การแสดงตัวอย่างและพิมพ์แฟ้ม

ในโปรแกรม Microsoft Office 2010 ขณะนี้คุณสามารถแสดงตัวอย่างและพิมพ์แฟ้ม Office ของคุณได้จากที่เดียว คือบนแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มุมมอง Microsoft Office Backstageมุมมอง Backstage ให้ดูที่ มุมมอง Backstage คืออะไรและอยู่ที่ใด

สิ่งสำคัญ: สำหรับการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์หรือข้อมูลโปรแกรมควบคุม ให้ดูที่

คุณใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 ใดอยู่

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างแฟ้มของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังแฟ้มของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

  • เมื่อต้องการพิมพ์แฟ้มของคุณและตรวจสอบหรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก พิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์แฟ้มของคุณโดยไม่ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก พิมพ์ด่วน

ด้านบนของหน้า

Excel

บนแท็บ พิมพ์ คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนแรกโดยอัตโนมัติ และตัวอย่างของสมุดงานของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังสมุดงานของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และสมุดงานของคุณปรากฏตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างแฟ้มของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังแฟ้มของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

  • เมื่อต้องการพิมพ์แฟ้มของคุณและตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

Outlook

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ใน Outlook ให้ดูที่ การพิมพ์ใน Outlook

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

บนแท็บ พิมพ์ คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนแรกโดยอัตโนมัติ และตัวอย่างของงานนำเสนอของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม และคลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังงานนำเสนอของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และงานนำเสนอของคุณปรากฏตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ด้านบนของหน้า

Project

บนแท็บ Print คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนแรกโดยอัตโนมัติ และตัวอย่างของแฟ้มของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ File แล้วคลิก Print

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังแฟ้มของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ File

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และแฟ้มของคุณปรากฏตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก Print

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิก Printer Properties

ด้านบนของหน้า

Publisher

บนแท็บ พิมพ์ คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนแรกโดยอัตโนมัติ และตัวอย่างของสิ่งพิมพ์ของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม และคลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังสิ่งพิมพ์ของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และสิ่งพิมพ์ของคุณปรากฏตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ใน Publisher ให้ดูที่ การพิมพ์ใน Publisher

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. คลิกแท็บ File แล้วคลิก Print

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างแฟ้มของคุณ ให้คลิก Print Preview

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังแฟ้มของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ File

  • เมื่อต้องการพิมพ์แฟ้มของคุณและตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก Print

  • เมื่อต้องการพิมพ์แฟ้มของคุณโดยไม่ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก Quick Print

ด้านบนของหน้า

Word

บนแท็บ พิมพ์ คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนแรกโดยอัตโนมัติ และตัวอย่างของเอกสารของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และเอกสารของคุณปรากฏตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×