การแสดงรายการที่มีชื่อใน Excel Services

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเปิดสมุดงาน Microsoft Office Excel ใน Excel Services สมุดงานจะถูกแสดงในมุมมองใดมุมมองหนึ่งของสองมุมมองที่เป็นไปได้ต่อไปนี้

มุมมองแผ่นงาน     ในมุมมองนี้ คุณสามารถแสดงสมุดงานรวมทั้งแผ่นงานมากกว่าหนึ่งแผ่น และข้อมูลทั้งหมดในแผ่นงานเหล่านี้ เมื่อสมุดงานถูกบันทึก ผู้สร้างสมุดงานสามารถระบุว่าแผ่นงานทั้งหมดจะถูกแสดงหรือไม่ หรือผู้สร้างสามารถเลือกให้แสดงแผ่นงานเฉพาะบางแผ่นได้

มุมมองรายการที่มีชื่อ     ในมุมมองนี้ คุณสามารถแสดงรายการที่มีชื่อในสมุดงานอย่างน้อยหนึ่งรายการเท่านั้น รายการที่มีชื่ออาจเป็นหนึ่งในรายการต่อไปนี้ ได้แก่ แผนภูมิ ตาราง Excel รายงาน PivotTable รายงาน PivotChart หรือช่วงของเซลล์ที่มีชื่อ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองรายการที่มีชื่อ

แสดงรายการมีชื่อในมุมมองรายการที่มีชื่อ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองรายการที่มีชื่อ

มุมมองรายการที่มีชื่อจะมีประโยชน์เมื่อคุณ (ผู้ใช้หรือผู้สร้างสมุดงาน) ต้องการทำดังต่อไปนี้

  • แสดงรายการที่มีชื่อของสมุดงานเฉพาะบางรายการ เช่นแผนภูมิหรือตาราง Excel เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เท่านั้นที่คุณต้องการแสดง ตัวอย่างเช่น ในฐานะที่เป็นผู้สร้างสมุดงาน คุณอาจไม่ต้องการให้ผู้ใช้ดูส่วนอื่นๆ ของสมุดงาน เนื่องจากผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดูข้อมูลนั้น หรือคุณต้องการให้ข้อมูลยังคงถูกซ่อนอยู่ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ดูข้อมูลเบื้องหลังแผนภูมิหรือ PivotChart เนื่องจากไม่มีพื้นที่พอสำหรับข้อมูลเหล่านั้นในแดชบอร์ดข่าวกรองธุรกิจ

  • เลือกรายการที่มีชื่อเฉพาะบางรายการจากรายการแบบหล่นลง มุมมอง บนแถบเครื่องมือ Excel Web Access เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการแสดงข้อมูลในสมุดงาน แทนที่จะต้องเลื่อนดูเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อและสิ้นเปลืองเวลา ในฐานะที่เป็นผู้สร้างสมุดงาน คุณสามารถควบคุมวิธีที่ผู้ใช้นำทางข้อมูลในสมุดงานได้ นอกจากนี้ Excel Services จะแสดงรายการที่มีชื่อบางรายการในมุมมองรายการที่มีชื่อแตกต่างไปจากมุมมองแผ่นงานเพื่อลดความจำเป็นต้องใช้ตัวควบคุมการนำทางให้น้อยที่สุด

  • เชื่อมต่อ Web Part เช่น Web Part สำหรับตัวกรองหรือมุมมอง Web Part รายการ ไปยัง Excel Web Access Web Part บนแดชบอร์ด หรือ บนอีก หน้าของ Web Part ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ค่าที่เลือกใน Web Part ตัวกรองเพื่อแสดงแผนภูมิ ตาราง Excel และ ช่วงที่มีชื่อ แต่ละรายการในแยกต่างหาก Excel Web Access Web Part สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเชื่อมต่อตัวกรอง Web Part ไปยัง Excel Web Access

คุณสามารถดูรายการที่มีชื่อต่อไปนี้ได้ในมุมมองรายการที่มีชื่อ

รายการที่มีชื่อ

หมายเหตุ

ตาราง Excel

แผนภูมิและ PivotChart

ทั้งแผนภูมิหรือทั้ง PivotChart จะถูกแสดงและไม่ถูกตัดขอบเสมอ ถึงแม้ว่าแถบเลื่อนแนวนอนและแนวตั้งอาจถูกแสดงอยู่

รายงาน PivotTable

ช่วงที่มีชื่อ

ช่วงต้องอยู่ติดกันและสามารถถูกกำหนดขอบเขตไม่ว่าจะส่วนกลางหรือภายในแผ่นงาน (ชื่อแผ่นงาน!ชื่อช่วง) ช่วงที่มีชื่อคือช่วงที่คุณกำหนดใน Microsoft Office Excel 2007 หรือช่วงที่กำหนดตาม Office Excel 2007 เช่นพื้นที่พิมพ์

ช่วงที่มีชื่อยังอาจถึงรายการที่มีชื่อ, แผนภูมิ, ตาราง Excel, PivotTable และ PivotChart อีกด้วย

หมายเหตุ: 

  • เมื่อสมุดงานถูกบันทึกในมุมมองรายการที่มีชื่อ คุณยังคงสามารถเรียกดูบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์และตั้งค่าพารามิเตอร์ได้ ไม่ว่าเซลล์ที่มีชื่อที่สัมพันธ์กับพารามิเตอร์จะอยู่ในรายการที่มีชื่อนั้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงแผนภูมิ แต่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับปรุงแผนภูมิได้ด้วยการใส่ค่าพารามิเตอร์สำหรับค่าในเซลล์ที่ไม่อยู่ในรายการที่มีชื่อนั้น

  • คุณไม่สามารถสลับเป็นมุมมองแผ่นงานจากมุมมองรายการที่มีชื่อ หรือเป็นมุมมองรายการที่มีชื่อจากมุมมองแผ่นงานในเซสชันเดียวกัน

  • รายการแบบหล่นลง มุมมอง ไม่ได้แสดงรายการแผ่นงานแต่ละแผ่น

ด้านบนของหน้า

แสดงรายการที่มีชื่อในมุมมองรายการที่มีชื่อ

วิธีที่จะแสดงรายการที่มีชื่อในมุมมองรายการที่มีชื่อมีสองวิธีดังนี้คือ ใช้รายการแบบหล่นลง มุมมอง หรือ ตั้งค่าคุณสมบัติ รายการที่มีชื่อที่จะแสดงรายการแบบหล่นลง

หมายเหตุ: 

  • รายการที่มีชื่อจะถูกแสดงรายการตามลำดับตัวอักษรเสมอ

  • รายการดรอปดาวน์ของมุมมอง จะแสดงเฉพาะเมื่อผู้เขียนสมุดงานมีเลือกอย่าง น้อยหนึ่งรายการที่มีชื่อในกล่องโต้ตอบตัวเลือกบริการ Excel ก่อนการบันทึกนั้น การนำทางเวิร์กบุ๊กโต้ตอบสมุดงานทั้งหมด และ รายการแบบหล่นลงที่มีชื่อ คุณสมบัติจะถูกเลือก และจะแสดงแถบเครื่องมือ Excel Web Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Partและ Microsoft Office 2007 วิธีใช้ Excel

ใช้รายการดรอปดาวน์ของมุมมอง

  • เมื่อ Excel Web Access อยู่ในมุมมองรายการที่มีชื่อ บนแถบเครื่องมือ Excel Web Access ให้คลิกลูกศรถัดจากรายการแบบหล่นลง มุมมอง แล้วเลือกรายการที่มีชื่อ

ตั้งค่าคุณสมบัติที่มีชื่อรายการดรอปดาวน์รายการ

การเขียน Web Part สามารถแสดงรายการในมุมมองรายการที่มีชื่อที่มีชื่อ โดยการตั้งค่าคุณสมบัติมีชื่อรายการดรอปดาวน์รายการ สำหรับมีชื่อรายการทั้งหมดที่ระบุ โดยผู้เขียนสมุดงานในกล่องโต้ตอบตัวเลือกบริการ Excel ก่อนที่จะบันทึกเวิร์กบุ๊กระบุ การตั้งค่าคุณสมบัตินี้จะเป็นประโยชน์มากมาย ตัวอย่างเช่น ในแดชบอร์ดเมื่อคุณต้องการแสดงรายการมีชื่อระบุไว้ใน Excel Web Access Web Part แต่คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เลือกรายการอื่น ๆ ที่มีชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Part

เคล็ดลับ: ผู้สร้าง Web Part อาจไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้สร้างสมุดงาน หรืออาจไม่มีการเข้าถึงไปยังสมุดงาน ถ้าคุณไม่มั่นใจว่ารายการที่มีชื่ออะไรที่จะใส่ในคุณสมบัติ รายการแบบหล่นลงของรายการที่มีชื่อ ให้เปิดสมุดงานในกล่องโต้ตอบ Excel 2007 และแสดง ตัวเลือกของ Excel Services เพื่อดูรายการของรายการที่มีชื่อ หรือแสดง Web Part สำหรับ Excel Web Access ที่มีคุณสมบัติ รายการที่มีชื่อที่จะแสดงรายการแบบหล่นลง ถูกล้างอยู่ แล้วบันทึกรายการที่มีชื่อจากรายการแบบหล่นลง มุมมอง

หมายเหตุ: ถ้าคุณใส่ค่าในคุณสมบัติ รายการแบบหล่นลงของรายการที่มีชื่อ และ Excel Web Part ถูกแสดงในมุมมองรายการที่มีชื่อ แล้วค่านี้คือรายการที่มีชื่อเริ่มต้นที่ถูกแสดง

ปัญหา: คุณสมบัติที่มีชื่อรายการแบบหล่นลงของข้อมูล ไม่ได้รับยกเลิกเลือกเมื่อฉันเอาการเชื่อมต่อรายการมุมมอง Web Part

เมื่อคุณเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการไปยัง Excel Web Access Web Part โดยการเลือกคำสั่งให้แถวกับ บนเมนูการเชื่อมต่อรายการ Web part สำหรับมุมมองของหรือคำสั่งรับชื่อวัตถุจาก บนเมนูการเชื่อมต่อใน Excel Web Access ของ Web Part ยังมีการตั้งค่าคุณสมบัติที่มีชื่อรายการดรอปดาวน์รายการ ไปยังค่าการเชื่อมต่อที่คุณส่งออก ในภายหลัง ถ้าคุณเอาการเชื่อมต่อ Web Part ค่านี้ในคุณสมบัติที่มีชื่อรายการดรอปดาวน์รายการ ยังคงอยู่ และคุณอาจได้รับการแจ้งเตือนข้อความที่ระบุว่า ไม่สามารถแสดงรายการที่มีชื่อ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ยกเลิกเลือกคุณสมบัติที่มีชื่อรายการดรอปดาวน์รายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Part

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×