การแสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมในแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office InfoPath อนุญาตให้คุณสามารถกำหนดขีดจำกัดของการรวบรวมข้อมูลและวิธีการที่ข้อมูลนี้ถูกเก็บรวบรวมถึงฟีเจอร์เช่นกฎ สูตรการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และโค้ด ฟีเจอร์เหล่านี้กำหนดตรรกะทางธุรกิจในเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม มีฟีเจอร์เหล่านี้ คุณอาจต้องเพื่อดูว่าเขตข้อมูลและกลุ่มที่มีตรรกะที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาและวิธีตรรกะนี้เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลและกลุ่มในเทมเพลตฟอร์อื่น ๆ

คุณสามารถใช้ตัวตรวจสอบตรรกะเพื่อแสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมทั้งหมดในแม่แบบฟอร์มได้ เพื่อที่คุณจะสามารถระบุได้ว่าตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมโต้ตอบกับข้อมูลอย่างไร ตัวตรวจสอบตรรกะแสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมทั้งหมดในแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถใช้ตัวตรวจสอบตรรกะเพื่อระบุว่าปัญหาหนึ่งๆ เกิดจากตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมหรือไม่ หรือเพื่อทำความคุ้นเคยกับแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่แต่ไม่คุ้นเคย

ในบทความนี้

ภาพรวม

แสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมทั้งหมดในแม่แบบฟอร์ม

แสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมสำหรับตัวควบคุม

แสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมสำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

ภาพรวม

ตัวตรวจสอบตรรกะแสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมทั้งหมดในแม่แบบฟอร์ม เริ่มแรก คุณอาจเห็นบานหน้าต่างภาพรวมเพียงอย่างเดียวหรือเห็นทั้งบานหน้าต่างภาพรวมและบานหน้าต่างรายละเอียดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าถึงตัวตรวจสอบตรรกะอย่างไร

หน้าต่างตัวตรวจสอบตรรกะ

1. บานหน้าต่างภาพรวม

2. บานหน้าต่างรายละเอียด

บานหน้าต่างภาพรวมของตัวตรวจสอบตรรกะจะแสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมทั้งหมดในแม่แบบฟอร์ม โดยจัดกลุ่มตามการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ค่าของข้อมูลที่คำนวณได้ กฎ และการเขียนโปรแกรม คุณสามารถใช้บานหน้าต่างภาพรวมเพื่อดูว่าเขตข้อมูลใดหรือกลุ่มใดมีตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย เพราะมีเพียงบางเขตข้อมูลหรือบางกลุ่มเท่านั้นที่จะมีตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรม บานหน้าต่างรายละเอียดของตัวตรวจสอบตรรกะแสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงในแหล่งข้อมูลของแม่แบบฟอร์ม

เมื่อต้องการเปิดตัวตรวจสอบตรรกะ ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุมในแม่แบบฟอร์มหรือเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล แล้วคลิก ตัวตรวจสอบตรรกะ บนเมนูทางลัด คุณยังสามารถเข้าถึงตัวตรวจสอบตรรกะทางเมนู เครื่องมือ บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ได้อีกด้วย ถ้าคุณเปิดตัวตรวจสอบตรรกะทางเมนูทางลัด ทั้งบานหน้าต่างภาพรวมและบานหน้าต่างรายละเอียดจะปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณเปิดตัวตรวจสอบตรรกะจากเมนู เครื่องมือ จะมีเพียงบานหน้าต่างภาพรวมปรากฏขึ้น เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างรายละเอียด ถ้าบานหน้าต่างนี้ไม่เปิดขึ้นแต่แรก ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มในบานหน้าต่างภาพรวม

บานหน้าต่างรายละเอียดจัดแบ่งตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมสำหรับบางเขตข้อมูลหรือบางกลุ่มเป็นสามประเภท ดังนี้

  • ตรรกะที่ขึ้นอยู่กับค่าในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม    ประเภทนี้แสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมใดๆ ที่เกิดขึ้น โดยยึดตามค่าในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่ทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้และค่าในเขตข้อมูลนี้จะอยู่ภายในช่วงที่กำหนด กฎใดๆ ที่ขึ้นอยู่กับค่าในเขตข้อมูลนี้จะแสดงรายการอยู่ภายใต้ประเภทนี้

  • ตรรกะที่ทริกเกอร์โดยบังเอิญในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม    ประเภทนี้แสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมใดๆ ที่เกิดขึ้นถ้าค่าในเขตข้อมูลหรือกลุ่มเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎสำหรับเขตข้อมูลที่ทำงานเมื่อผู้ใช้พิมพ์วันที่ลงในเขตข้อมูล เมื่อผู้ใช้พิมพ์วันที่ จะมีการเพิ่มจากวันที่นั้นไปอีกเจ็ดวัน และจะแทรกวันที่ใหม่ลงในอีกเขตข้อมูลหนึ่งโดยอัตโนมัติ กฎใดๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อค่าในเขตข้อมูลนี้เปลี่ยนไปจะแสดงรายการอยู่ในประเภทนี้

  • ตรรกะที่อาจเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลหรือกลุ่ม    ประเภทนี้แสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนค่าของเขตข้อมูลหรือกลุ่มนี้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎเพื่อกำหนดค่าของเขตข้อมูลนี้โดยยึดตามเขตข้อมูลอื่นในแม่แบบฟอร์มได้ กฎใดๆ ที่มีผลต่อค่าในเขตข้อมูลนี้จะแสดงรายการอยู่ในประเภทนี้

ด้านบนของหน้า

แสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมทั้งหมดในแม่แบบฟอร์ม

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวตรวจสอบตรรกะ

ตัวตรวจสอบตรรกะจะปรากฏขึ้นโดยบานหน้าต่างภาพรวมจะสามารถมองเห็นได้ เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างรายละเอียดขึ้นด้วย ให้คลิกหนึ่งเขตข้อมูลในบานหน้าต่างภาพรวม

ด้านบนของหน้า

แสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมสำหรับตัวควบคุม

  • เมื่อต้องการแสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมสำหรับตัวควบคุมหนึ่งๆ ยกเว้นตัวควบคุมปุ่ม ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุม จากนั้นคลิก ตัวตรวจสอบตรรกะ บนเมนูทางลัด เมื่อต้องการแสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมสำหรับตัวควบคุมปุ่ม ให้คลิก ตัวตรวจสอบตรรกะ บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกชื่อของตัวควบคุมปุ่มในบานหน้าต่างภาพรวมเพื่อเปิดบานหน้าต่างรายละเอียด

ด้านบนของหน้า

แสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมสำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  • เมื่อต้องการดูตรรกะทางธุรกิจสำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล คลิกขวาเขตข้อมูลหรือกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล แล้ว คลิ กตัวตรวจสอบตรรกะ บนเมนูทางลัด ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×