบียนเดียวลงในตารางโดยใช้ไวยากรณ์คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลระเบียนเดียวดังที่แสดงไว้ที่ด้านบน ในกรณีนี้ รหัสของคุณระบุชื่อและค่าแต่ละเขตข้อมูลของระเบียน คุณต้องระบุแต่ละเขตข้อมูลของระเบียนที่ค่าจะถูกมอบหมายไปและค่าสำหรับเขตข้อมูลนั้น เมื่อคุณไม่ได้ระบุเขตข้อมูลแต่ละ ค่าเริ่มต้น หรือNull จะถูกแทรกสำหรับคอลัมน์ที่หายไป ระเบียนจะถูกเพิ่มไปยังจุดสิ้นสุดของตาราง

คุณสามารถใช้ INSERT INTO เพื่อผนวกชุดของระเบียนจากตารางหรือแบบสอบถามอื่นได้โดยใช้ส่วนคำสั่ง SELECT ... FROM ดังที่แสดงไว้ข้างต้นในไวยากรณ์แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูลหลายระเบียน ในกรณีนี้ ส่วนคำสั่ง SELECT จะระบุเขตข้อมูลที่จะผนวกไปยังตาราง target ที่ระบุ

ตาราง source หรือ target อาจระบุตารางหรือแบบสอบถาม ถ้าระบุแบบสอบถาม กลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access จะผนวกระเบียนลงในตารางใดๆ หรือตารางทั้งหมดที่ระบุโดยแบบสอบถาม

INSERT INTO จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่เมื่อมี ให้ใส่ไว้หน้าคำสั่ง SELECT

ถ้าตารางปลายทางมีคีย์หลักตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ผนวกค่าที่ไม่ซ้ำกันและไม่มีค่า Null ลงในเขตข้อมูลคีย์หลักเขตข้อมูลเดียวหรือหลายเขตข้อมูล ถ้าไม่ทำเช่นนั้น กลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access จะไม่ผนวกระเบียน

ถ้าคุณผนวกระเบียนไปยังตารางที่มีเขตข้อมูล AutoNumber และคุณต้องการกำหนดหมายเลขใหม่ระเบียน ไม่รวมเขตข้อมูล AutoNumber ในแบบสอบถามของคุณ รวมเขตข้อมูล AutoNumber ในแบบสอบถามถ้าคุณต้องการเก็บค่าจากเขตข้อมูลต้นฉบับ

ให้ใช้ส่วนคำสั่ง IN เมื่อต้องการผนวกระเบียนไปยังตารางในฐานข้อมูลอื่น

เมื่อต้องการสร้างตารางใหม่ ให้ใช้คำสั่ง SELECT... INTO แทนเพื่อสร้างคิวรีแบบใช้สร้างตาราง

เมื่อต้องการค้นหาว่าระเบียนใดบ้างที่จะถูกผนวกก่อนที่คุณจะเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล ขั้นแรกให้ดำเนินการและดูผลลัพธ์ของเลือกคิวรีที่ใช้เกณฑ์การเลือกเกณฑ์เดียวกัน

แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูลจะคัดลอกระเบียนจากตารางอย่างน้อยหนึ่งตารางไปยังอีกตารางหนึ่ง ตารางที่มีระเบียนที่คุณผนวกจะไม่ได้รับผลกระทบจากแบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล

แทนที่จะผนวกระเบียนที่มีอยู่จากอีกตารางหนึ่ง คุณสามารถระบุค่าให้กับแต่ละเขตข้อมูลในระเบียนใหม่ระเบียนเดียวโดยใช้ส่วนคำสั่ง VALUES ถ้าคุณไม่ใส่รายการเขตข้อมูล ส่วนคำสั่ง VALUES จะต้องมีค่าสำหรับทุกเขตข้อมูลในตาราง มิฉะนั้นการดำเนินการ INSERT จะล้มเหลว ให้ใช้คำสั่ง INSERT INTO เพิ่มเติมกับส่วนคำสั่ง VALUES สำหรับแต่ละระเบียนที่คุณต้องการจะสร้างเพิ่มเติมหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×