การแปลงเอกสาร Word เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แม้ว่าในความเป็นจริงคุณสามารถใช้ Microsoft Office Word เพื่อสร้างเอกสารที่มีลักษณะเหมือนฟอร์มได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรแกรม Word เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประมวลผลคำ ไม่ใช่โปรแกรมสำหรับการออกแบบฟอร์ม ในทางกลับกัน Microsoft Office InfoPath ได้รับการสร้างขึ้นสำหรับการออกแบบและการกรอกฟอร์มแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ถ้าคุณต้องการแปลงเอกสาร Word ที่มีอยู่ให้เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าใน InfoPath เพื่อดำเนินการดังกล่าวได้ จากนั้นคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของ InfoPath สำหรับการออกแบบ การประกาศ และการกรอกข้อมูลฟอร์มได้ ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มรายงานยอดขาย คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อใช้สีพื้นหลังเป็นสีแดงโดยอัตโนมัติเมื่อตัวเลขที่ได้รับมีค่าต่ำกว่ายอดขายที่ได้คาดการณ์ไว้ และในแม่แบบฟอร์มเดียวกัน คุณสามารถใช้กฎเพื่อเปิดใช้งานฟอร์มตามแม่แบบฟอร์มนั้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถส่งฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลเมื่อมีผู้ใช้คลิกปุ่มส่งได้ นอกจากนี้ คุณสามารถทำให้แม่แบบฟอร์มของคุณสามารถบริการผู้ใช้อย่างกว้างขวางขึ้นได้ โดยการสร้างเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์

เมื่อคุณแปลงเอกสาร Word เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath แม่แบบฟอร์มที่ได้จะมีความใกล้เคียงกับเค้าโครงของเอกสาร Word นอกจากนี้ รายการในเอกสาร Word ที่ตรงตามเงื่อนไขบางประการจะได้รับการแปลงเป็นตัวควบคุมที่เหมาะสมสำหรับการกรอกข้อมูลของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสาร Word ประกอบด้วยวงเล็บเหลี่ยมล้อมรอบพื้นที่ต่างๆ InfoPath จะถือว่าคุณใช้พื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยวงเล็บเหลี่ยมเป็นเขตข้อมูลสำหรับป้อนข้อความ ดังนั้นในเขตข้อมูลฟอร์มที่ได้ InfoPath จะแปลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นตัวควบคุมกล่องข้อความ

คุณสามารถใช้การตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำเข้า เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือกสำหรับการแปลงเอกสาร Word เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath ได้

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานและกระบวนการสำหรับการแปลงเอกสาร Word เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath รวมทั้งอธิบายถึงคุณลักษณะและการตั้งค่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในกระบวนการแปลง

ในบทความนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงเอกสาร Word เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath

คุณลักษณะและการตั้งค่าของ Word ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ระหว่างการแปลง

แปลงเอกสาร Word เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath

การเปลี่ยนเค้าโครงตารางเป็นตารางเสริมแถว

การเปลี่ยนกล่องกาเครื่องหมายเป็นกลุ่มของปุ่มตัวเลือก

การตรวจทานปัญหาเกี่ยวกับการแปลงในบานหน้าต่างงาน 'ตัวตรวจสอบการออกแบบ'

ข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงเอกสาร Word เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath

เมื่อคุณแปลงเอกสาร Word เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath เอกสารจะถูกใช้เป็นเหมือนพิมพ์เขียวสำหรับการสร้างแม่แบบฟอร์มใหม่ โดยจะมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเอกสารให้ใกล้เคียงกับแม่แบบฟอร์มมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในเอกสาร Word นั้น "เขตข้อมูลฟอร์ม" คือ ตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ชื่อหรือที่อยู่ ถ้าคุณเลือกที่จะรวมเอาเขตข้อมูลฟอร์มของ Word ไว้เมื่อคุณแปลงเอกสาร InfoPath จะเพิ่มตัวควบคุมกล่องข้อความ ตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย และตัวควบคุมกล่องรายการแบบหล่นลงไว้ในแม่แบบฟอร์ม ณ ่ตำแหน่งที่ตั้งซึ่งสัมพันธ์กับตำแหน่งที่ตั้งของเขตข้อมูลในเอกสาร Word นอกจากนี้ InfoPath จะตรวจหาส่วนต่างๆ ของเอกสาร Word ที่อาจทำหน้าที่เป็นตารางเสริมแถวและกล่อง Rich Text โดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงแปลงส่วนต่างๆ เหล่านั้นเป็นตัวควบคุมที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารรายงานค่าใช้จ่ายประกอบด้วยช่องว่าง และพื้นที่ขีดเส้นใต้ซึ่งผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะได้ InfoPath จะแปลงพื้นที่นั้นเป็นกล่อง Rich Text ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถพิมพ์ข้อความลงในกล่อง Rich Text ได้หลายๆ บรรทัด รวมทั้งยังสามารถจัดรูปแบบข้อความได้ตามความเหมาะสม

เพื่อให้ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเอกสาร Word ที่คุณแปลง โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า InfoPath และเทมเพลตฟอร์ม InfoPath ผลลัพธ์ สมมติว่า ปีหลายผ่านมาสำหรับ องค์กรของคุณได้ใช้เอกสาร Word ที่ชื่อ ExpenseReport.doc เพื่อเก็บข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายจากพนักงาน แผนก IT ของคุณต้องการแปลงเอกสารนั้นเป็นเทมเพลตฟอร์ม InfoPath เพื่อให้ข้อมูลฟอร์มสามารถส่งเป็น Extensible Markup Language (XML) กับระบบภายบัญชีแยกประเภท

ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าเพื่อแปลง ExpenseReport.doc เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath จะสร้างแม่แบบฟอร์มที่ชื่อว่า ExpenseReport.xsn ในตัวอย่างต่อไปนี้ ในแม่แบบฟอร์ม InfoPath ที่ได้ จะมีการแปลงตาราง Expense Details ในเอกสาร Word เป็นตารางเสริมแถว ซึ่งตารางเสริมแถวจะช่วยให้ผู้ใช้แทรกหรือเอาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นออกได้ด้วยการคลิกคำสั่งบนเมนูทางลัด

ตาราง Word ที่แปลงเป็นตารางเสริมแถวใน InfoPath

เมื่อมีการแปลงเอกสาร Word เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath จะยังคงมีการรักษาเค้าโครงและองค์ประกอบอื่นๆ ไว้ ตามค่าเริ่มต้น จำนวนแถวว่างของตารางเสริมแถวใน InfoPath จะตรงกับจำนวนแถวว่างที่มีอยู่ในตาราง Word อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้พื้นที่บนแม่แบบฟอร์มอย่างประหยัดได้ ด้วยการกำหนดให้แสดงแถวตารางเพียงหนึ่งหรือสองแถวเป็นค่าเริ่มต้น

แม่แบบฟอร์มใหม่นี้มีองค์ประกอบต่างๆ ที่เหมือนกับองค์ประกอบที่มีอยู่ในเอกสาร Word เช่น ตารางสำหรับรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ในแม่แบบฟอร์มอาจมีคุณลักษณะบางตัวที่แตกต่างกับเอกสาร Word ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณเลือกใช้ในตัวช่วยสร้างการนำเข้า

 • ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าเพื่อนำเข้าเอกสาร Word โดยให้มีการคงเฉพาะเค้าโครงเดิมไว้    แม่แบบฟอร์มที่ได้ประกอบด้วยตารางเสริมแถวสำหรับป้อนข้อมูลรายการบรรทัดในรายงานค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เขตข้อมูลฟอร์มใดๆ ก็ตามจากเอกสารต้นฉบับ เช่น กล่องข้อความ 'ชื่อ' รายการแบบหล่นลง 'แผนก' และกล่องกาเครื่องหมาย 'ฝ่าย' จะไม่มีอยู่ในแม่แบบฟอร์มที่ได้

 • ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า เพื่อนำเข้าเอกสาร Word โดยให้คงเค้าโครงเดิมไว้ และให้แปลงเขตข้อมูลฟอร์มของ Word เป็นตัวควบคุม (ค่าเริ่มต้น)    แม่แบบฟอร์มที่ได้ประกอบด้วยตารางเสริมแถวสำหรับป้อนข้อมูลรายการบรรทัดในรายงานค่าใช้จ่าย และจะมีการแปลงเขตข้อมูลฟอร์มใดๆ ก็ตามจากเอกสารต้นฉบับ เช่น กล่องข้อความ 'ชื่อ' รายการแบบหล่นลง 'แผนก' และกล่องกาเครื่องหมาย 'ฝ่าย' เป็นตัวควบคุมที่สัมพันธ์กันของ InfoPath

 • ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า เพื่อนำเข้าเอกสาร Word โดยให้คงเค้าโครงเดิมไว้ และให้แปลงเขตข้อมูลฟอร์มของ Word เป็นตัวควบคุม (กำหนดเอง)    คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้้มีการแปลงเขตข้อมูลใด เมื่อคุณทำการนำเข้ารายงานค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับการแปลงเซลล์ตารางเปล่าในเอกสารให้เป็นกล่องข้อความในแม่แบบฟอร์มได้

ด้านบนของหน้า

คุณลักษณะและการตั้งค่าของ Word ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ระหว่างการแปลง

การตั้งค่าและการจัดรูปแบบบางตัวในเอกสาร Word จะไม่ได้รับการสนับสนุนในแม่แบบฟอร์ม InfoPath ดังนั้นเมื่อคุณแปลงเอกสาร Word ที่มีการตั้งค่าดังกล่าว จะไม่มีคุณลักษณะหรือการตั้งค่าต่างๆ เหล่านั้นอยู่ในแม่แบบฟอร์มที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสาร Word ของคุณมีเครื่องหมายการตรวจทาน ในแม่แบบฟอร์มที่ได้จากการแปลงจะไม่มีเครื่องหมายการตรวจทานปรากฏอยู่ เนื่องจาก InfoPath ไม่สนับสนุนคุณลักษณะนี้

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ในโหมดออกแบบเพื่อตรวจสอบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการแปลงได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อีกด้วย

ต่อไปนี้เป็นรายการคุณลักษณะและการตั้งค่าที่ไม่มีการคงเดิมไว้เมื่อคุณแปลงเอกสาร Word เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath ในบางกรณี จะมีการละทิ้งการจัดรูปแบบแต่จะมีการคงข้อความบรรยายไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคอลัมน์ลักษณะจดหมายข่าว InfoPath จะละทิ้งคอลัมน์ แต่จะนำเข้าข้อความที่อยู่ในคอลัมน์

 • ที่คั่นหน้า

 • ข้อความเคลื่อนไหว

 • ชุดรูปแบบ

 • ลายน้ำ

 • การใส่หมายเลขบรรทัด

 • เส้นขอบหน้ากระดาษ

 • เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

 • เค้าโครงคอลัมน์ลักษณะจดหมายข่าว

 • แฟ้มที่แนบมา

 • วัตถุแบบเชื่อมโยงหรือวัตถุแบบฝังตัว เช่น แผ่นงาน Microsoft Office Excel และรูปวาด Microsoft Office Visio

 • วัตถุรูปวาด (รวมทั้ง รูปร่างอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้น และอักษรศิลป์)

 • ระยะห่างตัวอักขระ (รวมทั้ง มาตราส่วน ระยะห่างที่ขยายหรือที่ถูกบีบ การวางตำแหน่งข้อความตัวยกหรือตัวห้อย และจัดช่องไฟแบบอักษร)

 • ตัวควบคุม ActiveX

 • ข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม (รวมทั้ง การแทรก การลบ และการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ)

 • ฟีเจอร์บางอย่างที่เฉพาะเจาะจงMicrosoft Office Word 2007 (รวมถึงสำเร็จและตัวควบคุมเนื้อหา)

 • การตั้งค่าบางตัวเกี่ยวกับการพิมพ์ (รวมถึงการจัดรูปแบบอักขระผสมในหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษที่แตกต่างกันในหน้าคู่และหน้าคี่ หัวกระดาษและท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าแรก การตั้งค่าขอบเย็บกระดาษ ค่าลบสำหรับระยะขอบบนและขอบล่าง การวางแนวหน้ากระดาษที่แตกต่างกัน และการตั้งค่าของแต่ละส่วน)

หมายเหตุ: ไม่สามารถแก้ไขเอกสาร Word บางรายการไม่ใช้รหัสผ่าน ถ้าเป็นเช่นนี้ให้กับเอกสารของคุณ คุณอาจไม่สามารถเรียบร้อยแล้วนำเข้าลงใน InfoPath เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ลองเอาการป้องกันด้วยรหัสผ่านออกจากเอกสารก่อนที่คุณนำเข้า นอกจากนี้ เอกสารบางรายการจำกัดผู้ใช้เพื่อแก้ไขการดำเนินการ เช่นการใส่ข้อมูลในเขตข้อมูลฟอร์มบางชนิด ถ้าเป็นเช่นนี้ให้กับเอกสารของคุณ คุณอาจไม่สามารถเรียบร้อยแล้วนำเข้าลงใน InfoPath เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลองเอาข้อจำกัดการแก้ไขสำหรับเอกสารของคุณก่อนที่คุณนำเข้า

ต่อไปนี้เป็นรายการที่อธิบายถึงคุณลักษณะและการตั้งค่าที่ได้รับการสนับสนุนเพียงบางส่วน เมื่อคุณแปลงเอกสาร Word เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath

ข้อความแนวตั้ง    InfoPath จะคงการจัดรูปแบบข้อความแนวตั้งในเอกสาร Word ไว้ ถ้าพบว่าข้อความนั้นอยู่ในเซลล์ตาราง แต่ถ้าข้อความแนวตั้งอยู่นอกเซลล์ตาราง หรืออยู่ในส่วนอื่นๆ ของเอกสาร InfoPath จะละทิ้งการจัดรูปแบบข้อความแนวตั้งเมื่อมีการแปลงเอกสาร Word

กล่องข้อความ    ในเอกสาร Word กล่องข้อความเป็นที่ใส่ข้อความที่สามารถจัดตำแหน่งและปรับขนาดบนหน้ากระดาษได้ ถ้าเอกสาร Word ประกอบด้วยกล่องข้อความ ในแม่แบบฟอร์มที่ได้จะมีการแปลงกล่องข้อความนั้นเป็นเซลล์ตาราง ข้อความใดๆ ก็ตามที่อยู่ในกล่องข้อความจะปรากฏอยู่ในเซลล์ตารางในแม่แบบฟอร์ม

ข้อความที่ขีดเส้นใต้    แม่แบบฟอร์มของ InfoPath สนับสนุนการขีดเส้นใต้ อย่างไรก็ตาม จะมีการแปลงการขีดเส้นใต้เพื่อตกแต่ง หรือการขีดเส้นใต้สองเส้นในเอกสาร Word เป็นการขีดเส้นใต้เส้นเดียวในแม่แบบฟอร์มที่ได้

การเชื่อมโยงหลายมิติที่อ้างอิงโพรโทคอลซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุน     จะมีการแปลงการเชื่อมโยงหลายมิติทั้งหมด แต่ถ้าการเชื่อมโยงหลายมิติใช้โพรโทคอลอื่นๆ นอกเหนือจาก HTTP, HTTPS, FILE, FTP หรือ MAILTO การเชื่อมโยงหลายมิติดังกล่าวจะไม่ทำงานเมื่อผู้ใช้คลิกการเชื่อมโยงในแม่แบบฟอร์มที่ได้

ลักษณะอักขระและลักษณะพิเศษของข้อความ    ลักษณะการจัดรูปแบบตัวยก ตัวห้อย และการขีดทับจะยังคงไว้ระหว่างกระบวนการแปลง แต่ลักษณะการจัดรูปแบบและลักษณะพิเศษอื่นๆ รวมทั้ง ข้อความเค้าร่าง ข้อความที่ซ่อน และการจัดรูปแบบแรเงาจะถูกละทิ้งระหว่างกระบวนการแปลง ข้อความนูนขึ้น หรือข้อความจารึกจะถูกแปลงเป็นข้อความสีเทาในแม่แบบฟอร์ม

การตั้งค่าส่วน    ใน Word จะมีการใช้ส่วนเพื่อสร้างความแตกต่างของเค้าโครงเอกสารในหน้ากระดาษ หรือระหว่างหน้ากระดาษ แต่ InfoPath ไม่สนับสนุนส่วนชนิดนี้ โดย InforPath จะละทิ้งส่วนต่างๆ ระหว่างกระบวนการแปลง อย่างไรก็ตาม จะมีการนำการตั้งค่าใดๆ ก็ตามที่ใช้กับส่วนแรกในเอกสาร Word ไปใช้กับแม่แบบฟอร์มของ InfoPath ด้วย

การจัดรูปแบบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ    ข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษในเอกสาร Word จะได้รับการแปลงเป็นข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษในแม่แบบฟอร์มของ InfoPath อย่างไรก็ตาม อาจมีการละทิ้งการจัดรูปแบบอักขระบางอย่างขณะกระบวนการแปลง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ทั้งการจัดรูปแบบตัวหนาและตัวเอียงในหัวกระดาษของเอกสาร Word ในแม่แบบฟอร์มของ InfoPath นั้นจะมีการใช้ลักษณะการจัดรูปแบบแรกที่พบ และจะละทิ้งการจัดรูปแบบอื่นๆ ที่เหลืออยู่ ในทำนองเดียวกัน จะมีการนำการตั้งค่าใดๆ ก็ตามที่ใช้กับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษส่วนแรกในเอกสาร Word ไปใช้กับข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในแม่แบบฟอร์มของ InfoPath ด้วย

การแปลงแบบอักษร    ถึงแม้ว่า InfoPath จะนำเข้าแบบอักษรจากเอกสาร Word เมื่อมีการสร้างแม่แบบฟอร์มใหม่ แต่ถ้าแบบอักษรที่อยู่ในเอกสารไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่คุณดำเนินการนำเข้า จะมีการเลือกแบบอักษรอื่นให้กับแม่แบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ

ระยะขอบของเพจที่มีค่าลบ    ระยะขอบบนและขอบล่างที่มีค่าลบจะถูกนำเข้าเป็น 0

การตั้งค่าระยะขอบ ช่องว่างภายใน และการเยื้องที่มีค่าลบ    การตั้งค่าระยะขอบ ช่องว่างภายใน และการเยื้องที่มีค่าลบจะถูกนำเข้าเป็น 0

ด้านบนของหน้า

การแปลงเอกสาร Word เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath

 1. ถ้าเอกสาร Word ที่คุณต้องการนำเข้าเปิดอยู่ ให้ปิดเอกสารนั้น

 2. ในโหมดการออกแบบ บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าฟอร์ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการนำเข้า ให้คลิก InfoPath importer for Word documents แล้วคลิก ถัดไป

 4. คลิก เรียกดู

 5. ระบุตำแหน่งและคลิกเอกสาร Word ที่คุณต้องการแปลง แล้วคลิก เปิด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังนำเข้าเอกสาร Word ที่มีสิทธิ์แบบจำกัด คุณต้องมีระดับการเข้าถึงเอกสารแบบ 'ควบคุมทั้งหมด' ถ้าคุณมีเฉพาะระดับการเข้าถึงแบบ 'อ่าน' หรือ 'เปลี่ยน' สำหรับเอกสาร คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามนำเข้าเอกสาร

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานในการนำเข้าเริ่มต้น ให้คลิก ตัวเลือก แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 7. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนเค้าโครงตารางเป็นตารางเสริมแถว

ถ้าเอกสาร Word ของคุณมีตาราง InfoPath อาจแปลงตารางเป็นเค้าโครงตารางหรือตารางเสริมแถวในแม่แบบฟอร์มที่เป็นผลลัพธ์ การเลือกชนิดของตารางขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบที่คุณกระทำไว้ในเอกสาร Word คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงเค้าโครงตารางเป็นตารางเสริมแถวอย่างรวดเร็วได้

คุณสามารถใช้ตารางที่เกิดซ้ำเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณมีความยืดหยุ่นระดับพิเศษเมื่อการกรอกฟอร์ม เมื่อคุณใช้ตารางที่ซ้ำกัน แม่แบบฟอร์มของคุณไม่มีการแสดงแถวเปล่าจำนวนมากเมื่อผู้ใช้ก่อนเปิดเอกสารนั้น แทนผู้ใช้โดยทั่วไปจะเห็นเพียงหนึ่งแถว และเท่านั้น เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อ และที่จำเป็น นี้ช่วยประหยัดเนื้อที่ในฟอร์ม และให้ผู้ใช้ส่วนบุคคลในระดับพิเศษ

 1. ในเทมเพลตฟอร์ คลิกขวาที่ใดก็ได้ในตารางเค้าโครงที่คุณต้องการแปลง

 2. บนเมนูทางลัด ชี้ไปที่เปลี่ยนเป็น แล้ว คลิ กตารางที่ซ้ำกัน

 3. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนเมื่อต้องการทำซ้ำตาราง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุแถวหัวตารางซ้ำ ใส่ค่าในกล่องจำนวนแถวที่จะเก็บเป็นส่วนหัวของตาราง นอกจากนี้คุณโดยทั่วไปจะใช้แถวหัวเรื่องสำหรับหัวคอลัมน์

  • เมื่อต้องการระบุแถวส่วนท้ายสำหรับตารางเกิดซ้ำ ใส่ค่าในกล่องจำนวนแถวที่จะเก็บส่วนท้ายของตาราง หลายตารางไม่มีแถวส่วนท้าย

  • เมื่อต้องการระบุจำนวนแถวข้อมูลเพื่อใช้ ใส่ค่าในกล่องจำนวนซ้ำแถวการรวมไว้ในขณะที่การกรอกฟอร์ม แถวข้อมูลแถวที่สามารถ "ซ้ำ" ในฟอร์มได้หลายครั้งตามความเหมาะสม ที่จะ

 4. บนเมนูแทรก คลิกตัวควบคุมเพิ่มเติม หรือกด ALT + I, C.

 5. แทรกตัวควบคุมที่คุณต้องการในเซลล์ตาราง

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนกล่องกาเครื่องหมายเป็นกลุ่มของปุ่มตัวเลือก

ถ้าคุณใช้กล่องกาเครื่องหมายหลายกล่องในเอกสาร Word ของคุณ InfoPath จะนำเข้ากล่องกาเครื่องหมายเหล่านั้นเป็นกล่องกาเครื่องหมายในแม่แบบฟอร์มที่เป็นผลลัพธ์ของ InfoPath แต่ถ้าคุณต้องการใช้กลุ่มของปุ่มตัวเลือกมากกว่า ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแปลงกล่องกาเครื่องหมายเป็นปุ่มตัวเลือกในแม่แบบฟอร์มของคุณ

คุณสามารถใช้กลุ่มปุ่มตัวเลือกหนึ่งในเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำการเลือกเพียงหนึ่งจากชุดจำกัดของตัวเลือก

 1. ในเทมเพลตฟอร์ คลิกหนึ่งกล่องกาเครื่องหมายที่คุณต้องการ แปลง แล้วกด CTRL ค้างไว้ และคลิกแต่ละกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มเติมที่คุณต้องการแปลง

 2. บนเมนูแก้ไข ชี้ไปที่เปลี่ยนเป็น แล้ว คลิ กปุ่มตัวเลือก

  ขณะนี้ในกลุ่มของปุ่มตัวเลือกปรากฏในตำแหน่งของกล่องกาเครื่องหมายในแม่แบบของฟอร์ม ปุ่มตัวเลือกแต่ละรายการถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเดียวกันในแหล่งข้อมูล เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มตัวเลือก ค่าที่เกี่ยวข้องกับปุ่มตัวเลือกที่จะเก็บไว้ในเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การตรวจทานปัญหาเกี่ยวกับการแปลงในบานหน้าต่างงาน 'ตัวตรวจสอบการออกแบบ'

บางครั้งองค์ประกอบจากเอกสาร Word ต้นฉบับไม่ปรากฏตามที่คาดหวังไว้ในแม่แบบฟอร์มของ InfoPath หรือมีการเอาองค์ประกอบต่างๆ ออกไประหว่างกระบวนการแปลง ตัวอย่างเช่น InfoPath ไม่สนับสนุนคุณลักษณะอักษรศิลป์ใน Word และแทนที่วัตถุ อักษรศิลป์ ด้วยรูปตัวยึดตำแหน่งในแม่แบบฟอร์มที่เป็นผลลัพธ์

ถ้า InfoPath ตรวจพบปัญหาระหว่างกระบวนการแปลง บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากคุณปิดตัวช่วยสร้างการนำเข้า ในบานหน้าต่างงาน คุณสามารถตรวจทานรายการของปัญหา และดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาได้

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้คลิก ตัวตรวจสอบการออกแบบ บนเมนู เครื่องมือ

  ถ้ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับแม่แบบฟอร์ม คุณจะเห็นข้อความในบานหน้าต่างงาน

 2. ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้คลิกข้อความที่คุณต้องการตรวจทาน

  กล่องโต้ตอบแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา

  หมายเหตุ: ถ้าเอกสาร Word มีวัตถุที่ InfoPath ไม่สนับสนุน เช่น วัตถุรูปวาดของ Word แล้ว InfoPath จะเพิ่มรูปตัวยึดตำแหน่งไปยังแม่แบบฟอร์มที่เป็นผลลัพธ์ เพื่อระบุตำแหน่งเดิมที่มีวัตถุตั้งอยู่ในเอกสาร Word เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุ ให้คลิกรูปตัวยึดตำแหน่งบนแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม บนเมนูทางลัด

 3. ถ้ามีความจำเป็น ให้แก้ไขปัญหาในแม่แบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการลบรูปตัวยึดตำแหน่งใดๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในแม่แบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ: คุณอาจสังเกตว่า บานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ประกอบด้วยปุ่มรีเฟรช คลิกปุ่มรีเฟรช จะไม่อัปเดข้อความที่ปรากฏเป็นผลลัพธ์ของการนำเข้าเอกสาร Word ลงใน InfoPath ถ้าคุณต้องการเอาข้อความที่นำเข้าจากบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คุณต้องเปิดกล่องโต้ตอบแฟ้มทรัพยากร (บนเมนูเครื่องมือ ), แล้ว เอาไฟล์มีชื่อว่า ImportErrors.xml ไฟล์นี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้าในเอกสาร Word ใน InfoPath หลังจากที่คุณลบไฟล์ ImportErrors.xml คลิกรีเฟรช ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ เพื่อนำเข้าข้อความที่ถูกลบอย่างถาวร ไฟล์ ImportErrors.xml ไม่จำเป็นสำหรับเทมเพลตฟอร์เมื่อต้องการทำงานอย่างถูกต้อง จริง สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเมื่อต้องการเอาไฟล์นี้ก่อนที่จะประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×