ขีดเส้นใต้เนื้อหาของเซลล์ เซลล์ทั้งหมด หรือแถวในแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีหลายวิธีในการเพิ่มขีดเส้นใต้ไปยังข้อมูลในแบบเวิร์กชีต คุณสามารถขีดเส้นใต้ทั้งหมด หรือข้อความในเซลล์ กับเส้นขอบล่างแถวหรือเซลล์ หรือเลือกวาดเส้นการขีดเส้นใต้เซลล์

คุณต้องการทำสิ่งใด

ขีดเส้นใต้ทั้งหมด หรือเลือกเนื้อหาของเซลล์

ใช้เส้นขอบล่างเมื่อต้องการขีดเส้นใต้เซลล์ทั้งหมดหรือแถว

วาดเส้นเพื่อขีดเส้นใต้เซลล์

ขีดเส้นใต้ทั้งหมด หรือเลือกเนื้อหาของเซลล์

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการขีดเส้นใต้ข้อความหรือตัวเลขในเซลล์หรือช่วง ของเซลล์ทั้งหมด เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์นั้น

   วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

   เมื่อต้องการเลือก

   ให้ทำดังนี้

   เซลล์เดียว

   คลิกเซลล์หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

   ช่วงเซลล์

   คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

   คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

   ช่วงขนาดใหญ่ของเซลล์

   คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนดูเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้ายได้

   เซลล์ทั้งหมดในเวิร์กชีต

   คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

   ปุ่ม เลือกทั้งหมด

   เมื่อต้องการเลือกทั้งเวิร์กชีต คุณยังสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

   ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

   เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน

   เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์อื่น

   นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

   ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

   คลิกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

   แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

   1. ส่วนหัวของแถว

   2. ส่วนหัวของคอลัมน์

   คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ด้วยการเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+คีย์ลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

   ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+คีย์ลูกศร จะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน การกด CTRL+SHIFT+คีย์ลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

   แถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

   ลากผ่านส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

   แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน

   คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ในแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มให้กับส่วนที่เลือก

   เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

   เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ แล้วกด CTRL+คีย์ลูกศร (ลูกศรขวาหรือซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลงสำหรับคอลัมน์)

   เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตหรือในตาราง Microsoft Office Excel

   กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในเวิร์กชีตหรือในรายการ Excel

   กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

   เซลล์ที่เลือกไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่มีการใช้งานในเวิร์กชีต (มุมขวาล่าง)

   เลือกเซลล์แรกแล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา)

   เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

   เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

   เลือกเซลล์มากขึ้นหรือน้อยลงกว่าส่วนที่เลือกอยู่

   กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่าง เซลล์ที่ใช้งาน กับเซลล์ที่คุณคลิกจะกลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่

   เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ในเวิร์กชีต

  • การขีดเส้นใต้เพียงบางส่วนของเนื้อหาในเซลล์ คลิกสองครั้งที่เซลล์ แล้ว เลือกข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการขีดเส้นใต้ออก

   ถ้าแก้ไขอยู่ในเซลล์ถูกเปิดใช้งาน คุณสามารถเลือกเนื้อหาของเซลล์ โดยดับเบิลคลิกที่เซลล์ ถ้าแก้ไขอยู่ในเซลล์ถูกปิดใช้งาน คุณสามารถคลิกเซลล์ นั้นแล้ว เลือกข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการขีดเส้นใต้ในแถบสูตร คุณยังสามารถกด F2 เพื่อแก้ไขเซลล์ ใช้แป้นลูกศร เพื่อวางจุดแทรก แล้ว ใช้ SHIFT + แป้นลูกศรเพื่อเลือกเนื้อหา

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการขีดเส้นใต้เดียว คลิกขีดเส้นใต้ รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการนำสไตล์อื่นของ underline เช่นการขีดเส้นใต้คู่หรือการขีดเส้นใต้บัญชีเดียว หรือสอง (การขีดเส้นใต้ที่กรอกความกว้างของเซลล์), คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม อยู่ถัดจากฟอนต์ แล้ว ในกล่องขีดเส้นใต้ คลิ กสไตล์ที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

ด้านบนของหน้า

ใช้เส้นขอบล่างเมื่อต้องการขีดเส้นใต้เซลล์ทั้งหมดหรือแถว

 1. เลือกเซลล์ช่วง ของเซลล์ หรือแถวที่คุณต้องการขีดเส้นใต้

  วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  เซลล์เดียว

  คลิกเซลล์หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

  ช่วงเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

  ช่วงขนาดใหญ่ของเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนดูเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้ายได้

  เซลล์ทั้งหมดในเวิร์กชีต

  คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเลือกทั้งเวิร์กชีต คุณยังสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

  ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกเวิร์กชีตทั้งแผ่น

  เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน

  เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์อื่น

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

  ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  คลิกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

  แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

  1. ส่วนหัวของแถว

  2. ส่วนหัวของคอลัมน์

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ด้วยการเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+คีย์ลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+คีย์ลูกศร จะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน การกด CTRL+SHIFT+คีย์ลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  แถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

  ลากผ่านส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

  แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ในแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มให้กับส่วนที่เลือก

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

  เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ แล้วกด CTRL+คีย์ลูกศร (ลูกศรขวาหรือซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลงสำหรับคอลัมน์)

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตหรือในตาราง Microsoft Office Excel

  กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในเวิร์กชีตหรือในรายการ Excel

  กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

  เซลล์ที่เลือกไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่มีการใช้งานในเวิร์กชีต (มุมขวาล่าง)

  เลือกเซลล์แรกแล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา)

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

  เลือกเซลล์มากขึ้นหรือน้อยลงกว่าส่วนที่เลือกอยู่

  กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่าง เซลล์ที่ใช้งาน กับเซลล์ที่คุณคลิกจะกลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ในเวิร์กชีต

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบล่าง รูปปุ่ม แล้ว คลิ กสไตล์เส้นขอบล่างบนชุดแบบสี

  รูป Ribbon ของ Excel

ด้านบนของหน้า

วาดเส้นเพื่อขีดเส้นใต้เซลล์

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  กลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก

 2. ภายใต้เส้น คลิก รูปปุ่ม

 3. ลากเพื่อวาดเส้นใต้เซลล์ที่คุณต้องการขีดเส้นใต้

  เมื่อต้องการวาดเส้นตรงมะ กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากเพื่อวาดเส้น

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบของเส้น คลิกบรรทัดเลือก

  ซึ่งแสดงเครื่องมือการวาด เพิ่มแท็บรูปแบบ

 5. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×