การใส่ข้อมูลลงในเซลล์แผ่นงานด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณมีหลากหลายตัวเลือกเมื่อคุณต้องการใส่ข้อมูลด้วยตนเองใน Excel คุณสามารถใส่ข้อมูลได้ในเซลล์เดียว หรือหลายเซลล์ หรือในหลาย เวิร์กชีตในเวลาเดียวกันได้ ข้อมูลที่คุณใส่อาจเป็นตัวเลข ข้อความ วันที่ หรือเวลา คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลได้หลากหลายวิธี และยังมีการตั้งค่าหลายๆ อย่างที่คุณสามารถปรับเพื่อช่วยให้การใส่ข้อมูลง่ายสำหรับคุณ

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการใช้ฟอร์มข้อมูลเพื่อใส่ข้อมูลในเวิร์กชีต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน โดยใช้ฟอร์มข้อมูล ดูเพิ่ม แก้ไข ค้น หา และลบแถว โดยใช้ฟอร์มข้อมูล

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่สามารถใส่หรือแก้ไขข้อมูลในเวิร์กชีต เวิร์กชีตดังกล่าวอาจมีการป้องกันโดยคุณหรือผู้อื่นเพื่อป้องกันข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจ ในเวิร์กชีตที่มีการป้องกันนี้ คุณสามารถเลือกเซลล์เพื่อดูข้อมูลได้ แต่คุณจะไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลในเซลล์ที่ถูกล็อกไว้ได้ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่ควรเอาการป้องกันออกจากเวิร์กชีตนอกจากว่าคุณได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นจากบุคคลที่สร้างเวิร์กชีตขึ้นมา เมื่อต้องการยกเลิกการป้องกันเวิร์กชีต ให้คลิก ยกเลิกการป้องกันเวิร์กชีต ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง บนแท็บ รีวิว ถ้ามีการตั้งค่ารหัสผ่านไว้เมื่อมีการใช้การป้องกันเวิร์กชีต คุณต้องพิมพ์รหัสผ่านนั้นก่อนในการยกเลิกการป้องกันเวิร์กชีต

คุณต้องการทำอะไร

ใส่ข้อความหรือตัวเลขในเซลล์

ใส่ตัวเลขที่มีจุดทศนิยมคงที่

ใส่วันหรือเวลาในเซลล์

ใส่ข้อมูลเดียวกันในหลายเซลล์พร้อมกัน

ใส่ข้อมูลเดียวกันในหลายเวิร์กชีตพร้อมกัน

ปรับการตั้งค่าเวิร์กชีตและรูปแบบเซลล์

เปลี่ยนทิศทางสำหรับคีย์ ENTER

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์

ตัดข้อความในเซลล์

เปลี่ยนรูปแบบของตัวเลข

จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความ

ใส่ข้อความหรือตัวเลขในเซลล์

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิกที่เซลล์

 2. พิมพ์ตัวเลขหรือข้อความที่คุณต้องการใส่ นั้นแล้ว กด ENTER หรือ TAB

  เมื่อต้องการใส่ข้อมูลลงบนบรรทัดใหม่ภายในเซลล์ ใส่ตัวแบ่งบรรทัด ด้วยการกด ALT + ENTER

ด้านบนของหน้า

ใส่ตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมคงที่

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง แล้วภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ

 3. ในกล่อง ตำแหน่ง ให้ใส่ตัวเลขที่มีค่าบวกสำหรับจำนวนของตัวเลขซึ่งแสดงทางด้านขวาของเลขทศนิยม หรือใส่ตัวเลขที่มีค่าลบสำหรับจำนวนของตัวเลขซึ่งแสดงทางด้านซ้ายของเลขทศนิยม

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ 3 ในกล่อง ตำแหน่ง แล้วพิมพ์ 2834 ลงในเซลล์ ค่าที่ได้จะปรากฏเป็นเป็น 2.834 ถ้าคุณใส่ -3 ในกล่อง ตำแหน่ง แล้วพิมพ์ 283 ค่าที่ได้จะเท่ากับ 283000

 4. บนแผ่นงาน ให้คลิกเซลล์ แล้วใส่ตัวเลขที่คุณต้องการ

  บันทึกย่อ    ข้อมูลที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์ก่อนเลือกตัวเลือกตำแหน่งทศนิยมคง จะไม่ได้รับผลกระทบ

  เมื่อต้องการแทนที่ตัวเลือก ตำแหน่งทศนิยมคงที่ ชั่วคราว ให้พิมพ์จุดทศนิยมเมื่อคุณป้อนตัวเลข

ด้านบนของหน้า

ใส่วันที่หรือเวลาในเซลล์

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิกที่เซลล์

 2. พิมพ์วันที่หรือเวลาต่อไปนี้

  • สำหรับวันที่ ให้ใช้เครื่องหมายทับหรือยัติภังค์เพื่อแยกส่วนของวันที่ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 9/5/2545 หรือ 5-ก.ย.-2545

  • เมื่อต้องการใส่เวลาที่จะขึ้นอยู่กับนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง ใส่เวลาตาม ด้วยช่องว่าง แล้ว พิมพ์หรือpหลังจากเวลา ตัวอย่างเช่น9:00 p มิฉะนั้น Excel ใส่เวลาตามที่ฉันกำลัง

   เมื่อต้องการใส่วันที่ปัจจุบันและเวลา ให้กด CTRL + SHIFT +; (เครื่องหมายอัฒภาค)

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการใส่วันหรือเวลาที่เป็นปัจจุบันเสมอเมื่อคุณเปิดเวิร์กชีต คุณสามารถใช้ฟังก์ชันวันนี้และในขณะนี้

 • เมื่อคุณใส่วันหรือเวลาในเซลล์ ปรากฏ ในค่าเริ่มต้นวันหรือเวลาที่จัดรูปแบบสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ ในรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับเซลล์ก่อนที่คุณได้ใส่วันหรือเวลา รูปแบบเริ่มต้นวันหรือเวลาจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าวันและเวลาในกล่องโต้ตอบภูมิภาคและภาษา (แผงควบคุม) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ วันและเวลาในเวิร์กบุ๊กของคุณที่ไม่ได้ถูกจัดรูปแบบ โดยใช้คำสั่งการจัดรูปแบบเซลล์ จะแสดงตามการตั้งค่าเหล่านั้น

 • การใช้รูปแบบเริ่มต้นวันหรือเวลา คลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าวันหรือเวลา แล้ว กด CTRL + SHIFT + # หรือ CTRL + SHIFT + @

ด้านบนของหน้า

ใส่ข้อมูลเดียวกันในหลายเซลล์พร้อมกัน

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ข้อมูลเดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเซลล์ที่อยู่ติดกัน

ต้องการจะเลือก

ให้ทำดังนี้

เซลล์เดียว

คลิกที่เซลล์ หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

ช่วงของเซลล์

คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้ปุ่มลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

ช่วงกว้างของเซลล์

คลิกเซลล์แรกในช่วง จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้าย

เซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงาน

คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

ปุ่ม เลือกทั้งหมด

เมื่อต้องการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

ถ้าแผ่นงานมีข้อมูล CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกทั้งแผ่นงาน

เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่ติดกัน

เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงอื่น

นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

ทั้งแถวหรือคอลัมน์

คลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

1. ส่วนหัวของแถว

2. ส่วนหัวของคอลัมน์

คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ได้ด้วยโดยเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

แถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

ลากข้ามส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกัน

คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มส่วนที่เลือก

เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

เลือกเซลล์หนึ่งในแถวหรือคอลัมน์นั้น แล้วกด CTRL+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในแผ่นงานหรือในรายการ Excel

กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน

เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

เซลล์มากกว่าหรือน้อยกว่าการเลือกที่ใช้งานอยู่

กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในการเลือกใหม่ ช่วงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่างเซลล์ที่ใช้งานและเซลล์ที่คุณคลิกจะเป็นการเลือกใหม่

เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 1. ในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ ให้พิมพ์ข้อมูล แล้วกด CTRL+ENTER

  คุณยังสามารถใส่ข้อมูลเดียวกันในหลายเซลล์ โดยใช้จุดจับเติม จุดจับเติม เพื่อเติมข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตโดยอัตโนมัติ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความเติมข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ใส่ข้อมูลเดียวกันในหลายเวิร์กชีตพร้อมกัน

โดยการทำให้แผ่นงานหลายแผ่นที่ใช้งานอยู่ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถใส่ข้อมูลใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่บนแผ่นงานหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงจะนำไปใช้กับเซลล์เดียวกันบนแผ่นงานที่เลือกทั้งหมด

 1. คลิกแท็บของแผ่นงานแรกที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข แล้ว กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกที่แท็บของแผ่นงานอื่น ๆ ที่คุณต้องการซิงโครไนซ์ข้อมูล

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บของเวิร์กชีตที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อค้นหาเวิร์กชีต แล้วคลิกที่แท็บ ถ้าคุณยังไม่พบแท็บเวิร์กชีตที่คุณต้องการ คุณอาจต้องขยายหน้าต่างเอกสารให้ใหญ่สุด

 2. บนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ เลือกเซลล์หรือช่วง ที่คุณต้องการแก้ไขที่มีอยู่ หรือใส่ข้อมูลใหม่

ต้องการจะเลือก

ให้ทำดังนี้

เซลล์เดียว

คลิกที่เซลล์ หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

ช่วงของเซลล์

คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้ปุ่มลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

ช่วงกว้างของเซลล์

คลิกเซลล์แรกในช่วง จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้าย

เซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงาน

คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

ปุ่ม เลือกทั้งหมด

เมื่อต้องการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

ถ้าแผ่นงานมีข้อมูล CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกทั้งแผ่นงาน

เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่ติดกัน

เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงอื่น

นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

ทั้งแถวหรือคอลัมน์

คลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

1. ส่วนหัวของแถว

2. ส่วนหัวของคอลัมน์

คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ได้ด้วยโดยเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

แถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

ลากข้ามส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกัน

คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มส่วนที่เลือก

เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

เลือกเซลล์หนึ่งในแถวหรือคอลัมน์นั้น แล้วกด CTRL+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในแผ่นงานหรือในรายการ Excel

กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน

เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

เซลล์มากกว่าหรือน้อยกว่าการเลือกที่ใช้งานอยู่

กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในการเลือกใหม่ ช่วงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่างเซลล์ที่ใช้งานและเซลล์ที่คุณคลิกจะเป็นการเลือกใหม่

เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 1. ในเซลล์ที่ใช้งาน พิมพ์ข้อมูลใหม่ หรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ และ แล้ว กด ENTER หรือ TAB เพื่อย้ายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ถัดไป

  การเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกนำไปใช้กับเวิร์กชีตทั้งหมดที่คุณเลือก

 2. ทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำจนกว่าคุณจะใส่หรือแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อย

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกหลายเวิร์กชีต ให้คลิกเวิร์กชีตที่ไม่ได้เลือกใดๆ ถ้าเวิร์กชีตที่ไม่ได้เลือกไม่ปรากฏให้เห็น คุณสามารถคลิกขวาที่แท็บของเวิร์กชีตที่เลือกแล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มเวิร์กชีต

 • เมื่อคุณใส่หรือแก้ไขข้อมูล การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อเวิร์กชีตทั้งหมดที่เลือกไว้และอาจไปแทนที่ข้อมูลที่คุณไม่มีเจตนาจะเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถดูเวิร์กชีตทั้งหมดพร้อมกันได้เพื่อมองหาข้อขัดแย้งของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก หน้าต่างใหม่

  2. สลับไปที่หน้าต่างใหม่ และคลิกที่เวิร์กชีตหนึ่งที่คุณต้องการดู

  3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำสำหรับแต่ละแผ่นงานที่คุณต้องการแสดง

  4. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก จัดเรียงทั้งหมด จากนั้นจึงคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  5. เมื่อต้องการดูเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าต่างของเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่ ในกล่องโต้ตอบ จัดเรียงหน้าต่าง

ด้านบนของหน้า

ปรับการตั้งค่าเวิร์กชีตและรูปแบบเซลล์

Excel มีการตั้งค่าหลายๆ อย่างที่คุณสามารถเปลี่ยนได้เพื่อช่วยให้การใส่ข้อมูลด้วยตนเองทำได้ง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงบางตัวเลือกมีผลต่อเวิร์กบุ๊กทั้งหมด บางตัวเลือกมีผลต่อทั้งเวิร์กชีต และบางตัวเลือกมีผลเฉพาะเซลล์ที่คุณระบุ

เปลี่ยนทิศทางสำหรับคีย์ ENTER

เมื่อคุณกดแป้น TAB เพื่อใส่ข้อมูลในหลายเซลล์ในแถวแล้ว กด ENTER ที่ส่วนท้ายของแถว ตามค่าเริ่มต้น ส่วนที่เลือกย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของแถวถัดไป

การกด ENTER ย้ายส่วนที่เลือกลงหนึ่งเซลล์ และกดแป้น TAB ย้ายหนึ่งเซลล์ส่วนที่เลือกไปทางขวา คุณไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของการย้ายสำหรับแป้น TAB แต่คุณสามารถระบุทิศทางที่แตกต่างกันสำหรับคีย์ ENTER เปลี่ยนการตั้งค่านี้มีผลกับทั้งแผ่นงาน เวิร์กชีตเปิดอื่น ๆ ใด ๆ เปิดเวิร์กบุ๊กอื่น และเวิร์กบุ๊กใหม่ทั้งหมด

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลังจากกด Enter ให้ย้ายส่วนที่เลือก แล้วคลิกทิศทางที่คุณต้องการในกล่อง ทิศทาง

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์

บางครั้งเซลล์อาจแสดง ##### ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์มีตัวเลขหรือวันที่อยู่ แต่ความกว้างของคอลัมน์ไม่สามารถแสดงอักขระทั้งหมดตามรูปแบบที่กำหนดไว้ได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเซลล์ที่มีรูปแบบวันที่ "mm/dd/yyyy" มีการใส่วันที่เป็น 12/31/2550 อย่างไรก็ตาม คอลัมน์นี้มีความกว้างพอแค่การแสดงอักขระได้เพียงหกตัวเท่านั้น เซลล์นั้นจะแสดง ##### เมื่อต้องการดูเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์ด้วยรูปแบบปัจจุบัน คุณต้องเพิ่มขนาดความกว้างของคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับข้อความทั้งหมดให้พอดีในเซลล์ ให้คลิก ปรับความกว้างของคอลัมน์พอดีอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดความกว้างคอลัมน์ ให้คลิก ความกว้างคอลัมน์ แล้วพิมพ์ความกว้างที่คุณต้องการลงในกล่อง ความกว้างคอลัมน์

แทนที่จะต้องเพิ่มความกว้างของคอลัมน์ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของคอลัมน์นั้นหรือแม้แต่เซลล์แต่ละเซลล์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบวันที่เพื่อให้วันที่แสดงเฉพาะเดือนและวันเท่านั้น (รูปแบบ "mm/dd") เช่น 12/31 หรือแสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (เอ็กซ์โพเนนเชียล) เช่น 4E+08

การตัดข้อความในเซลล์

คุณสามารถแสดงข้อความหลายบรรทัดภายในหนึ่งเซลล์ได้ด้วยการตัดข้อความ การตัดข้อความในเซลล์จะไม่มีผลต่อเซลล์อื่น

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการตัดข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การจัดแนว ให้คลิก ตัดข้อความ

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: ถ้าข้อความเป็นคำยาว อักขระไม่ตัด (คำว่าจะไม่สามารถแยก); แทน คุณสามารถขยายคอลัมน์ หรือลดขนาดฟอนต์เพื่อดูข้อความทั้งหมด ถ้าข้อความทั้งหมดจะไม่สามารถมองเห็นได้หลังจากที่คุณสามารถตัดข้อความ คุณอาจต้องปรับความสูงของแถว บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มเซลล์ คลิกรูปแบบ และจากนั้น ภายใต้ขนาดเซลล์ ให้คลิกแถวพอดีอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดข้อความ ดูบทความตัดข้อความในเซลล์

เปลี่ยนรูปแบบของตัวเลข

ใน Excel รูปแบบของเซลล์จะแยกจากข้อมูลที่เก็บไว้ในเซลล์ ความแตกต่างของข้อมูลที่แสดงอยู่นี้จะส่งผลอย่างมากเมื่อข้อมูลเป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น เมื่อตัวเลขที่คุณใส่มีการปัดเศษ โดยปกติแล้วเฉพาะตัวเลขที่แสดงเท่านั้นที่ถูกปัดเศษ การคำนวณจะใช้ตัวเลขจริงที่เก็บไว้ในเซลล์นี้ ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบที่แสดงอยู่ ดังนั้น การคำนวณอาจปรากฏขึ้นไม่ถูกต้องเนื่องจากการปัดเศษในเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์

หลังจากที่คุณพิมพ์ตัวเลขลงในเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงตัวเลขได้

 1. คลิกเซลล์ที่มีตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง รูปแบบตัวเลข แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

  รายการ รูปแบบตัวเลข ในกลุ่ม ตัวเลข บนแท็บ หน้าแรก

  เมื่อต้องการเลือกรูปแบบตัวเลขจากรายการรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการใช้ในรายการ ประเภท

จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความ

สำหรับตัวเลขที่ไม่ควรจะถูกคำนวณใน Excel เช่น หมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถตั้งค่าให้เป็นข้อความได้โดยนำรูปแบบข้อความไปใช้กับเซลล์ว่างก่อนที่จะพิมพ์ตัวเลข

 1. เลือกเซลล์ว่าง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง รูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ข้อความ

  รายการ รูปแบบตัวเลข ในกลุ่ม ตัวเลข บนแท็บ หน้าแรก

 3. พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการลงในเซลล์ที่จัดรูปแบบแล้ว

  หมายเหตุ: ตัวเลขที่คุณใส่ก่อนที่คุณใช้รูปแบบข้อความไปยังเซลล์ต้องถูกใส่อีกครั้งในการจัดรูปแบบเซลล์ เมื่อต้องการใส่ตัวเลขเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็ว เลือกเซลล์แต่ละรายการ กด F2 นั้นแล้ว กด ENTER

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×