การใส่ข้อมูลลงในเซลล์แผ่นงานด้วยตนเอง

การใส่ข้อมูลลงในเซลล์แผ่นงานด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณมีหลายตัวเลือกเมื่อคุณต้องการใส่ข้อมูลด้วยตนเองใน Excel คุณสามารถใส่ข้อมูลในหนึ่งเซลล์ ในหลายเซลล์ พร้อมกัน หรือมากกว่าหนึ่งเวิร์กชีต ในครั้งเดียว ข้อมูลที่คุณใส่อาจเป็นตัวเลข ข้อความ วัน หรือเวลา คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลในหลายวิธี และ มีการตั้งค่าต่าง ๆ ที่คุณสามารถปรับเพื่อให้ใส่ข้อมูลง่ายสำหรับคุณ

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการใช้ฟอร์มข้อมูลเพื่อใส่ข้อมูลในเวิร์กชีต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานโดยใช้ฟอร์มข้อมูล ดูเพิ่ม แก้ไข ค้น หา และลบแถว โดยใช้ฟอร์มข้อมูล

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่สามารถใส่หรือแก้ไขข้อมูลในเวิร์กชีต เวิร์กชีตดังกล่าวอาจมีการป้องกันโดยคุณหรือผู้อื่นเพื่อป้องกันข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจ ในเวิร์กชีตที่มีการป้องกันนี้ คุณสามารถเลือกเซลล์เพื่อดูข้อมูลได้ แต่คุณจะไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลในเซลล์ที่ถูกล็อกไว้ได้ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่ควรเอาการป้องกันออกจากเวิร์กชีตนอกจากว่าคุณได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นจากบุคคลที่สร้างเวิร์กชีตขึ้นมา เมื่อต้องการยกเลิกการป้องกันเวิร์กชีต ให้คลิก ยกเลิกการป้องกันเวิร์กชีต ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง บนแท็บ รีวิว ถ้ามีการตั้งค่ารหัสผ่านไว้เมื่อมีการใช้การป้องกันเวิร์กชีต คุณต้องพิมพ์รหัสผ่านนั้นก่อนในการยกเลิกการป้องกันเวิร์กชีต

 1. บนเวิร์กชีต ให้คลิกที่เซลล์

 2. พิมพ์ตัวเลขหรือข้อความที่คุณต้องการใส่ นั้นแล้ว กด ENTER หรือ TAB

  เมื่อต้องการใส่ข้อมูลลงบนบรรทัดใหม่ภายในเซลล์ ใส่ตัวแบ่งบรรทัด ด้วยการกด ALT + ENTER

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

  ใน Excel 2007 เท่านั้น: คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิกตัวเลือกของ Excel ออก

 2. คลิก ขั้นสูง แล้วภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ

 3. ในกล่อง ตำแหน่ง ให้ใส่ตัวเลขที่มีค่าบวกสำหรับจำนวนของตัวเลขซึ่งแสดงทางด้านขวาของเลขทศนิยม หรือใส่ตัวเลขที่มีค่าลบสำหรับจำนวนของตัวเลขซึ่งแสดงทางด้านซ้ายของเลขทศนิยม

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ 3 ในกล่อง ตำแหน่ง แล้วพิมพ์ 2834 ลงในเซลล์ ค่าที่ได้จะปรากฏเป็นเป็น 2.834 ถ้าคุณใส่ -3 ในกล่อง ตำแหน่ง แล้วพิมพ์ 283 ค่าที่ได้จะเท่ากับ 283000

 4. บนแผ่นงาน ให้คลิกเซลล์ แล้วใส่ตัวเลขที่คุณต้องการ

  ข้อมูลที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์ก่อนเลือกตัวเลือก ตำแหน่งทศนิยมคงที่ จะไม่ได้รับผลกระทบ

  เมื่อต้องการแทนที่ตัวเลือก ตำแหน่งทศนิยมคงที่ ชั่วคราว ให้พิมพ์จุดทศนิยมเมื่อคุณป้อนตัวเลข

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิกที่เซลล์

 2. พิมพ์วันที่หรือเวลาต่อไปนี้

  • สำหรับวันที่ ให้ใช้เครื่องหมายทับหรือยัติภังค์เพื่อแยกส่วนของวันที่ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 9/5/2545 หรือ 5-ก.ย.-2545

  • เมื่อต้องการใส่เวลาที่ยึดตามนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง ให้ใส่เวลาโดยตามด้วยช่องว่างแล้วพิมพ์ a หรือ p หลังจากเวลา ตัวอย่างเช่น 9:00 p มิฉะนั้น Excel จะใส่เวลาให้เป็น AM

   เมื่อต้องการใส่วันที่และเวลาปัจจุบัน ให้กด Ctrl+Shift+; (อัฒภาค)

 • เมื่อต้องการใส่วันที่หรือเวลาที่เป็นปัจจุบันเสมอเมื่อคุณเปิดเวิร์กชีตอีกครั้ง คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TODAY และ NOW

 • เมื่อคุณใส่วันที่หรือเวลาในที่เซลล์หนึ่งเซลล์ ค่าที่ได้จะปรากฏอยู่ในรูปของวันที่หรือเวลาเริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือในรูปแบบที่นำไปใช้กับเซลล์นั้นก่อนที่คุณใส่วันที่หรือเวลา รูปแบบวันที่หรือเวลาเริ่มต้นจะยึดตามการตั้งค่าวันที่และเวลาในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา (แผงควบคุม วันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค) ถ้าการตั้งค่าเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณถูกเปลี่ยนแปลง วันที่และเวลาในเวิร์กบุ๊กของคุณที่ไม่ได้ถูกจัดรูปแบบโดยใช้คำสั่ง จัดรูปแบบเซลล์ จะถูกแสดงตามการตั้งค่าเหล่านั้น

 • ถ้าคุณต้องการนำรูปแบบวันที่หรือเวลาเริ่มต้นไปใช้ ให้คลิกเซลล์ที่มีค่าวันที่หรือเวลา แล้วกด Ctrl+Shift+# หรือ Ctrl+Shift+@

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ข้อมูลเดียวกัน โดยเซลล์เหล่านั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน

 2. ในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ ให้พิมพ์ข้อมูล แล้วกด Ctrl+Enter

  คุณสามารถใส่ข้อมูลเดียวกันลงในเซลล์หลายๆ เซลล์ได้โดยใช้ จุดจับเติม จุดจับเติม เพื่อใส่ข้อมูลลงในเซลล์เวิร์กชีตโดยอัตโนมัติ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทความ เติมข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตโดยอัตโนมัติ

ด้วยการทำให้หลายเวิร์กชีตใช้งานอยู่พร้อมกัน คุณสามารถใส่ข้อมูลใหม่หรือเปลี่ยนข้อมูลบนเวิร์กชีตหนึ่ง แล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกนำไปใช้กับเซลล์ในตำแหน่งเดียวกันที่อยู่ในเวิร์กชีตทั้งหมดที่เลือกไว้

 1. คลิกแท็บของเวิร์กชีตแรกที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของเวิร์กชีตอื่นๆ ที่คุณต้องการซิงค์โครไนซ์ข้อมูล

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บของเวิร์กชีตที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อค้นหาเวิร์กชีต แล้วคลิกที่แท็บ ถ้าคุณยังไม่พบแท็บเวิร์กชีตที่คุณต้องการ คุณอาจต้องขยายหน้าต่างเอกสารให้ใหญ่สุด

 2. บนเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกเซลล์หรือ ช่วง ที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่หรือใส่ข้อมูลใหม่

 3. ในเซลล์ที่เลือกไว้ ให้พิมพ์ข้อมูลใหม่หรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ และกด Enter หรือ Tab เพื่อย้ายการเลือกไปที่เซลล์ถัดไป

  การเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกนำไปใช้กับเวิร์กชีตทั้งหมดที่คุณเลือก

 4. ทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำจนกว่าคุณจะใส่หรือแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อย

 • เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกหลายเวิร์กชีต ให้คลิกเวิร์กชีตที่ไม่ได้เลือกใดๆ ถ้าเวิร์กชีตที่ไม่ได้เลือกไม่ปรากฏให้เห็น คุณสามารถคลิกขวาที่แท็บของเวิร์กชีตที่เลือกแล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มเวิร์กชีต

 • เมื่อคุณใส่หรือแก้ไขข้อมูล การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อเวิร์กชีตทั้งหมดที่เลือกไว้และอาจไปแทนที่ข้อมูลที่คุณไม่มีเจตนาจะเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถดูเวิร์กชีตทั้งหมดพร้อมกันได้เพื่อมองหาข้อขัดแย้งของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก หน้าต่างใหม่

  2. สลับไปที่หน้าต่างใหม่ และคลิกที่เวิร์กชีตหนึ่งที่คุณต้องการดู

  3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำสำหรับแต่ละเวิร์กชีตที่คุณต้องการดู

  4. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก จัดเรียงทั้งหมด จากนั้นจึงคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  5. เมื่อต้องการดูเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าต่างของเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่ ในกล่องโต้ตอบ จัดเรียงหน้าต่าง

Excel มีการตั้งค่าหลายๆ อย่างที่คุณสามารถเปลี่ยนได้เพื่อช่วยให้การใส่ข้อมูลด้วยตนเองทำได้ง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงบางตัวเลือกมีผลต่อเวิร์กบุ๊กทั้งหมด บางตัวเลือกมีผลต่อทั้งเวิร์กชีต และบางตัวเลือกมีผลเฉพาะเซลล์ที่คุณระบุ

เปลี่ยนทิศทางสำหรับคีย์ Enter

เมื่อคุณกด Tab เพื่อใส่ข้อมูลในเซลล์ต่างๆ ในหนึ่งแถว แล้วกด Enter เมื่อสุดแถวนั้น ตามค่าเริ่มต้น ส่วนที่เลือกจะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของแถวถัดไป

การกด Enter จะเป็นการย้ายการเลือกลงมาหนึ่งเซลล์ และการกด Tab จะเป็นการย้ายการเลือกไปด้านขวาหนึ่งเซลล์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการย้ายทิศทางของคีย์ Tab ได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางสำหรับคีย์ Enter ได้ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้มีผลกระทบต่อทั้งเวิร์กชีต เวิร์กชีตอื่นที่เปิดอยู่ เวิร์กบุ๊กอื่นที่เปิดอยู่ และเวิร์กบุ๊กใหม่ทั้งหมด

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

  ใน Excel 2007 เท่านั้น: คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิกตัวเลือกของ Excel ออก

 2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลังจากกด Enter ให้ย้ายส่วนที่เลือก แล้วคลิกทิศทางที่คุณต้องการในกล่อง ทิศทาง

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์

บางครั้งเซลล์อาจแสดง ##### ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์มีตัวเลขหรือวันที่อยู่ แต่ความกว้างของคอลัมน์ไม่สามารถแสดงอักขระทั้งหมดตามรูปแบบที่กำหนดไว้ได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเซลล์ที่มีรูปแบบวันที่ "mm/dd/yyyy" มีการใส่วันที่เป็น 12/31/2015 แต่เนื่องจากคอลัมน์นี้มีความกว้างพอแค่การแสดงอักขระได้เพียงหกตัวเท่านั้น เซลล์นั้นจึงแสดงเป็น ##### เมื่อต้องการดูเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์ด้วยรูปแบบปัจจุบัน คุณต้องเพิ่มขนาดความกว้างของคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  กลุ่ม เซลล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับข้อความทั้งหมดให้พอดีในเซลล์ ให้คลิก ปรับความกว้างของคอลัมน์พอดีอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดความกว้างคอลัมน์ ให้คลิก ความกว้างคอลัมน์ แล้วพิมพ์ความกว้างที่คุณต้องการลงในกล่อง ความกว้างคอลัมน์

หมายเหตุ: แทนที่จะต้องเพิ่มความกว้างของคอลัมน์ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของคอลัมน์นั้นหรือแม้แต่เซลล์แต่ละเซลล์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบวันที่เพื่อให้วันที่แสดงเฉพาะเดือนและวันเท่านั้น (รูปแบบ "mm/dd") เช่น 12/31 หรือแสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (เอ็กซ์โพเนนเชียล) เช่น 4E+08

ตัดข้อความในเซลล์

คุณสามารถแสดงข้อความหลายบรรทัดภายในหนึ่งเซลล์ได้ด้วยการตัดข้อความ การตัดข้อความในเซลล์จะไม่มีผลต่อเซลล์อื่น

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการตัดข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การจัดแนว ให้คลิก ตัดข้อความ

  กลุ่ม การจัดแนว บนแท็บ หน้าแรก

หมายเหตุ: ถ้าข้อความคือคำยาวๆ อักขระจะไม่ถูกตัด (คำจะไม่แยกกัน) แต่คุณสามารถขยายความกว้างคอลัมน์หรือลดขนาดฟอนต์เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อความทั้งหมดได้ ถ้าคุณไม่เห็นข้อความทั้งหมดหลังจากตัดข้อความแล้ว คุณอาจต้องปรับความสูงของแถว บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ จากนั้นภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก จัดพอดีแถวอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดข้อความ ให้ดูบทความ การตัดข้อความในเซลล์

เปลี่ยนรูปแบบของตัวเลข

ใน Excel รูปแบบของเซลล์จะแยกจากข้อมูลที่เก็บไว้ในเซลล์ ความแตกต่างของข้อมูลที่แสดงอยู่นี้จะส่งผลอย่างมากเมื่อข้อมูลเป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น เมื่อตัวเลขที่คุณใส่มีการปัดเศษ โดยปกติแล้วเฉพาะตัวเลขที่แสดงเท่านั้นที่ถูกปัดเศษ การคำนวณจะใช้ตัวเลขจริงที่เก็บไว้ในเซลล์นี้ ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบที่แสดงอยู่ ดังนั้น การคำนวณอาจปรากฏขึ้นไม่ถูกต้องเนื่องจากการปัดเศษในเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์

หลังจากที่คุณพิมพ์ตัวเลขลงในเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงตัวเลขได้

 1. คลิกเซลล์ที่มีตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง รูปแบบตัวเลข แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

  กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข บนแท็บ หน้าแรก

  เมื่อต้องการเลือกรูปแบบตัวเลขจากรายการรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ให้คลิก รูปแบบตัวเลขเพิ่มเติม แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการใช้ในรายการ ประเภท

จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความ

สำหรับตัวเลขที่ไม่ควรจะถูกคำนวณใน Excel เช่น หมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถตั้งค่าให้เป็นข้อความได้โดยนำรูปแบบข้อความไปใช้กับเซลล์ว่างก่อนที่จะพิมพ์ตัวเลข

 1. เลือกเซลล์ว่าง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง รูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ข้อความ

  กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข บนแท็บ หน้าแรก

 3. พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการลงในเซลล์ที่จัดรูปแบบแล้ว

  ตัวเลขที่คุณใส่ก่อนที่คุณจะนำการจัดรูปแบบข้อความไปใช้กับเซลล์จะต้องถูกใส่อีกครั้งในเซลล์ที่จัดรูปแบบแล้ว เมื่อต้องการใส่ตัวเลขอีกครั้งเพื่อให้เป็นข้อความอย่างรวดเร็ว ให้เลือกเซลล์แต่ละเซลล์ กด F2 แล้วกด Enter

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×