ความสัมพันธ์ระหว่างตารางในแบบจำลองข้อมูล

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
วิดีโอ: ความสัมพันธ์ใน Power View และ PowerPivot

เพิ่มพลังให้กับการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในตารางต่างๆ ความสัมพันธ์เป็นการเชื่อมต่อระหว่างตารางข้อมูลสองตาราง โดยยึดตามคอลัมน์หนึ่งในแต่ละตาราง ในการทำความเข้าใจว่าทำไมความสัมพันธ์จึงมีประโยชน์ ให้ลองจินตนาการว่าคุณกำลังติดตามข้อมูลสำหรับใบสั่งซื้อของลูกค้าในธุรกิจของคุณ คุณสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดในตารางเดียวที่มีโครงสร้างคล้ายกับต่อไปนี้

CustomerID

ชื่อ

อีเมล

อัตราส่วนลด

รหัสใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ผลิตภัณฑ์

ปริมาณ

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

.05

256

2010-01-07

กล้องดิจิทัลขนาดเล็ก

11

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

.05

255

2010-01-03

กล้อง SLR

15

2

Jaworski

michal.jaworski@contoso.com

.10

254

2010-01-03

กล้องถ่ายภาพยนตร์รุ่นประหยัด

27

แนวทางนี้สามารถทำได้ แต่จะมีการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนจำนวนมาก เช่น ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล สำหรับทุกๆ ใบสั่งซื้อ แม้ว่าที่เก็บข้อมูลจะมีราคาถูก แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลของลูกค้ารายใดคุณจะต้องตรวจให้แน่ใจว่าคุณได้อัปเดตข้อมูลทุกแถวสำหรับลูกค้ารายนั้น วิธีแก้ไขปัญหานี้วิธีหนึ่งก็คือการแยกข้อมูลลงในหลายตารางและระบุความสัมพันธ์ระหว่างตารางเหล่านั้น นี่เป็นแนวทางที่ใช้ใน ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น SQL Server ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลที่คุณนำเข้าอาจแสดงถึงข้อมูลใบสั่งซื้อโดยใช้สาม ตารางที่สัมพันธ์กัน:

ลูกค้า

[CustomerID]

ชื่อ

อีเมล

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

2

Jaworski

michal.jaworski@contoso.com

CustomerDiscounts

[CustomerID]

อัตราส่วนลด

1

.05

2

.10

การสั่งซื้อ

[CustomerID]

รหัสใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ผลิตภัณฑ์

ปริมาณ

1

256

2010-01-07

กล้องดิจิทัลขนาดเล็ก

11

1

255

2010-01-03

กล้อง SLR

15

2

254

2010-01-03

กล้องถ่ายภาพยนตร์รุ่นประหยัด

27

ความสัมพันธ์มีอยู่ภายในตัวแบบข้อมูลที่คุณสร้างอย่างชัดเจน หรือที่ Excel สร้างในนามของคุณ เมื่อคุณนำเข้าหลายตารางพร้อมกัน คุณยังสามารถใช้ Add-in ของ Power Pivot เพื่อสร้างหรือจัดการตัวแบบ ให้ดูที่ สร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel สำหรับรายละเอียด

ถ้าคุณใช้ Add-in ของ Power Pivot เพื่อนำเข้าตารางจากฐานข้อมูลเดียวกัน Power Pivot จะสามารถตรวจหาความสัมพันธ์ระหว่างตารางโดยยึดตามคอลัมน์ที่อยู่ใน [วงเล็บเหลี่ยม] และสามารถสร้างความสัมพันธ์ขึ้นใหม่ในตัวแบบข้อมูลที่ได้สร้างขึ้นอยู่เบื้องหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตรวจหาอัตโนมัติและการอนุมานของความสัมพันธ์ ในบทความนี้ ถ้าคุณนำเข้าตารางจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ด้วยตนเองตามที่อธิบายไว้ใน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง

ด้านบนของเพจ

ในบทความนี้

คอลัมน์และแป้น

ชนิดของความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพ

หลายความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

ข้อกำหนดสำหรับความสัมพันธ์ของตาราง

ไม่ได้รับการสนับสนุนในความสัมพันธ์ของตาราง

คีย์ผสมและคอลัมน์การค้นหา

ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

การรวมกับตัวเองและการวนรอบ

การตรวจหาอัตโนมัติและการอนุมานของความสัมพันธ์ใน Power Pivot

การตรวจหาอัตโนมัติสำหรับชุดที่มีชื่อ

การอนุมานของความสัมพันธ์

คอลัมน์และคีย์

ความสัมพันธ์จะยึดตามคอลัมน์ในแต่ละตารางที่มีข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อสามารถสัมพันธ์กันได้เนื่องจากทั้งสองตารางมีคอลัมน์ที่เก็บรหัสลูกค้า ในตัวอย่างนี้ ชื่อคอลัมน์จะเหมือนกัน แต่ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นเช่นนั้น คอลัมน์หนึ่งอาจชื่อ รหัสลูกค้า และอีกคอลัมน์อาจชื่อ หมายเลขลูกค้า ก็ได้ ตราบเท่าที่แถวทั้งหมดในตารางใบสั่งซื้อมีรหัสที่เก็บไว้ในตารางลูกค้าเช่นกัน

ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะมีคีย์อยู่หลายชนิด ซึ่งโดยทั่วไปเป็นคอลัมน์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแต่ละคีย์จะช่วยให้คุณจัดการตัวแบบข้อมูลแบบหลายตารางที่ให้ข้อมูลไปยังรายงาน PivotTable, PivotChart หรือ Power View

คีย์ต่อไปนี้ถือว่าน่าสนใจที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ของเรา:

 • คีย์หลัก: ระบุแถวอย่างไม่ซ้ำกันในตาราง เช่น CustomerID ในตารางลูกค้า

 • คีย์รอง (หรือ คีย์เพิ่มเติม): คอลัมน์อื่นซึ่งไม่มีคีย์หลักที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น ตารางพนักงานจะเก็บรหัสพนักงานและหมายเลขประกันสังคม ซึ่งทั้งคู่มีค่าที่ไม่ซ้ำกัน

 • Foreign key: คอลัมน์ที่อ้างอิงถึงคอลัมน์ที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันในตารางอื่น เช่น รหัสลูกค้า ในตารางการขาย ซึ่งอ้างอิงถึงรหัสลูกค้าในตารางลูกค้า

ในตัวแบบข้อมูล คีย์หลักหรือคีย์รองจะเรียกว่า คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง ถ้าตารางมีทั้งคีย์หลักและคีย์รอง คุณสามารถใช้คีย์ใดคีย์หนึ่งเป็นคีย์พื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ของตาราง  Foreign key จะหมายถึง คอลัมน์ต้นทาง หรือ คอลัมน์  ในตัวอย่างของเรา ความสัมพันธ์จะถูกกำหนดระหว่างรหัสลูกค้าในตารางใบสั่งซื้อ (คอลัมน์) และรหัสลูกค้าในตารางลูกค้า (คอลัมน์การค้นหา) ถ้าคุณนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตามค่าเริ่มต้น Excel จะเลือก Foreign key จากตารางหนึ่งและคีย์หลักที่สัมพันธ์กันจากอีกตารางหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้คอลัมน์ใดก็ได้ที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันเป็นคอลัมน์การค้นหา

ชนิดของความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับใบสั่งซื้อเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม ลูกค้าทุกรายสามารถมีใบสั่งซื้อได้หลายใบแต่ใบสั่งซื้อหนึ่งใบจะมีลูกค้าได้เพียงรายเดียวเท่านั้น ความสัมพันธ์ชนิดอื่นๆ ได้แก่ หนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง และ กลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม ตารางส่วนลดลูกค้า ซึ่งกำหนดอัตราส่วนลดสำหรับลูกค้าแต่ละราย มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่งกับตารางลูกค้า

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางทั้งสาม:

ความสัมพันธ์

ประเภท

คอลัมน์การค้นหา

คอลัมน์

Customers-CustomerDiscounts

หนึ่งต่อหนึ่ง

Customers.CustomerID

CustomerDiscounts.CustomerID

Customers-Orders

หนึ่งถึงจำนวนมาก

Customers.CustomerID

Orders.CustomerID

หมายเหตุ:  ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่มไม่ได้รับการสนับสนุนในตัวแบบข้อมูล ตัวอย่างของความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม ได้แก่ ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง ผลิตภัณฑ์ และ ลูกค้า โดยลูกค้าหนึ่งรายสามารถซื้อได้หลายผลิตภัณฑ์ และแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถขายให้กับลูกค้าหลายรายได้

ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพ

หลังจากความสัมพันธ์ใดๆ ถูกสร้างขึ้น โดยทั่วไปแล้ว Excel ต้องทำการคำนวณใหม่กับสูตรใดๆ ที่ใช้คอลัมน์จากตารางในความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่นั้น การประมวลผลจะใช้เวลาพอสมควรโดยขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลและความซับซ้อนของความสัมพันธ์ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ การคำนวณสูตรใหม่

หลายความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

ตัวแบบข้อมูลสามารถมีหลายความสัมพันธ์ระหว่างสองตารางได้ เมื่อต้องการสร้างการคำนวณที่ถูกต้อง Excel จะต้องมีเส้นทางเดียวจากตารางหนึ่งไปยังอีกตารางหนึ่ง ดังนั้น จะมีเพียงหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตารางแต่ละคู่ที่ใช้งานอยู่ในแต่ละครั้ง ความสัมพันธ์อื่นๆ จะถูกปิดใช้งาน แต่คุณสามารถระบุความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้งานในสูตรและคิวรีได้ ในมุมมองไดอะแกรม ความสัมพันธ์ที่ใช้งานอยู่เป็นเส้นทึบและที่ปิดใช้งานจะเป็นเส้นประ ตัวอย่างเช่น ใน AdventureWorksDW2012 ตาราง DimDate มีคอลัมน์ DateKey ที่สัมพันธ์กับสามคอลัมน์ที่แตกต่างกันในตาราง ยอดขายจริงทางอินเทอร์เนต นั่นคือ วันที่สั่งซื้อ, วันกำหนดส่ง และ วันที่จัดส่ง ถ้าความสัมพันธ์ที่ใช้งานอยู่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง DateKey และ วันที่สั่งซื้อ นั่นจะเป็นความสัมพันธ์เริ่มต้นในสูตรเว้นแต่คุณจะระบุเป็นอย่างอื่น

ด้านบนของเพจ

ข้อกำหนดสำหรับความสัมพันธ์ของตาราง

คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้เมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

เกณฑ์

คำอธิบาย

ตัวระบุเฉพาะสำหรับแต่ละตาราง

ตารางแต่ละตารางจะต้องมีคอลัมน์เดี่ยวที่สามารถระบุแถวแต่ละแถวในตารางโดยไม่ซ้ำกัน คอลัมน์นี้มักจะเรียกว่าคีย์หลัก

คอลัมน์การค้นหาเฉพาะ

ค่าข้อมูลในคอลัมน์การค้นหาจะต้องไม่ซ้ำกัน อีกนัยหนึ่ง คือคอลัมน์ไม่สามารถมีค่าซ้ำกันได้ ในตัวแบบข้อมูล ค่า Null และสตริงว่างเทียบเท่ากับค่าว่างที่เป็นค่าของข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถมีค่า Null หลายค่าในคอลัมน์ค้นหาได้

ชนิดข้อมูลที่เข้ากันได้

ชนิดข้อมูลทั้งของคอลัมน์ต้นทางและคอลัมน์การค้นหาต้องเข้ากันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูล ให้ดูที่ ชนิดข้อมูลในตัวแบบข้อมูล

ไม่ได้รับการสนับสนุนในความสัมพันธ์ของตาราง

ในตัวแบบข้อมูล คุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ของตารางได้ถ้าคีย์เป็นคีย์ผสม คุณยังถูกจำกัดให้การสร้างความสัมพันธ์เป็นแบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่งและแบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม ชนิดความสัมพันธ์อื่นๆ จะไม่ได้รับการสนับสนุน

คีย์ผสมและคอลัมน์การค้นหา

คีย์ผสมเป็นคีย์ที่มีมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ ตัวแบบข้อมูลไม่สามารถใช้คีย์ผสมได้ ตารางจะต้องมีหนึ่งคอลัมน์ที่ระบุแต่ละแถวในตารางโดยไม่ซ้ำกันเสมอ ถ้าคุณนำเข้าตารางที่มีความสัมพันธ์ที่มีอยู่โดยยึดตามคีย์ผสม ตัวช่วยนำเข้าตาราง ใน Power Pivot จะละเว้นความสัมพันธ์นั้น เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่สามารถสร้างได้ในตัวแบบ

เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองตารางซึ่งมีหลายคอลัมน์ที่ระบุคีย์หลักและคีย์นอก ก่อนอื่นให้รวมค่าเพื่อสร้างคอลัมน์คีย์เดียวก่อนสร้างความสัมพันธ์ คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวก่อนที่จะนำเข้าข้อมูล หรือโดยการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณในตัวแบบข้อมูลโดยใช้ Add-in ของ Power Pivot

ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

ตัวแบบข้อมูลไม่สามารถมีความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม คุณไม่สามารถทำเพียงแค่เพิ่ม ตารางเชื่อมต่อ ในตัวแบบ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน DAX เพื่อจำลองรูปแบบความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่มได้

การรวมกับตัวเองและการวนรอบ

การรวมกับตัวเองไม่สามารถทำได้ในตัวแบบข้อมูล การรวมกับตัวเองเป็นความสัมพันธ์แบบเรียกใช้ซ้ำของตารางนั้นๆ เอง การรวมกับตัวเองมักถูกใช้เพื่อกำหนดลำดับชั้นแม่-ลูก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวม ตารางพนักงานเข้ากับตัวตารางเองเพื่อสร้างลำดับชั้นที่แสดงสายการจัดการในบริษัท

Excel จะไม่อนุญาตให้มีการสร้างการวนรอบระหว่างความสัมพันธ์ใน เวิร์กบุ๊ก ในอีกนัยหนึ่ง ห้ามใช้ชุดของความสัมพันธ์ต่อไปนี้

 • ตาราง 1, คอลัมน์ a ถึง ตาราง 2, คอลัมน์ f    

 • ตาราง 2, คอลัมน์ f ถึง ตาราง 3, คอลัมน์ n    

 • ตาราง 3, คอลัมน์ n ถึง ตาราง 1, คอลัมน์ a    

ถ้าคุณพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้มีการสร้างการวนรอบ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

ด้านบนของเพจ

การตรวจหาอัตโนมัติและการอนุมานของความสัมพันธ์ใน Power Pivot

หนึ่งในข้อดีของการนำเข้าข้อมูลโดยใช้ Add-in ของ Power Pivot ก็คือ ในบางครั้ง Power Pivot สามารถตรวจหาความสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในตัวแบบข้อมูลที่สร้างใน Excel ได้

เมื่อคุณนำเข้าหลายตาราง Power Pivot จะตรวจหาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างตารางโดยอัตโนมัติ และเมื่อคุณสร้าง PivotTable นั้น Power Pivot จะวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง โดยโปรแกรมจะตรวจหาความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ซึ่งยังไม่ระบุ และแนะนำคอลัมน์ที่เหมาะสมเพื่อรวมไว้ในความสัมพันธ์เหล่านั้น

อัลกอริทึมการตรวจหาจะใช้ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับค่าและ Metadata ของคอลัมน์เพื่อทำการอนุมานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของความสัมพันธ์

 • ชนิดข้อมูลในคอลัมน์ที่สัมพันธ์กันทั้งหมดควรเข้ากันได้ สำหรับการตรวจหาโดยอัตโนมัติ เฉพาะชนิดข้อมูลจำนวนเต็มและข้อความเท่านั้นที่จะได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูล ให้ดูที่ ชนิดข้อมูลในตัวแบบข้อมูล

 • ในการที่ความสัมพันธ์จะถูกตรวจพบได้ จำนวนคีย์ที่ไม่ซ้ำกันในคอลัมน์การค้นหาจะต้องมากกว่าค่าในตารางในด้านกลุ่ม หรืออีกนัยหนึ่ง คอลัมน์หลักบนความสัมพันธ์ด้านกลุ่มต้องไม่มีค่าใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในคอลัมน์หลักของตารางการค้นหา ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์พร้อมกับรหัส (ตารางการค้นหา) และตารางการขายที่แสดงรายการยอดขายสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ (ด้านกลุ่มของความสัมพันธ์) ถ้าระเบียนการขายมีรหัสของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับรหัสในตาราง ผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์นั้นจะไม่สามารถสร้างขึ้นได้โดยอัตโนมัติ แต่คุณอาจสร้างความสัมพันธ์นั้นได้ด้วยตนเอง เมื่อต้องการให้ Excel ตรวจหาความสัมพันธ์นั้น ก่อนอื่นคุณต้องอัปเดตตารางการค้นหาด้วยรหัสของผลิตภัณฑ์ที่ขาดหายไป

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อคอลัมน์หลักทางด้านกลุ่มจะคล้ายคลึงกับชื่อของคอลัมน์หลักในตารางการค้นหา ชื่อคอลัมน์ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกประการ ตัวอย่างเช่น ในสภาพการทำงานทางธุรกิจ คุณมักจะมีชื่อคอลัมน์ที่แตกต่างกันอยู่บ้างแต่มีข้อมูลที่เหมือนกัน เช่น Emp ID, EmployeeID, Employee ID, EMP_ID เป็นต้น อัลกอริทึมจะตรวจหาชื่อที่คล้ายคลึงกันและกำหนดความเป็นไปได้ที่สูงกว่าให้กับคอลัมน์ที่มีชื่อคล้ายกันหรือตรงกัน เพราะฉะนั้น เมื่อต้องการเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ คุณควรลองเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ในข้อมูลที่คุณนำเข้าให้เป็นชื่อที่คล้ายกับคอลัมน์ในตารางที่มีอยู่แล้วของคุณ ถ้า Excel พบความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้หลายความสัมพันธ์ Excel จะไม่สร้างความสัมพันธ์ขึ้นมา

ข้อมูลนี้อาจช่วยให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุที่ตรวจไม่พบความสัมพันธ์ทั้งหมด หรืออาจช่วยให้คุณเข้าใจวิธีที่การเปลี่ยนแปลงใน Metadata เช่น ชื่อเขตข้อมูลและชนิดข้อมูล สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของการตรวจพบความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ปัญหาความสัมพันธ์

การตรวจหาอัตโนมัติสำหรับชุดที่มีชื่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างชุดที่มีชื่อและเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน PivotTable จะไม่ถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยตนเอง ถ้าคุณต้องการใช้การตรวจหาความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ ให้เอาชุดที่มีชื่อออกและเพิ่มแต่ละเขตข้อมูลจากชุดที่มีชื่อนั้นไปที่ PivotTable โดยตรง

การอนุมานของความสัมพันธ์

ในบางกรณี ความสัมพันธ์ระหว่างตารางจะเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองชุดแรกด้านล่าง จะมีการอนุมานว่ามีความสัมพันธ์อยู่ระหว่างอีกสองตารางที่เหลือและความสัมพันธ์จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ

 • ผลิตภัณฑ์ และ ประเภท -- สร้างด้วยตนเอง

 • ประเภท และ ประเภทย่อย -- สร้างด้วยตนเอง

 • ผลิตภัณฑ์ และ ประเภทย่อย -- ความสัมพันธ์ถูกอ้างถึง

เมื่อต้องการทำให้ความสัมพันธ์มีการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ ความสัมพันธ์เหล่านั้นจะต้องไปในทิศทางเดียวเท่านั้น ดังที่แสดงด้านบน ตัวอย่างเช่น ถ้าความสัมพันธ์เริ่มต้นอยู่ระหว่างการขายกับผลิตภัณฑ์ และการขายกับลูกค้า จะไม่มีการอนุมานความสัมพันธ์ ทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์ระหว่าง ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×