คำสั่ง CREATE INDEX

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สร้างดัชนีใหม่บนตารางที่มีอยู่

หมายเหตุ: สำหรับฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ Microsoft Access, Microsoft Access database engine ไม่สนับสนุนการใช้สร้างดัชนี (ยกเว้นเพื่อสร้างดัชนี Pseudo บนความ ODBC ตารางที่ลิงก์ ) หรือคำสั่งภาษาข้อกำหนดของข้อมูลใด ๆ ใช้วิธีการสร้าง DAO แทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูส่วนข้อสังเกต

ไวยากรณ์

CREATE [ UNIQUE ] INDEX index
ON table (field [ASC|DESC][, field [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

คำสั่ง CREATE INDEX มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

index

ชื่อของดัชนีที่จะสร้าง

table

ชื่อของตารางที่มีอยู่ซึ่งจะผนวกดัชนีไว้

field

ชื่อของเขตข้อมูลเดียวหรือหลายเขตข้อมูลที่จะทำดัชนี เมื่อต้องการสร้างดัชนีแบบเขตข้อมูลเดี่ยว ให้แสดงรายการชื่อเขตข้อมูลในเครื่องหมายวงเล็บตามหลังชื่อตาราง เมื่อต้องการสร้างดัชนีแบบหลายเขตข้อมูล ให้แสดงรายการชื่อของแต่ละเขตข้อมูลที่จะรวมไว้ในดัชนี เมื่อต้องการสร้างดัชนีที่เรียงจากมากไปหาน้อย ให้ใช้ คำสงวน DESC มิฉะนั้น ดัชนีจะเรียงจากน้อยไปหามาก


ข้อสังเกต

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้มีค่าที่ซ้ำกันในเขตข้อมูลที่เป็นดัชนีหรือเขตข้อมูลของระเบียนต่างๆ ให้ใช้คำสงวน UNIQUE

ในส่วนคำสั่ง WITH ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ คุณสามารถบังคับใช้กฎการตรวจสอบข้อมูล โดยคุณสามารถทำได้ดังนี้

  • ไม่อนุญาตให้รายการค่า Null ในเขตข้อมูลที่มีการทำดัชนีหรือเขตข้อมูลของระเบียนใหม่ โดยใช้ตัวเลือกไม่อนุญาตให้มีค่า NULL

  • ป้องกันระเบียนที่มีค่า Null ในเขตข้อมูลที่เป็นดัชนีเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลไม่ให้ถูกรวมอยู่ในดัชนีโดยใช้ตัวเลือก IGNORE NULL

  • กำหนดให้เขตข้อมูลที่เป็นดัชนีเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลเป็นคีย์หลัก โดยใช้คำสงวน PRIMARY ซึ่งหมายความว่าคีย์ดังกล่าวเป็นคีย์ที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้คุณสามารถตัดคำสงวน UNIQUE ออกได้

คุณสามารถใช้ CREATE INDEX เพื่อสร้างดัชนีเทียมบนตารางที่ลิงก์ในแหล่งข้อมูล ODBC เช่น Microsoft? SQL Server? ซึ่งยังไม่มีดัชนีได้ โดยคุณไม่จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์หรือสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเพื่อสร้างดัชนีเทียม และฐานข้อมูลระยะไกลจะไม่ทราบว่ามีดัชนีเทียมและไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากดัชนีเทียม คุณจะใช้ไวยากรณ์เดียวกันสำหรับตารางดั้งเดิมและตารางที่มีการเชื่อมโยง ซึ่งการสร้างดัชนีเทียมบนตารางที่ใช้สำหรับอ่านอย่างเดียวจะมีประโยชน์เป็นพิเศษ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คำสั่ง ALTER TABLE เพื่อเพิ่มดัชนีแบบเขตข้อมูลเดียวหรือแบบหลายเขตข้อมูลลงในตารางได้ และคุณสามารถใช้คำสั่ง ALTER TABLE หรือคำสั่ง DROP เพื่อเอาดัชนีที่สร้างด้วย ALTER TABLE หรือ CREATE INDEX ออกได้เช่นกัน

หมายเหตุ: อย่าใช้คำสงวน PRIMARY เมื่อคุณสร้างดัชนีใหม่บนตารางที่มีคีย์หลักอยู่แล้ว มิฉะนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×