ข้อผิดพลาดจากตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะแสดงองค์ประกอบในเอกสารของคุณที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือจะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างออกไปในรูปแบบ Word 97-2003 คุณลักษณะบางอย่างเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรและจะไม่ถูกแปลงไปเป็นองค์ประกอบ Microsoft Office Word 2007 ถึงแม้ว่าคุณจะแปลงเอกสารเป็นรูปแบบ Office Word 2007 ในภายหลังก็ตาม

ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ คุณสามารถตรวจทานการสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไปใน Word รุ่นก่อนหน้า จากนั้น ให้คลิก ทำต่อไป เพื่อบันทึกเอกสารในรูปแบบ Word 97-2003 หรือคลิก ยกเลิก

แบบเอกสารสำเร็จรูป

แบบเอกสารสำเร็จรูปและรายการข้อความอัตโนมัติอาจสูญเสียข้อมูลบางอย่าง

แม่แบบจะจัดให้มีเนื้อหาซึ่งแสดงขึ้นในแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปใน Word 2007 เมื่อคุณบันทึกแม่แบบในรูปแบบ Word 97-2003 เนื้อหาจากแกลเลอรีหน่วยการสร้างจะถูกแปลงอย่างถาวรไปเป็นรายการข้อความอัตโนมัติแบบคงที่ คุณจะไม่สามารถแปลงข้อความอัตโนมัติกลับไปเป็นหน่วยการสร้างได้ถึงแม้ว่าคุณจะแปลงเอกสารไปเป็นรูปแบบ Office Word 2007 ในภายหลังก็ตาม

เนื้อหาจากแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปต่อไปนี้จะถูกแปลงเป็นข้อความอัตโนมัติดังนี้

 • ตาราง

 • หัวกระดาษ

 • ท้ายกระดาษ

 • หมายเลขหน้า

 • กล่องข้อความ

 • สมการ

 • สารบัญ

 • บรรณานุกรม

 • ลายน้ำ

 • แกลเลอรีแบบกำหนดเอง

ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม

ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรมจะถูกแปลงเป็นข้อความคง และจะไม่ได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

ใน Office Word 2007 ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรมจะมีการปรับปรุงอัตโนมัติเมื่อคุณปรับเปลี่ยนแหล่งข้อมูลของข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรมหรือนำลักษณะเอกสารใหม่ไปใช้ เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Office Word 2007 ในรูปแบบ Word 97-2003 ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรมจะถูกแปลงไปเป็นข้อความแบบคงที่ซึ่งจะไม่มีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติและแหล่งข้อมูลของข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรมจะไม่พร้อมใช้งาน

หากในภายหลังคุณแปลงเอกสารเป็น Office Word 2007 ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรมจะไม่มีการปรับปรุงอัตโนมัติ เมื่อต้องการให้ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรมปรับปรุงข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุณต้องสร้างแหล่งข้อมูลในเอกสารขึ้นมาใหม่ หรือคัดลอกแหล่งข้อมูลไปไว้ที่ รายการปัจจุบัน ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการแหล่งข้อมูล จากนั้น ให้แทนที่ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรมชนิดแบบคงที่ด้วยข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรมที่สร้างขึ้นมาใหม่

ตัวควบคุมเนื้อหา

ตัวควบคุมเนื้อหาจะถูกแปลงเป็นเนื้อหาคง

ถ้าคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบ Word 97–2003 ตัวควบคุมเนื้อหาทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นข้อความธรรมดาและคุณสมบัติที่เกี่ยวเนื่องกันจะสูญหายไปอย่างถาวร ถึงแม้ว่าคุณจะแปลงเอกสารกลับไปเป็นรูปแบบแฟ้ม Office Word 2007 ในภายหลังก็ตาม

ตัวอย่างเช่น ใน Word 97–2003 ผู้ใช้จะไม่เห็นรายการต่างๆ ในรายการแบบหล่นลงอีกต่อไป นอกจากนี้ คุณสมบัติการป้องกันใดๆ จะไม่ถูกบังคับให้ใช้ (กล่าวคือ เป็นพื้นที่ซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้) อีกต่อไป และผู้ใช้จะสามารถลบและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของตัวควบคุมได้

วัตถุฝังตัว

วัตถุฝังตัวในเอกสารนี้ถูกสร้างขึ้นใน Microsoft Office Excel 2007 คุณจะไม่สามารถแก้ไขวัตถุใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า

คุณสามารถแปลงวัตถุฝังตัวเพื่อให้ผู้อื่นที่ใช้ Word รุ่นก่อนหน้านี้สามารถแก้ไขวัตถุดังกล่าวได้

การแปลงวัตถุฝังตัวใน Office Excel 2007

 1. คลิกขวาที่วัตถุฝังตัว

 2. ชี้ไปที่ วัตถุแผ่นงาน แล้วคลิก แปลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ การแปลง ให้คลิก แปลงเป็น

 4. เลือก แผ่นงาน Microsoft Office Excel ในรายการ ชนิดของวัตถุ

วัตถุฝังตัวในเอกสารนี้ถูกสร้างขึ้นใน Microsoft Office PowerPoint 2007 คุณจะไม่สามารถแก้ไขวัตถุใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า

คุณสามารถแปลงวัตถุฝังตัวเพื่อให้ผู้ที่ใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้าสามารถแก้ไขวัตถุฝังตัวได้ เมื่อต้องการแปลงวัตถุ PowerPoint ใน Office Word 2007 ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

การแปลงวัตถุฝังตัวของภาพนิ่งใน Office PowerPoint 2007

 1. คลิกขวาที่วัตถุฝังตัว

 2. ชี้ไปที่ วัตถุภาพนิ่ง แล้วคลิก แปลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ การแปลง ให้คลิก แปลงเป็น

 4. เลือก ภาพนิ่ง Microsoft Office PowerPoint ในรายการ ชนิดของวัตถุ

การแปลงวัตถุฝังตัวของงานนำเสนอ Office PowerPoint 2007

 1. คลิกขวาที่วัตถุฝังตัว

 2. ชี้ไปที่ วัตถุงานนำเสนอ แล้วคลิก แปลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ การแปลง ให้คลิก แปลงเป็น

 4. เลือก งานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint ในรายการ ชนิดของวัตถุ ดังนี้

วัตถุฝังตัวในเอกสารนี้ถูกสร้างขึ้นใน Microsoft Office Word 2007 คุณจะไม่สามารถแก้ไขวัตถุใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า

การแปลงวัตถุฝังตัวใน Office Word 2007

คุณสามารถแปลงวัตถุฝังตัวเพื่อให้ผู้อื่นที่ใช้ Word รุ่นก่อนหน้านี้สามารถแก้ไขวัตถุดังกล่าวได้

 1. คลิกขวาที่วัตถุฝังตัว

 2. ชี้ไปที่ วัตถุเอกสาร แล้วคลิก แปลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ การแปลง ให้คลิกเพื่อเลือก แปลงเป็น

 4. ในรายการ ชนิดของวัตถุ ให้เลือก "เอกสาร Microsoft Office Word 97-2003"

สมการ

สมการจะถูกแปลงเป็นรูปภาพ คุณจะไม่สามารถแก้ไขสมการจนกระทั่งเอกสารจะถูกแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ใหม่

ถ้าคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบ Word 97-2003 สมการต่างๆ จะถูกแปลงเป็นรูปซึ่งคุณไม่สามารถแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณแปลงเอกสารเป็นรูปแบบแฟ้ม Office Word 2007 ในภายหลัง สมการจะกลายเป็นข้อความซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้

กราฟิก SmartArt

กราฟิก SmartArt จะถูกแปลงไปเป็นวัตถุเดี่ยวซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า

เมื่อคุณบันทึกเอกสารซึ่งมีกราฟิก SmartArt ในรูปแบบ Word 97-2003 กราฟิก SmartArt จะถูกแปลงเป็นรูปแบบคงที่ คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อความที่อยู่ในกราฟิก ให้เปลี่ยนเค้าโครงกราฟิก หรือเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏทั่วไปของกราฟิกได้

ถ้าคุณแปลงเอกสารเป็นรูปแบบ Office Word 2007 ในภายหลัง กราฟิกจะเปลี่ยนกลับไปเป็นวัตถุ SmartArt

แท็บ

แท็บการจัดแนวจะถูกแปลงเป็นแท็บดั้งเดิม

ใน Office Word 2007 แท็บการจัดแนวจะนำมาใช้ในการจัดตำแหน่งข้อความให้สัมพัทธ์กับระยะขอบของเอกสารของคุณหรือขอบเขตภายในเอกสาร และปรับตำแหน่งแท็บถ้าคุณเปลี่ยนแปลงระยะขอบ

ถ้าคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบ Word 97-2003 แท็บการจัดแนวจะถูกแทนที่ด้วยแท็บดั้งเดิมอย่างถาวรและจะไม่ปรับตำแหน่งแท็บโดยอัตโนมัติอีกต่อไปถ้าคุณเปลี่ยนแปลงระยะขอบ ถ้าคุณได้ใช้แท็บการจัดแนวในการสร้างเค้าโครงที่ซับซ้อน แท็บอาจจะย้ายตำแหน่งและเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏในเอกสารของคุณได้

กล่องข้อความ

กล่องข้อความบางกล่องจะเปลี่ยนแปลงไป

ในกล่องข้อความต่างๆ ข้อความที่ถูกจัดให้อยู่กึ่งกลางในแนวตั้งหรือถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ด้านล่างจะถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ด้านบนอย่างถาวรถึงแม้ว่าคุณจะแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ Office Word 2007 ในภายหลังก็ตาม

การย้ายที่ติดตาม

ย้ายที่ถูกติดตามจะถูกแปลงเป็นลบและการแทรก

ถ้าคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบ Word 97-2003 การย้ายที่ถูกติดตามจะกลายเป็นการลบและการแทรกที่ถูกติดตาม ถ้าคุณแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ Office Word 2007 การลบและการแทรกที่ถูกติดตามจะไม่ถูกแปลงกลับไปเป็นการย้ายที่ถูกติดตามในภายหลัง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×