การใช้และจัดระเบียบวัตถุฐานข้อมูลในบานหน้าต่างนำทาง

ใน Access 2010 วัตถุฐานข้อมูลจะแสดงในบานหน้าต่างนำทาง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เริ่มมีใน Access 2007 โดยในรุ่นก่อนหน้าจะไม่มีหน้าต่างฐานข้อมูล

คุณสามารถกำหนดประเภทและกลุ่มของวัตถุในบานหน้าต่างนำทางเองได้ รวมถึงซ่อนวัตถุ กลุ่ม หรือแม้แต่บานหน้าต่างนำทางทั้งหมดได้ Access 2010 มีประเภทต่างๆ มากมายซึ่งคุณสามารถใช้ได้ทันที และยังให้คุณสร้างประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองได้

หมายเหตุ: บานหน้าต่างนำทางจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้ฐานข้อมูลบนเว็บในเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้บานหน้าต่างนำทางเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลบนเว็บโดยใช้ Access

ในบทความนี้

ภาพรวม

การเลือกประเภท

การแสดงและจัดเรียงวัตถุ

การค้นหาวัตถุในฐานข้อมูล

การสร้างและปรับเปลี่ยนประเภทและกลุ่มกำหนดเอง

การเพิ่มวัตถุลงในกลุ่มกำหนดเอง

การเอาทางลัดออกและการคืนค่าทางลัดในกลุ่มกำหนดเอง

การซ่อนวัตถุและกลุ่ม

การยกเลิกการซ่อนวัตถุและกลุ่ม

ภาพรวม

บานหน้าต่างนำทาง เป็นตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางที่คุณสามารถใช้เพื่อดูหรือเข้าถึงวัตถุฐานข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน Access 2010 โดยค่าเริ่มต้น บานหน้าต่างนำทางจะปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายของพื้นที่ทำงาน

ปรับทั้งบานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถปรับลักษณะที่ปรากฏของบานหน้าต่างนำทางได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

วิธีการ

เปลี่ยนแปลงความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

วางตัวชี้เมาส์ไว้ตรงขอบขวาของบานหน้าต่างนำทาง เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นรูปลูกศรสองหัว ให้ลากขอบขวาเพื่อเพิ่มหรือลดความกว้าง

เปิดและปิดบานหน้าต่างนำทาง

คลิก ปุ่ม เปิด/ปิด แถบปรับขนาด ปุ่ม เปิด/ปิดแถบปรับขนาดสำหรับบานหน้าต่างนำทางใน Access หรือกด F11 เพื่อเปิดและปิดบานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างที่แสดงทั้งปิดและเปิด

การใช้วัตถุฐานข้อมูล

คุณสามารถใช้วัตถุใดๆ ในบานหนาต่างฐานข้อมูลได้โดยการคลิกสองครั้ง ถ้าคุณคลิกขวาที่วัตถุ คุณจะเห็นเมนูทางลัดที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ได้ เช่น การเปิดวัตถุในมุมมองออกแบบ

ประเภทและกลุ่ม

คุณสามารถจัดระเบียบวัตถุในฐานข้อมูลให้เป็นประเภทและกลุ่มได้ โดยประเภทช่วยให้คุณจัดเรียงวัตถุในบานหน้าต่างนำทาง ส่วนกลุ่มช่วยให้คุณกรองวัตถุที่จัดประเภทแล้วได้

ตัวอย่างเช่น ในรูปก่อนหน้า วัตถุ Access ทั้งหมด คือประเภท และ ตารางแบบสอบถามฟอร์ม และ รายงาน คือกลุ่ม

เมื่อคุณเลือกประเภท รายการจะถูกจัดเรียงเป็นกลุ่มที่อยู่ในประเภทนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกประเภท ตารางและมุมมองที่เกี่ยวข้องรายการจะถูกจัดเรียงให้เป็นหนึ่งกลุ่มต่อตาราง โดยแต่ละกลุ่มจะมีทางลัดไปยังวัตถุทั้งหมดที่ใช้ตารางดังกล่าว รวมถึงแบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และอื่นๆ ถ้าวัตถุใช้ตารางมากว่าหนึ่งตาราง วัตถุนั้นจะปรากฏอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

การเลือกประเภท

เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่ ประเภทที่แสดงตามค่าเริ่มต้นคือ ตารางและมุมมองที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มคือ ตารางทั้งหมด ทุกฐานข้อมูลจะมีประเภทที่ชื่อ กำหนดเอง ด้วย ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของวัตถุของคุณได้ นอกจากนี้ Access ยังให้ประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วอีกสองประเภทซึ่งคุณสามารถเลือกได้ ขึ้นกับวิธีที่คุณต้องการแสดงวัตถุ อันได้แก่

ประเภท

คำอธิบาย

ชนิดของวัตถุ

ดูวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูล เรียงลำดับตามชนิดของวัตถุ

วันที่สร้าง

และ

วันที่ปรับเปลี่ยน

ระบุตำแหน่งวัตถุที่สร้างหรือปรับเปลี่ยน ณ วันใดวันหนึ่ง หรือในช่วงวันที่หนึ่ง คุณสามารถกรองโดยใช้ค่า วันนี้ หรือ วันที่ทั้งหมด ได้ ประเภทเหล่านี้แสดงวัตถุโดยเรียงลำดับตามวันที่สร้างหรือวันที่ปรับเปลี่ยนจากก่อนไปหลัง

ตัวอย่างเช่น ในฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind ที่ติดตั้งพร้อมกับ Access ถ้าคุณแสดงประเภท ตารางทั้งหมด คุณจะเห็นวัตถุต่างๆ ที่สัมพันธ์กับแต่ละตาราง โดยจะแสดงรายชื่อตารางก่อนเสมอ ตามด้วยวัตถุทั้งหมดที่อ้างอิงข้อมูลในตารางนั้น ในรูปถัดไป กลุ่ม Employees แสดงตาราง Employees ตามด้วยวัตถุที่สัมพันธ์กับตาราง Employees และตาราง Shippers และ Customers ก็เช่นเดียวกัน

บานหน้าต่างนำทาง แสดงตารางภายในกลุ่มและวัตถุที่สัมพันธ์กับแต่ละตาราง

แต่ละครั้งที่คุณเลือกประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Access จะรวมกลุ่มส่วนกลางที่มีวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูลไว้กลุ่มหนึ่ง คุณสามารถระบุตำแหน่งกลุ่มส่วนกลางสำหรับแต่ละประเภทได้อย่างง่ายดายโดยการมองหาคำว่า ทั้งหมด ที่ด้านหลังของชื่อกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกประเภท ตารางและมุมมองที่เกี่ยวข้อง กลุ่มส่วนกลางจะมีชื่อว่า ตารางทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

การแสดงและจัดเรียงวัตถุ

คุณสามารถเลือกวิธีการแสดงวัตถุในฐานข้อมูลในบานหน้าต่างนำทางได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมวันที่สร้างหรือวันที่ปรับเปลี่ยน หรือแสดงวัตถุต่างๆ เป็นไอคอนหรือรายการ โดยค่าเริ่มต้น Access จะเรียงลำดับวัตถุในบานหน้าต่างนำทางตามชนิดของวัตถุตามลำดับตัวอักษร แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการเรียงลำดับตามความต้องการของคุณได้ เมื่อต้องการระบุวิธีการแสดงและเรียงลำดับวัตถุ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • คลิกขวาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทางเพื่อแสดงเมนูทางลัด จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงวัตถุ ให้ชี้ไปที่ แสดงตาม แล้วคลิก รายละเอียดไอคอน หรือ รายการ

  • เมื่อต้องการดูกลุ่มทั้งหมดในฐานข้อมูล ให้คลิก แสดงกลุ่มทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับการจัดเรียงวัตถุ ให้ชี้ไปที่ เรียงลำดับตาม แล้วเลือกตัวเลือกการเรียงลำดับ

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับด้วยตนเองและกำหนดลำดับการแสดงผลเอง ให้คลิก เรียงลำดับตาม แล้วคลิก เอาการเรียงลำดับอัตโนมัติออก

ด้านบนของหน้า

การค้นหาวัตถุในฐานข้อมูล

ขณะที่คุณพิมพ์ข้อความในช่อง ค้นหา Access จะค้นภายในประเภทเพื่อหากลุ่มใดๆ ที่มีวัตถุหรือทางลัดวัตถุที่ตรงกับคำที่คุณใช้ค้นหา กลุ่มใดๆ ที่ไม่มีวัตถุหรือทางลัดวัตถุที่ตรงกับคำที่ค้นหาจะแสดงเป็นแบบยุบ

หมายเหตุ: Access จะค้นหาวัตถุเฉพาะในประเภทและกลุ่มที่กำลังแสดงอยู่ในบานหน้าต่างนำทางในขณะนั้นเท่านั้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาวัตถุใดวัตถุหนึ่งจากทั้งฐานข้อมูล ให้เลือกประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าประเภทหนึ่งในบานหน้าต่างนำทาง เช่น ตารางและมุมมองที่เกี่ยวข้อง หรือ ชนิดของวัตถุ การทำเช่นนี้ช่วยให้แน่ใจว่า จะมองเห็นกลุ่มทั้งหมดในบานหน้าต่างนำทาง

ใช้กล่องการค้นหาเพื่อค้นหาวัตถุฐานข้อมูลหรือทางลัด

 1. ถ้ามองไม่เห็นช่อง ค้นหา ที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่แถบเมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้น คลิก แถบค้นหา

 2. พิมพ์ชื่อเต็มหรือบางส่วนของชื่อของวัตถุหรือทางลัดในช่อง แถบค้นหา

  แถบค้นหาในบานหน้าต่างนำทาง

  ขณะที่คุณพิมพ์อักขระ Access จะค้นหาและกำจัดหัวข้อกลุ่มใดๆ ที่ไม่มีรายการที่ตรงกับคำค้นหา

 3. เมื่อต้องการค้นหาอีกครั้ง ให้คลิก ล้างสตริงการค้นหา ปุ่มล้างสตริงการค้นหา หรือกด BACKSPACE เพื่อลบตัวอักษร จากนั้นพิมพ์ข้อความใหม่ที่คุณต้องการค้นหา

  หมายเหตุ: เมื่อคุณล้างช่อง แถบค้นหา บานหน้าต่างนำทางจะแสดงวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

การสร้างและปรับเปลี่ยนประเภทและกลุ่มกำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่โดยไม่ใช้แม่แบบ โดยค่าเริ่มต้น ฐานข้อมูลจะมีประเภท กำหนดเอง ซึ่งจะแสดงกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่มีวัตถุทั้งหมดที่กำหนดในฐานข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทแบบกำหนดเองนี้ สร้างกลุ่มกำหนดเองเพิ่มขึ้นไว้ภายใน และกำหนดวัตถุให้กับกลุ่มที่สร้างขึ้นก็ได้ โดยตัวเลือกการเรียงลำดับเริ่มต้นสำหรับกลุ่มคือ ตารางทั้งหมด

เมื่อคุณดูประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองจากบานหน้าต่างนำทาง คุณจะเห็นทางลัดไปยังวัตถุเสมอ คุณจะเห็นทางลัดได้โดยดูที่ลูกศรเล็กๆ ติดกับมุมล่างซ้ายของไอคอนวัตถุ

ทางลัดในมุมมองประเภทแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณเปิดทางลัด คุณจะเปิดวัตถุที่ทางลัดนั้นชี้ไป อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบทางลัด Office Access 2007 จะไม่ลบวัตถุในฐานข้อมูลที่ทางลัดนั้นชี้ไป คุณยังสามารถซ่อนและเปลี่ยนชื่อทางลัดได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ทางลัดนั้นชี้ไปถึงในฐานข้อมูลได้

วิธีหนึ่งในการกำหนดวัตถุในฐานข้อมูลเองทำได้โดยการสร้างประเภทแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างประเภทแบบกำหนดเองเมื่อคุณต้องการสร้างฟอร์มที่มีปุ่มหรือการเชื่อมโยงบางชนิดซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อดูข้อมูลในฐานข้อมูลได้ เมื่อคุณสร้างประเภทแบบกำหนดเอง จะมีผลเฉพาะกับฐานข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น คุณไม่สามารถถ่ายโอนประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองไปยังฐานข้อมูลอื่นได้ คุณสามารถสร้างประเภทแบบกำหนดเองได้โดยการเปลี่ยนชื่อประเภทเริ่มต้น กำหนดเอง ที่ Access ให้ไว้ หรือโดยการสร้างประเภทแบบกำหนดเองขึ้นใหม่ การจำกัดจำนวนประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองในฐานข้อมูลของคุณจะทำให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ:  แม้ว่าคุณจะสามารถเอาวัตถุออกจากประเภทหรือกลุ่มแบบกำหนดเองได้ แต่คุณจะไม่สามารถเอาวัตถุออกจากประเภทหรือกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้

ใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง เพื่อสร้างและจัดการประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเอง กล่องโต้ตอบจะแสดงรายการของประเภททั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ในฐานข้อมูลและแสดงกลุ่มสำหรับประเภทที่เลือก

การสร้างประเภทแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างประเภทแบบกำหนดเองขึ้นใหม่ กลุ่มที่ชื่อ วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย และ กลุ่มกำหนดเอง 1 จะถูกสร้างขึ้นสำหรับประเภทนั้น โดยค่าเริ่มต้น Office Access 2007 จะไม่ใส่วัตถุใดๆ ไว้ในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย แต่วัตถุทั้งหมดในประเภทหนึ่งๆ ที่ไม่ได้รับการกำหนดให้กับกลุ่มใดๆ จะแสดงอยู่ในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง

 1. เมื่อต้องการสร้างประเภทใหม่ ให้คลิกขวาที่เมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก เพิ่มรายการ

  ประเภทใหม่จะปรากฏขึ้นภายใต้ ประเภท ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. ให้พิมพ์ ชื่อสำหรับประเภทใหม่ จากนั้นกด ENTER

เปลี่ยนชื่อประเภทแบบกำหนดเอง

ถ้ามีประเภทแบบกำหนดเองที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทนั้นแทนการเพิ่มประเภทแบบกำหนดเองขึ้นใหม่

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ ประเภทแบบกำหนดเอง ให้คลิกขวาที่เมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก บานหน้าต่างนำทาง

 2. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อรายการ

 3. พิมพ์ชื่อใหม่ให้กับประเภท แล้วกด ENTER

หลังจากที่คุณสร้างหรือเปลี่ยนชื่อประเภทแบบกำหนดเองขึ้นมา คุณจะต้องสร้างกลุ่มกำหนดเองภายใต้แต่ละประเภทแบบกำหนดเอง

Access จะสร้าง กลุ่มกำหนดเอง 1 และกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ขึ้นภายใต้ประเภทใหม่แต่ละประเภทโดยอัตโนมัติ วัตถุที่ไม่ได้รับการกำหนดให้กับกลุ่มจะถูกวางไว้ในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย โดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างกลุ่มกำหนดเองกลุ่มใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อกลุ่ม กลุ่มกำหนดเอง 1 เป็นชื่อที่คุณต้องการได้

การสร้างกลุ่มกำหนดเอง

 1. เมื่อต้องการสร้างกลุ่มกำหนดเอง ให้คลิกขวาที่เมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ภายใต้ กลุ่มสำหรับ ชื่อประเภท ให้คลิก เพิ่มกลุ่ม

 3. ให้พิมพ์ ชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ จากนั้นกด ENTER

การเปลี่ยนชื่อกลุ่มกำหนดเอง

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อกลุ่มกำหนดเอง ให้คลิกขวาที่เมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ภายใต้ กลุ่มสำหรับ ชื่อประเภท ให้คลิกกลุ่มกำหนดเอง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อกลุ่ม

 3. ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ แล้วกด ENTER

หลังจากที่คุณสร้างกลุ่มกำหนดเองในประเภทแบบกำหนดเองได้แล้ว คุณสามารถเพิ่มหรือย้ายวัตถุต่างๆ เช่น ตาราง ไปไว้ในกลุ่มกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มวัตถุลงในกลุ่มกำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มวัตถุลงในกลุ่มกำหนดเองได้หลายวิธี เช่น การลากวัตถุเพื่อสร้างทางลัด การคัดลอกและการวาง และการนำเข้าวัตถุจากแหล่งข้อมูลภายนอก อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกตัดวัตถุออกจากกลุ่ม โปรดระลึกว่าการทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาได้ เราไม่แนะนำการตัดวัตถุเนื่องจากฐานข้อมูลเป็นชุดของคอมโพเนนต์ชุดหนึ่งที่ทำงานด้วยกัน หากมีวัตถุใดถูกลบออกจากชุดของคอมโพเนนต์ชุดนั้นก็อาจทำให้การทำงานบางส่วนหรือทั้งหมดของฐานข้อมูลไม่สามารถเกิดขึ้นได้

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือย้ายวัตถุในฐานข้อมูลไปไว้ในกลุ่มกำหนดเอง ให้คลิกลูกศรแบบหล่นลงที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกกลุ่มกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

 • ภายใต้ วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ให้คลิกขวาที่วัตถุที่คุณต้องการเพิ่มหรือย้าย

 • คลิก เพิ่มในกลุ่ม บนเมนูทางลัด จากนั้นคลิกกลุ่มกำหนดเองที่คุณต้องการเพิ่มวัตถุเข้าไป

การคัดลอกและวางวัตถุ

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นคลิก คัดลอก

 • คลิกขวากลุ่มในบานหน้าต่างนำทางที่คุณต้องการวางวัตถุ แล้วคลิก วาง คุณยังสามารถวางวัตถุลงในบานหน้าต่างนำทางของฐานข้อมูลอื่นที่เปิดอยู่ได้ ใน Access 2010

การนำเข้าตารางจากฐานข้อมูลอื่น หรือข้อมูลจากโปรแกรมอื่น (เช่น แฟ้มข้อความ และสมุดงาน Microsoft Office Excel) เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มวัตถุให้กับฐานข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีนำเข้าข้อมูลภายนอก ให้ดูการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

ด้านบนของหน้า

การเอาทางลัดออกและการคืนค่าทางลัดในกลุ่มกำหนดเอง

เมื่อคุณดูวัตถุแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง แท้จริงแล้วคุณกำลังดูทางลัดไปยังวัตถุเหล่านั้น ไอคอนวัตถุที่มีลูกศรขนาดเล็กอยู่ติดกับมุมล่างซ้ายของไอคอนแสดงว่าเป็นทางลัดหรือตัวชี้ไปยังวัตถุจริง

ทางลัดในมุมมองประเภทแบบกำหนดเอง

ถ้าคุณเอาทางลัดออกจากบานหน้าต่างนำทางหรือลบทางลัด จะเป็นเพียงการเอาตัวชี้ไปยังวัตถุนั้นออกและไม่ได้เป็นการเอาวัตถุนั้นออกจากฐานข้อมูล เมื่อทางลัดของวัตถุถูกเอาออกจากกลุ่มกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง การอ้างอิงถึงวัตถุนั้นจะถูกเอาออกจากกลุ่มกำหนดเอง และวัตถุจะปรากฏขึ้นในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง

 • เมื่อต้องการเอาทางลัดออก ให้คลิกขวาที่วัตถุใน บานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก เอาออก

 • เมื่อต้องการคืนค่าทางลัดสำหรับวัตถุ ให้ลากวัตถุจากกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ในบานหน้าต่างนำทางเข้าไปในกลุ่มกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ: แม้ว่าคุณจะสามารถลบ (กล่าวคือ เอาออกอย่างถาวร) กลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและกลุ่มกำหนดเองได้ แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้นเนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหากับฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเป็นชุดของคอมโพเนนต์ชุดหนึ่งที่ทำงานด้วยกัน หากมีวัตถุใดถูกลบออกจากชุดของคอมโพเนนต์ชุดนั้นก็อาจทำให้การทำงานบางส่วนหรือทั้งหมดของฐานข้อมูลไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ด้านบนของหน้า

การซ่อนวัตถุและกลุ่ม

การซ่อนวัตถุหรือกลุ่มอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการลบออกเมื่อไม่ได้ใช้งานวัตถุหรือกลุ่มนั้น หรือเมื่อคุณต้องการจำกัดการเข้าถึง การซ่อนวัตถุไม่ได้เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล ในขณะที่การลบวัตถุหรือกลุ่ม (แม้ว่าจะดูเหมือนว่ามีซ้ำกันอยู่) อาจทำให้การทำงานบางส่วนหรือทั้งหมดของฐานข้อมูลไม่สามารถเกิดขึ้นได้

เมื่อต้องการซ่อนวัตถุหรือกลุ่มในบานหน้าต่างนำทาง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการซ่อนวัตถุ ให้คลิกขวาที่วัตถุแล้วคลิก ซ่อนในกลุ่มนี้

 • เมื่อต้องการซ่อนทั้งกลุ่ม ให้คลิกขวาที่กลุ่ม แล้วคลิก ซ่อน

เมื่อต้องการซ่อนวัตถุหรือกลุ่มที่ปรากฏเป็นสีจางในบานหน้าต่างนำทาง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่แถบเมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การยกเลิกการซ่อนวัตถุและกลุ่ม

เมื่อต้องการแสดงวัตถุหรือกลุ่มที่ซ่อนอยู่แต่ไม่ต้องการให้เข้าถึง ให้ทำดังต่อไปนี้

 • คลิกขวาที่แถบเมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 • ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน แล้วคลิก ตกลง

ถ้าวัตถุและกลุ่มที่ซ่อนอยู่ปรากฏเป็นสีจางในบานหน้าต่างนำทาง แสดงว่าไม่ได้เปิดใช้งาน เมื่อต้องการให้วัตถุหรือกลุ่มที่ปรากฏเป็นสีจางนี้ใช้งานได้จากบานหน้าต่างนำทาง ให้ทำดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานวัตถุ ให้คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนในกลุ่มนี้

 • เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนกลุ่ม ให้คลิกขวาที่กลุ่ม จากนั้นคลิก ยกเลิกการซ่อน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×