การแทรก สร้าง หรือลบเขตข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลข

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณเพิ่มเขตข้อมูล Number ลงในตารางเมื่อคุณต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น ตัวเลขยอดขาย บทความนี้จะอธิบายวิธีใช้ Microsoft Office Access 2007 เพื่อเพิ่มหรือลบเขตข้อมูล Number ในตารางฐานข้อมูลใหม่และที่มีอยู่

ในบทความนี้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขตข้อมูลตัวเลข

เพิ่มเขตข้อมูลตัวเลขในมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลตัวเลขในมุมมองออกแบบ

ลบเขตข้อมูลตัวเลข

การอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูลตัวเลข

ทำความเข้าใจกับเขตข้อมูล Number

ถ้าคุณยังใหม่กับ Office Access 2007 โปรดจำไว้ว่าข้อมูลในฐานข้อมูลหนึ่งจะถูกเก็บในตารางอย่างน้อยหนึ่งตาราง คุณสามารถดูข้อมูลได้ในแผ่นข้อมูล ซึ่งเป็นตารางคล้ายกับแผ่นงานของ Microsoft Office Excel 2007 หรือในฟอร์มการป้อนข้อมูลหรือรายงาน แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ฐานข้อมูลก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในตารางอย่างน้อยหนึ่งตาราง นอกจากนี้ แต่ละตารางยังประกอบด้วยชุดของเขตข้อมูล (คอลัมน์) และแต่ละเขตข้อมูลถูกตั้งค่าให้ยอมรับชนิดข้อมูลที่ระบุไว้ได้เพียงชนิดเดียว ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าเขตข้อมูลเป็นชนิดข้อมูล Date/Time เมื่อคุณต้องการเก็บวันที่และเวลา และคุณตั้งค่าเขตข้อมูลเป็นชนิดข้อมูล Number เมื่อคุณต้องการเก็บตัวเลขสำหรับใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเขตข้อมูล Number

คุณใช้เขตข้อมูล Number สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ยกเว้นการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับเงินและการคำนวณที่ต้องการความถูกต้องสูง หรือสำหรับตัวเลขที่คุณไม่ต้องการปัดเศษขึ้นหรือปัดเศษลง (คุณใช้เขตข้อมูล Currency เพื่อป้องกันการปัดเศษ) ขนาดของค่าที่คุณเก็บในเขตข้อมูล Number จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าเขตข้อมูล Number เพื่อเก็บค่า 1 ไบต์ 2 ไบต์ 4 ไบต์ 8 ไบต์ หรือ 16 ไบต์ รวมถึง Replication ID (ค่า Globally Unique Identifier หรือ GUID) และค่าทศนิยม

คุณสามารถตั้งค่าขนาดเขตข้อมูล โดยการเปิดตารางในมุมมองออกแบบ และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติขนาดเขตข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเขตข้อมูลตัวเลข ดูส่วนการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเขตข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเขตข้อมูล ดูในส่วนการอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูลตัวเลข

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าที่การตั้งค่า ขนาดเขตข้อมูล แต่ละอย่างสามารถมีได้ และอธิบายด้วยว่าจะใช้การตั้งค่าขนาดเขตข้อมูลแต่ละอย่างเมื่อใด

การตั้งค่าขนาดเขตข้อมูล

คำอธิบาย

Byte

จำนวนเต็มขนาด 1 ไบต์ที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255

Integer

จำนวนเต็มขนาด 2 ไบต์ที่มีค่าตั้งแต่ -32,768 ถึง +32,767

Long Integer

จำนวนเต็มขนาด 4 ไบต์ที่มีค่าตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647

Single

จำนวนเต็มขนาด 4 ไบต์ที่มีค่าตั้งแต่ -3.4 x 1038 ถึง +3.4 x 1038 และมีเลขนัยสำคัญได้ถึง 7 หลัก

Double

จำนวนทศนิยมขนาด 8 ไบต์ที่มีค่าตั้งแต่ -1.797 x 10308 ถึง +1.797 x 10308 และมีเลขนัยสำคัญได้ถึง 15 หลัก

Replication ID

GUID ขนาด 16 ไบต์ โดย GUID ที่ได้มาแบบสุ่มนั้นยาวพอที่จะไม่ซ้อนกัน คุณใช้ GUID สำหรับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เช่น การติดตามสินค้า

Decimal

จำนวนเต็มขนาด 12 ไบต์ที่มีความแม่นยำของทศนิยมตามที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถมีค่าได้ตั้งแต่ -1028 ถึง +1028 ความแม่นยำเริ่มต้นจะเป็น 0 ขณะที่มาตราส่วนเริ่มต้น (จำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่แสดง) เป็น 18 คุณสามารถตั้งค่ามาตราส่วนได้ถึง 28

นอกจากการตั้งค่าคุณสมบัติขนาดเขตข้อมูลและคุณสมบัติอื่นๆ ของเขตข้อมูลแล้ว คุณสามารถนำรูปแบบการแสดงผลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและที่กำหนดเองและรูปแบบการป้อนข้อมูลไปใช้กับข้อมูลตัวเลขของคุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวเลขข้อมูล ดูบทความการจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง ฟอร์ม และรายงาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการป้อนข้อมูล ดูบทความสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลต้องใส่เขตข้อมูล หรือควบคุมค่าในรูปแบบเฉพาะเจาะจง

วิธีสร้างเขตข้อมูล Number

Office Access 2007 ให้หลายวิธีในการเพิ่มเขตข้อมูล Number ลงในตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่ ได้แก่

 • มุมมองแผ่นข้อมูล    คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลตัวเลขลงในตารางใหม่ หรือที่มีอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล โดยการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ จากนั้น พิมพ์หมายเลขลงในแถวว่างในเขตข้อมูล หรือ โดยการวางหมายเลขลงในแถวว่าง นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกเป็นชนิดข้อมูล Number จากรายการดรอปดาวน์ และตั้งค่าคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นจะจำเป็นต้องใช้dซึ่งบังคับให้ผู้ใช้สามารถใส่วันที่ในเขตข้อมูล และเฉพาะซึ่งบังคับให้ผู้ใช้สามารถใส่ค่าที่ไม่ซ้ำกันในเขตข้อมูล

 • มุมมองออกแบบ    คุณสามารถใช้มุมมองออกแบบเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลตัวเลข และตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลที่คุณไม่สามารถตั้งค่าในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสมบัติเหล่านั้นมีค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลและรูปแบบการป้อนข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ดูในส่วนการอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูลตัวเลข

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูล Number ในมุมมองแผ่นข้อมูล

ขั้นตอนในส่วนนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มเขตข้อมูล Number ลงในตารางที่มีอยู่และตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล ถ้าคุณยังใหม่กับ Access แผ่นข้อมูลคือตารางที่มีลักษณะคล้ายกับแผ่นงานของ Office Excel 2007

เพิ่มเขตข้อมูล Number ลงในตารางที่มีอยู่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Access จะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. ถ้าจำเป็น ให้เลื่อนตามแนวนอนไปยังเขตข้อมูลแรกที่ว่างอยู่ ตามค่าเริ่มต้น Access จะแสดง เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ในแถวส่วนหัวของเขตข้อมูลใหม่ทั้งหมด ดังนี้

  เขตข้อมูลใหม่ในแผ่นข้อมูล

 5. คลิกสองครั้งที่แถวส่วนหัว แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่

 6. เลือกแถวแรกที่ว่างใต้ส่วนหัว จากนั้นพิมพ์หรือวางกลุ่มตัวเลข Access จะอนุมานชนิดข้อมูล Number ให้กับเขตข้อมูลนี้เมื่อคุณป้อนหรือวางตัวเลข

  หรือ

  บนแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม ชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ จากรายการ ชนิดข้อมูล ให้เลือก Number และจากรายการ รูปแบบ ให้เลือกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณพิมพ์หรือวางข้อมูลลงในเขตข้อมูล Access จะตั้งค่า ขนาดเขตข้อมูล โดยยึดตามขนาดของตัวเลขที่คุณป้อนเข้าไป

 7. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่มเขตข้อมูล Number ลงในตารางใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  Access จะเปิดตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล รูปนี้แสดงให้เห็นตัวอย่างของตารางใหม่

  ตารางใหม่ที่ว่างในฐานข้อมูลใหม่

 4. คลิกบันทึก รูปปุ่ม และในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ให้ใส่ชื่อสำหรับตารางใหม่

 5. คลิกสองครั้งที่แถวส่วนหัวของเขตข้อมูลตารางแรก (แถวส่วนหัวที่มีป้ายชื่อ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่) แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลนั้น

 6. เลือกแถวแรกที่ว่างใต้ส่วนหัว จากนั้นพิมพ์กลุ่มตัวเลข Access จะอนุมานชนิดข้อมูล Number ให้กับเขตข้อมูลเมื่อคุณป้อนตัวเลข

  นอกจากนี้ Access ยังตั้งค่าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล โดยยึดตามขนาดของตัวเลขที่คุณป้อนหรือวางด้วย

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูล Number ในมุมมองออกแบบ

คุณใช้มุมมองออกแบบสำหรับเพิ่มเขตข้อมูล Number ลงในตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่ จากนั้นตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเขตข้อมูลที่คุณไม่สามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ในมุมมองแผ่นข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุรูปแบบการป้อนข้อมูลหรือค่าเริ่มต้นได้ ขั้นตอนในส่วนนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มเขตข้อมูล Number และการตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ สำหรับเขตข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูล Number ลงในตารางที่มีอยู่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

 4. ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลแรกที่ว่างอยู่ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

 5. เลือกเซลล์ที่ติดกันในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล แล้วเลือก Number จากรายการ

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่มเขตข้อมูล Number ลงในตารางใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

 4. คลิก บันทึก และในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ป้อนชื่อสำหรับตารางใหม่

 5. คลิกขวาที่แท็บเอกสารของตารางใหม่ แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 6. ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกแถวแรกที่ว่างอยู่ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

 7. เลือกเซลล์ที่ติดกันในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล แล้วเลือก Number จากรายการ

 8. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ถ้าคุณต้องการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ให้เปิดตารางไว้ในมุมมองออกแบบและไปยังขั้นตอนถัดไป

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนคุณสมบัติเขตข้อมูล

 1. บนแท็บ ทั่วไป ในส่วนล่างของตัวออกแบบตาราง ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ค้นหาตำแหน่งของคุณสมบัติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกช่องที่ถัดจากชื่อคุณสมบัติ คุณจะป้อนข้อมูล (เช่น ข้อความเริ่มต้นหรือรูปแบบการป้อนข้อมูล) เริ่มการทำงานตัวสร้างนิพจน์ด้วยการคลิก ... หรือจะเลือกตัวเลือกจากรายการ ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัตินั้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุณสมบัติเขตข้อมูลแต่ละอย่าง ให้เลือกคุณสมบัตินั้นแล้วกด F1

ด้านบนของหน้า

ลบเขตข้อมูล Number

คุณสามารถใช้มุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองออกแบบเพื่อลบเขตข้อมูล Number จากตารางได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณลบเขตข้อมูล Number ที่มีข้อมูลอยู่ คุณจะสูญเสียข้อมูลนั้นอย่างถาวร คุณไม่สามารถยกเลิกการลบได้ ดังนั้น คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณก่อนที่คุณจะลบเขตข้อมูลตารางใดๆ หรือคอมโพเนนต์อื่นๆ ของฐานข้อมูล

ลบเขตข้อมูล Number ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Access จะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. ค้นหาตำแหน่งเขตข้อมูล Number คลิกขวาที่แถวส่วนหัว (ชื่อเขตข้อมูลนั้น) แล้วคลิก ลบคอลัมน์

ลบเขตข้อมูล Number ในมุมมองออกแบบ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

  Access จะเปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 4. คลิกตัวเลือกแถว (สี่เหลี่ยมว่าง) ที่ถัดจากเขตข้อมูล Number จากนั้นกด DELETE

  หรือ

  คลิกขวาที่ตัวเลือกแถว จากนั้นคลิก ลบแถว

 5. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูล Number

เมื่อคุณใช้มุมมองออกแบบเพื่อเพิ่มเขตข้อมูล Number ลงในตาราง คุณสามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเขตข้อมูลได้หลายรายการ ตารางนี้จะแสดงรายการและอธิบายถึงคุณสมบัติเขตข้อมูล Number และอธิบายความหมายของการตั้งค่าและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเหล่านี้ด้วย

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ขนาดเขตข้อมูล

ตัวควบคุมขนาดของค่าที่คุณสามารถใส่ และเก็บไว้ในเขตข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติขนาดเขตข้อมูลดูข้อกำหนดของเขตข้อมูลหมายเลขเวอร์ชันก่อนหน้าในบทความนี้

รูปแบบ

คุณป้อนอักขระการจัดรูปแบบที่กำหนดเองเพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงผล รูปแบบที่กำหนดที่นี่จะปรากฏในแผ่นข้อมูล ฟอร์ม และรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบกำหนดเอง ดูบทความการจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง ฟอร์ม และรายงาน

ตำแหน่งทศนิยม

ตั้งค่าจำนวนของตำแหน่งทศนิยมสำหรับค่าในเขตข้อมูล ค่าเริ่มต้น คือ Auto ค่าอื่นที่เป็นได้จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 15

รูปแบบการป้อนข้อมูล

คุณกำหนดรูปแบบการป้อนข้อมูลเมื่อคุณต้องการควบคุมวิธีที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลในเขตข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการป้อนข้อมูล ดูบทความสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลต้องใส่เขตข้อมูล หรือควบคุมค่าในรูปแบบเฉพาะเจาะจง

ป้ายคำอธิบาย

ระบุชื่อเขตข้อมูล Text ของคุณ คุณสมบัตินี้จะยอมรับอักขระได้มากถึง 2,048 ตัว ถ้าคุณไม่ระบุป้ายคำอธิบาย Access จะนำชื่อเขตข้อมูลเริ่มต้นมาใช้

ค่าเริ่มต้น

ระบุค่าที่ปรากฏในเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างระเบียนใหม่

กฎการตรวจสอบ

ระบุข้อกำหนดของข้อมูลที่ถูกป้อนลงในระเบียน แต่ละเขตข้อมูล หรือตัวควบคุม เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่ละเมิดกฎ คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ โดยความยาวของอักขระสูงสุดจะอยู่ที่ 2,048 ตัว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกฎการตรวจสอบ ดูบทความการสร้างกฎการตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลในเขตข้อมูล

ข้อความตรวจสอบ

ระบุข้อความในข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ละเมิดกฎการตรวจสอบ ความยาวของอักขระสูงสุด 255 ตัว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกฎการตรวจสอบ ดูบทความการสร้างกฎการตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลในเขตข้อมูล

จำเป็น

เมื่อคุณสมบัตินี้ตั้งค่าเป็น ใช่ คุณต้องป้อนค่าในเขตข้อมูลหรือในตัวควบคุมใดๆ ที่ผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น นอกจากนี้ ค่าไม่สามารถเป็น Null ได้

ใส่ดัชนี

คุณสามารถใช้ดัชนีเพื่อทำให้การดำเนินการในการสอบถาม การเรียงลำดับ และการจัดกลุ่มกับข้อมูลจำนวนมากรวดเร็วขึ้น คุณยังสามารถใช้ดัชนีเพื่อป้องกันผู้ใช้จากการใส่ค่าที่ซ้ำกันได้ ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้

 • ไม่ใช่     ปิดใช้งานดัชนี (ค่าเริ่มต้น)

 • ใช่ (มีค่าซ้ำกันได้)     ใส่ดัชนีให้กับเขตข้อมูลและอนุญาตให้มีค่าซ้ำกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีชื่อและนามสกุลที่ซ้ำกันได้

 • ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน)     ใส่ดัชนีให้กับเขตข้อมูลและไม่อนุญาตให้มีค่าซ้ำกัน

สมาร์ทแท็ก

คุณระบุอย่างน้อยหนึ่งสมาร์ทแท็กสำหรับเขตข้อมูลและตัวควบคุมใดๆ ที่ผูกกับเขตข้อมูล สมาร์ทแท็กเป็นคอมโพเนนต์ที่รู้จักชนิดข้อมูลในเขตข้อมูลและอนุญาตให้คุณดำเนินการตามชนิดข้อมูลนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ในเขตข้อมูลของที่อยู่อีเมล สมาร์ทแท็กสามารถสร้างข้อความจดหมายใหม่หรือเพิ่มที่อยู่ลงในรายชื่อที่ติดต่อได้

คลิก สร้าง (...) เพื่อดูรายการสมาร์ทแท็กที่พร้อมใช้งาน

จัดแนวข้อความ

ระบุการจัดแนวของข้อมูล ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้

 • ทั่วไป     จัดข้อความชิดซ้าย ตัวเลขและวันที่จัดชิดขวา (การตั้งค่าเริ่มต้น)

 • ซ้าย     จัดข้อความ วันที่ และตัวเลขทั้งหมดชิดซ้าย

 • ขวา     จัดข้อความ วันที่ และตัวเลขทั้งหมดชิดขวา

 • กึ่งกลาง     จัดข้อความ วันที่ และตัวเลขทั้งหมดให้อยู่กึ่งกลาง

 • กระจาย     จัดข้อความ วันที่ และตัวเลขทั้งหมดเต็มแนวเท่าๆ กันจากทั้งสองด้านของเขตข้อมูลหรือกล่องข้อความ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×