การแสดงและสร้างงานบนไซต์ SharePoint โดยใช้ Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสามารถเชื่อมต่อกับรายการงานบนไซต์ SharePoint และทำการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ Microsoft Office Outlook 2007

หมายเหตุ: ฟีเจอร์อธิบายไว้ในบทความนี้ทำงานกับไซต์ SharePoint ที่ทำงานWindows SharePoint Services 3.0 หรือMicrosoft Office SharePoint Server 2007 ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ Microsoft SharePoint รุ่นใด และเทคโนโลยีกำลังทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ขอให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

ในบทความนี้

ภาพรวม

เชื่อมต่อรายการงานจากไซต์ SharePoint กับ Outlook

อัปเดงานจากไซต์ SharePoint โดยใช้ Outlook

เพิ่มงานลงในไซต์ SharePoint โดยใช้ Outlook

เอารายการงานออกจาก Outlook

ภาพรวม

ถ้าคุณใช้เวลามากในการทำงานกับอีเมล คุณอาจพบว่าง่ายขึ้นที่จะทำงานกับรายการงานจากไซต์ SharePoint โดยตรงใน Office Outlook 2007 แทนที่จะสลับไปที่ไซต์ของคุณในเว็บเบราว์เซอร์

หลังจากคุณเชื่อมต่อรายการงานกับ Outlook เนื้อหาของรายการจะปรากฏภายใต้ งานอื่น ในบานหน้าต่างนำทางและในแถบรายการที่ต้องทำ คุณสามารถแสดง ปรับปรุง และเพิ่มงานใหม่ลงในไซต์ SharePoint โดยไม่ต้องออกจาก Outlook

รายการงานจากไซต์ SharePoint ที่ปรากฏใน Outlook

เมื่อคุณทำงานใน Outlook คุณสามารถนำค่าสถานะและประเภทไปใช้กับงานของคุณจากไซต์ SharePoint เช่นเดียวกับที่คุณทำกับงาน Outlook ของคุณ ค่าสถานะและประเภทจะไม่ปรากฏบนไซต์ SharePoint แต่จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณทำงานกับงานของคุณจากไซต์ SharePoint ใน Outlook

หลังจากคุณเชื่อมต่อรายการงานจากไซต์ SharePoint กับ Outlook และเนื้อหาของรายการงานนั้นปรากฏในบานหน้าต่างนำทางของคุณ คุณสามารถทำให้งานเป็นแบบออฟไลน์และทำงานกับงานดังกล่าว ถ้าคุณสร้างหรือปรับปรุงงานแบบออฟไลน์ งานของคุณจะถูกประกาศที่เซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณเชื่อมต่อมุมมองใหม่หรือฟื้นฟูมุมมองในเบราว์เซอร์ของคุณ

คุณสามารถทำงานกับรายการงานมาตรฐานและรายการงานในโครงการโดยใช้ Office Outlook 2007 รายการงานในโครงการคล้ายกับรายการงาน เว้นแต่ว่ามุมมองเริ่มต้นของรายการงานในโครงการมีการแสดงรายการงานแบบกราฟิกที่เรียกว่า มุมมอง Gantt

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อรายการงานกับ Outlook จากไซต์ SharePoint

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้เปิดรายการงานบนไซต์ SharePoint

  ถ้าคุณไม่สามารถระบุตำแหน่งของรายการงานของคุณได้ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อของรายการงานของคุณ

 2. บนการกระทำใน เมนู รูปเมนู คลิกเชื่อมต่อกับ Outlook

  การเชื่อมต่อรายการงานกับ Outlook

 3. เมื่อระบบพร้อมท์ให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการเชื่อมต่อรายการงานเข้ากับ Outlook ให้คลิก ใช่

  ใน Outlook ใน งาน ใน บานหน้าต่างนำทาง มีการเพิ่มรายการงานภายใต้ งานอื่น

หมายเหตุ: คุณสามารถทำงานกับงานของคุณจากไซต์ SharePoint โดยวิธีเดียวกับที่คุณทำงานกับงาน Outlook ของคุณ คุณสามารถลากหรือคัดลอกงานไปกลับระหว่างไฟลเดอร์ของ Outlook และไซต์ SharePoint อย่างไรก็ตาม งานที่เป็นกิจวัตรและการร้องของานจาก Outlook จะถูกแปลงเป็นงานทั่วไปบนไซต์ SharePoint

เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณเชื่อมต่อรายการงาน Outlook คุณสามารถส่งข้อความใช้ร่วมกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ เชิญให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับรายการงาน คลิกขวาชื่อรายการงานใน Outlook แล้ว คลิ กแชร์งานรายชื่อ ซึ่งสร้างข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยลิงก์และคำสั่งการเชื่อมต่อกับรายการงาน

ด้านบนของหน้า

ปรับปรุงงานจากไซต์ SharePoint โดยใช้ Outlook

เมื่อต้องการอัปเดงานในรายการงานจากไซต์ SharePoint ของคุณ โดยใช้Outlook 2007 ก่อนอื่นคุณต้องการเชื่อมต่อรายการงานไปยัง Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเชื่อมต่อรายการงานจากไซต์ SharePoint กับ Outlookในบทความนี้

นอกจากนี้ ข้อมูลงานที่ปรับปรุงอาจถูกส่งในอีเมลไปยังบุคคลที่ได้รับมอบหมายงานนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งของไซต์

 1. ใน งาน ใน บานหน้าต่างนำทาง Outlook ภายใต้ งานอื่น ให้คลิกชื่อของรายการงานจากไซต์ SharePoint ของคุณ

  ถ้าชื่องานของคุณไม่ปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบว่ามุมมองที่เลือกภายใต้ มุมมองปัจุจุบัน มีงานที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. คลิกสองครั้งที่งานเพื่อเปิดงานนั้น

 3. ปรับปรุงการตั้งค่าที่คุณต้องการ เช่น สถานะของงานหรือเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับงาน ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

  • เมื่อต้องการระบุว่างานเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ: ในบางมุมมองใน Outlook คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น การปรับปรุงสถานะของงานหรือการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์โดยไม่เปิดงานดังกล่าว คุณสามารถคลิกรายการที่เฉพาะเจาะจงและเปลี่ยนแปลงรายการนั้น เช่น การแก้ไขชื่อเรื่องของงานหรือการแสดงรายการแบบหล่นลงในการเปลี่ยนสถานะ เมื่อคุณแสดงงานเป็นรายการพื้นฐาน คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับงานที่ทำ เครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของหน้า

เพิ่มงานลงในไซต์ SharePoint โดยใช้ Outlook

เมื่อต้องการเพิ่มงานลงในรายการงานบนไซต์ SharePoint ของคุณ โดยใช้Outlook 2007 ก่อนอื่นคุณต้องการเชื่อมต่อรายการงานไปยัง Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเชื่อมต่อรายการงานจากไซต์ SharePoint กับ Outlookในบทความนี้

 1. ใน งาน ใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ งานอื่น ให้คลิกชื่อของรายการงานจากไซต์ SharePoint ของคุณ

 2. บนเมนู สร้าง ให้คลิก งาน

 3. ใส่ข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับงาน

 4. คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

เอารายการงานออกจาก Outlook

 1. ใน งาน ใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ งานอื่น ให้คลิกชื่อของรายการงานที่คุณต้องการเอาออก

 2. คลิกขวาชื่อของรายการงาน แล้ว คลิ กลบชื่อของโฟลเดอร์รายการงาน บนเมนูทางลัด

 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้เอางานออกจาก Outlook เท่านั้น ไม่ใช่จากไซต์ SharePoint

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×