ขอบเขตข้อมูลเข้าสำหรับตัวควบคุม InfoPath

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

บทนำสู่ขอบเขตการป้อนข้อมูล

ชนิดของขอบเขตการป้อนข้อมูล

บทนำสู่ขอบเขตการป้อนข้อมูล

ถ้าคุณต้องการปรับปรุงการรู้ข้อความที่ไม่ใช่แป้นพิมพ์สำหรับการป้อนค่าในตัวควบคุมเช่นข้อความที่ใส่ลงในกล่องข้อความด้วยการปากกาแท็บเล็ต คุณสามารถระบุมีขอบเขตการป้อนข้อมูลสำหรับตัวควบคุม ขอบเขตการป้อนข้อมูลช่วยให้คุณสามารถระบุชนิดของผู้ใช้สำหรับการป้อนค่าที่มีไว้สำหรับตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ขอบเขตการป้อนข้อมูล IS_URL สำหรับกล่องข้อความ ช่องว่างที่ใส่ระหว่างคำจะถูกละเว้น

สามารถตั้งค่าขอบเขตการป้อนข้อมูลสำหรับชนิดของตัวควบคุมต่อไปนี้:

 • กล่องข้อความ

 • กล่อง Rich Text

 • ตัวใช้เลือกวันที่

 • รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 • รายการลำดับเลข

 • รายการแบบธรรมดา

 • กล่องคำสั่งผสม

 • กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

เมื่อต้องการระบุขอบเขตข้อมูลเข้า ให้คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุม ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุม ให้คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ขอบเขตข้อมูลเข้า

ด้านบนของหน้า

ชนิดของขอบเขตการป้อนข้อมูล

ขอบเขตข้อมูลเข้ามีสามชนิด ได้แก่

สามารถกำหนดค่าขอบเขตข้อมูลเข้าทุกชนิดให้จำกัดข้อมูลเข้าที่ตรงกันเฉพาะกับรูปแบบขอบเขตข้อมูลเข้าที่ระบุ หรือให้ตั้งค่าข้อมูลเข้าตามรูปแบบนั้น ตามค่าเริ่มต้น ขอบเขตข้อมูลเข้าได้ถูกจำกัดเพื่อให้ตรงกันเฉพาะกับรูปแบบขอบเขตข้อมูลเข้า เมื่อต้องการอนุญาตข้อมูลเข้าที่ไม่ตรงกันที่ยังคงตั้งค่าตามขอบเขตข้อมูลเข้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จดจำการป้อนข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ในกล่องโต้ตอบ ขอบเขตข้อมูลเข้า

หมายเหตุ: 

 • ขอบเขตข้อมูลเข้าจะนำไปใช้เฉพาะกับตัวควบคุมที่ตั้งค่าตัวควบคุมไว้ ไม่ใช่กับเขตข้อมูลที่ผูกเข้ากับตัวควบคุม

 • คุณลักษณะขอบเขตข้อมูลเข้าไม่ทำงานกับตัวจดจำภาษาเอเชียตะวันออก

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายขอบเขตข้อมูลเข้าแต่ละชนิด

มาตรฐาน

เมื่อต้องการตั้งค่าขอบเขตข้อมูลเข้ามาตรฐาน ให้คลิก มาตรฐาน ในกล่องโต้ตอบ ขอบเขตข้อมูลเข้า แล้วคลิกการตั้งค่าในรายการ ขอบเขตข้อมูลเข้า ตารางต่อไปนี้จะอธิบายรูปแบบที่กำหนดสำหรับขอบเขตข้อมูลเข้ามาตรฐานแต่ละขอบเขตและแสดงตัวอย่างของประเภทข้อมูลเข้าที่เจตนาจะนำไปใช้

ขอบเขตข้อมูลเข้า

คำอธิบาย

IS_DEFAULT

การตั้งค่าการรู้จำมาตรฐาน ถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นและใช้พจนานุกรมเริ่มต้น (คำศัพท์)

IS_URL

URL แฟ้ม และรูปแบบ FTP

ตัวอย่าง

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

อักขระที่ใช้ในการอธิบายเส้นทางแฟ้ม มีเงื่อนไขต่อไปนี้

 • อนุญาตให้ใช้อักขระ IS_ONECHAR ทั้งหมด ยกเว้น * ? : < > | ในชื่อเซิร์ฟเวอร์และชื่อที่ใช้ร่วมกัน

 • อนุญาตให้ใช้อักขระ IS_ONECHAR ทั้งหมด ยกเว้น \ / : < > | ในชื่อแฟ้ม

 • ข้อมูลเข้าต้องเริ่มต้นด้วย \\ หรือชื่อไดรฟ์ หรือ \ หรือ ..\ หรือ .\ หรือ /

 • อนุญาตให้เว้นวรรคได้

ตัวอย่าง

 • \\servername\sharename\filename.txt

 • C:\temp\current work.doc

 • ..\images\hank.jpg

IS_FILE_FILENAME

อักขระที่ใช้ในการอธิบายชื่อแฟ้ม มีเงื่อนไขต่อไปนี้

 • มีนามสกุลหรือไม่มีก็ได้

 • อนุญาตให้ใช้อักขระ IS_ONECHAR ทั้งหมด ยกเว้น \ / : < > |

 • อนุญาตให้เว้นวรรคได้

ตัวอย่าง

 • filename.txt

 • filename

 • file name.txt

IS_EMAIL_USERNAME

ชื่อผู้ใช้อีเมล

ตัวอย่าง

 • JeffSm

 • JSmith

 • jeffsmith

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

ที่อยู่อีเมล SMTP แบบเต็ม ตัวอย่างเช่น someone@example.com

IS_LOGINNAME

ชื่อและโดเมนที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ มีเงื่อนไขต่อไปนี้

 • อนุญาตให้ใช้อักขระ IS_ONECHAR ทั้งหมด

 • ไม่อนุญาตให้ใช้โดเมนหรือชื่อผู้ใช้เพื่อเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทำงานในอักขระที่ไม่ใช่พยัญชนะผสมตัวเลข

 • ไม่อนุญาตให้เว้นวรรค

 • ไม่อนุญาตให้ใช้อักขระต่อไปนี้ + * / (เครื่องหมายบวก เครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายทับ)

ตัวอย่าง

 • CHICAGO\JSMITH

 • JSMITH

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

การรวมของชื่อ ชื่อกลาง และนามสกุล

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • Mr. Jeff A. Smith, Jr.

 • Jeff Smith

 • Smith, Jeff

 • Smith, Jeff A

IS_PERSONALNAME_PREFIX

คำให้เกียรติหรือตำแหน่งที่นำหน้าชื่อ

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • Mr.

 • Dr.

 • Miss

 • Sir

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

ชื่อหรือชื่อย่อ

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • Jeff

 • J.

 • J.A.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

ชื่อกลางหรือชื่อย่อ

ตัวอย่าง

 • Albert

 • A

IS_PERSONALNAME_SURNAME

นามสกุล

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • Smith

 • Smith Jones

 • Smith-Jones

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

คำต่อท้ายชื่อ คำย่อ และตัวเลขโรมัน ตัวอย่างเช่น Jr.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

ที่อยู่แบบเต็มซึ่งรวมตัวเลขด้วย

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • 123 Main Street, Seattle, WA 98121

 • PO Box 123, Redmond, WA 98052

IS_ADDRESS_POSTALCODE

รหัสไปรษณีย์แบบพยัญชนะผสมตัวเลข (สำหรับการสนับสนุนระหว่างประเทศ)

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

เฉพาะบ้านเลขที่ เลขที่ถนน ชื่อและเลขที่ของอพาร์ทเมนต์และตู้รับจดหมาย ตัวอย่างเช่น 123 Main Street

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

ชื่อเต็มหรือคำย่อของรัฐหรือจังหวัด

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • WA

 • Washington

 • Wa

IS_ADDRESS_CITY

ชื่อหรือคำย่อของเมือง

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • New York

 • NYC

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

ชื่อประเทศ

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • Italy

 • Japan

 • United States of America

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

คำย่อของประเทศ

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • USA

 • U.S.A.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

สัญลักษณ์และตัวเลขของสกุลเงิน

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • $ 2,100.25

 • $.35

 • $1,234.50 USD

IS_CURRENCY_AMOUNT

ค่าที่เป็นตัวเลขสำหรับสกุลเงินที่ไม่รวมสัญลักษณ์สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น 2,100.25

IS_DATE_FULLDATE

วันที่แบบต็มหลายรูปแบบ

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • 07-17-2001

 • 7/17/01

 • 7/17

 • Dec. 12

 • July 17

 • July 17, 2001

IS_DATE_MONTH

การแสดงตัวเลขของเดือน กำหนดให้ใช้เฉพาะ 1-12

ตัวอย่าง

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

การแสดงตัวเลขของวันที่ กำหนดให้ใช้เฉพาะ 1-31

ตัวอย่าง

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

การแสดงตัวเลขของปี

ตัวอย่าง

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

การแสดงอักขระของเดือน

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • February

 • Dec

 • Dec.

IS_DATE_DAYNAME

การแสดงอักขระของวัน

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • Wednesday

 • Wed

 • Mon.

IS_DIGITS

จำนวนเต็มที่เป็นบวก อนุญาตให้ใช้สตริงตัวเลขที่มีเลข 0-9

IS_NUMBER

ตัวเลข ซึ่งรวมจุลภาค เครื่องหมายลบ และทศนิยม สำหรับตำแหน่งที่ตั้งสหรัฐอเมริกา มีเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ตัวแยกหลักพันคือเครื่องหมายจุลภาค

 • ตัวแยกทศนิยมคือเครื่องหมายมหัพภาค

 • ตัวเลขลบถูกแสดงด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ที่ไม่เว้นวรรค ไม่ใช้วงเล็บ

IS_ONECHAR

อักขระ ANSI เดียว codepage 1252 สำหรับตำแหน่งที่ตั้งสหรัฐอเมริกา มีอักขระต่อไปนี้

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

หมายเลขโทรศัพท์ ไม่สนับสนุนหมายเลขที่มีตัวอักษร

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • (425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555.0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

รหัสประเทศของหมายเลขโทรศัพท์

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

รหัสพื้นที่ของหมายเลขโทรศัพท์

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รวมรหัสประเทศหรือรหัสพื้นที่

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • 555-0112

 • 555 0112

 • 555.0123

IS_TIME_FULLTIME

ชั่วโมง นาที วินาที และคำย่อของเวลาที่เป็นพยัญชนะ อังกฤษ US ใช้นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง เลขศูนย์นำหน้าเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับชั่วโมงแต่เป็นขาดไม่ได้สำหรับนาทีและวินาที ชั่วโมงถูกกำหนดให้ใช้เฉพาะ 0-24 นาทีและวินาทีถูกกำหนดให้ใช้เฉพาะ 0-59

ตัวอย่างที่ถูกจัดรูปแบบเป็นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15 am

 • 4:30 AM

IS_TIME_HOUR

การแสดงตัวเลขของชั่วโมง กำหนดให้ใช้เฉพาะ 0-24

IS_TIME_MINORSEC

การแสดงตัวเลขของนาทีและวินาที กำหนดให้ใช้เฉพาะ 0-59

รายการคำเฉพาะ

การตั้งค่าขอบเขตการป้อนข้อมูลเป็นรายการวลีช่วยให้คุณสามารถระบุรายการของคำหรือวลีเพื่อจำกัด หรือ bias สำหรับการป้อนค่าที่ใส่ลงในตัวควบคุม ตัวอย่าง คุณไม่สามารถสร้างรายการวลี "สีหลัก" ที่มีชื่อสำหรับกล่องข้อความ และการตั้งค่าการตลาด กับ "สีแดง" "สีเหลือง" "สีน้ำเงิน" แล้ว ในสถานการณ์นี้ ถ้าผู้ใช้แท็บเล็ตพีซีเขียนคำว่า "Fred" ในกล่องข้อความ นั้นจะได้เป็นที่รู้จักเป็น และถูกแปลงเป็น "สีแดง" คำ

เมื่อต้องการสร้างขอบเขตข้อมูลเข้าของรายการคำเฉพาะ

 1. คลิก กำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ ขอบเขตข้อมูลเข้า แล้วคลิก สร้าง

 2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของการตั้งค่าขอบเขตข้อมูลเข้ารายการคำเฉพาะ

 3. ในรายการ ชนิด ให้คลิก รายการคำเฉพาะ

 4. สำหรับแต่ละคำหรือวลีในรายการ ให้พิมพ์คำหรือวลีในกล่อง วลี แล้วคลิก เพิ่ม

หลังจากรายการคำเฉพาะได้ถูกสร้างลงในแม่แบบฟอร์มแล้ว คุณสามารถนำรายการคำเฉพาะไปใช้กับตัวควบคุมอื่นบนฟอร์มได้ด้วยการเลือกรายการคำเฉพาะจากรายการ ขอบเขตข้อมูลเข้า

หมายเหตุ: ถ้าคุณลบขอบเขตข้อมูลเข้ารายการคำเฉพาะที่ได้นำไปใช้กับตัวควบคุม ขอบเขตข้อมูลเข้าจะถูกลบออกจากตัวควบคุมอื่นทั้งหมดที่มีขอบเขตข้อมูลเข้ารายการคำเฉพาะได้ถูกนำไปใช้ และข้อกำหนดของขอบเขตข้อมูลเข้ารายการคำเฉพาะจะถูกเอาออกจากแม่แบบฟอร์มด้วย

นิพจน์ทั่วไป

การตั้งค่าขอบเขตการป้อนข้อมูลเป็นนิพจน์ทั่วไปช่วยให้คุณสามารถระบุนิพจน์ทั่วไปที่กำหนดรูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับการจำกัด หรือ biasing สำหรับการป้อนค่าที่ใส่ลงในตัวควบคุม คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์นิพจน์ทั่วไปใช้ โดยMicrosoft Office InfoPath 2007 ขอบเขตสำหรับการป้อนค่าในMicrosoft แท็บเล็ตพีซีซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK)

เมื่อต้องการสร้างการตั้งค่าขอบเขตข้อมูลเข้านิพจน์ทั่วไป

 1. คลิก กำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ ขอบเขตข้อมูลเข้า แล้วคลิก สร้าง

 2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของการตั้งค่าขอบเขตข้อมูลเข้านิพจน์ทั่วไป

 3. ในรายการ ชนิด ให้คลิก นิพจน์ทั่วไป

 4. ในกล่อง นิพจน์ทั่วไป ให้พิมพ์สูตรนิพจน์ทั่วไป

หลังจากนิพจน์ทั่วไปได้ถูกสร้างในแม่แบบฟอร์มแล้ว คุณสามารถนำนิพจน์ทั่วไปไปใช้กับตัวควบคุมอื่นบนฟอร์มได้ด้วยการเลือกนิพจน์ทั่วไปจากรายการ ขอบเขตข้อมูลเข้า

หมายเหตุ: ถ้าคุณลบขอบเขตข้อมูลเข้านิพจน์ทั่วไปที่ได้ถูกนำไปใช้กับตัวควบคุม ขอบเขตข้อมูลเข้าจะถูกลบออกจากตัวควบคุมอื่นทั้งหมดที่ได้นำขอบเขตข้อมูลเข้านิพจน์ทั่วไปไปใช้ และข้อกำหนดของขอบเขตข้อมูลเข้านิพจน์ทั่วไปจะถูกเอาออกจากแม่แบบฟอร์มด้วย

ตารางต่อไปนี้จะแสดงบางตัวอย่างของนิพจน์ทั่วไปที่สามารถถูกใช้เพื่อสร้างการตั้งค่าขอบเขตข้อมูลเข้าแบบกำหนดเอง

นิพจน์

คำอธิบาย

ตรงกัน

ไม่ตรงกัน

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

ทำให้ตรงกันตัวเลขเดียวจาก 1 ถึง 9

1
6
0

42
หนึ่ง

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

ทำให้ตรงกันอย่างน้อยหนึ่งหลัก เครื่องหมายจุลภาค หรือเส้นประ เป็นประโยชน์สำหรับการจำกัดข้อมูลเข้าสำหรับช่วงหรือการตั้งค่าของตัวเลข เช่น ช่วงของกระดาษที่จะพิมพ์

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

สาม
7 ถึง 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

หมายเลขประกันสังคม รูปแบบของหมายเลขประกันสังคมคือ nnn-nn-nnnn

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

หมายเลขบางส่วนของรูปแบบนี้
###-AAA-###
ที่ # เป็นหลักเดียวตัวใดก็ได้ ตั้งแต่ 0 ถึง 9 และ A เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเดียวตัวใดก็ได้ ตั้งแต่ A ถึง Z

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

ทำให้คำที่เริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก "s" ตรงกัน มีอักขระอย่างน้อยหนึ่งอักขระ (ตามที่กำหนดโดยขอบเขตข้อมูลเข้า IS_ONECHAR) และสิ้นสุดที่ตัวพิมพ์เล็ก "p"

stop
soup
schlep
s234p

Stop
sp

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×