การใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์มหรือรายงาน

คุณสามารถใช้แบบสอบถามเพื่อจัดหาข้อมูลให้กับฟอร์มหรือรายงาน คุณสามารถทำเช่นนี้ได้โดยใช้ตัวช่วยสร้าง หรือคุณอาจทำสิ่งนี้ด้วยตนเองโดยการตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของฟอร์มหรือรายงาน บทความนี้จะแสดงวิธีใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์มหรือรายงาน

ในบทความนี้

ข้อความนำ

การใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์ม

การใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนสำหรับรายงาน

ข้อความนำ

โดยมากแล้วตารางเพียงตารางเดียวไม่สามารถจัดหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสร้างฟอร์มหรือรายงานได้ โดยคุณอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตาราง เช่น คุณอาจจำเป็นต้องสรุปข้อมูลจากตารางหนึ่ง หรือคุณอาจต้องการใช้ข้อมูลจากตารางเพียงตารางเดียวเท่านั้น แต่จะต้องใช้ความสัมพันธ์ที่ตารางนั้นมีต่อตารางอื่นเพื่อกำหนดว่ามีระเบียนใดบ้างที่อยู่ในชุดระเบียน

ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถสร้างแบบสอบถามเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อใช้ทำงาน จากนั้นใช้แบบสอบถามดังกล่าวเป็นแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์มหรือรายงานของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถทำสิ่งนี้โดยใช้ได้หลายเมธอด บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้แต่ละเมธอดสำหรับฟอร์มและรายงาน

บทความนี้ไม่ได้อธิบายทุกขั้นตอนที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างฟอร์มหรือรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มและรายงาน ให้ดูบทความการสร้างฟอร์ม และ การสร้างรายงานอย่างง่าย

ด้านบนของหน้า

การใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์ม

มีวิธีพื้นฐานสามวิธีที่คุณสามารถใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนของฟอร์มหนึ่ง

การสร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

ในตัวช่วยสร้าง คุณจะต้องระบุแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้าง โดยแบบสอบถามดังกล่าวจะต้องมีอยู่แล้ว

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์มเพิ่มเติม แล้วคลิก ตัวช่วยสร้างฟอร์ม รูปปุ่ม

  ตัวช่วยสร้างฟอร์มจะเริ่มทำงาน

 2. ในกล่องคำสั่งผสม ตาราง/แบบสอบถาม ให้คลิกชื่อของแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งระเบียนของฟอร์ม

 3. ในกล่องรายการ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้

  เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่เขตข้อมูล เขตข้อมูลนั้นจะถูกเพิ่มลงในกล่องรายการ เขตข้อมูลที่เลือก

 4. คลิก ถัดไป เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลเสร็จสิ้น

การตั้งคุณสมบัติ 'แหล่งระเบียน' ให้เป็นแบบสอบถามในมุมมองออกแบบฟอร์ม

คุณจะต้องสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ และตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของฟอร์ม เพื่อระบุแบบสอบถามที่มีอยู่ซึ่งคุณต้องการใช้

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่มฟอร์ม คลิก ออกแบบฟอร์ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นปุ่ม ฟอร์มอย่างง่าย แทนที่จะเป็นปุ่ม ออกแบบฟอร์ม ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ฟอร์มอย่างง่าย แล้วคลิก ออกแบบฟอร์ม

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติของฟอร์มยังไม่ถูกเปิด ให้กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติ

 3. ในแผ่นคุณสมบัติของฟอร์ม บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิกกล่องคุณสมบัติ แหล่งระเบียน

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มพิมพ์ชื่อของแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งระเบียนของฟอร์ม

   Access จะตั้งชื่อของวัตถุให้โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์

  • คลิกลูกศรลงแล้วเลือกแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้จากรายการแบบหล่นลงที่ปรากฏขึ้น

การสร้างแบบสอบถามใหม่โดยใช้ปุ่ม 'สร้าง' ในมุมมองออกแบบฟอร์ม

คุณสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ และใช้ปุ่ม สร้าง ( ปุ่มตัวสร้าง ) ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของฟอร์มเพื่อใช้แบบสอบถามใหม่เป็นแหล่งระเบียนของฟอร์มได้

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่มฟอร์ม คลิก ออกแบบฟอร์ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นปุ่ม ฟอร์มอย่างง่าย แทนที่จะเป็นปุ่ม ออกแบบฟอร์ม ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ฟอร์มอย่างง่าย แล้วคลิก ออกแบบฟอร์ม

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติของฟอร์มยังไม่ถูกเปิด ให้กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติ

 3. ในแผ่นคุณสมบัติของฟอร์ม บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิกกล่องคุณสมบัติ แหล่งระเบียน

 4. คลิก ปุ่มตัวสร้าง

  แบบสอบถามใหม่จะเปิดในมุมมองออกแบบ

 5. ออกแบบแบบสอบถาม จากนั้นให้บันทึกแล้วปิดแบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

การใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนสำหรับรายงาน

มีวิธีพื้นฐานสามวิธีที่คุณสามารถใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนของรายงาน

การสร้างรายงานโดยใช้ตัวช่วยสร้างรายงาน

ในหน้าแรกของตัวช่วยสร้าง คุณจะต้องระบุแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้ โดยแบบสอบถามดังกล่าวจะต้องมีอยู่แล้ว

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม รายงาน ให้คลิก ตัวช่วยสร้างรายงาน

  ตัวช่วยสร้างรายงานจะเริ่มทำงาน

 2. ในกล่องคำสั่งผสม ตาราง/แบบสอบถาม ให้คลิกชื่อของแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งระเบียนของรายงาน

 3. ในกล่องรายการ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้

  เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่เขตข้อมูล เขตข้อมูลนั้นจะถูกเพิ่มลงในกล่องรายการ เขตข้อมูลที่เลือก

การตั้งค่าคุณสมบัติ 'แหล่งระเบียน' ให้เป็นแบบสอบถามในมุมมองออกแบบรายงาน

คุณจะต้องสร้างรายงานในมุมมองออกแบบ และตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของรายงาน เพื่อระบุแบบสอบถามที่มีอยู่ซึ่งคุณต้องการใช้

 1. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มรายงาน คลิก ออกแบบรายงาน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นปุ่ม รายงานอย่างง่าย แทนที่จะเป็นปุ่ม ออกแบบรายงาน ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ รายงานอย่างง่าย แล้วคลิก ออกแบบรายงาน

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติของรายงานยังไม่ถูกเปิด ให้กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติ

 3. ในแผ่นคุณสมบัติของรายงาน บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิกกล่องคุณสมบัติ แหล่งระเบียน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นกล่องคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดูคุณสมบัติสำหรับรายงานนั้นเอง มากกว่าที่จะดูคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเฉพาะที่อยู่ในรายงาน

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มพิมพ์ชื่อของแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งระเบียนของรายงาน

   Access จะตั้งชื่อของวัตถุให้โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์

  • คลิกลูกศรลงแล้วเลือกแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้จากรายการแบบหล่นลงที่ปรากฏขึ้น

การสร้างแบบสอบถามใหม่โดยใช้ปุ่ม 'สร้าง' ในมุมมองออกแบบรายงาน

คุณจะสร้างรายงานในมุมมองออกแบบ และใช้ปุ่ม สร้าง ( ปุ่มตัวสร้าง ) ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของรายงานเพื่อใช้แบบสอบถามใหม่เป็นแหล่งระเบียนของรายงาน

 1. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มรายงาน คลิก ออกแบบรายงาน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นปุ่ม รายงานอย่างง่าย แทนที่จะเป็นปุ่ม ออกแบบรายงาน ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ รายงานอย่างง่าย แล้วคลิก ออกแบบรายงาน

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติของรายงานยังไม่ถูกเปิด ให้กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติ

 3. ในแผ่นคุณสมบัติของรายงาน บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิกกล่องคุณสมบัติ แหล่งระเบียน

 4. คลิก ปุ่มตัวสร้าง แบบสอบถามใหม่จะเปิดขึ้นในมุมมองออกแบบ

 5. ออกแบบแบบสอบถาม จากนั้นให้บันทึกแล้วปิดแบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×