การแนบหรือแยก Cascading Style Sheet ภายนอกออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการให้เว็บเพจอย่างน้อยหนึ่งเว็บเพจใช้ลักษณะที่คุณกำหนดใน Cascading Style Sheet (CSS) ภายนอก คุณต้องแนบ CSS ภายนอกกับเว็บเพจเหล่านั้น

คุณสามารถแนบ CSS ภายนอกกับเว็บเพจเดียว โดยการลากแฟ้ม .css ลงบนเพจที่เปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ เมื่อคุณต้องการแนบ CSS ภายนอกกับหลายเพจหรือ CSS ภายนอกอื่น หรือเมื่อ CSS ภายนอกอยู่นอกไซต์ของคุณ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ แนบสไตล์ชีต แทนได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

แนบ CSS แบบภายนอกลงในเว็บเพจ โดยการลาก

แนบไฟล์.css หรือเว็บเพ CSS แบบภายนอก

แยก CSS แบบภายนอก

แนบ CSS ภายนอกกับเว็บเพจโดยการลาก

 1. เปิดเว็บเพจในมุมมองออกแบบ

 2. ลากแฟ้ม .css จาก รายการโฟลเดอร์ ลงบนเพจ

ด้านบนของหน้า

แนบ CSS ภายนอกกับเว็บเพจอย่างน้อยหนึ่งเว็บเพจหรือแฟ้ม .css

 1. เมื่อต้องการเลือกแฟ้มที่จะแนบ CSS ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแนบ CSS กับเว็บเพจเดียว ให้เปิดเว็บเพจ

  • เมื่อต้องการแนบ CSS กับเว็บเพจทั้งหมดในไซต์ ให้เปิดไซต์

  • เมื่อต้องการแนบ CSS กับหลายเพจ ให้เลือกเว็บเพจที่ต้องการแนบ CSS ใน รายการโฟลเดอร์

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายแฟ้ม ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะคลิกที่แฟ้ม

  • เมื่อต้องการแนบ CSS กับแฟ้ม .css อื่น ให้เปิดแฟ้ม .css ที่คุณต้องการแนบ CSS

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ ชี้ไปที่ลักษณะ CSS แล้ว คลิ กแนบสไตล์ชี xxxxxx

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าเพจปัจจุบันแนบอยู่กับเพจหลักหรือไม่ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดเพจหลักแทน

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้ปุ่ม xxxxxx แนบสไตล์ชีต ในบานหน้าต่างงานใช้สไตล์ หรือลักษณะจัดการ หรือ บนแถบเครื่องมือสไตล์

 3. ในกล่องโต้ตอบ แนบสไตล์ชีต ให้ทำดังต่อไปนี้

ใช้คำสั่งนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

URL

ระบุแฟ้ม .css

แนบไปยัง

เลือกเพจที่ต้องการแนบ CSS:

 • เพจปัจจุบัน: เว็บเพจที่เปิดอยู่เท่านั้น

 • เพจ HTML ทั้งหมด: เพจ HTML ทั้งหมดในไซต์ที่เปิดอยู่

 • เพจที่เลือก: เว็บเพจที่คุณเลือกในไซต์ปัจจุบันเท่านั้น

แนบเป็น

เลือกวิธีการแนบรายการ

 • การเชื่อมโยง: ใช้องค์ประกอบ การเชื่อมโยง

 • การนำเข้า: ใช้กฎ @import

ด้านบนของหน้า

แยก CSS ภายนอกออก

เมื่อคุณไม่ต้องการให้เว็บเพจใช้ลักษณะของ CSS ภายนอกที่แนบอยู่อีกต่อไป คุณสามารถแยก CSS ออกจากเพจได้ในขั้นตอนเดียว โดยการใช้บานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ หรือ จัดการลักษณะ เมื่อคุณต้องการแยก CSS ภายนอกออกจากหลายเว็บเพจหรือไซต์ทั้งหมด คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ จัดการการเชื่อมโยงสไตล์ชีต แทนได้

สิ่งสำคัญ: แยก CSS แบบภายนอกจากเว็บเพจไม่ได้เป็นเอาการอ้างอิงไปยังลักษณะของจากเว็บเพจของคุณ ถ้าคุณต้องการเอาออกดังกล่าวอ้างอิง ทำเช่นนั้นก่อนที่คุณแยก CSS ที่คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอาสไตล์ ดูบทความการเอาออก หรือลบสไตล์

แยก CSS ภายนอกออกจากเว็บเพจ

 1. เปิดเว็บเพจในมุมมองออกแบบหรือมุมมองโค้ด

 2. ในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ หรือ จัดการลักษณะ ให้คลิกขวาที่ชื่อของแฟ้ม CSS จากนั้นคลิก เอาการเชื่อมโยงออก

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าเพจปัจจุบันแนบอยู่กับเพจหลักหรือไม่ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดเพจหลักแทน

แยก CSS ที่ถูกเชื่อมโยงออกจากหลายเว็บเพจ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแยก CSS ที่เชื่อมโยงออกจากเพจทั้งหมดในไซต์ ให้เปิดไซต์

  • เมื่อต้องการแยก CSS ที่เชื่อมโยงออกจากหลายเว็บเพจ ให้เลือกเว็บเพจใน รายการโฟลเดอร์

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้ชี้ไปที่ ลักษณะ CSS จากนั้นคลิก จัดการการเชื่อมโยงสไตล์ชีต

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าเพจปัจจุบันแนบอยู่กับเพจหลักหรือไม่ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดเพจหลักแทน

 3. ในรายการ URL ในกล่องโต้ตอบ เชื่อมโยงสไตล์ชีต ให้คลิกชื่อของ Cascading Style Sheet (CSS) ภายนอกที่คุณต้องการแยกออก

  หมายเหตุ: แฟ้มที่ปรากฏที่นี่จะมีเพียงแฟ้ม CSS ที่เชื่อมโยงเท่านั้น โดยจะไม่มีแฟ้ม CSS ที่นำเข้า คุณสามารถแยก CSS ที่นำเข้าออกจากเว็บเพจได้ครั้งละหนึ่งเว็บเพจเท่านั้น โดยใช้บานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ หรือ จัดการลักษณะ หรือโดยเอากฎ @import ที่เกี่ยวข้องออกจากแต่ละเว็บเพจในมุมมอง โค้ด

 4. คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพจปัจจุบัน แยก CSS ออกจากเว็บเพจปัจจุบันเท่านั้น

  • เพจทั้งหมด แยก CSS ออกจากเพจทั้งหมดในไซต์ปัจจุบัน

  • เพจที่เลือก แยก CSS ออกจากเพจที่เลือกในไซต์ปัจจุบันเท่านั้น

 5. คลิก เอาออก

แยก CSS ภายนอกที่นำเข้าออกจากแฟ้ม .css

 1. เปิดแฟ้ม .css ที่มี CSS ที่นำเข้า

 2. ลบกฎ @import ที่อ้างอิงแฟ้ม CSS ที่คุณต้องการแยกออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×