การใช้รายการที่เก็บได้หลายค่า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้อธิบายถึงวิธีการใช้รายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงและรายการกล่องกาเครื่องหมาย รายการที่อนุญาตให้คุณเลือกและเก็บได้มากกว่าหนึ่งค่าในเขตข้อมูลตาราง รายการที่มีหลายค่าเหล่านี้เป็นคุณลักษณะใหม่ใน Microsoft Office Access 2007 และมีหน้าที่การใช้งานคล้ายกับรายการปกติมาก แต่จะมีกล่องกาเครื่องหมายถัดจากข้อมูลแต่ละตัวในรายการ คุณสามารถเลือกรายการได้มากถึง 100 รายการด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

รายการใหม่จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลและปัญหาการเก็บข้อมูลทั่วไปบางประการ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณใช้ Access เพื่อติดตามการมอบหมายงาน คุณสามารถมอบหมายงานชิ้นเดียวให้กับหลายคนได้ด้วยการเลือกชื่อของบุคคลเหล่านั้นจากรายการเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ใน Access รุ่นก่อนหน้าหากไม่ได้ใช้การเขียนโปรแกรมบางอย่างของ Visual Basic for Applications (VBA) เข้าช่วย

หมายเหตุ: รายการใหม่จะดึงข้อมูลจากคอมโพเนนต์ฐานข้อมูลอื่นที่เรียกว่า เขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า คุณต้องมีเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าในตารางฐานข้อมูลของคุณตารางใดตารางหนึ่งก่อนที่คุณจะสร้างรายการที่มีหลายค่าได้ วิธีการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเขตข้อมูลการค้นหา ดูบทความเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลจากการค้นหาที่ช่วยให้คุณเก็บค่าหลายค่าและนำทางไปยังเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังรายการดรอปดาวน์ของกล่องกาเครื่องหมายและกล่องกาเครื่องหมายรายการ

ใช้รายการมีหลายค่าในฟอร์ม

ใช้รายการมีหลายค่าในตาราง

ขยายรายการแบบหล่นลงในกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่แฝงอยู่ในรายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงและรายการกล่องกาเครื่องหมาย

รายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงและรายการกล่องกาเครื่องหมายจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะใหม่ที่เรียกว่าเขตข้อมูลที่มีหลายค่า โดยสรุปแล้ว เขตข้อมูลที่มีหลายค่าจะอนุญาตให้คุณแนบรายการหลายรายการลงในเขตข้อมูลเดี่ยวภายในตารางได้ โดยที่การกระทำเช่นนี้ไม่สามารถทำได้ใน Access รุ่นก่อนหน้า

Office Access 2007 จะแสดงเขตข้อมูลที่มีหลายค่าให้คุณในรูปแบบของคุณลักษณะหลายคุณลักษณะ รวมถึงรายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงและรายการกล่องกาเครื่องหมาย เขตข้อมูลตารางที่มีหลายค่า และสิ่งที่แนบ รายการและเขตข้อมูลที่มีหลายค่าจะทำให้คุณสามารถเลือกได้หลายข้อมูลจากรายการเดียว และสิ่งที่แนบจะทำให้คุณสามารถแนบแฟ้มหลายแฟ้มไปยังระเบียน ซึ่งเหมือนกับที่คุณแนบรูปและแฟ้มอื่นๆ ลงในข้อความอีเมล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิ่งที่แนบมา ดูบทความแนบไฟล์และกราฟิกกับระเบียนในฐานข้อมูลของคุณ

เมื่อต้องการสร้างกล่องกาเครื่องหมายว่าดรอปดาวน์หรือกล่องกาเครื่องหมายรายการ คุณเริ่มต้นด้วยเขตข้อมูลการค้นหามีหลายค่านั่นคือเขตข้อมูลในตารางที่ใช้คิวรีการค้นหาค่าที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น อธิบายวิธีการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของบทความนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพวกเขา ดูบทความมีชื่อเรื่องว่าการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลจากการค้นหาที่ช่วยให้คุณเก็บค่าหลายค่าและเส้นบอกแนวไปยังเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

หลังจากที่คุณสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า คุณสามารถใช้เขตข้อมูลนี้ได้โดยตรง หรือคุณสามารถผูกรายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงหรือรายการกล่องกาเครื่องหมายไปยังเขตข้อมูล รายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงเป็นตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมที่ตั้งค่าให้สนับสนุนค่าหลายค่าได้

รูปเหล่านี้จะแสดงรายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงแบบปกติในสถานะปิดและเปิด

รายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงในสถานะปิด

รายการแบบหล่นลงของกล่องกาเครื่องหมายในสถานะเปิด

หมายเหตุ: ตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมแบบปกติจะอนุญาตให้คุณเลือกรายการจากรายการหนึ่งหรือป้อนรายการใหม่โดยตรงลงในตัวควบคุม อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณตั้งค่าตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมให้รองรับค่าหลายค่า คุณจะสามารถเลือกได้เฉพาะข้อมูลจากรายการเท่านั้น คุณไม่สามารถป้อนค่าด้วยตนเองได้

รายการกล่องกาเครื่องหมายเป็นตัวควบคุมกล่องรายการที่ตั้งค่าให้รองรับค่าหลายค่า

รายการกล่องกาเครื่องหมาย

รายการกล่องกาเครื่องหมายจะไม่ปิดหลังจากที่คุณทำการเลือกแล้ว และจะไม่มีปุ่ม ตกลง หรือ ยกเลิก ซึ่งจะไม่เหมือนกับรายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลง

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมได้ทั้งบนฟอร์มหรือบนรายงาน แต่เมื่อคุณใช้ตัวควบคุมบนรายงาน ตัวควบคุมจะแสดงเฉพาะสิ่งที่คุณเลือกเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถใช้ตัวควบคุมบนรายงานเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

และสุดท้าย คุณยังสามารถใช้เขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าได้โดยตรงในตารางด้วยการคลิกหรือการเลือกเขตข้อมูลของตารางดังกล่าวได้ เมื่อคุณทำดังกล่าว Access จะนำรายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงไปใช้ตามค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถใช้ตัวควบคุมอื่นได้

ขั้นตอนต่างๆ ในส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการจากเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า ขั้นตอนดังกล่าวใช้แม่แบบฐานข้อมูลการติดตามประเด็นที่มาพร้อมกับ Office Access 2007

ด้านบนของหน้า

ใช้รายการที่มีหลายค่าในฟอร์ม

ขั้นตอนเหล่านี้จะสมมติว่าคุณมีตารางฐานข้อมูลที่มีเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า และฟอร์มที่มีรายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงหรือรายการกล่องกาเครื่องหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเขตข้อมูลการค้นหา ดูบทความคู่มือไปยังเขตข้อมูลที่มีหลายค่าและการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลจากการค้นหาที่ช่วยให้คุณเก็บค่าหลายค่าที่มีชื่อว่า

ใช้รายการที่มีหลายค่า

 1. เปิดฟอร์มที่มีรายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงหรือรายการกล่องกาเครื่องหมาย

  ในรายการทั้งสองชนิด กล่องกาเครื่องหมายจะมาพร้อมกับรายการแต่ละรายการ

 2. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่คุณต้องการเลือก ถ้าคุณใช้รายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลง ให้คลิก ตกลง

  ถ้าคุณใช้รายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลง ตัวควบคุมจะปิดและแสดงตัวเลือกของคุณในรายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดังนี้

  รายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงที่ปิดในฟอร์ม

  ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกของคุณทั้งหมด คุณสามารถเปิดฟอร์มในมุมมองออกแบบหรือเค้าโครง และขยายตัวควบคุมรายการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำเช่นนั้น ดูส่วนขยายรายการแบบหล่นลงในกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมในภายหลังในบทความนี้

หมายเหตุ: 

 • โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถพบกับรายการที่มีหลายค่าได้ตลอดเวลาเนื่องจากกล่องกาเครื่องหมายจะปรากฏถัดจากแต่ละข้อมูลในรายการ

 • ในตัวอย่างนี้ รายการในฐานข้อมูลตัวอย่างจะใช้ตัวควบคุมรายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลง ตัวควบคุมกล่องรายการกล่องกาเครื่องหมายจะมีหน้าที่การใช้งานเหมือนกัน นั่นคือคุณสามารถเลือกรายการด้วยการคลิกกล่องกาเครื่องหมาย แต่ตัวควบคุมจะไม่มีปุ่ม ตกลง หรือ ยกเลิก มาให้

  โปรดจำไว้ว่า คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายได้สูงสุดถึง 100 กล่อง

ด้านบนของหน้า

ใช้รายการที่มีหลายค่าในตาราง

เมื่อคุณใช้รายการที่มีหลายค่าในตาราง Access จะมีตัวควบคุมให้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้น นั่นคือ รายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลง และคุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวควบคุมนั้นได้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งตารางที่คุณต้องการใช้ การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. วางโฟกัสไว้บนเขตข้อมูลที่มีหลายค่า จากนั้นคลิกลูกศรลงที่อยู่ติดกับเขตข้อมูลดังกล่าว

  หมายเหตุ: การตั้งค่าภูมิภาคและภาษาใน Windows ของคุณจะควบคุมการวางตำแหน่งของลูกศรลง

 3. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากข้อมูลแต่ละตัวที่คุณต้องการเลือก จากนั้นคลิก ตกลง

  รายการจะปิดและแสดงตัวเลือกของคุณที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดังนี้

  รายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงในแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ขยายรายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงเพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้รายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงเพื่อเลือกข้อมูลจำนวนมาก คุณอาจไม่เห็นข้อมูลที่เลือกไว้ทั้งหมดเมื่อคุณปิดรายการนั้น ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะใช้รายการแบบหล่นลง (ตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสม) เนื่องจากใช้พื้นที่ว่างหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวควบคุมจะแสดงตัวเลือกที่ผู้ใช้ต้องการ จากนั้นจะปิดหลังจากที่ผู้ใช้ทำการเลือกแล้ว ถ้ารายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลงไม่ใหญ่พอที่จะแสดงสิ่งที่เลือกของคุณทั้งหมดได้ คุณสามารถขยายตัวควบคุมให้ใหญ่ขึ้นได้ ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการขยายตัวควบคุมให้ใหญ่ขึ้นและทดสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

หมายเหตุ: โดยปกติ คุณไม่ต้องปรับขนาดตัวควบคุมรายการกล่องกาเครื่องหมาย เนื่องจากจะมีแถบเลื่อนไว้ให้เมื่อรายการมีขนาดใหญ่เกินขนาดของหน้าต่างควบคุม

ปรับขนาดตัวควบคุม

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกมุมมองออกแบบ หรือ มุมมองเค้าโครง

  หรือ

  บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ หรือ มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกตัวควบคุมรายการกล่องกาเครื่องหมายแบบหล่นลง ชี้ไปที่จุดจับสำหรับปรับขนาด แล้วลากขอบของตัวควบคุมจนกระทั่งได้ความสูงหรือความกว้างตามที่คุณต้องการ ดังนี้

  การปรับขนาดเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

  หรือ

  คลิกขวาตัวควบคุม แล้วคลิก คุณสมบัติ บนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ ทั้งหมด คลิกคุณสมบัติ ความสูง หรือ ความกว้าง แล้วป้อนค่าขนาดลงไป

  Access จะย้ายตัวควบคุมที่ติดกันลงข้างล่าง หรือไปทางซ้ายหรือทางขวาโดยอัตโนมัติ

 3. บันทึกงานของคุณแล้วสลับไปยังมุมมองฟอร์ม เพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณว่าทำงานได้ดีอย่างไร เมื่อต้องการสลับมุมมอง คุณสามารถใช้ปุ่มในแถบสถานะของ Access หรือคุณสามารถคลิกขวาที่แท็บเอกสารของฟอร์มและใช้เมนูทางลัดได้

  เมื่อคุณทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้ถามตัวคุณเองด้วยคำถามต่อไปนี้

  • ขนาดใหม่นี้กว้างพอที่จะแสดงข้อมูลหรือไม่

  • ช่องว่างเพิ่มเติมนี้เพียงพอให้คุณหรือผู้ใช้ทั่วไปเลือกเติมข้อมูลจากรายการหรือไม่

  • การเปลี่ยนนี้มีผลกระทบต่อการออกแบบที่มองเห็นหรือการใช้งานและมีผลกระทบต่อเวิร์กโฟลว์ในฟอร์มหรือไม่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×