การแนบไฟล์และกราฟิกกับระเบียนในฐานข้อมูลของคุณ

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ สิ่งที่แนบมา ใน Access เพื่อเพิ่มไฟล์หนึ่งไฟล์ขึ้นไป เช่น เอกสาร งานนำเสนอ รูป และอื่นๆ ไปยังระเบียนในฐานข้อมูลของคุณ บทความนี้จะให้ข้อมูลพื้นฐานและขั้นตอนที่จำเป็นในการกำหนดค่าฐานข้อมูลเพื่อใช้สิ่งที่แนบมา รวมถึงการแนบและจัดการข้อมูลด้วย

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการทำงานที่อธิบายในบทความนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเว็บแอป Access

ในบทความนี้

ทำไมฉันจึงควรใช้สิ่งที่แนบมา

การเพิ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาลงในตาราง

การแนบไฟล์ลงในตารางโดยตรง

การใช้สิ่งที่แนบมากับฟอร์มและรายงาน

การบันทึกไฟล์ที่แนบมาในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

การเอาไฟล์ที่แนบมาออก

การใช้สิ่งที่แนบมาโดยไม่มีเมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่น

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสิ่งที่แนบมา

เหตุใดฉันจึงควรใช้สิ่งที่แนบมา

คุณสามารถใช้สิ่งที่แนบมาเพื่อเก็บไฟล์จำนวนมากในเขตข้อมูลเดียว และคุณยังสามารถเก็บไฟล์หลายชนิดลงในเขตข้อมุลนั้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีฐานข้อมูลที่ติดต่องาน คุณสามารถแนบประวัติย่ออย่างน้อยหนึ่งไฟล์ลงในทะเบียนของที่ติดต่อแต่ละราย รวมถึงรูปถ่ายของที่ติดต่อแต่ละรายได้

นอกจากนี้สิ่งที่แนบมายังสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ใน Access เวอร์ชันก่อนหน้าได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Object Linking and Embedding (OLE) สำหรับจัดเก็บรูปและเอกสารต่างๆ ซึ่งตามค่าเริ่มต้นแล้ว OLE จะสร้างบิตแมปที่เทียบเท่ากับรูปหรือเอกสาร ไฟล์บิตแมปเหล่านี้อาจกลายเป็นไฟล์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งอาจใหญ่กว่าไฟล์ต้นฉบับได้ถึง 10 เท่า เมื่อคุณดูรูปหรือเอกสารจากฐานข้อมูลของคุณ OLE จะแสดงรูปบิตแมปให้คุณดู ไม่ใช่ไฟล์ต้นฉบับ เมื่อใช้สิ่งที่แนบมา คุณสามารถเปิดเอกสารและไฟล์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปในโปรแกรมแม่ของไฟล์ดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถค้นหาและแก้ไขไฟล์เหล่านั้นได้จากภายใน Access

นอกจากนี้ OLE ยังต้องการโปรแกรมที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ OLE จึงจะสามารถทำงานได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเก็บไฟล์รูป JPEG ไว้ในฐานข้อมูล Access คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เรียกใช้ฐานข้อมูลนั้น จำเป็นต้องลงทะเบียนโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ OLE สำหรับรูป JPEG ด้วย ในทางตรงกันข้าม Access จะเก็บไฟล์ที่แนบมาในรูปแบบเดิมของไฟล์โดยไม่มีรูปสนับสนุน และคุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อดูรูปเหล่านั้นจากภายในฐานข้อมูลของคุณ

กฎการออกแบบสิ่งที่แนบมาและฐานข้อมูล

ตามค่าเริ่มต้น แต่ละเขตข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพัทธ์จะประกอบด้วยข้อมูลเพียงชิ้นเดียว ตัวอย่าง ถ้าเขตข้อมูลที่อยู่มีที่อยู่มากกว่าหนึ่งที่อยู่ การค้นหาที่อยู่จะเป็นเรื่องยาก หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นในตอนแรก สิ่งที่แนบมาจะดูเหมือนทำลายกฎของการออกแบบฐานข้อมูล เนื่องจากคุณสามารถแนบมากกว่าหนึ่งไฟล์ซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่งชิ้นไปยังเขตข้อมูล อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แนบมาจะไม่ทำลายกฎการออกแบบ เนื่องจากในขณะที่คุณแนบไฟล์ไปยังระเบียน Access จะสร้างอย่างน้อยหนึ่งตารางระบบ และใช้ตารางเหล่านั้นอยู่เบื้องหลังเพื่อนอร์มัลไลซ์ข้อมูลของคุณ คุณไม่สามารถดู หรือทำงานกับตารางเหล่านั้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูตารางระบบอื่น ให้ดูบทความ คู่มือไปยังบานหน้าต่างการนำทาง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล ให้ดูบทความ พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ไฟล์ที่แนบมาได้

โปรดจำแนวทางเหล่านี้เมื่อคุณทำงานกับไฟล์ต่างๆ ที่แนบมา

 • คุณสามารถแนบไฟล์กับฐานข้อมูลที่คุณสร้างใน Access และใช้รูปแบบไฟล์ .accdb เท่านั้น คุณไม่สามารถแชร์สิ่งที่แนบมาระหว่างฐานข้อมูล Access (.accdb) และฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ (.mdb) ก่อนหน้าได้

 • คุณต้องสร้างเขตข้อมูลในตาราง และตั้งค่าเขตข้อมูลนั้นเป็นชนิดข้อมูล สิ่งที่แนบมา หลังจากที่คุณตั้งค่าชนิดข้อมูลให้เป็น สิ่งที่แนบมา คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก

 • คุณสามารถเก็บไฟล์หลายไฟล์ลงในระเบียนเดียวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเก็บรูปและไฟล์ต่างๆ ที่สร้างด้วยโปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมสเปรดชีตได้

 • คุณสามารถแนบข้อมูลได้สูงสุดไม่เกิน 2 กิกะไบต์ (ซึ่งเป็นขนาดสูงสุดของฐานข้อมูล Access) โดยที่แต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 256 เมกะไบต์

 • คุณจะใช้กล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา เพื่อเพิ่ม แก้ไข และจัดการกับสิ่งที่แนบมา คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบนี้ได้โดยตรงจากเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาในตารางด้วยการดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลนั้น ถ้าคุณต้องการจัดการกับสิ่งที่แนบมาต่างๆ จากฟอร์ม หรือดูสิ่งที่แนบมาต่างๆ จากรายงาน ให้เพิ่มตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาลงในฟอร์มหรือในรายงาน แล้วผูกตัวควบคุมเข้ากับเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาในตารางที่เป็นฐานนั้น

 • ตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาจะแสดงรูปและแสดงไอคอนโปรแกรมที่สอดคล้องกับชนิดไฟล์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีรูปถ่าย ประวัติย่อ และรูปวาด Visio ที่แนบกับระเบียน เมื่อคุณเลื่อนผ่านสิ่งที่แนบมา ตัวควบคุมจะแสดงรูปและแสดงไอคอนโปรแกรมสำหรับเอกสารและรูปวาด

 • เมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา จากตารางหรือฟอร์ม คุณสามารถเพิ่ม เอาออก แก้ไข และบันทึกไฟล์ที่แนบมาได้ เมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา จากรายงาน คุณสามารถบันทึกไฟล์ที่แนบมาลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่นเท่านั้น

 • Access จะบีบอัดไฟล์ที่แนบมาของคุณ นอกจากว่าไฟล์เหล่านั้นจะได้รับการบีบอัดมาแล้ว ตัวอย่างเช่น ไฟล์ JPEG จะถูกบีบอัดโดยโปรแกรมกราฟิกที่สร้างไฟล์ JPEG เหล่านี้ขึ้นมาแล้ว ดังนั้น Access จะไม่บีบอัดไฟล์ JPEG เหล่านี้อีก

 • ถ้ามีโปรแกรมที่ใช้สร้างไฟล์ที่แนบมานั้นติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ คุณสามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ที่แนบมาในโปรแกรมนั้นได้

 • คุณสามารถบันทึกไฟล์ที่แนบมาลงในตำแหน่งที่ตั้งบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ หรือบนเครือข่ายก็ได้ จากนั้นคุณสามารถแก้ไขสิ่งที่แนบมานั้น และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว ก่อนที่จะบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นลงในฐานข้อมูลของคุณต่อไป

 • คุณสามารถจัดการกับสิ่งที่แนบมาผ่านทางการเขียนโปรแกรมได้

ขั้นตอนต่างๆ ในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มและจัดการกับสิ่งที่แนบมา

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาลงในตาราง

เมื่อต้องการใช้สิ่งที่แนบมาใน Access คุณจะต้องเพิ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาลงในตารางอย่างน้อยหนึ่งตารางในฐานข้อมูลของคุณเสียก่อน Access มีสองวิธีในการเพิ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาลงในตาราง คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล ขั้นตอนในส่วนนี้จะอธิบายวิธีใช้เทคนิคทั้งสองแบบนี้

การเพิ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. ด้วยตารางที่เปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล ให้คลิกคอลัมน์ว่างที่มีอยู่คอลัมน์แรก เมื่อต้องการค้นหาคอลัมน์ว่าง ให้ค้นหาคำว่า เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ในส่วนหัวของคอลัมน์

 2. บนแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม ชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ ให้คลิกลูกศรลงถัดจาก ชนิดข้อมูล แล้วคลิก สิ่งที่แนบมา

  Access จะตั้งค่าชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลนี้ให้เป็นชนิด สิ่งที่แนบมา และวางไอคอนในแถวส่วนหัวของเขตข้อมูลนั้น รูปต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นเขตข้อมูลใหม่ซึ่งเป็นชนิด สิ่งที่แนบมา โปรดสังเกตว่าจะมีไอคอนรูปที่หนีบกระดาษอยู่ที่แถวส่วนหัวของเขตข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คุณจะไม่สามารถใส่ข้อความลงในแถวส่วนหัวของเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาได้

  เขตข้อมูลตารางใหม่จะตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Attachment

 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  โปรดจำไว้ว่า คุณจะไม่สามารถแปลงเขตข้อมูลใหม่เป็นชนิดข้อมูลอื่น แต่คุณสามารถลบเขตข้อมูลถ้าคุณคิดว่าคุณทำผิดพลาด

การเพิ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาในมุมมองออกแบบ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกแถวว่าง และใส่ชื่อให้กับเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาของคุณ

 3. ในแถวเดียวกัน ภายใต้ ชนิดข้อมูล ให้คลิก สิ่งที่แนบมา

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  โปรดจำไว้ว่า คุณจะไม่สามารถแปลงเขตข้อมูลใหม่เป็นชนิดข้อมูลอื่น แต่คุณสามารถลบเขตข้อมูลถ้าคุณคิดว่าคุณทำผิดพลาด

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ใต้ปุ่มมุมมอง แล้วคลิก มุมมองแผ่นข้อมูล เพื่อเปิดตารางนั้นขึ้นมาใช้งาน

  รูป Ribbon ของ Access

  หรือ

  คลิกขวาที่แท็บเอกสารของตารางนั้น แล้วคลิก มุมมองแผ่นข้อมูล บนเมนูทางลัด

  หรือ

  ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตาราง แล้วคลิก เปิด บนเมนูทางลัด

 6. ไปยังขั้นตอนถัดไป

ด้านบนของหน้า

การแนบไฟล์ลงในตารางโดยตรง

หลังจากที่คุณเพิ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาลงในตาราง คุณสามารถแนบไฟล์ลงในระเบียนในตารางโดยไม่ต้องสร้างฟอร์มการป้อนข้อมูล คุณยังสามารถดูสิ่งที่แนบมาโดยไม่ต้องใช้ฟอร์ม แต่โปรดทราบว่า เมื่อคุณดูสิ่งที่แนบมาจากตารางโดยตรง คุณจะต้องทำในโปรแกรมที่ถูกใช้ในการสร้างไฟล์ หรือในโปรแกรมที่สนับสนุนชนิดไฟล์นั้น ตัวอย่าง ถ้าคุณเปิดเอกสาร Word ที่แนบมากับตาราง Word จะเริ่มต้นและคุณจะดูเอกสารจากภายใน Word ไม่ใช่ Access ถ้า Word ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น และขอให้คุณเลือกโปรแกรมสำหรับดูไฟล์

เพิ่มสิ่งที่แนบมาลงในตาราง

 1. เมื่อตารางที่มีเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาของคุณเปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมานั้น

  กล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา จะปรากฏขึ้น รูปต่อไปนี้แสดงกล่องโต้ตอบ

  กล่องโต้ตอบสิ่งที่แนบมา

 2. คลิก เพิ่ม กล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์ จะปรากฎขึ้น

 3. ใช้รายการ มองหาใน เพื่อไปยังไฟล์ที่คุณต้องการแนบไว้กับระเบียน จากนั้นให้เลือกไฟล์นั้นๆ (ไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ก็ได้) แล้วคลิก เปิด

  คุณสามารถเลือกไฟล์ได้หลายไฟล์ตามชนิดข้อมูลที่สนับสนุน สำหรับรายการของชนิดข้อมูลที่สนับสนุน ให้ดูที่ ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสิ่งที่แนบมา ในส่วนหลังของบทความนี้

 4. ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้คลิก ตกลง เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในตารางของคุณ

  Access จะเพิ่มไฟล์ไปยังเขตข้อมูลและเพิ่มจำนวนสิ่งที่แนบมาตามลำดับ รูปต่อไปนี้แสดงเขตข้อมูลที่แนบรูปสองรูป:

  เขตข้อมูล Attachment ที่มีข้อมูลสองชิ้น

 5. ให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์ลงในเขตข้อมูลปัจจุบันหรือเขตข้อมูลอื่นๆ ในตารางของคุณ

การเปิดไฟล์ที่แนบมาจากตาราง

 1. เมื่อเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูลแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่เซลล์ในเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมา

 2. ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่คุณต้องการเปิด

  หรือ

  เลือกไฟล์นั้นแล้วคลิก เปิด

  โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับไฟล์นั้นจะเปิดขึ้นมาและเปิดไฟล์ที่แนบมานั้น เช่น ไฟล์ Excel ก็จะเปิดใน Excel เป็นต้น

  ไฟล์รูปบางไฟล์อาจเปิดขึ้นใน Microsoft Windows Picture ถ้าคุณต้องการทำมากกว่าเพียงแค่ดูรูป คุณสามารถคลิกขวาที่รูปนั้น แล้วคลิก แก้ไข ซึ่งจะเปิดโปรแกรมที่ใช้สร้างไฟล์นั้นขึ้นมา ถ้าคุณมีโปรแกรมดังกล่าวติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับไฟล์ที่แนบมานั้น

 1. ถ้าจำเป็น ให้ใช้โปรแกรมแม่เพื่อแก้ไขไฟล์ของคุณ

 2. บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับไฟล์นั้นแล้วปิดโปรแกรมแม่ โปรดจำไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณแก้ไขเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่แนบมา การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์อินเทอร์เน็ตชั่วคราวในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์นี้ ให้ดูหมายเหตุในตอนท้ายของส่วนนี้

 3. เมื่อต้องการบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างถาวร ให้กลับไปที่ Access และในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้คลิก ตกลง

  ข้อความที่เหมือนกับรายการต่อไปนี้จะปรากฎขึ้น:

  พร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับสิ่งที่แนบ

 4. คลิก ใช่ เพื่อบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปิดไฟล์ที่แนบมาในโปรแกรมแม่ของไฟล์นั้นเพื่อดูหรือแก้ไข Access จะวางสำเนาชั่วคราวของไฟล์นั้นลงในโฟลเดอร์ชั่วคราว ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงไฟล์นั้นและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณจากภายในโปรแกรมแม่ของไฟล์นั้น Access จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปที่สำเนาชั่วคราวนี้ เมื่อคุณกลับมาที่ Access แล้วคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา นี้ Access จะพร้อมท์คุณให้บันทึกไฟล์ที่แนบมานี้อีกครั้ง คลิก ใช่ เพื่อเขียนไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ลงในฐานข้อมูลของคุณ หรือคลิก ไม่ใช่ เพื่อเก็บไฟล์นี้เอาไว้ในฐานข้อมูลของคุณในลักษณะเดิม

  • เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ไฟล์ชั่วคราวของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

   1. เปิด Windows Internet Explorer ขึ้นมา

   2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

   3. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก การตั้งค่า

    กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า จะปรากฎขึ้น เส้นทางโฟลเดอร์จะปรากฎในส่วน โฟลเดอร์ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว

ด้านบนของหน้า

การใช้สิ่งที่แนบมากับฟอร์มและรายงาน

เมื่อคุณต้องการใช้สิ่งที่แนบมากับฟอร์มหรือรายงาน ให้ใช้ตัวควบคุมสิ่งที่แนบมา ตัวควบคุมจะแสดงไฟล์รูปโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณย้ายไปมาระหว่างระเบียนต่างๆ ในฐานข้อมูล ถ้าคุณแนบไฟล์ชนิดอื่น เช่น เอกสารหรือรูปวาด ตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาจะแสดงไอคอนที่สอดคล้องกับชนิดของไฟล์นั้นๆ ตัวอย่างเช่น คุณจะเห็นไอคอน PowerPoint ถ้าคุณแนบงานนำเสนอ เป็นต้น ตัวควบคุมยังทำให้คุณสามารถเรียกดูไฟล์ที่แนบมาใดๆ ก็ได้ และเปิดกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ได้อีกด้วย ถ้าคุณเปิดกล่องโต้ตอบนี้จากฟอร์ม คุณจะสามารถเพิ่ม เอาออก แก้ไข และบันทึกสิ่งที่แนบมาได้ ถ้าคุณเปิดกล่องโต้ตอบนี้จากรายงาน คุณจะทำได้เพียงบันทึกสิ่งที่แนบมาลงในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณหรือในตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายเท่านั้น เนื่องจากรายงานถูกออกแบบให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มตัวควบคุมรูปลงในฟอร์มหรือรายงาน และวิธีการเลื่อนดูระเบียน การแนบไฟล์ และการดูสิ่งที่แนบมาของคุณ โปรดจำไว้เสมอว่าคุณจะสามารถเลื่อนดูสิ่งที่แนบมาได้เฉพาะเมื่อระเบียนดังกล่าวนั้นมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่งรายการ

การเพิ่มตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาลงในฟอร์มหรือรายงาน

ขั้นตอนในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาลงในฟอร์มหรือรายงาน จากนั้นผูกตัวควบคุมเข้ากับเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาในตารางที่เป็นฐาน ให้คุณทำตามขั้นตอนเดียวกันนี้เมือต้องการเพิ่มตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาลงในฟอร์มหรือรายงาน ก่อนที่คุณจะเริ่ม โปรดจำไว้ว่า อย่างน้อยหนึ่งตารางในฐานข้อมูลของคุณต้องมีเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมา ให้ดู การเพิ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาลงในตาราง ในช่วงต้นของบทความนี้

เนื่องจากการออกแบบฟอร์มและรายงานอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ขั้นตอนในส่วนเหล่านี้จะถือว่า คุณมีฐานข้อมูลที่มีอย่างน้อยหนึ่งตาราง และฟอร์มหรือรายงานหนึ่งรายการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างตาราง ฟอร์ม หรือรายงาน ให้ดูบทความต่อไปนี้:

การเพิ่มตัวควบคุมสิ่งที่แนบมา

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะปรากฏขึ้น และแสดงเขตข้อมูลต่างๆ ในตารางที่ให้ข้อมูลแก่ฟอร์มหรือรายงานดังกล่าว รายการดังกล่าวนี้จะอ้างอิงถึงเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาด้วยการทำให้เขตข้อมูลนั้นสามารถขยายได้ (นั่นคือ คุณสามารถคลิกเครื่องหมายบวกหรือลบที่ติดกับเขตข้อมูลนั้นได้)

  รูปต่อไปนี้แสดงให้เห็นเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาตามปกติทั่วไปในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

  เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาในบานหน้าต่างงานของรายการเขตข้อมูล

 3. ลากเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจากรายการนี้ไปยังฟอร์มของคุณ รายการแม่และลูก และปล่อยลงในตำแหน่งที่คุณต้องการบนฟอร์มของคุณ

  Access จะวางตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาลงในฟอร์มของคุณ และผูกตัวควบคุมนั้นเข้ากับเขตข้อมูลของตารางให้กับคุณเอง

 4. ถ้าจำเป็น ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุมนั้นแล้วคลิก คุณสมบัติ เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุมนั้น ให้ตั้งค่าหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวควบคุมให้สอดคล้องกับฟอร์มหรือรายงานที่เหลืออยู่ของคุณ

 5. บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วคลิกขวาที่แท็บเอกสาร และคลิก มุมมอง ฟอร์ม หรือ มุมมองรายงาน เพื่อเปิดดูรายงานหรือฟอร์มนั้น

  ถ้าเขตข้อมูลต้นแบบมีไฟล์รูปอยู่ ตัวควบคุมจะแสดงไฟล์เหล่านั้น ถ้าเขตข้อมูลต้นแบบมีไฟล์ชนิดอื่นอยู่ เช่น เอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint ตัวควบคุมจะแสดงไอคอนที่เหมาะสมสำหรับชนิดไฟล์นั้น

การจัดการสิ่งที่แนบมาโดยใช้ฟอร์ม

หลังจากที่คุณเพิ่มตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาลงในฟอร์มแล้ว คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข เอาออก และบันทึกไฟล์ที่แนบได้โดยตรงจากฟอร์มนั้น เมื่อระเบียนมีสิ่งที่แนบมาหลายรายการ คุณยังสามารถเลื่อนดูไฟล์ที่แนบเหล่านั้นได้ด้วย ซึ่งคุณไม่สามารถทำแบบนี้ได้ถ้าทำงานอยู่กับตาราง

หมายเหตุ: ผู้ที่ออกแบบฟอร์มดังกล่าวอาจทำให้ฟอร์มเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ในกรณีนี้ คุณจะสามารถใช้กล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา เพื่อบันทึกไฟล์ที่แนบมาลงในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณหรือในตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายของคุณได้เท่านั้น

การแนบไฟล์

 1. เปิดฟอร์มที่แสดงสิ่งที่แนบมาของคุณ และค้นหาระเบียนที่คุณต้องการแนบไฟล์

 2. เลือกตัวควบคุมสิ่งที่แนบมา ซึ่งเป็นตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมา

  แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฎขึ้น: แถบเครื่องมือขนาดเล็กของสิ่งที่แนบมา

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเพิ่มตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาไปยังส่วนแผ่นข้อมูลของฟอร์มแยก แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะไม่ปรากฎขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์มแยก ให้ดูบทความ สร้างฟอร์มแยก

 3. คลิกปุ่ม แสดงสิ่งที่แนบมา (ไอคอนที่หนีบกระดาษ) เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา

 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก เพิ่ม

  กล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์ จะปรากฏขึ้น

 5. ใช้รายการ มองหาใน เพื่อไปยังไฟล์ที่คุณต้องการแนบ แล้วคลิก เปิด

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เมื่อต้องการแนบไฟล์เพิ่มอีก

เลื่อนดูไฟล์ต่างๆ ที่แนบ

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้นำไปใช้ได้กับฟอร์มและรายงาน

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานที่แสดงสิ่งที่แนบมาของคุณ

 2. ไปยังระเบียนที่มีไฟล์ที่แนบ

 3. คลิกตัวควบคุมรูปที่แสดงไฟล์ที่แนบ

  แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏขึ้น

 4. คลิกที่ลูกศร ย้อนกลับ (ซ้าย) หรือ ไปข้างหน้า (ขวา) เพื่อเลื่อนดูไฟล์ที่แนบ ถ้าคุณต้องการทราบชื่อของไฟล์ต่างๆ เหล่านี้ ให้คลิกปุ่ม แสดงสิ่งที่แนบมา เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ชื่อของไฟล์ที่แนบจะปรากฏในรายการ สิ่งที่แนบมา

ด้านบนของหน้า

การบันทึกไฟล์ที่แนบมาในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

ขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้นำไปใช้ได้กับตาราง ฟอร์ม และรายงาน คุณสามารถบันทึกไฟล์ใดไฟล์หนึ่งหรือทั้งหมดที่ถูกแนบกับระเบียนลงในตำแหน่งที่ตั้งบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณหรือบนเครือข่ายก็ได้ โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณเลือกที่จะบันทึกไฟล์ทั้งหมด คุณจะไม่สามารถเลือกบันทึกไฟล์บางไฟล์ได้ นั่นคือคุณจะต้องบันทึกไฟล์เหล่านั้นทั้งหมด ถ้าต้องการเลือกบันทึกไฟล์บางไฟล์ คุณจะต้องบันทึกไฟล์ทีละไฟล์ในแต่ละครั้ง

 • เปิดตาราง ฟอร์ม หรือรายงานที่มีสิ่งที่แนบมาของคุณ แล้วเปิดกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา

เปิดกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา จากตาราง

 • เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล แล้วดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาที่มีสิ่งที่แนบที่คุณต้องการบันทึก

เปิดกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา จากฟอร์มหรือรายงาน

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานที่แสดงสิ่งที่แนบมาของคุณ

 2. ไปยังระเบียนที่มีไฟล์ที่แนบ

 3. คลิกตัวควบคุมรูปที่แสดงไฟล์ที่แนบ

  แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏขึ้น

 4. คลิกปุ่ม แสดงสิ่งที่แนบมา

การบันทึกสิ่งที่แนบมาเพียงรายการเดียว

 1. ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้คลิก บันทึกเป็น

  กล่องโต้ตอบ แสดงสิ่งที่แนบมา จะปรากฏขึ้น

 2. ให้ใช้รายการ บันทึกใน เพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับไฟล์ของคุณ แล้วคลิก บันทึก

การบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด

 1. ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้คลิก บันทึกทั้งหมด

  กล่องโต้ตอบ บันทึกสิ่งที่แนบมา จะปรากฏขึ้น

 2. ให้ใช้รายการ มองหาใน เพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับไฟล์ของคุณ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การเอาไฟล์ที่แนบมาออก

ขั้นตอนในส่วนนี้นำไปใช้ได้กับตารางและฟอร์มต่างๆ

การเอาสิ่งที่แนบมาออกหนึ่งรายการ

 1. ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาในตารางเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา

  หรือ

  ในฟอร์มของคุณ (ทั้งในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองฟอร์ม) ให้นำทางไปยังระเบียนที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิกที่ปุ่ม แสดงสิ่งที่แนบมา บนแถบเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบนี้

 2. ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบแล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

การใช้สิ่งที่แนบมาโดยไม่มีเมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่น

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานคีย์บอร์ดเพื่อวางโฟกัสในบานหน้าต่างนำทาง และเปิดตาราง ฟอร์ม หรือรายงานที่มีไฟล์ที่แนบอยู่ ขั้นตอนเหล่านี้ยังอธิบายถึงวิธีการเรียกดูไฟล์ที่แนบและวิธีเปิดกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา อีกด้วย

การเปิดตาราง ฟอร์ม หรือรายงานจากบานหน้าต่างนำทาง

 1. กด F11

  หมายเหตุ: ถ้าบานหน้าต่างนำทางปิดอยู่ การกด F11 จะเป็นการเปิดบานหน้าต่างนำทางขึ้นมาแล้ววางโฟกัสในบานหน้าต่างดังกล่าวนี้ ถ้าบานหน้าต่างนี้เปิดอยู่ การกด F11 จะเป็นการปิดบานหน้าต่างนี้ คุณจะต้องกด F11 อีกครั้งเพื่อเปิดบานหน้าต่างนี้ขึ้นมา และเลื่อนโฟกัสไปยังบานหน้าต่างนี้

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกตาราง ฟอร์ม หรือรายงานที่คุณต้องการเปิด

 3. กด ENTER เพื่อเปิดวัตถุที่คุณได้เลือก

  ถ้าคุณเปิดตาราง Access จะวางเคอร์เซอร์ไว้ในเขตข้อมูลแรกของตาราง ถ้าคุณเปิดฟอร์มหรือรายงาน Access จะวางโฟกัสไว้ในเขตข้อมูลแรก

ดูสิ่งที่แนบมาจากตาราง

 1. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการ

 2. กด SPACEBAR

  กล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา จะปรากฏขึ้น

 3. กดแป้น TAB เพื่อย้ายไปมาระหว่างปุ่มต่างๆ ในกล่องโต้ตอบนี้ และย้ายจากปุ่มต่างๆ ไปยังรายการไฟล์ที่แนบที่อยู่ภายใต้ สิ่งที่แนบมา

  หมายเหตุ: ระเบียนอาจมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่งรายการได้ ถ้าคุณต้องเลือกสิ่งที่แนบมาจากรายการที่มีไฟล์สองไฟล์หรือมากกว่านี้ ให้กดแป้น TAB เพื่อย้ายไปยังรายการไฟล์นั้น แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ จากนั้นให้กดแป้น TAB เพื่อกลับไปยังปุ่มต่างๆ และเลือกการกระทำที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณได้เลือกไฟล์และปุ่มที่คุณต้องการแล้ว ให้กด ENTER

 5. เมื่อคุณทำเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดแป้น TAB หรือใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงเพื่อเลือก ตกลง แล้วกด ENTER

การเลื่อนดูสิ่งที่แนบมาต่างๆ จากฟอร์มหรือรายงาน

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้เฉพาะเมื่อคุณมี Microsoft Natural Keyboard และเมื่อระเบียนมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่ง

 1. ให้กดแป้น TAB เพื่อย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาที่ต้องการ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Access จะเน้นตัวควบคุมและป้ายชื่อ (ถ้ามี) ที่สัมพันธ์กับตัวควบคุมนั้น

 2. กดแป้น แอปพลิเคชัน

  เมนูทางลัดจะปรากฏขึ้น

 3. กดแป้น TAB หรือใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ไปข้างหน้า หรือ ย้อนกลับ จากนั้นกด ENTER

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ตามต้องการเพื่อเลื่อนไปมาระหว่างไฟล์ต่างๆ ที่แนบ

การเปิดกล่องโต้ตอบสิ่งที่แนบมาจากฟอร์มหรือรายงาน

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้เฉพาะเมื่อคุณมี Microsoft Natural Keyboard

 1. ให้กดแป้น TAB เพื่อย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาที่ต้องการ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Access จะเน้นตัวควบคุมและป้ายชื่อ (ถ้ามี) ที่สัมพันธ์กับตัวควบคุมนั้น

 2. กดแป้น แอปพลิเคชัน

  เมนูทางลัดจะปรากฏขึ้น

 3. กดแป้น TAB หรือใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ดูสิ่งที่แนบมา จากนั้นกด ENTER

  กล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา จะปรากฏขึ้น

 4. ให้กดแป้น TAB เพื่อย้ายไปมาระหว่างปุ่มต่างๆ ในกล่องโต้ตอบนี้ และเพื่อย้ายจากปุ่มต่างๆ ไปยังรายการไฟล์ที่แนบที่อยู่ภายใต้ สิ่งที่แนบมา (ดับเบิลคลิกเพื่อแก้ไข)

  ระเบียนอาจมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่งรายการได้ ถ้าคุณต้องเลือกสิ่งที่แนบมาจากรายการที่มีไฟล์สองไฟล์หรือมากกว่านี้ ให้กดแป้น TAB เพื่อย้ายไปยังรายการไฟล์นั้น แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ จากนั้นให้กดแป้น TAB เพื่อกลับไปยังปุ่มต่างๆ และเลือกการกระทำที่คุณต้องการ

 5. เมื่อคุณได้เลือกไฟล์และปุ่มที่คุณต้องการแล้ว ให้กด ENTER

 6. เมื่อคุณทำเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดแป้น TAB หรือใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ตกลง จากนั้นกด ENTER

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสิ่งที่แนบมา

ส่วนต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสิ่งที่แนบมา ซึ่งได้แก่ รูปแบบไฟล์รูปและไฟล์เอกสารที่สิ่งที่แนบมาสนับสนุน ข้อตกลงการตั้งชื่อไฟล์ และข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับการแนบไฟล์ลงในระเบียนต่างๆ โดยใช้การเขียนโปรแกรม

รูปแบบไฟล์รูปที่สนับสนุน

Access ให้การสนับสนุนรูปแบบไฟล์กราฟิกต่อไปนี้อยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่าตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาจะแสดงไฟล์กราฟิกเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

BMP (Windows Bitmap)

RLE (Run Length Encoded Bitmap)

DIB (Device Independent Bitmap)

GIF (Graphics Interchange Format)

JPEG, JPG, JPE (Joint Photographic Experts Group)

EXIF (Exchangeable File Format)

PNG (Portable Network Graphics)

TIFF, TIF (Tagged Image File Format)

ICON, ICO (Icon)

WMF (Windows Metafile)

EMF (Enhanced Metafile)

รูปแบบที่สนับสนุนสำหรับไฟล์เอกสารและไฟล์อื่นๆ

ตามกฏแล้ว คุณสามารถแนบไฟล์ใดๆ ก็ได้ที่สร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Office คุณยังสามารถแนบไฟล์บันทึก (.log) ไฟล์ข้อความ (.text, .txt) และไฟล์ .zip ที่บีบอัดแล้ว

ข้อตกลงการตั้งชื่อไฟล์

ชื่อไฟล์ที่แนบของคุณสามารถมีอักขระแบบ Unicode ใดๆ ก็ได้ที่ได้รับการสนับสนุนจากระบบไฟล์แบบ NTFS ที่ใช้ใน Microsoft Windows NT (NTFS) นอกจากนี้ ชื่อไฟล์จะต้องเป็นไปตามหลักการต่อไปนี้ด้วย

 • ชื่อไฟล์สามารถมีอักขระได้ไม่เกิน 255 ตัว โดยนับรวมนามสกุลไฟล์ด้วย

 • ชื่อจะต้องไม่มีอักขระต่อไปนี้ นั่นคือ เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายอัญประกาศคู่ ("), เครื่องหมายทับ (/ \), เครื่องหมายวงเล็บเปิดหรือปิด (< >), เครื่องหมายดอกจัน (*), แถบแนวตั้งหรือไปป์ (|), เครื่องหมายอัฒภาค (:) หรือเครื่องหมายย่อหน้า (¶)

ชนิดไฟล์ที่ Access จะบีบอัดได้

เมื่อคุณแนบชนิดไฟล์ใดๆ ก็ตามต่อไปนี้ลงในฐานข้อมูล โปรแกรม Access จะบีบอัดไฟล์เหล่านั้นถ้ายังไม่มีการบีบอัดมาตั้งแต่ต้น

ส่วนขยายของไฟล์

บีบอัดหรือไม่

เหตุผล

.jpg, .jpeg

ไม่ใช่

ได้ถูกบีบอัดอยู่แล้ว

.gif

ไม่ใช่

ได้ถูกบีบอัดอยู่แล้ว

.png

ไม่ใช่

ได้ถูกบีบอัดอยู่แล้ว

.tif, .tiff

ใช่

.exif

ใช่

.bmp

ใช่

.emf

ใช่

.wmf

ใช่

.ico

ใช่

.zip

ไม่ใช่

ได้ถูกบีบอัดอยู่แล้ว

.cab

ไม่ใช่

ได้ถูกบีบอัดอยู่แล้ว

.docx

ไม่ใช่

ได้ถูกบีบอัดอยู่แล้ว

.xlsx

ไม่ใช่

ได้ถูกบีบอัดอยู่แล้ว

.xlsb

ไม่ใช่

ได้ถูกบีบอัดอยู่แล้ว

.pptx

ไม่ใช่

ได้ถูกบีบอัดอยู่แล้ว

รูปแบบไฟล์ที่ถูกบล็อก

Access จะบล็อกชนิดไฟล์ที่แนบต่อไปนี้ ในขณะนี้ คุณไม่สามารถยกเลิกการบล็อกชนิดไฟล์ที่แสดงรายการที่นี่

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

การแนบไฟล์กับระเบียนด้วยการเขียนโปรแกรม

Access จะแสดงรูปแบบวัตถุและส่วนติดต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับแนบไฟล์ไปยังระเบียนด้วยการเขียนโปรแกรมโดยใช้รหัส Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแนบไฟล์ด้วยการเขียนโปรแกรม ให้ดูบทความ "LoadFromFile" และ "SaveToFile" บน Microsoft Developer Network ได้ที่ https://msdn.microsoft.com

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×