กำหนด Microsoft เป็นผู้ให้บริการการประชุมทางโทรศัพท์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ผู้ให้บริการการประชุมทางโทรศัพท์ให้บริดจ์การประชุม บริดจ์ประชุมมีหมายเลขโทรเข้าโทรศัพท์ หมุด และการประชุมรหัสสำหรับการประชุมที่ถูกสร้างขึ้น คุณต้องการกำหนดให้ผู้ให้บริการการโทรเข้าการประชุมกับบุคคลที่กำลังจะจัดกำหนดการ หรือนำการประชุมSkype for Business เท่านั้น

เพื่อให้สามารถดูMicrosoft แสดงรายการเป็นตัวให้บริการการโทรเข้า คุณต้องกำหนดสิทธิ์การใช้งานSkype สำหรับการประชุม PSTN ธุรกิจ กับผู้ใช้

หมายเหตุ: ถ้าคุณมอบหมายสิทธิ์การใช้งานSkype for Business PSTN ประชุม ไปยังบุคคล ที่ไม่มีผู้ให้บริการการประชุมของบริษัทอื่น จากนั้น กด Microsoft โดยอัตโนมัติได้มอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการการโทรเข้าการประชุม คุณสามารถเปลี่ยนเป็นผู้ให้บริการการประชุมของบริษัทอื่นถ้าจำเป็น

ผู้ให้บริการการโทรเข้าการประชุมจะเรียกว่าผู้ให้บริการการประชุมเสียง

กำหนด Microsoft เป็นผู้ให้บริการการประชุมทางโทรศัพท์

 1. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365 > Skype for Business

  หมายเหตุ: เมื่อมีเปลี่ยนตัวให้บริการจากผู้ให้บริการอื่นไปยังMicrosoft ข้อมูลการโทรเข้าการประชุมสำหรับผู้ใช้ (ID การประชุม โทร และหมายเลขโทรฟรี) จะถูกแทน คุณควรบันทึกข้อมูลนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนตัวให้บริการ

 2. ใน ศูนย์การจัดการของ Skype for Business ในการนำทางด้านซ้าย ให้ไปที่ Dial-in conferencing > ผู้ใช้ที่โทรเข้า แล้วเลือกผู้ใช้จากรายการผู้ใช้ที่พร้อมใช้งาน

 3. ในบานหน้าต่าง การกระทำ ให้คลิก แก้ไข

 4. บนหน้าคุณสมบัติสำหรับผู้ใช้ ภายใต้ชื่อของผู้ให้บริการ ใช้รายการแบบหล่นลง และเลือก Microsoft

  หมายเหตุ: เนื่องจากคุณกำลังใช้ Microsoft เป็นผู้ให้บริการการโทรเข้าการประชุม และมีหมายเลขโทรศัพท์หลาย คุณสามารถใช้หมายเลขเริ่มต้น ดรอปดาวน์เพื่อเลือกการโทรเข้าหมายเลขเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้

 5. คลิก บันทึก

เมื่อต้องการบันทึกเวลา หรือโดยอัตโนมัตินี้ คุณสามารถใช้สคริปต์ PowerShell ต่อไปนี้เพื่อตั้งค่า Microsoft เป็นผู้ให้บริการการโทรเข้าการประชุมขนาดเล็กจำนวนผู้ใช้

หมายเหตุ: เมื่อมีเปลี่ยนตัวให้บริการจากผู้ให้บริการอื่นไปยังMicrosoft ข้อมูลการโทรเข้าการประชุมสำหรับผู้ใช้ (ID การประชุม โทร และหมายเลขโทรฟรี) จะถูกแทน คุณควรบันทึกข้อมูลนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนตัวให้บริการ

คุณสามารถบันทึกสคริปต์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างเป็นไฟล์สคริปต์ PowerShell แล้ว เรียกใช้

เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวให้บริการ Microsoft สำหรับจำนวนผู้ใช้ small คุณสามารถใช้เปิดใช้งาน CsOnlineDialInConferencingUser

ตัวอย่างที่ 1: คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์นี้ โดยแสดงรายการของผู้ใช้ที่คุณต้องการปรับปรุง

Script.ps1 -UserList <List of users>
./Script.ps1 -UserList "user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com"

ตัวอย่างที่ 2: คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์นี้ได้ ด้วยการให้ไฟล์.csv ที่ประกอบด้วยอยู่อีเมล (alias) ของผู้ใช้แต่ละรายการ ที่คุณต้องการอัปเดตแล้ว

Script.ps1 -CsvFile <Path of the csv file>
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”

ใช้สคริปต์ Windows PowerShell สำหรับผู้ใช้จำนวนมาก

เมื่อต้องการบันทึกเวลา หรือโดยอัตโนมัตินี้ คุณสามารถใช้สคริปต์ PowerShell ต่อไปนี้เพื่อตั้งค่า Microsoft เป็นผู้ให้บริการการโทรเข้าการประชุมสำหรับผู้ใช้จำนวนมาก

หมายเหตุ: เมื่อมีเปลี่ยนตัวให้บริการจากผู้ให้บริการอื่นไปยังMicrosoft ข้อมูลการโทรเข้าการประชุมสำหรับผู้ใช้ (ID การประชุม โทร และหมายเลขโทรฟรี) จะถูกแทน คุณควรบันทึกข้อมูลนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนผู้ให้บริการที่

คุณสามารถบันทึกสคริปต์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างเป็นไฟล์สคริปต์ PowerShell แล้ว เรียกใช้

ตัวอย่างที่ 1: ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถใช้สคริปต์นี้เพื่อเปลี่ยนผู้ให้บริการการโทรเข้าการประชุมจาก Intercall (หรือผู้ให้บริการอื่น) ไปยังไมโครซอฟท์ สำหรับผู้ใช้ตัวเลขที่มีขนาดใหญ่ในองค์กรของคุณ

Script.ps1 -ACPProviderName <Provider>
./Script.ps1 -ACPProviderName "Intercall"

นี่คือสคริปต์:

<#
.SYNOPSIS
This is a PowerShell script to set Microsoft as the dial-in conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.DESCRIPTION
This is a PowerShell script to set Microsoft as the dial-in conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.EXAMPLE
./Script.ps1 -UserList “user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com”
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”
./Script.ps1 -ACPProviderName “"Intercall"”
#>
param (
[Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "CsvFile")]
 [string]$CsvFile,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "UserList")]
 [string]$UserList,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "ACPProviderName")]
[string]$ACPProviderName
)
if ($CsvFile)
{
if(!(Test-Path $CsvFile))
{
Write-Error "File does not exist."
Exit
 }
$users = Get-Content $CsvFile
}
if ($UserList)
{
$users = $UserList.Split(",")
}
if ($ACPProviderName)
{
$supportedACPProviders = Get-csAudioConferencingProvider
$providerNameMatch = $supportedACPProviders | ?{$_.Identity -eq $ACPProviderName}
if ($providerNameMatch -eq $null)
{
Write-Host "The provider name is not from a supported provider, please use any of the following values: "
$supportedACPProviders      | %{$_.Identity}
return
}
$allUsersInTenant = Get-csOnlineUser
$users =  $allUsersInTenant | ?{$_.AcpInfo -ne $null -and $_.ACPInfo.Name -eq $ACPProviderName}
}
Write-Host "Number of users to have their dial-in conferencing provider set to Microsoft: " $users.counts
foreach ($user in $users)
{
if ($CsvFile -or $UserList)
{
try
{
$adUser = Get-csOnlineUser -Identity $user
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while retrieving user: $user. "   $error[0].Exception.Message
Continue
}
}
else
{
$adUser = $user
}
if ($adUser -ne $null -and ($adUser.OnlineDialInConferencingPOlicy -ne $null))
{
if ($adUser.AcpInfo -eq $null -Or $adUser.AcpInfo.Name -ne "Microsoft")
{
try
{
$enableUser = Enable-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity $adUser.ObjectId -Tenant $adUser.TenantId -ReplaceProvider
Write-Host "The provider of $user has changed to Microsoft."
$enableUser
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while enabling user: $user. "  $error[0].Exception.Message
continue;
}
}
 else
{
Write-Warning "The provider of $user is already set to Microsoft."
}
}
else
            {
Write-Error "$user does not have valid PSTN Conferencing license assigned."
}
}

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Windows PowerShell ดูที่ใช้ Windows PowerShell เพื่อทำ Skype ทั่วไปสำหรับงานด้านการจัดการธุรกิจ Online

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • ผู้ใช้สามารถกำหนดผู้ให้บริการการโทรเข้าการประชุมเดียวเท่านั้น

 • คุณสามารถเปลี่ยนตัวให้บริการการโทรเข้าการประชุมจากไมโครซอฟท์เพื่อที่ผู้ให้บริการของบริษัทอื่นเมื่อใดก็ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูกำหนด - ของบริษัทอื่นเป็นผู้ให้บริการการประชุมทางโทรศัพท์

 • ในองค์กรของคุณ คุณสามารถมีบางคนที่ใช้ Microsoft เป็นผู้ให้บริการการประชุมทางโทรศัพท์ของพวกเขา และบุคคลอื่น ที่ใช้ผู้ให้บริการของบริษัทอื่น แต่นี่คือการตั้งค่า และจัดการซับซ้อนยิ่งขึ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่าการโทรเข้าหรือการประชุม PSTN สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ
ติดตั้ง Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×