การใช้ตัวสร้างนิพจน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อช่วยในการสร้างนิพจน์ ตัวสร้างนิพจน์ให้สะดวกในการเข้า ถึงชื่อของเขตข้อมูลและตัวควบคุมในฐานข้อมูลของคุณ หรือหลายฟังก์ชันอยู่แล้วภายในที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณเมื่อคุณเขียนนิพจน์

ในบทความนี้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสร้างนิพจน์

เริ่มตัวสร้างนิพจน์จากตาราง

เริ่มตัวสร้างนิพจน์จากฟอร์มหรือรายงาน

เริ่มตัวสร้างนิพจน์จากแบบสอบถาม

การทำความเข้าใจกับตัวสร้างนิพจน์

คุณสามารถนึกถึงของตัวสร้างนิพจน์เป็นวิธีในการค้นหา และแทรกองค์ประกอบของนิพจน์ที่คุณอาจมีปัญหาในการจำ เช่นตัวระบุชื่อ (ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูล ตาราง ฟอร์ม และคิวรี), และชื่อฟังก์ชัน และอาร์กิวเมนต์ของพวกเขา

คุณสามารถใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อสร้างนิพจน์ใหม่ หรือคุณสามารถเลือกจากนิพจน์ที่สร้างไว้ก่อนแล้ว รวมถึงนิพจน์สำหรับการแสดงหมายเลขหน้า วันที่ปัจจุบัน และวันที่และเวลาปัจจุบัน

คุณสามารถเริ่มตัวสร้างนิพจน์จากส่วนใหญ่สถานที่ในMicrosoft Office Access 2007 ซึ่งคุณสามารถเขียนนิพจน์ด้วยตนเอง เช่นคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุมหรือคุณสมบัติกฎการตรวจสอบของเขตข้อมูลตาราง เป็นกฎ ถ้าคุณเห็นสร้าง ปุ่ม ปุ่มตัวสร้าง คุณสามารถคลิกเพื่อเริ่มตัวสร้างนิพจน์

ตัวสร้างนิพจน์

1 กล่องนิพจน์

ส่วนบนของตัวสร้างประกอบด้วยกล่องนิพจน์ตำแหน่งที่คุณสร้างนิพจน์ของคุณ คุณสามารถพิมพ์นิพจน์ของคุณในกล่องด้วยตนเอง หรือคุณสามารถเลือกองค์ประกอบจากคอลัมน์สามในส่วนล่างของตัวสร้างนิพจน์ และเพิ่มลงในกล่องนิพจน์ของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบ ดับเบิลคลิ แล้ว คลิ กวาง

2. ปุ่มตัวดำเนินการ

ในส่วนกลางของตัวสร้างนิพจน์แสดงปุ่มสำหรับการแทรกตัวดำเนินการตรรกะ และ arithmetical ทั่วไปในนิพจน์ของคุณ เมื่อต้องการแทรกตัวดำเนินการในกล่องนิพจน์ คลิกปุ่มที่เหมาะสม เมื่อต้องการแสดงรายการความยาวของตัวดำเนินการที่คุณสามารถใช้ในนิพจน์ คลิกโฟลเดอร์ตัวดำเนินการ ในคอลัมน์ด้านล่างซ้ายที่ประกอบด้วยองค์ประกอบของนิพจน์ ทางแล้ว คลิกประเภทที่คุณต้องการในคอลัมน์กลาง คอลัมน์ด้านขวาแล้วแสดงรายการการดำเนินการทั้งหมดในประเภทที่เลือก เมื่อต้องการแทรกตัวดำเนินการ คลิกสองครั้งที่

3 องค์ประกอบของนิพจน์

 • ส่วนล่างมีสามคอลัมน์ดังนี้

 • คอลัมน์ซ้ายแสดงโฟลเดอร์ที่แสดงตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงานในฐานข้อมูลของคุณ รวมทั้งฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายในและฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง ค่าคงที่ ตัวดำเนินการ และนิพจน์ทั่วไปซึ่งพร้อมใช้งาน

 • คอลัมน์กลางแสดงองค์ประกอบเฉพาะหรือประเภทขององค์ประกอบสำหรับโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ในคอลัมน์ซ้าย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายใน ในคอลัมน์ซ้าย คอลัมน์กลางจะแสดงประเภทของฟังก์ชัน

 • คอลัมน์ด้านขวาแสดงรายการค่า ถ้ามี สำหรับองค์ประกอบที่คุณเลือกในคอลัมน์ด้านซ้าย หรือกลาง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภาย ในคอลัมน์ด้านซ้ายแล้ว คลิกประเภทฟังก์ชันในคอลัมน์กลาง คอลัมน์ด้านขวาแสดงรายการฟังก์ชันทั้งหมดมีอยู่ภายในสำหรับประเภทที่เลือก

เมื่อต้องการสร้างนิพจน์ของคุณ คุณสามารถพิมพ์ข้อความในกล่องนิพจน์ และวางองค์ประกอบจากพื้นที่อื่นในตัวสร้างนิพจน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคลิในคอลัมน์ด้านซ้ายล่างเพื่อดูวัตถุในฐานข้อมูลของคุณ นอกเหนือจากฟังก์ชันพร้อมใช้งาน ค่าคง ตัวดำเนินการ และนิพจน์ทั่วไป เมื่อคุณคลิกรูปภาพในคอลัมน์ด้านซ้าย เนื้อหาของคอลัมน์เปลี่ยนตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ตาราง ในคอลัมน์ด้านซ้ายแล้ว คลิกชื่อของตาราง คอลัมน์กลางแสดงรายการเขตข้อมูลในตารางนั้น เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่ฟังก์ชัน ในคอลัมน์ด้านซ้ายแล้ว คลิกฟังก์ชันที่มีอยู่ภายใน คอลัมน์กลางแสดงประเภทของฟังก์ชันทั้งหมด และคอลัมน์ด้านขวาแสดงรายการฟังก์ชันทั้งหมดสำหรับประเภทเหล่านั้น เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันเมื่อต้องการแทรกลงในนิพจน์ของคุณ ฟังก์ชันและข้อความที่ระบุในอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชันนั้นปรากฏเป็นตัวแทนข้อความในกล่องนิพจน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันIIfตัวสร้างนิพจน์เพิ่มต่อไปนี้ลงในกล่องนิพจน์:

IIf (<< expr >>, << truepart >>, << falsepart >>)

คุณต้องแทนข้อความ<<expr>>, <<truepart>>และ<<falsepart>>มีค่าอาร์กิวเมนต์จริง คุณสามารถทำได้โดยตรงในกล่องนิพจน์ ด้วยการคลิกพื้นที่ที่สำรองไว้แต่ละ และแสดงรายการแล้วพิมพ์อาร์กิวเมนต์ หรือเลือกอาร์กิวเมนต์ โดยใช้องค์ประกอบของนิพจน์ที่สาม

ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันอย่าง น้อยสองต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันIIfและฟังก์ชันRoundตัวสร้างนิพจน์เพิ่มฟังก์ชันทั้งสองลงในกล่องนิพจน์ โดยคั่น ด้วยพื้นที่สำรองไว้<<Expr>>:

IIf (<< expr >>, << truepart >>, << falsepart >>) << Expr >> Round (<< number >>, <<ความแม่นยำ >>)

นอกเหนือจากแทนพื้นที่สำรองไว้สำหรับอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน คุณต้องแทนตัวแทน<<Expr>>ด้วยตัวดำเนินการก่อนโดยรวม นิพจน์จะมีผลบังคับใช้

เมื่อคุณวางรหัส (ชื่อของเขตข้อมูลตารางหรือตัวควบคุม) ลงในนิพจน์ของคุณ ตัวสร้างนิพจน์แทรกเฉพาะส่วนของตัวบ่งชี้ที่จำเป็นในบริบทปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเริ่มตัวสร้างนิพจน์จากแผ่นคุณสมบัติของฟอร์มที่เรียกว่าลูกค้า และคุณจาก นั้นวางรหัสสำหรับคุณสมบัติมองเห็นได้ของฟอร์มลงในนิพจน์ของคุณ ตัวสร้างนิพจน์วางเฉพาะชื่อคุณสมบัติมองเห็นได้ ถ้าคุณใช้นิพจน์นี้นอกบริบทของฟอร์ม คุณต้องใส่รหัสแบบเต็ม: ฟอร์ม [ลูกค้า] สามารถมองเห็น

ด้านบนของหน้า

การเริ่มตัวสร้างนิพจน์จากตาราง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 4. คลิกคุณสมบัติ ที่จะประกอบด้วยนิพจน์ แล้ว คลิกตัวสร้าง ปุ่ม ปุ่มตัวสร้าง ถัดจากคุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

การเริ่มตัวสร้างนิพจน์จากฟอร์มหรือรายงาน

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 • คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด

 • ในแผ่นคุณสมบัติ ค้นหาคุณสมบัติ ที่จะประกอบด้วยนิพจน์ แล้ว คลิกตัวสร้าง ปุ่ม ปุ่มตัวสร้าง ถัดจากคุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

การเริ่มตัวสร้างนิพจน์จากแบบสอบถาม

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่คิวรีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกเซลล์ในตารางออกแบบที่จะมีนิพจน์ ตัวอย่างเช่น คลิกเซลล์ เกณฑ์ ของคอลัมน์ที่คุณต้องการใส่เกณฑ์ หรือคลิกเซลล์ เขตข้อมูล ของคอลัมน์ที่คุณต้องการสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณ

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตั้งค่าแบบสอบถาม ให้คลิก ตัวสร้าง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×