คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของผลิตภัณฑ์ Microsoft Office Communications

ปรับปรุงล่าสุด: มกราคม 2009

เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและแนวปฏิบัติในการใช้งานที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดโดยเฉพาะของ Microsoft Office Communications คุณควรอ่านทั้งคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ของผลิตภัณฑ์ Microsoft Office Communications และส่วนเสริมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หากคุณหรือองค์กรของคุณใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับบริการอื่นของ Microsoft ที่แยกออกมาต่างหาก คุณลักษณะบางประการอาจแตกต่างจากรายละเอียดที่จะกล่าวถึงข้างล่างนี้หรือในส่วนเสริมต่างๆ คุณลักษณะบางประการอาจรวมอยู่กับบริการ หรือบริการนั้นอาจมีคุณลักษณะอื่นเพิ่มเติม

ทั่วไป

Microsoft มุ่งมันที่จะปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคลของคุณ พร้อมกับให้บริการคุณด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้ง่ายและมีสมรรถนะสูงเช่นที่คุณต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงการเก็บข้อมูลและแนวปฏิบัติในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่แสดงรายการในส่วน "ส่วนเสริม" ของเอกสาร โดยมุ่งเน้นที่คุณลักษณะที่ติดต่อสื่อสารกับอินเทอร์เน็ต คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดของ Microsoft

ส่วนเสริมต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายปี 2008

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาจากคุณเหล่านี้จะถูกใช้โดย Microsoft บริษัทในเครือและบริษัทสาขาต่างๆ ของ Microsoft เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะที่คุณใช้และให้บริการหรือดำเนินธุรกรรมต่างๆ ที่คุณร้องขอหรือได้อนุญาตให้ดำเนินการ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft

นอกเหนือไปจากสิ่งที่ได้กล่าวมาในคำชี้แจงนี้แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มาจะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคุณ ในบางครั้งเราได้ว่าจ้างบริษัทอื่นเพื่อให้บริการบางอย่างภายในนามของเรา เช่น การตอบข้อสงสัยของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติให้กับบริการของเรา เราจะจัดข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทเหล่านั้นตามที่จะสามารถให้บริการดังกล่าวมาแล้วได้ และพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่น

Microsoft อาจเข้าใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาการติดต่อสื่อสารของคุณ เพื่อ: (a) ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตอบสนองคำขอซึ่งชอบด้วยกฎหมายหรือขั้นตอนทางกฎหมาย (b) ปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Microsoft หรือลูกค้าของเรา ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงของเราหรือนโยบายที่ควบคุมการใช้การบริการของคุณ หรือ (c) การกระทำด้วยความเชื่ออย่างสุจริตใจว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใช้หรือเปิดเผยเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานและลูกค้าของ Microsoft หรือสาธารณชน

ข้อมูลที่ Microsoft เป็นผู้เก็บรวบรวม หรือข้อมูลที่ส่งมายัง Microsoft โดยผลิตภัณฑ์ตามที่แสดงรายการในส่วน "ส่วนเสริม” ของเอกสารนี้อาจได้รับการจัดเก็บและประมวลผลในสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดที่ซึ่ง Microsoft หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือผู้ให้บริการให้บริการอยู่ Microsoft ปฏิบัติตามกรอบการทำงานด้านการคุ้มครองการให้ข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้กำหนดว่าด้วยการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลที่มาจากกลุ่มสหภาพยุโรป (EU)

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณลักษณะหลายประการซึ่งมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลมาตรฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ("ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน") จะได้รับการส่งไปยังเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปและบริการออนไลน์ที่คุณใช้ Microsoft ใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานในการนำเสนอคุณลักษณะหลายประการซึ่งมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยทั่วไป ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP, รุ่นของระบบปฏิบัติการ, รุ่นของเบราว์เซอร์, ตลอดจนการตั้งค่าภูมิภาคและภาษาของคุณ ในบางกรณี ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานยังอาจรวมถึงหมายเลขของฮาร์ดแวร์ของคุณ ซึ่งระบุถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ และรุ่น หากคุณลักษณะหรือบริการใดส่งข้อมูลมายัง Microsoft ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะถูกส่งมาด้วยเช่นกัน

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

Microsoft มุ่งมั่นที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณ เราใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย รวมไปถึงขั้นตอนต่างๆ ที่จะช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยจากการเข้าถึง การนำไปใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้มาบนระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงที่จำกัด และอยู่ในบริเวณที่มีการควบคุม

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

เราจะปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวและ/หรือส่วนเสริมของคำชี้แจงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงความคิดเห็นจากลูกค้า เมื่อเราประกาศการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้ เราจะปรับวันที่ "ปรับปรุงล่าสุด" ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า เราใคร่ขอให้คุณตรวจสอบคำชี้แจงและส่วนเสริมนี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบรายละเอียดการปกป้องข้อมูลจาก Microsoft

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft ยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็นจากคุณเกี่ยวกับคำชี้แจงฉบับนี้และส่วนเสริม หากคุณมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่าเราไม่ยึดมั่นต่อเอกสารเหล่านี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้ แบบฟอร์มการติดต่อสำหรับความคิดเห็นด้านความเป็นส่วนตัวของ UCหรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่นี้:

Microsoft Privacy - UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

คุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์

การรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft

คุณลักษณะนี้ทำอะไรบ้าง: การรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft นำเสนอบริการที่ช่วยให้คุณสามารถรายงานปัญหาที่พบมายัง Microsoft และรับข้อมูลที่อาจช่วยคุณหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งผ่านไป: หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวม ประมวลผล หรือส่งต่อโดยการรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft โปรดดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของการรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft ที่ คำชี้แจงสทธิ์ส่วนบุคคลของบริการการรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft

การนำข้อมูลไปใช้: ข้อมูลการรายงานข้อผิดพลาดที่คุณส่งอาจได้รับการนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าและเพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ ของ Microsoft

ทางเลือก/การควบคุม: คุณจะได้รับการเสนอโอกาสในการเข้าร่วมในการรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft เมื่อพบปัญหาเป็นครั้งแรก เมื่อคุณเลือกที่จะเปิดใช้งานบริการนี้ การรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft จะรายงานปัญหาที่คุณพบไปยัง Microsoft โดยอัตโนมัติ

ในบางกรณีที่เกิดขึ้นได้ยาก เช่น เกิดปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขเป็นอย่างยิ่ง Microsoft อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงส่วนต่างๆ ของหน่วยความจำ (ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกับโปรแกรมประยุกต์ใดๆ หรือทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะที่เกิดปัญหา) การตั้งค่ารีจิสทรีบางค่า และไฟล์หนึ่งหรือหลายไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงเอกสารที่ใช้งานอยู่ด้วย เมื่อมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม คุณจะมีโอกาสในการดูข้อมูลที่อยู่ในรายงานข้อผิดพลาดก่อนเลือกว่าจะส่งรายงานดังกล่าวไปยัง Microsoft หรือไม่

ข้อมูลสำคัญ: ลูกค้าองค์กรสามารถใช้นโยบายกลุ่มในการกำหนดลักษณะการทำงานของการรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft บนคอมพิวเตอร์ของตนได้ ตัวเลือกการกำหนดค่ามีความสามารถในการปิดการรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบและต้องการกำหนดค่านโยบายกลุ่มสำหรับการรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft คุณสามารถดูรายละเอียดด้านเทคนิคได้ที่ Windows Server Group Policy TechCenter

คำติชมแบบออนไลน์

คุณลักษณะนี้ทำอะไรบ้าง: คำติชมแบบออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการไปยัง Microsoft ได้โดยตรง

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งผ่านไป: หากคุณเลือกที่จะใช้งานคำติชมแบบออนไลน์ เนื้อหาในข้อความของคุณ และข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะถูกส่งไปยัง Microsoft

การนำข้อมูลไปใช้: ข้อมูลที่คุณส่งมานั้นไปใช้ในการปรับปรุงไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ของ Microsoft นอกจากนี้ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณยังสามารถนำมาใช้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำติชมที่คุณแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณใช้

ทางเลือก/การควบคุม: คุณจะใช้งานคำติชมแบบออนไลน์หรือไม่ก็ได้

วิธีใช้แบบออนไลน์

คุณลักษณะนี้ทำอะไรบ้าง: การคลิกที่วิธีใช้แบบออนไลน์หรือวิธีใช้จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับเอกสารความช่วยเหลือออนไลน์ เพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาล่าสุดที่มีอยู่

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งผ่านไป: เมื่อคุณใช้วิธีใช้แบบออนไลน์หรือวิธีใช้ คำขอของคุณจะถูกส่งไปยัง Microsoft เช่นเดียวกับการจัดอันดับหรือความคิดเห็นใดๆ ที่คุณเลือกที่จะแจ้งเกี่ยวกับหัวข้อวิธีใช้ที่นำเสนอให้กับคุณ หากคุณพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลลงในช่องค้นหาหรือคำติชม ข้อมูลนั้นจะได้รับการส่งไปยัง Microsoft แต่จะไม่มีการนำมาใช้ในการระบุตัวตนหรือติดต่อคุณ

การนำข้อมูลไปใช้: วิธีใช้แบบออนไลน์และวิธีใช้จะใช้ข้อมูลในการค้นหาของคุณเพื่อส่งคืนผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องที่สุด พัฒนาเนื้อหาใหม่ และปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่

ทางเลือก/การควบคุม: อย่าคลิกที่วิธีใช้แบบออนไลน์หรือวิธีใช้หากคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อกับเอกสารความช่วยเหลือออนไลน์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×