กำหนดสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนในการโยกย้ายกล่องจดหมายไป Office 365

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณโยกย้ายกล่องจดหมายExchange ภายในองค์กรกับOffice 365 บางสิทธิ์ในการเข้าถึง และ ในบางกรณี ปรับเปลี่ยนกล่องจดหมายเหล่านั้น จำเป็นต้องใช้ บัญชีผู้ใช้ที่ใช้การเชื่อมต่อกับองค์กรExchange ภายในองค์กรของคุณในระหว่างการโยกย้ายจำเป็นต้องสิทธิ์เหล่านั้น เรียกว่าผู้ดูแลระบบโยกย้าย ใช้บัญชีผู้ใช้เพื่อสร้างปลายทางโยกย้ายภายในองค์กรของคุณ

โยกย้ายผู้ดูแลระบบต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบจำเป็นในองค์กรExchange ภายในองค์กรของคุณเพื่อสร้างปลายทางการโยกย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเดียวกันเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้ถ้าผู้ดูแลระบบโยกย้ายต้องการสร้างชุดโยกย้ายถ้าองค์กรของคุณมีปลายทางไม่โยกย้าย รายการต่อไปนี้แสดงจำเป็นสำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้ายการโยกย้ายกล่องจดหมายไปOffice 365 โดยใช้ชนิดต่าง ๆ ที่โยกย้ายสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ:

 • โยกย้ายตามขั้นตอนExchange   

  การโยกย้ายตามขั้นตอน บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้ายต้อง:

  • เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบโดเมนในActive Directory Domain Services (AD DS) ในองค์กรภายในองค์กร

   หรือ

  • มอบหมายสิทธิ์ FullAccess สำหรับแต่ละรายการในองค์กรกล่องจดหมายและ WriteProperty สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติTargetAddressบนบัญชีผู้ใช้ในองค์กร

   หรือ

  • สิทธิ์ที่ได้รับเป็นบนฐานข้อมูลกล่องจดหมายบนสถานที่เก็บกล่องจดหมายของผู้ใช้และ WriteProperty มอบหมายสิทธิ์การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติTargetAddressสำหรับบัญชีผู้ใช้ในองค์กร

 • ตัดExchange โยกย้าย   

  สำหรับการโยกย้ายตัด บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้ายต้อง:

  • สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบโดเมนในActive Directory Domain Services (AD DS) ในองค์กรภายในองค์กร

   หรือ

  • มอบหมายสิทธิ์ FullAccess สำหรับแต่ละกล่องจดหมายแบบภายในองค์กร

   หรือ

  • มอบหมายสิทธิ์ได้รับเป็นบนฐานข้อมูลภายในองค์กรกล่องจดหมายที่จัดเก็บกล่องจดหมายของผู้ใช้

 • โยกย้าย Internet ข้อ Access โพรโทคอล 4 (IMAP4)   

  สำหรับแอปการโยกย้ายIMAP 4 ไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (.csv) สำหรับชุดโยกย้ายต้องประกอบด้วย:

  • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับแต่ละกล่องจดหมายที่คุณต้องการย้าย

   หรือ

  • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ในระบบของคุณส่งข้อความIMAP 4 ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบจำเป็นในการเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้ทั้งหมด เมื่อต้องการเรียนรู้ว่า เซิร์ฟเวอร์ของคุณIMAP 4 สนับสนุนวิธีนี้และวิธีการเปิดใช้งาน ดูเอกสารประกอบสำหรับIMAP 4 เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้Exchange Management Shell ในองค์กรของคุณภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วกำหนดสิทธิ์ที่จำเป็นในการโยกย้ายกล่องจดหมายไปOffice 365

หมายเหตุ: เนื่องจากExchange Server 2003 ไม่สนับสนุนExchange Management Shell คุณจำเป็นต้องใช้Active Directory ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์การกำหนดสิทธิ์ FullAccess และExchange Server ตัวจัดการการกำหนดสิทธิ์ได้รับเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีการกำหนด บัญชีผู้ใช้บริการเข้าถึงกล่องจดหมายทั้งหมดใน Exchange Server 2003

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการโยกย้ายกล่องจดหมายของOffice 365 โดยใช้ชนิดอื่นโยกย้าย เมื่อต้องการดูวิธีการโยกย้ายหลายบัญชีผู้ใช้อีเมล Office 365

คุณต้องทราบอะไรบ้างก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

 • เวลาในการทำตามขั้นตอนแต่ละโดยประมาณ: 2 นาที

 • คุณจำเป็นต้องได้รับมอบหมายสิทธิ์ก่อนที่คุณสามารถดำเนินการกระบวนงานหรือขั้นตอนนี้ เมื่อต้องการดูคุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ใด ดูรายการ "สิทธิ์และการมอบสิทธิ์" ในส่วน "ผู้รับการเตรียมใช้งานสิทธิ์" ในหัวข้อสิทธิ์ของผู้รับ

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดสิทธิ์ FullAccess

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีต่าง ๆ ในการใช้ Exchange PowerShell cmdlet Add-MailboxPermissionการกำหนดสิทธิ์ FullAccess กับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้ายสำหรับกล่องจดหมายที่ในองค์กรในองค์กรของคุณ

ตัวอย่างที่ 1   
FullAccess สิทธิ์ไปยังกล่องจดหมายของเอี่ยมศิริเทอร์รี่ถูกกำหนดให้กับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้าย (ตัวอย่างเช่น migadmin)

Add-MailboxPermission -Identity "Terry Adams" -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

ตัวอย่างที่ 2   
FullAccess สิทธิ์สำหรับสมาชิกของกลุ่มการแจกจ่ายที่กำหนดให้กับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้าย MigrationBatch1 ทั้งหมด

Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

ตัวอย่างที่ 3   
FullAccess สิทธิ์สำหรับกล่องจดหมายทั้งหมดที่มีค่าของMigBatch2สำหรับCustomAttribute10ถูกมอบหมายให้กับผู้ดูแลระบบโยกย้าย

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

ตัวอย่างที่ 4   
FullAccess สิทธิ์ในกล่องจดหมายของผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรในสถานที่ที่ถูกกำหนดให้กับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้าย

Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

สำหรับรายละเอียดไวยากรณ์และข้อมูลพารามิเตอร์ ดูหัวข้อต่อไปนี้:

ฉันคุณทราบว่าการกำหนดสิทธิ์ในการทำงานได้อย่างไร

เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วมอบหมายสิทธิ์ FullAccess ให้กับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้ายในแต่ละตัวอย่างหนึ่ง

Get-MailboxPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-MailboxPermission -User migadmin

มอบหมายสิทธิ์ได้รับเป็น

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้ cmdlet Add-ADPermission Exchange PowerShell เพื่อกำหนดสิทธิ์ได้รับเป็นให้กับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้ายสำหรับ "กล่องจดหมายของฐานข้อมูล 1900992314"

Add-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin -ExtendedRights receive-as

สำหรับรายละเอียดไวยากรณ์และข้อมูลพารามิเตอร์ ดูADPermission เพิ่ม

ฉันคุณทราบว่าการกำหนดสิทธิ์ในการทำงานได้อย่างไร

ตรวจสอบคุณรับมอบหมายสิทธิ์ ReceiveAs กับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้ายในตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

Get-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin

กำหนดสิทธิ์ WriteProperty

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ Exchange PowerShell cmdlet Add-ADPermissionเพื่อกำหนดบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้ายสิทธิ์ WriteProperty การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติTargetAddressสำหรับบัญชีผู้ใช้ภายในองค์กร ความสามารถนี้ถูกจำเป็นต้องดำเนินการโยกย้าย Exchange ตามขั้นตอนถ้าผู้ดูแลระบบโยกย้ายไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบโดเมน

ตัวอย่างที่ 1   
WriteProperty สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติTargetAddressสำหรับบัญชีผู้ใช้ของ Rainer Witte ถูกกำหนดให้กับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้าย (ตัวอย่างเช่น migadmin)

Add-ADPermission -Identity "Rainer Witte" -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

ตัวอย่าง 2   
สิทธิ์ WriteProperty การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติTargetAddressสำหรับกลุ่มการแจกจ่าย StagedBatch1 ถูกกำหนดให้กับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้ายสมาชิกทั้งหมด

Get-DistributionGroupMember StagedBatch1 | Add-ADPermission User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress 

ตัวอย่างที่ 3   
WriteProperty สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติTargetAddressสำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดที่มีค่าของStagedMigrationสำหรับCustomAttribute15ถูกกำหนดให้กับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้าย

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

ตัวอย่างที่ 4   
WriteProperty สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติTargetAddressสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้ในองค์กรในสถานที่ถูกกำหนดให้กับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบโยกย้าย

Get-User –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

สำหรับรายละเอียดไวยากรณ์และข้อมูลพารามิเตอร์ ดูหัวข้อต่อไปนี้:

ฉันคุณทราบว่าการกำหนดสิทธิ์ในการทำงานได้อย่างไร

ตรวจสอบคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วมอบหมายสิทธิ์ WriteProperty ให้กับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อยืนยันสิทธิ์ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ TargetAddress โดยใช้คำสั่งในแต่ละตัวอย่างหนึ่งหรือไม่

Get-ADPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-ADPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-ADPermission -User migadmin

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×