Office

การแสดงหมายเลขเป็นหมายเลขประกันสังคม

คุณสามารถจัดรูปแบบหมายเลขเป็นหมายเลขประกันสังคมได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดรูปแบบตัวเลข9หลักเช่น๕๕๕๕๐๑๒๓๔, as 555-50-1234

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงหมายเลขประกันสังคมแบบเต็ม

แสดงเฉพาะเลขสองสามหลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม

แสดงหมายเลขประกันสังคมแบบเต็ม

 1. เลือกเซลล์หรือ ช่วง ของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

  ต้องการจะเลือก

  ให้ทำดังนี้

  เซลล์เดียว

  คลิกที่เซลล์ หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

  ช่วงของเซลล์

  คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้ปุ่มลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

  ช่วงกว้างของเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้าย

  เซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงาน

  คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าแผ่นงานมีข้อมูล CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกทั้งแผ่นงาน

  เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่ติดกัน

  เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงอื่น

  นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

  ทั้งแถวหรือคอลัมน์

  คลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

  1. ส่วนหัวของแถว

  2. ส่วนหัวของคอลัมน์

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ได้ด้วยโดยเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  หมายเหตุ: ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  แถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

  ลากข้ามส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

  แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกัน

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มส่วนที่เลือก

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

  เลือกเซลล์หนึ่งในแถวหรือคอลัมน์นั้น แล้วกด CTRL+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

  กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในแผ่นงานหรือในรายการ Excel

  กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

  เซลล์มากกว่าหรือน้อยกว่าการเลือกที่ใช้งานอยู่

  กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในการเลือกใหม่ ช่วงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่างเซลล์ที่ใช้งานและเซลล์ที่คุณคลิกจะเป็นการเลือกใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บหน้าแรกให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจากตัวเลข

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องประเภทให้คลิกพิเศษ

 4. ในรายการชนิดให้คลิกหมายเลขประกันสังคม

ด้านบนของเพจ

แสดงเฉพาะเลขสองสามหลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม

สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยทั่วไปคุณอาจต้องการแสดงเฉพาะตัวเลขของหมายเลขประกันสังคมเพียงไม่กี่หลักและแทนที่ส่วนที่เหลือของตัวเลขที่มีค่าศูนย์หรืออักขระอื่นๆ คุณสามารถทำได้โดยใช้สูตรที่มีฟังก์ชันการเชื่อมต่อและฟังก์ชันการทำงานที่ถูกต้อง

กระบวนงานต่อไปนี้จะใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อแสดงวิธีที่คุณสามารถแสดงได้เฉพาะจำนวนครั้งสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม หลังจากที่คุณคัดลอกสูตรไปยังเวิร์กชีตของคุณแล้วคุณสามารถปรับสูตรเพื่อแสดงหมายเลขประกันสังคมของคุณเองได้ในลักษณะที่คล้ายกัน

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. ในบทความวิธีใช้นี้ให้เลือกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้โดยไม่มีส่วนหัวของแถวและคอลัมน์

วิธีการเลือกข้อมูลตัวอย่าง

1

2

3

4

A

B

ประเภท

ข้อมูล

หมายเลขประกันสังคม

555-50-1234

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

= ("000-00-", ขวา (B2, 4))

แสดงสตริงข้อความ "000-00" แทนที่จะเป็นตัวเลข5หลักของหมายเลขประกันสังคมและรวมกับเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม (000-00-1234)

 1. คลิกที่ด้านหน้าของข้อความในเซลล์ A1 แล้วลากตัวชี้ไปบนเซลล์เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 2. เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลที่เลือกให้กด CTRL + C

 3. ในเวิร์กชีตให้เลือกเซลล์ A1

 4. เมื่อต้องการวางข้อมูลที่คัดลอกให้กด CTRL + V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์บนแท็บสูตรในกลุ่มการตรวจสอบสูตรให้คลิกแสดงสูตร

  แป้นพิมพ์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL + ' (สำเนียงการเน้น) ได้อีกด้วย

  สิ่งสำคัญ: 

  • คุณอาจต้องการหลีกเลี่ยงการจัดเก็บหมายเลขประกันสังคมที่สมบูรณ์ในเวิร์กบุ๊กของคุณในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด แทนที่จะจัดเก็บหมายเลขประกันสังคมทั้งหมดในตำแหน่งที่ตั้งที่ตรงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด (ตัวอย่างเช่นโปรแกรมฐานข้อมูลเช่น Microsoft Office Access) แล้วใช้เฉพาะตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขในเวิร์กบุ๊กของคุณ

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเหล่านี้ให้ดูที่ฟังก์ชัน RIGHTB และฟังก์ชันการทำงานที่ถูกต้อง

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×