การใช้กล่องโต้ตอบ 'ค้นหาและแทนที่' เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อค้นหาและเลือกได้ว่าจะแทนที่ข้อมูลในฐานข้อมูล Access หรือไม่

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงข้อมูลแบบอื่นๆ เช่น การใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลและแบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล ให้ดูบทความ การปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่

การอ้างอิงตัวควบคุมกล่องโต้ตอบ 'ค้นหาและแทนที่'

ค้นหาและแทนที่ข้อมูลในตาราง

ค้นหาและแทนที่ข้อมูลในฟอร์ม

ค้นหาข้อมูลในชุดผลลัพธ์แบบสอบถาม

ค้นหาอักขระตัวแทน

ตัวอย่างอักขระตัวแทนที่ใช้

ค้นหาเครื่องหมายอัญประกาศและค่า Null หรือค่าว่าง

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กล่องโต้ตอบ 'ค้นหาและแทนที่'

คุณใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เมื่อคุณต้องการค้นหาและเลือกที่จะแทนที่หรือไม่แทนที่ข้อมูลจำนวนไม่มากนัก และเมื่อคุณไม่สะดวกที่จะใช้แบบสอบถามเพื่อค้นหาหรือแทนที่ข้อมูล กล่องโต้ตอบนี้จะเหมือนกับเครื่องมือค้นหาที่คุณพบได้ในโปรแกรมอื่นๆ แต่จะมีคุณลักษณะบางอย่างที่มีประโยชน์มากเมื่อใช้ในการค้นหาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหารูปแบบที่นำไปใช้กับข้อมูล และคุณสามารถเลือกให้ตรงกับข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในเขตข้อมูลหนึ่งก็ได้

โปรดจำข้อเท็จจริงเหล่านี้ขณะที่คุณดำเนินการ

 • กล่องโต้ตอบนี้จะถือว่าสตริงการค้นหาของคุณเป็นรูปแบบและจะส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่ตรงกับรูปแบบนั้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีแผ่นข้อมูล (ตารางหรือผลลัพธ์แบบสอบถาม) ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ และวันที่สั่งซื้อ ถ้าคุณค้นหา "mar" การดำเนินการค้นหาจะส่งกลับอินสแตนซ์ทั้งหมดของ "market", "March" และระเบียนอื่นๆ ที่ตรงกับรูปแบบที่คุณระบุไว้

 • กล่องโต้ตอบนี้จะค้นหาได้ทีละตารางเท่านั้น ไม่ได้ค้นหาทั้งฐานข้อมูล ถ้าคุณเปิดกล่องโต้ตอบจากภายในฟอร์ม คุณจะค้นหาตารางที่อยู่ภายใต้ฟอร์มนั้น

  ถ้าคุณต้องการใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อค้นหาหลายตาราง คุณสามารถสร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ แล้วค้นหาผลลัพธ์แบบสอบถามได้ ขั้นตอนต่อไปในส่วนนี้จะอธิบายรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลและการค้นหาผลลัพธ์

 • คุณต้องเปิดตารางและผลลัพธ์แบบสอบถามในมุมมองแผ่นข้อมูล และคุณจะต้องเปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์ม (ปกติ) เช่นเดียวกับที่คุณทำเมื่อป้อนข้อมูล

 • คุณสามารถค้นหาข้อมูลโดยยึดตามรูปแบบที่นำไปใช้กับข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดรูปแบบเขตข้อมูลเปล่าหรือ null เพื่อแสดงคำ เช่น "ไม่รู้จัก" จากนั้น คุณสามารถค้นหาเขตข้อมูลว่างเหล่านั้นโดยใช้ "ไม่รู้จัก" เป็นสตริงการค้นหาของคุณได้

การทำความเข้าใจกับกล่องกาเครื่องหมาย 'ค้นหาเขตข้อมูลตามรูปแบบที่จัดไว้'

กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ มีตัวเลือกที่เรียกว่ากล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามรูปแบบที่จัดไว้ เมื่อคุณปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในหัวข้อนี้ คุณจะเห็นว่าในบางครั้ง Access ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นในบางครั้งคุณจะต้องเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ด้วยตนเอง การใช้งานกล่องเครื่องหมายนี้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าการดำเนินการค้นหาของคุณจะประสบความสำเร็จ

เมื่อคุณดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามกฎข้อนี้อย่างเคร่งครัด นั่นคือเมื่อ Access เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามรูปแบบที่จัดไว้ ให้ปล่อยกล่องกาเครื่องหมายไว้อย่างนั้น เพราะถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย การดำเนินการค้นหาของคุณอาจไม่ส่งกลับผลลัพธ์ใดๆ

ลักษณะการทำงานดังกล่าวอาจดูสับสนในตอนแรก เพราะ Access ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือตัวบ่งชี้ใดๆ ที่จะระบุได้ว่าเมื่อใดที่คุณควรเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณอาจสงสัยว่า Access ใช้ตรรกะแบบใดในการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามรูปแบบที่จัดไว้ คำตอบก็คือรูปแบบการป้อนข้อมูลนั่นเอง รูปแบบการป้อนข้อมูลเป็นการจัดรูปแบบชนิดหนึ่ง และเมื่อ Access พบว่ามีรูปแบบการป้อนข้อมูลอยู่ ก็จะเลือกกล่องกาเครื่องหมายดังกล่าว

นอกจากนี้ โปรดจำไว้ว่าถ้าคุณค้นหาเขตข้อมูลการค้นหา ซึ่งหมายถึงเขตข้อมูลที่ใช้แบบสอบถามเพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากตารางอื่น และเขตข้อมูลต้นฉบับในตารางที่สองใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลอยู่ Access จะเปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามรูปแบบที่จัดไว้

เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการค้นหา การเรียงลำดับ และการกรอง

ประการสุดท้าย โปรดจำไว้ว่าการค้นหาไม่ใช่กระบวนการเดียวกันกับการเรียงลำดับหรือการกรอง การค้นหาเป็นกระบวนการระบุตำแหน่งที่ตั้งของระเบียนอย่างน้อยหนึ่งระเบียนในตารางฐานข้อมูล แบบสอบถาม และฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาลูกค้าทั้งหมดที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ขณะที่การเรียงลำดับเป็นกระบวนการจัดเรียงชุดระเบียนตามลำดับเฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับชุดระเบียนตามลำดับตัวอักษร ตามปริมาณ (ร้านอาหารร้านใดสั่งซื้อขนมปังมากที่สุด และร้านใดมียอดขายสูงสุด) และอื่นๆ ส่วนการกรองเป็นกระบวนการแสดงระเบียนที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณค้นหาลูกค้าทั้งหมดที่ทำธุรกิจร้านอาหารแล้ว คุณสามารถกรองรายการนั้นเพื่อรวมเฉพาะลูกค้าในลอนดอนหรือมาดริดเท่านั้นก็ได้

คุณอาจใช้การดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อช่วยการทำงานของคุณได้ นั่นคือให้คุณค้นหาข้อมูลก่อน จากนั้นจัดเรียงข้อมูลตามลำดับที่ระบุหรือไม่ทำก็ได้ แล้วจึงใช้ตัวกรองหรือไม่ใช้ก็ได้สำหรับแยกชุดย่อยของข้อมูลออกมาอีกที

ขั้นตอนชุดต่อไปนี้จะอธิบายวิธีใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงตัวควบคุมกล่องโต้ตอบ 'ค้นหาและแทนที่'

เมื่อคุณค้นหาและแทนที่ข้อมูล คุณจะต้องตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงตัวควบคุมในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ อย่างไรก็ตาม จำไว้ว่าการทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้การดำเนินการค้นหาและแทนที่ของคุณส่งกลับข้อมูลที่ไม่ต้องการหรือการดำเนินการล้มเหลวทั้งหมดก็ได้ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวควบคุมและผลจากการเปลี่ยนแปลงตัวควบคุม

ตัวควบคุม

ให้ใช้

ลักษณะการทำงาน

รายการ มองหาใน

สลับระหว่างการค้นหาคอลัมน์และการค้นหาทั้งตาราง

รายการ มองหาใน จะมีชื่อตารางที่คุณกำลังค้นหาอยู่เสมอ ถ้าคุณค้นหาเพียงตารางเดียว Access จะแสดงชื่อตารางนั้น แต่จะทำให้รายการ มองหาใน ไม่พร้อมใช้งาน เมื่อคุณค้นหาคอลัมน์ Access จะทำให้รายการ มองหาใน พร้อมใช้งาน และแสดงชื่อตารางและคอลัมน์ เมื่อต้องการสลับระหว่างการค้นหาตารางและคอลัมน์ ให้เลือกค่าที่คุณต้องการจากรายการ มองหาใน เมื่อต้องการค้นหาคอลัมน์ที่ไม่อยู่ในรายการ ให้ไปยังแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มที่เปิดอยู่ และเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการ แล้วกลับไปยังกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จากนั้นเรียกใช้การค้นหาของคุณ

รายการ ตรงตาม

ควบคุมว่าจะให้การดำเนินการค้นหาพยายามเทียบตรงกับส่วนใดของเขตข้อมูล

เลือก ส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล เพื่อค้นหาส่วนที่ตรงกันกับค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมด เลือก เขตข้อมูลทั้งหมด เพื่อค้นหาข้อมูลที่ตรงกับรายการการค้นหา ให้เลือก เริ่มต้นเขตข้อมูล ถ้าคุณคิดว่าค่าที่คุณต้องการค้นหาอยู่ที่ส่วนเริ่มต้นของระเบียน

รายการ ค้นหา

เปลี่ยนทิศทางการค้นหา

เลือก ขึ้น เพื่อค้นหาระเบียนที่อยู่เหนือเคอร์เซอร์ เลือก ลง เพื่อค้นหาระเบียนที่อยู่ใต้เคอร์เซอร์ เลือก ทั้งหมด เพื่อค้นหาระเบียนทั้งหมด โดยเริ่มจากด้านบนสุดของชุดระเบียน

กล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ค้นหาค่าที่มีตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กตรงกับสตริงการค้นหาของคุณ

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก เมื่อคุณต้องการค้นหาระเบียนที่มีตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กตรงกับสตริงการค้นหาของคุณ

กล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามรูปแบบที่จัดไว้

ค้นหาตามรูปแบบการป้อนข้อมูลหรือรูปแบบ

การดำเนินการค้นหาสามารถค้นหาข้อมูลหรือรูปแบบที่นำไปใช้กับข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหา Feb ในเขตข้อมูลที่จัดรูปแบบด้วยรูปแบบการป้อนข้อมูลวันที่/เวลา ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานจนกว่าคุณจะค้นหาเขตข้อมูลที่มีรูปแบบหรือรูปแบบการป้อนข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ ให้ดูในส่วน การทำความเข้าใจกับกล่องกาเครื่องหมาย 'ค้นหาเขตข้อมูลตามรูปแบบที่จัดไว้'


ด้านบนของหน้า

ค้นหาและแทนที่ข้อมูลในตาราง

เมื่อต้องการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะต้องเปิดตารางของคุณในมุมมองแผ่นข้อมูล

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเรียกใช้การดำเนินการค้นหาและแทนที่กับเขตข้อมูลการค้นหาได้ ถ้าคุณต้องการแทนที่ข้อมูลจากตัวควบคุม (เช่น กล่องข้อความ) บนฟอร์ม ตัวควบคุมนั้นจะต้องถูกผูกไว้กับตารางแหล่งข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการการค้นหา ให้ดูในส่วน การเพิ่มหรือเปลี่ยนคอลัมน์ค้นหาที่ให้คุณเก็บค่าได้หลายค่า ส่วนแรกของหัวข้อดังกล่าวจะอธิบายวิธีทำงานของเขตข้อมูลการค้นหาและวิธีสร้างเขตข้อมูลการค้นหา

ค้นหาและแทนที่ข้อมูล

 1. ในตารางของคุณ ให้เลือกเขตข้อมูล (คอลัมน์) ที่คุณต้องการค้นหา

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งตาราง ให้ทำตามกระบวนงานทางเลือกในขั้นตอนที่ 5

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ค้นหา หรือกด CTRL+F

  แป้นพิมพ์ลัด  ให้กด CTRL+F

  รูปนี้แสดงให้เห็นคำสั่ง:

  รูป Ribbon ของ Access

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้คลิกแท็บ ค้นหา เมื่อต้องการเรียกใช้การดำเนินการค้นหาและแทนที่ ให้คลิกแท็บ แทนที่

 4. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์สตริงการค้นหาของคุณ เมื่อต้องการแทนที่ข้อมูล ให้ป้อนสตริงการแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

  หมายเหตุ: อย่าใส่อักขระตัวแทนในกล่อง แทนที่ด้วย เว้นแต่ว่าคุณต้องการให้ระเบียนของคุณมีอักขระเหล่านั้น

 5. ให้ใช้รายการ มองหาใน เมื่อต้องการเปลี่ยนเขตข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา หรือเมื่อต้องการค้นหาทั้งตารางแทน

  ตามค่าเริ่มต้น รายการ มองหาใน จะมีชื่อเขตข้อมูลที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1 ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งตาราง ให้เลือกชื่อตารางจากรายการ

  หรือ

  ถ้าคุณตัดสินใจเลือกอีกคอลัมน์ ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการในแผ่นข้อมูลของตารางโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องปิดกล่องโต้ตอบ

 6. ในรายการ ตรงตาม ให้คลิก ส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล หรือไม่คลิกก็ได้ วิธีนี้จะช่วยให้การค้นหาทำได้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามที่จัดรูปแบบไว้ ถูกเลือก แล้วคลิก ค้นหาถัดไป

ด้านบนของหน้า

ค้นหาและแทนที่ข้อมูลในฟอร์ม

ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการดูและค้นหาตาราง หรือถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้มองเห็นข้อมูลบางอย่างในตาราง คุณสามารถเรียกใช้การดำเนินการค้นหาและแทนที่กับฟอร์มที่เปิดทั้งในมุมมองฟอร์มและมุมมองเค้าโครงได้ การดำเนินการทั้งสองอย่างจะค้นหาตารางต้นแบบที่ผูกไว้กับฟอร์ม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเรียกใช้การดำเนินการค้นหาและแทนที่กับเขตข้อมูลการค้นหาได้ ถ้าคุณต้องการแทนที่ข้อมูลจากตัวควบคุม (เช่น กล่องข้อความ) ตัวควบคุมนั้นจะต้องถูกผูกไว้กับตารางแหล่งข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการการค้นหา ให้ดูบทความ การเพิ่มหรือเปลี่ยนคอลัมน์ค้นหาที่ให้คุณเก็บค่าได้หลายค่า ในส่วนแรกของหัวข้อดังกล่าวจะอธิบายวิธีทำงานของเขตข้อมูลการค้นหา และอธิบายวิธีสร้างเขตข้อมูลการค้นหาด้วย

ค้นหาข้อมูลในฟอร์ม

 1. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการค้นหาในมุมมองฟอร์มหรือมุมมองเค้าโครง

 2. เลือกตัวควบคุมที่มีข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งตาราง ให้ทำตามกระบวนงานทางเลือกในขั้นตอนที่ 5

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ค้นหา หรือกด CTRL+F

  หรือ

  กด CTRL+F

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปรากฏขึ้น

 4. เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล ให้คลิกแท็บ ค้นหา เมื่อต้องการเรียกใช้การดำเนินการค้นหาและแทนที่ ให้คลิกแท็บ แทนที่

 5. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ค่าการค้นหาของคุณ เมื่อต้องการแทนที่ข้อมูล ให้พิมพ์สตริงการแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

  หมายเหตุ: อย่าใส่อักขระตัวแทนในกล่อง แทนที่ด้วย เว้นแต่ว่าคุณต้องการให้ระเบียนของคุณมีอักขระเหล่านั้น

 6. ให้ใช้รายการ มองหาใน เมื่อต้องการเปลี่ยนเขตข้อมูลที่คุณต้องการหา หรือเมื่อต้องการค้นหาทั้งตารางแทน

  ตามค่าเริ่มต้น รายการ มองหาใน จะมีชื่อตัวควบคุมที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1 ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งตารางที่อยู่ภายใต้ฟอร์มนั้น ให้เลือกชื่อตารางจากรายการ

  หรือ

  ถ้าคุณตัดสินใจเลือกตัวควบคุมอื่น (เทียบเท่าการเลือกเขตข้อมูลอื่นในตาราง) ให้คลิกตัวควบคุมบนฟอร์มเมื่อใดก็ได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องปิดกล่องโต้ตอบ

 7. ในรายการ ตรงตาม ให้คลิก ส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล หรือไม่คลิกก็ได้ วิธีนี้จะช่วยให้การค้นหาทำได้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 8. ในรายการ ค้นหา ให้คลิก ทั้งหมด แล้วคลิก ค้นหาถัดไป เมื่อต้องการแทนที่สตริง ให้คลิก แทนที่ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณได้ป้อนสตริงการแทนที่ที่ถูกต้องหรือไม่ ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด แต่จำไว้ว่าคุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการแทนที่ได้ ถ้าเกิดข้อผิดพลาด คุณจะต้องทำการค้นหาและแทนที่ซ้ำ ค้นหาค่าที่ไม่ถูกต้อง และแทนที่ค่านั้นด้วยค่าที่ถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

ค้นหาข้อมูลในชุดผลลัพธ์แบบสอบถาม

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อค้นหาระเบียนในชุดผลลัพธ์ที่ส่งกลับโดยแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถเรียกใช้การดำเนินการค้นหาได้เฉพาะกับผลลัพธ์แบบสอบถามเท่านั้น

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเอาข้อมูลออกโดยใช้แบบสอบถาม ให้ดูบทความ การสร้างแบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล และ การใช้แบบสอบถามเพื่อลบระเบียนอย่างน้อยหนึ่งระเบียนออกจากฐานข้อมูล

สร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล

 • เปิดฐานข้อมูลที่มีระเบียนที่คุณต้องการค้นหา

 • บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบคิวรี

  Access จะเริ่มตัวออกแบบแบบสอบถาม แท็บ ออกแบบ จะแสดงขึ้นมา และกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น

 • เลือกตารางที่มีระเบียนที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก ปิด

  ตารางจะปรากฏเป็นหน้าต่างอย่างน้อยหนึ่งบานในส่วนบนของตารางออกแบบแบบสอบถาม และหน้าต่างเหล่านั้นจะแสดงรายการเขตข้อมูลทั้งหมดของแต่ละตาราง รูปต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นตัวออกแบบที่มีตารางเป็นตัวอย่าง

  ตารางในตัวออกแบบคิวรี

 • คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา เขตข้อมูลที่เลือกไว้จะปรากฏในแถว เขตข้อมูล ในส่วนล่างของตัวออกแบบแบบสอบถาม

  คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลตารางในส่วนล่างนั้นได้หนึ่งเขตข้อมูลต่อคอลัมน์

  เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดในตารางอย่างรวดเร็ว ให้คลิกสองครั้งตรงดอกจัน (*) ที่อยู่ด้านบนรายการเขตข้อมูลตาราง รูปต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นตัวออกแบบที่มีการเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดลงไป

  คิวรีที่มีการเพิ่มเขตข้อมูลตารางทั้งหมดแล้ว

 • คุณสามารถป้อนเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์ในแถว เกณฑ์ ของตารางออกแบบหรือไม่ก็ได้

  การทำเช่นนั้นจะลดจำนวนระเบียนที่แบบสอบถามส่งกลับ และจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของคุณ ตารางต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างเกณฑ์ และอธิบายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแบบสอบถาม

เกณฑ์

ผลกระทบ

> 234

ส่งกลับตัวเลขทั้งหมดที่มากกว่า 234 เมื่อต้องการหาตัวเลขทั้งหมดที่น้อยกว่า 234 ให้ใช้ < 234

>= "สิทธิชัย"

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีคำว่า สิทธิชัย ตั้งแต่อักษรตัวแรกจนถึงตัวสุดท้าย

Between #2/2/2549# And #1/12/2549#

ส่งกลับวันที่ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 ถึง 1 ธันวาคม 2549 (ANSI-89) ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้อักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้กำกับวันที่ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวแทนเครื่องหมายเลขที่ # ตัวอย่างเช่น Between '2/2/2549' And '1/12/2549'

Not "Germany"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่เนื้อหาจริงของเขตข้อมูลมีคำอื่นร่วมกับคำว่า "Germany" อยู่ด้วย เกณฑ์นี้จะส่งกลับระเบียนที่มีอักขระนอกเหนือจากคำว่า "Germany," เช่น "Germany (euro)" หรือ "Europe (Germany)"

Not "T*"

ค้นหาทุกระเบียนยกเว้นที่ขึ้นต้นด้วย T ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) แทนเครื่องหมายดอกจัน (*)

Not "*t"

ค้นหาทุกระเบียนที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย t ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) แทนเครื่องหมายดอกจัน (*)

In (Canada,UK)

ในรายการ ให้ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่มีคำว่า Canada หรือ UK

Like "[A-D]*"

ในเขตข้อมูล Text ให้ค้นหาทุกระเบียนที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A ถึง D ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) แทนเครื่องหมายดอกจัน (*)

Like "*ar*"

ค้นหาทุกระเบียนที่มีลำดับตัวอักษร "ar" ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) แทนเครื่องหมายดอกจัน (*)

Like "Maison Dewe?"

ค้นหาทุกระเบียนที่ขึ้นต้นด้วย "Maison" และมีสตริงชุดที่สองขนาด 5 ตัวอักษรโดยที่ 4 ตัวแรกเป็น "Dewe" และไม่ทราบตัวอักษรสุดท้าย ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) แทนเครื่องหมายคำถาม (?)

#02.02.49#

ค้นหาทุกระเบียนที่เป็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้กำกับวันที่ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวแทนเครื่องหมายเลขที่ (#) ('2/2/2549')

< Date( ) - 30

ส่งกลับวันที่ทั้งหมดที่เลย 30 วันมาแล้ว

Date()

ส่งกลับทุกระเบียนที่มีวันที่เป็นวันนี้

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่อยู่ระหว่างวันที่ของวันนี้กับวันที่ในอีกสามเดือนถัดไปนับจากวันนี้

Is Null

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดทีมีค่า Null (ว่างหรือไม่ได้ระบุค่าไว้)

Is Not Null

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีค่าอยู่

""

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ คุณใช้สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์เมื่อคุณต้องการเพิ่มค่าให้กับเขตข้อมูลที่ต้องการ แต่คุณยังไม่ทราบว่าค่าที่เพิ่มคืออะไร ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลต้องการหมายเลขโทรสาร แต่ลูกค้าของคุณบางรายอาจไม่มีเครื่องโทรสาร ในกรณีนี้ คุณจะใส่เครื่องหมายอัญประกาศโดยไม่เว้นวรรคระหว่างกลาง ("") แทนหมายเลข

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ตรวจสอบว่าแบบสอบถามส่งกลับระเบียนที่คุณต้องการ คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลที่ไม่ต้องการ และกด DELETE เพื่อเอาเขตข้อมูลนั้นออกได้ คุณสามารถลากเขตข้อมูลเพิ่มเติมไปยังตารางออกแบบ และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ของคุณได้จนกว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์แบบสอบถาม

 • ไปยังขั้นตอนถัดไป

ค้นหาข้อมูลในชุดผลลัพธ์

 1. ในผลลัพธ์ ให้คลิกเขตข้อมูล (คอลัมน์) ที่คุณต้องการค้นหา

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ค้นหา หรือกด CTRL+F

  หรือ

  กด CTRL+F

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์สตริงการค้นหาของคุณ

 4. ให้ใช้รายการ มองหาใน เมื่อต้องการเปลี่ยนเขตข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา หรือเมื่อต้องการค้นหาทั้งตารางแทน

  ตามค่าเริ่มต้น รายการ มองหาใน จะมีชื่อเขตข้อมูลที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1 ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งตาราง ให้เลือกชื่อตารางจากรายการ

  หรือ

  ถ้าคุณตัดสินใจเลือกคอลัมน์อื่น ให้คลิกคอลัมน์ที่ต้องการในแผ่นข้อมูลของตารางนั้นโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องปิดกล่องโต้ตอบ

 5. ในรายการ ตรงตาม ให้คลิก ส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล หรือไม่คลิกก็ได้ วิธีนี้จะช่วยให้การค้นหาทำได้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 6. ในรายการ ค้นหา ให้คลิก ทั้งหมด แล้วคลิก ค้นหาถัดไป

  การดำเนินการค้นหาจะเน้นไปที่ระเบียนทั้งหมดที่มีสตริงการค้นหาของคุณ เนื่องจากคุณเลือก ทั้งหมด ในรายการ ค้นหา Access จะวนรอบระเบียนต่างๆ ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ค้นหาอักขระตัวแทน

คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนในการดำเนินการค้นหา และการดำเนินการค้นหาและแทนที่ แต่คุณจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง โปรดจำกฎเหล่านี้

 • เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อค้นหาอักขระตัวแทน คุณจะต้องกำกับอักขระที่คุณต้องการค้นหาด้วยเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ดังนี้ [*] ให้คุณปฏิบัติตามกฎดังกล่าวเมื่อค้นหาอักขระตัวแทนทั้งหมด ยกเว้นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) และวงเล็บเหลี่ยมปิด (])

 • ถ้าคุณใช้อักขระตัวแทนในสตริงการแทนที่ Access จะถือว่าอักขระนั้นเป็นสัญพจน์และจะเขียนลงในฐานข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหา old * และแทนที่ระเบียนทั้งหมดที่ตรงกับรูปแบบดังกล่าวด้วย new * Access จะเขียน "new *" ลงในระเบียนทั้งหมดที่ตรงกับสตริงการค้นหาของคุณ

ค้นหาอักขระตัวแทน

 1. เปิดตาราง ชุดผลลัพธ์แบบสอบถาม หรือฟอร์ม คุณจะต้องเปิดตารางและชุดผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล และคุณจะต้องเปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์ม

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ค้นหา หรือกด CTRL+F

  หรือ

  กด CTRL+F

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปรากฏขึ้น

 3. ถ้าคุณต้องการค้นหาเฉพาะระเบียนที่มีอักขระตัวแทน ให้คลิกแท็บ ค้นหา ถ้าคุณต้องการค้นหาอักขระตัวแทนและแทนที่ด้วยข้อมูลอื่น ให้คลิกแท็บ แทนที่

 4. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([) อักขระตัวแทนที่คุณต้องการค้นหา และวงเล็บเหลี่ยมปิด (]) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาอินสแตนซ์ทั้งหมดของเครื่องหมายดอกจัน ให้พิมพ์ [*] ถ้าคุณต้องการเรียกใช้การดำเนินการแทนที่ ให้พิมพ์สตริงการแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

 5. ให้ใช้รายการ มองหาใน เมื่อต้องการเปลี่ยนเขตข้อมูลที่คุณต้องการหา หรือเมื่อต้องการค้นหาทั้งตารางแทน

  ตามค่าเริ่มต้น รายการ มองหาใน จะมีชื่อเขตข้อมูลที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1 ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งตาราง ให้เลือกชื่อตารางจากรายการ

  หรือ

  ถ้าคุณตัดสินใจเลือกอีกคอลัมน์ ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการในแผ่นข้อมูลของตารางโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องปิดกล่องโต้ตอบ

 6. ในรายการ ตรงตาม ให้เลือกตัวเลือกที่คุณคิดว่าเหมาะที่จะนำไปใช้กับข้อมูลของคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าอักขระตัวแทนอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของระเบียน ให้คลิก เริ่มต้นเขตข้อมูล หรือมิฉะนั้น ให้คลิก ส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล เพื่อส่งกลับจำนวนผลลัพธ์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามรูปแบบที่จัดไว้ แล้วคลิก ค้นหาถัดไป การดำเนินการค้นหาจะส่งกลับระเบียนที่มีอักขระตัวแทน ถ้าคุณต้องการแทนที่อักขระตัวแทน ให้คลิก แทนที่ ถ้าคุณแน่ใจว่าสตริงการค้นหาและการแทนที่จะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าคุณไม่สามารถยกเลิกผลลัพธ์การดำเนินการค้นหาและแทนที่ได้

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างอักขระตัวแทนที่ใช้

เมื่อคุณทราบชนิดของรูปแบบที่อักขระตัวแทนแต่ละตัวสามารถเทียบตรงกันได้ คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนหลายตัวร่วมกัน หรือใช้อักขระตัวแทนและอักขระตัวอักษรร่วมกัน เพื่อส่งกลับผลลัพธ์ต่างๆ ได้ โปรดจำไว้ว่าการตั้งค่าที่คุณเลือกในรายการ ตรงตาม จะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ถ้าคุณใช้การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง การดำเนินการค้นหาอาจส่งกลับข้อมูลที่ไม่ต้องการ หรืออาจไม่ส่งกลับผลลัพธ์ใดๆ ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการบางอย่างในการใช้อักขระตัวแทนและอักขระตัวอักษร และอธิบายลักษณะที่ตัวเลือกในรายการ ตรงตาม จะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของคุณ

สตริงการค้นห

จับคู่การตั้งค่ารายกา

ผลลัพธ์

[*]

ส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ไวยากรณ์นี้ยังใช้กับเครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายเลขที่ (#) วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([) และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ด้วย

เขตข้อมูลทั้งหมด

ส่งกลับระเบียนที่มีเครื่องหมายดอกจันเท่านั้น

เริ่มต้นเขตข้อมูล

ส่งกลับระเบียนที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน

*[*]*

ส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) และข้อความล้อมรอบ ไวยากรณ์นี้ยังใช้กับเครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายเลขที่ (#) วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([) และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ด้วย

เขตข้อมูลทั้งหมด

ผลลัพธ์เดียวกัน

เริ่มต้นเขตข้อมูล

ผลลัพธ์เดียวกัน

[!*]

ส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน จำไว้ว่ารูปแบบการค้นหานี้สามารถส่งกลับทุกตัวอักษรของทุกคำในระเบียนเมื่อคุณใช้การตั้งค่านี้ในรายการ ตรงตาม ไวยากรณ์นี้ยังใช้กับเครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายเลขที่ (#) วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([) และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ด้วย

หมายเหตุ: สตริงการค้นหา *[!*]* จะส่งกลับระเบียนที่มีเครื่องหมายดอกจัน เพราะจะพบข้อความทั้งหมดที่ล้อมรอบเครื่องหมายดอกจัน

เขตข้อมูลทั้งหมด

ไม่ส่งกลับผลลัพธ์ใดๆ

เริ่มต้นเขตข้อมูล

ส่งกลับอักษรตัวแรกของระเบียนใดๆ ที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน

ma*[ ch ]

ส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มี "ma" และ "c" หรือ "h" ตัวอย่างเช่น สตริงนี้จะส่งกลับ "march" และ "match" และยังส่งกลับ "math" และ "manic" อีกด้วย

เขตข้อมูลทั้งหมด

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย "ma" และลงท้ายด้วย "c" หรือ "h" ตัวอย่างเช่น สตริงนี้จะส่งกลับ "march" และ "match" และยังส่งกลับ "math" และ "manic" อีกด้วย

เริ่มต้นเขตข้อมูล

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย "ma" และประกอบด้วย "c" หรือ "h"

ma*[! ch ]

ส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล

เน้นตัวอักษร "m" และ "a" และข้อความทั้งหมดที่ตามหลังตัวอักษรเหล่านั้น จนกระทั่งเจอ "c" หรือ "h" รูปต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นลักษณะดังกล่าว

ตรงตามบางส่วนของรูปแบบ

ตรงตามอีกส่วนของรูปแบบ

กล่าวคือ แม้ว่าคุณพยายามที่จะแยกระเบียนที่ประกอบด้วย "c" และ "h" คุณอาจเห็นระเบียนเหล่านั้นได้ เนื่องจาก ส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล จะตรงตามข้อความที่นำหน้าเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม

เขตข้อมูลทั้งหมด

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่ไม่ได้ประกอบด้วย "c" หรือ "h" ถ้าระเบียนเหล่านั้นไม่ได้ลงท้ายด้วย "c" หรือ "h" ตัวอย่างเช่น การดำเนินการค้นหาไม่ได้ส่งกลับ "manic" เนื่องจากคำนี้ลงท้ายด้วย "c" แต่จะส่งกลับ "maniacal" เพราะมีอักขระตามหลัง "c"

เริ่มต้นเขตข้อมูล

ส่งกลับระเบียนที่ขึ้นต้นด้วย "ma" Access จะเทียบข้อความใดๆ ที่นำหน้าอักขระที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ดังนั้นคุณจึงอาจเห็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ

ด้านบนของหน้า

ค้นหาเครื่องหมายอัญประกาศและค่า Null หรือค่าว่าง

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม และค่าว่างชนิดต่างๆ ได้

 • เขตข้อมูลที่จัดรูปแบบให้แสดงค่าเมื่อเขตข้อมูลว่างเปล่า ตัวอย่างเช่น รูปแบบอาจระบุว่าให้แสดงคำว่า "ไม่รู้จัก" ในเขตข้อมูล จนกว่าคุณจะป้อนค่าในเขตข้อมูลนั้น

 • เขตข้อมูลว่างเปล่าที่ไม่ได้จัดรูปแบบ หรือค่า Null

 • เขตข้อมูลที่มีสตริงความยาวเป็นศูนย์ คุณใส่สตริงความยาวเป็นศูนย์โดยพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศคู่โดยไม่มีช่องว่าง ("") เมื่อคุณทำเช่นนั้น จากนั้น ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลอื่น Access จะซ่อนเครื่องหมายอัญประกาศและเขตข้อมูลจะปรากฏเป็นค่าว่าง โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถใส่สตริงความยาวเป็นศูนย์ได้เฉพาะในเขตข้อมูลที่ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Text, Memo และ Hyperlink และชนิดข้อมูลเหล่านั้นจะอนุญาตให้ใช้สตริงความยาวเป็นศูนย์ตามค่าเริ่มต้น

ค้นหาเครื่องหมายอัญประกาศ

 1. เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล หรือเปิดฟอร์มที่ถูกผูกไว้กับตารางนั้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ค้นหา หรือกด CTRL+F

  หรือ

  กด CTRL+F

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปรากฏขึ้น

 3. ถ้าคุณต้องการค้นหาเฉพาะเครื่องหมายอัญประกาศ ให้คลิกแท็บ ค้นหา เมื่อต้องการค้นหาและแทนที่เครื่องหมายอัญประกาศ ให้คลิกแท็บ แทนที่

 4. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศ เมื่อต้องการแทนที่เครื่องหมายอัญประกาศด้วยค่าอื่น ให้ป้อนค่าดังกล่าวในกล่อง แทนที่ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเอาเครื่องหมายอัญประกาศออกทั้งหมด ปล่อยกล่อง แทนที่ด้วย ให้ว่างไว้

 5. ให้ใช้รายการ มองหาใน เมื่อต้องการเปลี่ยนเขตข้อมูลที่คุณต้องการหา หรือเมื่อต้องการค้นหาทั้งตารางแทน

  ตามค่าเริ่มต้น รายการ มองหาใน จะมีชื่อเขตข้อมูลที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1 ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งตาราง ให้เลือกชื่อตารางจากรายการ

  หรือ

  ถ้าคุณตัดสินใจเลือกอีกคอลัมน์ ให้คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการในแผ่นข้อมูลของตารางโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องปิดกล่องโต้ตอบ

 6. ในรายการ ตรงตาม จะคลิก ส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล หรือไม่ก็ได้ รายการนี้มีไว้เพื่อให้สามารถค้นหาได้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

 7. ในรายการ ค้นหา ให้เลือก ทั้งหมด เพื่อค้นหาระเบียนทั้งหมด

 8. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามรูปแบบที่จัดไว้

  หมายเหตุ: ถ้า Access เลือกกล่องกาเครื่องหมายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ให้ยอมรับการตัดสินใจนั้นนอกเสียจากว่าการดำเนินการค้นหาของคุณจะล้มเหลว

 9. คลิก ค้นหาถัดไป เพื่อค้นหาระเบียน ถ้าการดำเนินการค้นหาล้มเหลว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามรูปแบบที่จัดไว้ และลองใหม่อีกครั้ง ถ้าคุณแน่ใจว่าคุณต้องการแทนที่เครื่องหมายอัญประกาศด้วยค่าอื่น (หรือไม่มีค่า) ให้คลิก แทนที่ ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณกำลังค้นหาและแทนที่ค่าที่ถูกต้องในตารางทั้งหมด ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด แต่จำไว้ว่าคุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการแทนที่ได้ ถ้าเกิดข้อผิดพลาด คุณจะต้องเรียกใช้การดำเนินการค้นหาและแทนที่ซ้ำ เพื่อย้อนกลับข้อผิดพลาดของคุณ

ค้นหาค่าว่าง

 1. เปิดตารางที่มีค่าที่คุณต้องการค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. ในตาราง ให้เลือกเขตข้อมูลที่มีค่าว่างที่คุณต้องการค้นหา

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ค้นหา หรือกด CTRL+F

  หรือ

  กด CTRL+F

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปรากฏขึ้น

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ค้นหาเขตข้อมูลที่ว่างเปล่าที่ถูกจัดรูปแบบไว้เพื่อแสดงค่า

  1. เมื่อต้องการค้นหาค่าที่จัดรูปแบบ ให้คลิกแท็บ ค้นหา

   ถ้าคุณต้องการค้นหาค่าและแทนที่ด้วยข้อมูลอื่น ให้คลิกแท็บ แทนที่

  2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ค่าที่ระบุตามรูปแบบ

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลลงในเขตข้อมูลที่ว่างเปล่า ให้ป้อนข้อมูลใหม่ในกล่อง แทนที่ด้วย

  3. ในรายการ ตรงตาม ให้คลิก เขตข้อมูลทั้งหมด

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามรูปแบบที่จัดไว้

  5. คลิก ค้นหาถัดไป

  ค้นหาเขตข้อมูลที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้จัดรูปแบบไว้

  1. เมื่อต้องการค้นหาเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ค้นหา ถ้าคุณต้องการค้นหาเขตข้อมูลและเพิ่มค่า ให้คลิกแท็บ แทนที่

  2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ Null หรือ Is Null

   ถ้าคุณกำลังแทนที่ค่า Null ด้วยข้อมูลอื่น ให้ป้อนข้อมูลใหม่ในกล่อง แทนที่ด้วย

  3. ในรายการ ตรงตาม ให้คลิก เขตข้อมูลทั้งหมด

  4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามรูปแบบที่จัดไว้

  5. คลิก ค้นหาถัดไป

  ค้นหาเขตข้อมูลที่มีสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์

  1. เมื่อต้องการค้นหาสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ ให้คลิกแท็บ ค้นหา

   ถ้าคุณต้องการแทนที่สตริงด้วยข้อมูลอื่น ให้คลิกแท็บ แทนที่

  2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศคู่หนึ่งโดยไม่มีช่องว่างระหว่างกลาง ("")

   ถ้าคุณกำลังแทนที่สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ด้วยข้อมูลอื่น ให้ป้อนข้อมูลใหม่ในกล่อง แทนที่ด้วย

  3. ในรายการ ตรงตาม ให้คลิก เขตข้อมูลทั้งหมด

  4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเขตข้อมูลตามรูปแบบที่จัดไว้

  5. คลิก ค้นหาถัดไป

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×