ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คัดลอกและวางใน Office สำหรับเว็บ

เนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีของเว็บเบราว์เซอร์การคัดลอกและการวางข้อความใน Microsoft Office สำหรับเว็บ จะแตกต่างจากการคัดลอกและวางข้อความในแอปพลิเคชัน Office บนเดสก์ท็อป บทความนี้จะให้ขั้นตอนสำหรับการคัดลอกและการวางในแต่ละโปรแกรม Office สำหรับเว็บ

คุณใช้โปรแกรมใดอยู่

Word สำหรับเว็บ

PowerPoint สำหรับเว็บ

OneNote สำหรับเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Office สำหรับเว็บ กับ SharePoint ๒๐๑๐ให้ดูที่คัดลอกและวางใน Office Web Apps

Word สำหรับเว็บ

การคัดลอกและการวางลักษณะการทำงานจะแตกต่างกันไปตามว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขในเบราว์เซอร์และไม่ว่าคุณจะวางเนื้อหาจากภายนอก Word สำหรับเว็บ หรือไม่

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดเอกสารในมุมมองการอ่าน คุณจะสามารถเลือกข้อความได้ครั้งละหนึ่งบรรทัดด้วยการลากเมาส์ (ไม่ใช่ดับเบิลคลิก) จากนั้น กด CTRL+C (Windows) หรือ ⌘+C (Mac) เพื่อคัดลอกข้อความ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดภายนอกเอกสารได้ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ข้อความจะถูกแทรกลงในตำแหน่งใหม่โดยไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ เช่น ตัวหนา หรือตัวเอียง รวมถึงสีด้วย คุณจะต้องตั้งค่าการจัดรูปแบบเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งในตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: เมื่อกำลังดูเอกสารอยู่ในเบราว์เซอร์ คุณสามารถเลือกข้อความได้อย่างต่ำหนึ่งบรรทัด ถ้าต้องการเลือกคำหรือวลี ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

ถ้าคุณต้องการวางภายในเอกสาร ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ในมุมมองการแก้ไข คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความรวมถึงรูปภาพภายในเอกสารนั้นได้ด้วยการเลือกข้อความหรือรูปภาพในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความหรือรูปภาพ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac)

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Firefox และคุณต้องการใช้คำสั่งคัดลอกตัดและวางบน ribbon Word สำหรับเว็บ คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ JavaScript ใช้คลิปบอร์ด ถ้าคุณไม่ต้องการทำเช่นนี้ให้ใช้คำสั่ง-C,-X, and-V

การวางจากภายนอก Word สำหรับเว็บ

เมื่อคุณวางข้อความจากภายนอกWord สำหรับเว็บ ข้อความจะถูกแทรกลงในเอกสารเป็นข้อความธรรมดา ในคำอื่นๆลักษณะของข้อความเช่นตัวหนาตัวเอียงหรือขนาดหรือสีที่เฉพาะเจาะจงจะยังไม่ได้รับการรักษาไว้และคุณจะต้องนำไฟล์เหล่านั้นมาใช้ใหม่ใน Word สำหรับเว็บ

รูปภาพที่คุณคัดลอกจากเว็บสามารถวางลงในเอกสารได้แต่ Word สำหรับเว็บ ไม่สนับสนุนการวางรูปภาพที่คัดลอกจากเอกสารหรือโปรแกรมอื่น ถ้ามีรูปภาพในเอกสารหรือโปรแกรมอื่นที่คุณต้องการใช้ใน Word สำหรับเว็บ ให้บันทึกรูปภาพลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วไปที่แทรกรูปภาพWord สำหรับเว็บ ในWord สำหรับเว็บ

ตารางและรายการ   เมื่อคุณวางข้อความที่จัดรูปแบบไว้ภายนอก Word สำหรับเว็บ เป็นแถวและคอลัมน์หรือเป็นรายการย่อยในรายการตารางหรือโครงสร้างลำดับชั้นจะไม่ปรากฏในข้อความที่วาง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการวางรายการดังกล่าวหนึ่งเซลล์หรือระดับในแต่ละครั้ง หรือเมื่อวางรายการเอาการจัดรูปแบบตัวเลขออกแล้วนำมาใช้ใหม่ในWord สำหรับเว็บ โดยใช้ปุ่มการใส่หมายเลขและเพิ่มปุ่มเยื้อง(แท็บหน้าแรก) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ไฮเปอร์ลิงก์    ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกวางเป็นข้อความคงที่ เมื่อต้องการสร้างลิงก์ให้ทำดังต่อไปนี้หลังจากวาง:

  1. เลือกข้อความ

  2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ลิงก์

  3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์

  4. ปล่อยให้ข้อความในกล่อง ข้อความที่แสดง อยู่ในลักษณะเดิม แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

PowerPoint สำหรับเว็บ

คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความภายในงานนำเสนอได้ด้วยการเลือกข้อความในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน PowerPoint บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac)

รูปภาพที่คุณคัดลอกจากเว็บสามารถวางบนสไลด์ได้แต่PowerPoint สำหรับเว็บ ไม่สนับสนุนการวางรูปภาพที่คัดลอกจากงานนำเสนอหรือโปรแกรมอื่นๆ ถ้ามีรูปภาพในงานนำเสนอหรือโปรแกรมอื่นที่คุณต้องการใช้ในPowerPoint สำหรับเว็บ ให้บันทึกรูปภาพลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วไปที่แทรกรูปภาพ> ในPowerPoint สำหรับเว็บ

เมื่อต้องการย้าย รูปภาพ จากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่ง ให้คัดลอกรูปภาพนั้น วางบนสไลด์ใหม่ แล้วจึงรูปภาพนั้นออกจากจุดเดิม

หมายเหตุ: 

  • คุณไม่สามารถคัดลอกหรือตัดข้อความในมุมมองการอ่านหรือการนำเสนอสไลด์ ได้ เมื่อต้องการให้สามารถคัดลอกหรือตัดข้อความได้ ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Firefox และคุณต้องการใช้คำสั่งคัดลอกตัดและวางบน ribbon PowerPoint สำหรับเว็บ คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ JavaScript ใช้คลิปบอร์ด ถ้าคุณไม่ต้องการทำเช่นนี้ให้ใช้คำสั่ง-C,-X, and-V

ด้านบนของหน้า

OneNote สำหรับเว็บ

การคัดลอกและการวางลักษณะการทำงานจะแตกต่างกันไปตามว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขในเบราว์เซอร์และไม่ว่าคุณจะวางข้อความจากภายนอก Microsoft OneNote สำหรับเว็บ

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดสมุดบันทึกในมุมมองการอ่าน คุณจะสามารถเลือกข้อความได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อป จากนั้น กด CTRL+C (Windows) หรือ ⌘+C (Mac) เพื่อคัดลอกข้อความ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดภายนอกสมุดบันทึกได้ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ข้อความจะถูกแทรกลงในตำแหน่งใหม่โดยไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ เช่น ตัวหนา หรือตัวเอียง รวมถึงสีด้วย คุณจะต้องตั้งค่าการจัดรูปแบบเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งในตำแหน่งใหม่

ถ้าคุณต้องการวางภายในสมุดบันทึก ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ในมุมมองการแก้ไข คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความรวมถึงรูปภาพภายในสมุดบันทึกนั้นได้ด้วยการเลือกข้อความหรือรูปภาพในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความหรือรูปภาพ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac)

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ Firefox และคุณต้องการใช้คำสั่งคัดลอกตัดและวางบน ribbon OneNote สำหรับเว็บ คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้จาวาสคริปต์ใช้คลิปบอร์ด ถ้าคุณไม่ต้องการทำเช่นนี้ให้ใช้คำสั่ง-C,-X, and-V

การวางจากภายนอกOneNote สำหรับเว็บ

เมื่อคุณวางข้อความจากภายนอก OneNote สำหรับเว็บ ข้อความจะถูกแทรกลงในสมุดบันทึกเป็นข้อความธรรมดา ในคำอื่นๆลักษณะของข้อความเช่นตัวหนาตัวเอียงหรือขนาดหรือสีที่เฉพาะเจาะจงจะยังไม่ได้รับการรักษาไว้และคุณจะต้องนำไฟล์เหล่านั้นมาใช้ใหม่ใน OneNote สำหรับเว็บ

รูปภาพที่คุณคัดลอกจากเว็บสามารถวางลงในสมุดบันทึกได้แต่ OneNote สำหรับเว็บ ไม่สนับสนุนการวางรูปภาพที่คัดลอกจากสมุดบันทึกหรือโปรแกรมอื่น ถ้ามีรูปภาพในสมุดบันทึกหรือโปรแกรมอื่นที่คุณต้องการใช้ใน OneNote สำหรับเว็บ ให้บันทึกรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วไปที่แทรกรูปภาพOneNote สำหรับเว็บ ใน OneNote สำหรับเว็บ

ตารางและรายการ    เมื่อคุณวางข้อความที่จัดรูปแบบไว้ภายนอก OneNote สำหรับเว็บ เป็นแถวและคอลัมน์หรือเป็นรายการย่อยในรายการตารางหรือโครงสร้างลำดับชั้นจะไม่ปรากฏในข้อความที่วาง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการวางรายการดังกล่าวหนึ่งเซลล์หรือระดับในแต่ละครั้ง หรือเมื่อวางรายการเอาการจัดรูปแบบตัวเลขออกแล้วนำมาใช้ใหม่ใน OneNote สำหรับเว็บ โดยใช้ปุ่มการใส่หมายเลขและเพิ่มปุ่มเยื้อง(แท็บหน้าแรก) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ไฮเปอร์ลิงก์    ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกวางเป็นข้อความคงที่ เมื่อต้องการสร้างลิงก์ขึ้นมาใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้หลังจากวางลิงก์แล้ว

  1. เลือกข้อความ

  2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ลิงก์

  3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์

  4. ปล่อยให้ข้อความในกล่อง ข้อความที่แสดง อยู่ในลักษณะเดิม แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×