การใช้ฟีเจอร์ Rich Text ใน SharePoint Workspace 2010

คุณสามารถทำการแก้ไข Rich Text ในเขตข้อมูลรายการข้อความส่วนใหญ่ได้

หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความวิธีใช้นี้ใช้ไม่ได้กับเขตข้อมูล Rich-Text ที่พบในแม่แบบฟอร์มในเครื่องมือรายการ SharePoint Workspace โดยเขตข้อมูลเหล่านี้จะมีคุณลักษณะการจัดรูปแบบ Rich-Text ที่พบใน Microsoft Office InfoPath 2010

คุณต้องการทำสิ่งใด

การจัดรูปแบบข้อความ

การเพิ่มรูปและแฟ้มลงในเนื้อหาข้อความ

การตรวจหาที่อยู่เว็บโดยอัตโนมัติ

การแก้ไขการแสดงข้อความสำหรับการเชื่อมโยงเครื่องมือและการเชื่อมโยงที่อยู่เว็บ

การจัดรูปแบบข้อความ

ในเครื่องมือพื้นที่ทำงานส่วนใหญ่ คุณจะพบตัวเลือกการจัดรูปแบบ Rich Text ได้บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ซึ่งประกอบด้วยตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแบบตัวพิมพ์ ขนาด สี และการเน้นของข้อความที่เลือก รวมทั้งตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าย่อหน้า เช่น การจัดแนว การเยื้อง และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เลือกตัวเลือกย่อหน้าเพื่อจัดแนวข้อความชิดซ้าย ชิดขวา หรือกึ่งกลาง สร้างรายการที่มีสัญลักษณ์หัวข้อย่อย และเพิ่มหรือลดการเยื้องของย่อหน้า

ในเขตข้อมูลรายการ Rich Text ส่วนใหญ่ คุณสามารถคลิกขวาเพื่อดูเมนูตัวเลือกการจัดรูปแบบได้

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มรูปและแฟ้มลงในเนื้อหาข้อความ

คุณสามารถคัดลอกและวางรูปและแฟ้มลงในเขตข้อมูล Rich Text ได้ โดยคัดลอกรูปหรือแฟ้มไปยังคลิปบอร์ด คลิกขวาภายในเขตข้อมูล Rich Text แล้วคลิก วาง คุณยังสามารถลากแลัวปล่อยรูปหรือแฟ้มลงในเขตข้อมูล Rich Text ได้ด้วย

ในบางครั้งรูปหรือแฟ้มที่คุณวางลงในเขตข้อมูล Rich Text อาจแสดงเป็นแฟ้มที่แนบมา (แทนที่จะเป็นรูปจริง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดรูปหรือแฟ้มและระบบปฏิบัติการของคุณ

คลิกขวาที่รูปหรือแฟ้มที่แนบมาใดๆ เพื่อดูตัวเลือกเมนู โดยตัวเลือกที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับชนิดแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

การตรวจหาที่อยู่เว็บโดยอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น หน้าต่างการแก้ไข Rich Text ทั้งหมดจะถูกตั้งค่าให้ตรวจหาที่อยู่เว็บ (URL) โดยอัตโนมัติ และจัดรูปแบบเป็นการเชื่อมโยงแบบสดที่คุณและสมาชิกคนอื่นๆ สามารถคลิกเพื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วจึงเปิดเว็บไซต์ได้ ตารางต่อไปนี้แสดงกฎไวยากรณ์ของการใส่ที่อยู่เว็บสำหรับการตรวจหาโดยอัตโนมัติ

ที่อยู่ URL

ถูกต้องหรือไม่

microsoft.com

ไม่ใช่

www.microsoft.com

ใช่

http://microsoft.com

ใช่

http://www.microsoft.com

ใช่

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้คลิกขวาในหน้าต่างการแก้ไข แล้วคลิก ตรวจหา URL

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขการแสดงข้อความสำหรับการเชื่อมโยงเครื่องมือและการเชื่อมโยงที่อยู่เว็บ

คุณสามารถแก้ไขข้อความที่แสดงสำหรับการเชื่อมโยงเครื่องมือที่วางลงในพื้นที่หรือเขตข้อมูล Rich Text รวมทั้งการเชื่อมโยงที่อยู่เว็บที่ตรวจหา

การแก้ไขการแสดงข้อความสำหรับการเชื่อมโยงเครื่องมือ

เมื่อคุณวางการเชื่อมโยงจากรายการเครื่องมือพื้นที่ทำงาน (ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงไปยังหัวข้อการอภิปราย แฟ้มในเครื่องมือเอกสาร รายการในเครื่องมือรายการ หรือหน้าในเครื่องมือ Notepad) โดยทั่วไปข้อความการเชื่อมโยงจะรวมชื่อของรายการ (โดยขึ้นอยู่กับเครื่องมือ) และผู้แก้ไขรายการล่าสุดไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น รายการของเครื่องมือรายการที่วางลงในเขตข้อมูล Rich Text จะปรากฏด้วยรูปแบบนี้

รูปแบบที่แสดงสำหรับลิงก์รายการของเครื่องมือรายการ

บ่อยครั้งที่คุณอาจต้องการใช้ข้อความอื่นสำหรับการเชื่อมโยง โดยเฉพาะถ้าการเชื่อมโยงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อความในประโยค

เมื่อต้องการแก้ไขการแสดงข้อความ ให้ทำดังนี้

 1. ใช้แป้นลูกศรเพื่อวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ถัดจากข้อความการเชื่อมโยง

  วางตำแหน่งจุดแทรก

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถคลิกภายในข้อความการเชื่อมโยงเพื่อแก้ไขได้ เนื่องจากการทำเช่นนั้นจะเปิดใช้งานการเชื่อมโยงและนำทางไปยังเป้าหมายการเชื่อมโยง

 2. ใช้แป้น SHIFT และแป้นลูกศรเพื่อเน้นข้อความการเชื่อมโยง ระวังอย่าให้มีช่องว่างระหว่างคำนำหน้าหรือต่อท้าย

  ใช้แป้น Shift และแป้นลูกศรเพื่อเน้นข้อความลิงก์

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ

 4. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้แทนที่ข้อความในเขตข้อมูล ข้อความที่ใช้แสดง ด้วยข้อความที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เขตข้อมูล ที่อยู่ ควรมีข้อความ "<<ที่อยู่ของรายการพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace>>" ถ้าไม่มี (ตัวอย่างเช่น ถ้าเขตข้อมูลนี้ว่างเปล่า) แสดงว่าคุณไม่ได้เน้นข้อความการเชื่อมโยงอย่างถูกต้อง ให้คลิก ยกเลิก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเฉพาะข้อความการเชื่อมโยงเท่านั้น

 5. คลิก ตกลง

  ข้อความการเชื่อมโยงที่แก้ไขจะปรากฏในการเชื่อมโยง

  ลิงก์ที่มีข้อความที่ตรวจทานแก้ไข

การแก้ไขการแสดงข้อความสำหรับการเชื่อมโยงที่อยู่เว็บ

คุณสามารถใส่ข้อความแสดงแทนเพื่อแสดงการเชื่อมโยงที่อยู่เว็บ ซึ่งปรากฏในพื้นที่หรือเขตข้อมูล Rich Text ได้ และคุณสามารถสร้างที่อยู่เว็บด้วยข้อความแสดงแทนจากจุดแทรก หรือนำข้อความแสดงแทนไปใช้กับที่อยู่เว็บที่มีอยู่ได้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกที่อยู่เว็บหรือเลือกข้อความที่มีอยู่หรือที่อยู่เว็บที่มีอยู่

  ที่อยู่เว็บที่เลือก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกที่อยู่เว็บที่มีอยู่ ให้คลิกด้านซ้ายหรือด้านขวาของที่อยู่เว็บ แล้วใช้แป้น Shift และแป้นลูกศรเพื่อเน้นที่อยู่นั้น

 2. คลิกขวา แล้วคลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ...

 3. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมโยงหลายมิติ ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการในเขตข้อมูล ข้อความที่ใช้แสดง และที่อยู่เว็บ (ถ้าจำเป็น) ในเขตข้อมูล ที่อยู่

  ถ้าคุณได้เลือกที่อยู่เว็บไว้ล่วงหน้า ที่อยู่นี้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติทั้งในเขตข้อมูล ข้อความที่ใช้แสดง และ ที่อยู่ และคุณสามารถแทนที่เนื้อหาในเขตข้อมูล ข้อความที่ใช้แสดง ด้วยข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณได้เลือกข้อความไว้ล่วงหน้า ข้อความนั้นจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในเขตข้อมูล ข้อความที่ใช้แสดง คุณต้องเพิ่มที่อยู่เว็บลงในเขตข้อมูล ที่อยู่ หรือเลือกที่อยู่เว็บจากรายการ เพจที่เรียกดู ซึ่งจะมีประวัติของเว็บเพจที่เยี่ยมชมล่าสุดในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

  ถ้าคุณเปิดกล่องโต้ตอบ การเชื่อมโยงหลายมิติ ที่ไม่มีการเลือกข้อความไว้ คุณต้องใส่ข้อความที่ต้องการในเขตข้อมูล ข้อความที่ใช้แสดง และที่อยู่เว็บที่สัมพันธ์กันในเขตข้อมูล ที่อยู่

 4. คลิก ตกลง

  ข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติจะถูกแทรก หรือแทนที่ข้อความที่มีอยู่ก่อนหน้า ถ้ามี

  ข้อความลิงก์ที่อยู่เว็บที่ตรวจทานแก้ไข

การเอาการเชื่อมโยงออก

คุณสามารถเอาการเชื่อมโยงออกได้ด้วยการลบข้อความการเชื่อมโยง (แล้วพิมพ์ข้อความนั้นใหม่ ถ้าคุณยังต้องการข้อความนั้นอยู่)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×