การแปลงตัวเลขเป็นระบบตัวเลขอื่น

ระบบตัวเลขคือวิธีการที่เป็นระบบในการแสดงตัวเลขที่มีอักขระสัญลักษณ์ และใช้ค่าฐานในการจัดกลุ่มตัวเลขในแบบกะทัดรัดได้อย่างสะดวก ระบบตัวเลขที่ใช้กันทั่วไปคือเลขทศนิยม ซึ่งมีค่าฐานเท่ากับ 10 และมีชุดอักขระสัญลักษณ์คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9 อย่างไรก็ตาม ยังมีระบบตัวเลขอื่นๆ อีก ซึ่งเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น เนื่องจากคอมพิวเตอร์ใช้ตรรกะบูลีนในการคำนวณและดำเนินการ ระบบตัวเลขที่ใช้จึงเป็นเลขฐานสอง ซึ่งมีค่าฐานเท่ากับ 2

Microsoft Office Excel มีฟังก์ชันจำนวนมากที่คุณสามารถใช้ในการแปลงตัวเลขต่างๆ เป็นและจากระบบตัวเลขต่อไปนี้

ระบบตัวเลข

ค่าฐาน

ชุดอักขระสัญลักษณ์

เลขฐานสอง

2

0,1

เลขฐานแปด

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

เลขฐานสิบ

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9

เลขฐานสิบหก

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

คุณต้องการทำอะไร

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก

แปลงเลขฐานสองไปเป็นเลขฐานสิบ

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน BIN2DEC

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=BIN2DEC(1100100)

แปลงค่าฐานสอง 1100100 ไปเป็นค่าฐานสิบ (100)

=BIN2DEC(1111111111)

แปลงค่าฐานสอง 1111111111 ไปเป็นค่าฐานสิบ (-1)

รายละเอียดฟังก์ชัน

BIN2DEC

ด้านบนของหน้า

แปลงเลขฐานสองไปเป็นเลขฐานสิบหก

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน BIN2HEX

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=BIN2HEX(11111011, 4)

แปลงค่าฐานสอง 11111011 ไปเป็นค่าฐานสิบหกที่มีอักขระ 4 ตัว (00FB)

=BIN2HEX(1110)

แปลงค่าฐานสอง 1110 ไปเป็นค่าฐานสิบหก (E)

=BIN2HEX(1111111111)

แปลงค่าฐานสอง 1111111111 ไปเป็นค่าฐานสิบหก (FFFFFFFFFF)

รายละเอียดฟังก์ชัน

BIN2HEX

ด้านบนของหน้า

แปลงเลขฐานสองไปเป็นเลขฐานแปด

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน BIN2OCT

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=BIN2OCT(1001, 3)

แปลงค่าฐานสอง 1001 ไปเป็นค่าฐานแปดที่มีอักขระ 3 ตัว (011)

=BIN2OCT(1100100)

แปลงค่าฐานสอง 1100100 ไปเป็นค่าฐานแปด (144)

=BIN2OCT(1111111111)

แปลงค่าฐานสอง 1111111111 ไปเป็นค่าฐานแปด (7777777777)

รายละเอียดฟังก์ชัน

BIN2OCT

ด้านบนของหน้า

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน DEC2BIN

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=DEC2BIN(9, 4)

แปลงเลขฐานสิบ 9 ไปเป็นเลขฐานสองที่มีอักขระ 4 ตัว (1001)

=DEC2BIN(-100)

แปลงเลขฐานสิบ -100 ไปเป็นเลขฐานสอง (1110011100)

รายละเอียดฟังก์ชัน

DEC2BIN

ด้านบนของหน้า

แปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานสิบหก

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน DEC2HEX

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=DEC2HEX(100, 4)

แปลงเลขฐานสิบ 100 ไปเป็นเลขฐานสิบหกที่มีอักขระ 4 ตัว (0064)

=DEC2HEX(-54)

แปลงเลขฐานสิบ -54 ไปเป็นเลขฐานสิบหก (FFFFFFFFCA)

รายละเอียดฟังก์ชัน

DEC2HEX

ด้านบนของหน้า

แปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานแปด

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน DEC2OCT

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=DEC2OCT(58, 3)

แปลงเลขฐานสิบ 58 ไปเป็นเลขฐานแปด (072)

=DEC2OCT(-100)

แปลงเลขฐานสิบ -100 ไปเป็นเลขฐานแปด (7777777634)

รายละเอียดฟังก์ชัน

DEC2OCT

ด้านบนของหน้า

แปลงเลขฐานสิบหกไปเป็นเลขฐานสอง

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน HEX2BIN

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=HEX2BIN("F", 8)

แปลงค่าฐานสิบหก F ไปเป็นค่าฐานสองที่มีอักขระ 8 ตัว (00001111)

=HEX2BIN("B7")

แปลงค่าฐานสิบหก B7 ไปเป็นค่าฐานสอง (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

แปลงค่าฐานสิบหก FFFFFFFFFF ไปเป็นค่าฐานสอง (1111111111)

รายละเอียดฟังก์ชัน

HEX2BIN

ด้านบนของหน้า

แปลงเลขฐานสิบหกไปเป็นเลขฐานสิบ

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน HEX2DEC

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=HEX2DEC("A5")

แปลงค่าฐานสิบหก A5 ไปเป็นค่าฐานสิบ (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

แปลงค่าฐานสิบหก FFFFFFFF5B ไปเป็นค่าฐานสิบ (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

แปลงค่าฐานสิบหก 3DA408B9 ไปเป็นค่าฐานสิบ (1034160313)

รายละเอียดฟังก์ชัน

HEX2DEC

ด้านบนของหน้า

แปลงเลขฐานสิบหกไปเป็นเลขฐานแปด

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน HEX2OCT

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=HEX2OCT("F", 3)

แปลงค่าฐานสิบหก F ไปเป็นค่าฐานแปดที่มีอักขระ 3 ตัว (017)

=HEX2OCT("3B4E")

แปลงค่าฐานสิบหก 3B4E ไปเป็นค่าฐานแปด (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

แปลงค่าฐานสิบหก FFFFFFFF00 ไปเป็นค่าฐานแปด (7777777400)

รายละเอียดฟังก์ชัน

HEX2OCT

ด้านบนของหน้า

แปลงเลขฐานแปดไปเป็นเลขฐานสอง

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน OCT2BIN

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=OCT2BIN(3, 3)

แปลงเลข 3 ฐานแปดให้เป็นเลขฐานสองที่มี 3 อักขระ (011)

=OCT2BIN(7777777000)

แปลงเลขฐานแปด 7777777000 ไปเป็นเลขฐานสอง (1000000000)

รายละเอียดฟังก์ชัน

OCT2BIN

ด้านบนของหน้า

แปลงเลขฐานแปดไปเป็นเลขฐานสิบ

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน OCT2DEC

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=OCT2DEC(54)

แปลงเลข 54 ฐานแปดให้เป็นเลขฐานสิบ (44)

=OCT2DEC(7777777533)

แปลงเลข 7777777533 ฐานแปดให้เป็นเลขฐานสิบ (-165)

รายละเอียดฟังก์ชัน

OCT2DEC

ด้านบนของหน้า

แปลงเลขฐานแปดไปเป็นเลขฐานสิบหก

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน OCT2HEX

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=OCT2HEX(100, 4)

แปลงเลข 100 ฐานแปดให้เป็นเลขฐานสิบหกที่มีตัวเลข 4 หลัก (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

แปลงเลขฐานแปด 7777777533 ไปเป็นเลขฐานสิบหก (FFFFFFFF5B)

รายละเอียดฟังก์ชัน

OCT2HEX

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×