คำสั่ง GRANT

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ให้สิทธิ์ที่ระบุแก่ผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีอยู่

ไวยากรณ์

GRANT {privilege[, privilege, …]} ON
{TABLE table |
OBJECT object|

CONTAINER container } TO {authorizationname[, authorizationname, …]}

คำสั่ง GRANT มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

privilege

สิทธิ์ที่ต้องการจะให้ การระบุสิทธิ์จะใช้คำสำคัญต่อไปนี้

SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE, DROP, SELECTSECURITY, UPDATESECURITY, DBPASSWORD, UPDATEIDENTITY, CREATE, SELECTSCHEMA, SCHEMA และ UPDATEOWNER

tablename

ชื่อตารางที่ถูกต้องใดๆ

object

นี้สามารถประกอบด้วยวัตถุใด ๆ ไม่ใช่ตาราง คิวรีที่เก็บไว้ (มุมมองหรือกระบวนงาน ) คือ ตัวอย่างเช่น

container

ชื่อของคอนเทนเนอร์ที่ถูกต้อง

authorizationname

ชื่อผู้ใช้หรือชื่อกลุ่มหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×