การแทรก สร้าง หรือลบเขตข้อมูลที่เก็บข้อมูลชนิดข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณเพิ่มเขตข้อมูล Text ลงในตารางเมื่อคุณต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อความที่มีจำนวนไม่มากนัก เช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บทความนี้จะอธิบายวิธีใช้ Microsoft Office Access 2007 เพื่อเพิ่มและลบเขตข้อมูล Text ในตารางฐานข้อมูลใหม่และที่มีอยู่

ในบทความนี้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขตข้อมูลข้อความ

เพิ่มเขตข้อมูลข้อความในมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลข้อความในมุมมองออกแบบ

ลบเขตข้อมูลข้อความ

การอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูลข้อความ

ทำความเข้าใจกับเขตข้อมูล Text

ถ้าคุณยังใหม่กับ Office Access 2007 ให้จำไว้ว่าข้อมูลในฐานข้อมูลหนึ่งจะถูกเก็บในตารางอย่างน้อยหนึ่งตาราง คุณสามารถดูข้อมูลได้ในแผ่นข้อมูล ซึ่งเป็นตารางคล้ายกับแผ่นงานของ Microsoft Office Excel 2007  หรือในฟอร์มการป้อนข้อมูลหรือรายงาน แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ฐานข้อมูลก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในตารางอย่างน้อยหนึ่งตาราง นอกจากนี้ แต่ละตารางยังประกอบด้วยชุดของเขตข้อมูล (คอลัมน์) และแต่ละเขตข้อมูลถูกตั้งค่าให้ยอมรับชนิดข้อมูลที่ระบุไว้ได้เพียงชนิดเดียว ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าเขตข้อมูลเป็นชนิดข้อมูล Date/Time เมื่อคุณต้องการเก็บวันที่และเวลา และคุณตั้งค่าเขตข้อมูลเป็นชนิดข้อมูล Text เมื่อคุณต้องการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นข้อความ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าคุณต้องการเก็บข้อความที่มีจำนวนมาก (อักขระมากกว่า 256 ตัว) ให้คุณตั้งค่าเขตข้อมูลเป็นชนิดข้อมูล Memo

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเขตข้อมูล Text

เขตข้อมูล Text ใน Office Access 2007 สามารถเก็บอักขระตัวอักษรและตัวเลขได้ถึง 256 ตัว คุณสามารถแสดงอักขระทั้ง 256 ตัวในเขตข้อมูลตารางและในตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน แต่จะต่างจากเขตข้อมูล Memo ตรงที่คุณไม่สามารถนำการจัดรูปแบบแบบ Rich-Text ไปใช้กับข้อมูลในเขตข้อมูล Text ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้รูปแบบการแสดงผลแบบกำหนดเอง และคุณยังสามารถใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลที่ควบคุมวิธีป้อนข้อมูลของผู้ใช้ได้ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อมูลแบบข้อความ ดูบทความการจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง ฟอร์ม และรายงาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการป้อนข้อมูล ดูบทความสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลต้องใส่เขตข้อมูล หรือควบคุมค่าในรูปแบบเฉพาะเจาะจง

วิธีสร้างเขตข้อมูล Text

Office Access 2007 มีหลายวิธีในการเพิ่มเขตข้อมูล Text ลงในตารางใหม่หรือที่มีอยู่ ได้แก่

 • มุมมองแผ่นข้อมูล    คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูล Text ลงในตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลด้วยการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่แล้วพิมพ์ข้อความลงในแถวว่างในเขตข้อมูล หรือด้วยการวางอักขระของข้อความไม่เกิน 256 ตัวลงในแถวว่าง นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกชนิดข้อมูลจากรายการแบบหล่นลง และตั้งค่าคุณสมบัติ เช่น ต้องระบุ ซึ่งจะบังคับให้ผู้ใช้ป้อนค่าในเขตข้อมูล และ ค่าไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะบังคับให้ผู้ใช้ป้อนค่าที่ไม่ซ้ำกันในเขตข้อมูล

 • มุมมองออกแบบ    คุณใช้มุมมองออกแบบ เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลข้อความ และ การตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลที่คุณไม่สามารถตั้งค่าในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสมบัติเหล่านั้นมีค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลและรูปแบบการป้อนข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของเขตข้อมูลที่คุณสามารถตั้งค่าในมุมมองออกแบบ ดูข้อมูลอ้างอิงคุณสมบัติของเขตข้อมูลข้อความที่ส่วนท้ายของบทความนี้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูล Text ในมุมมองแผ่นข้อมูล

ขั้นตอนในส่วนนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มเขตข้อมูล Text ลงในตารางที่มีอยู่หรือตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล ถ้าคุณยังใหม่กับ Access แผ่นข้อมูลคือตารางที่มีลักษณะคล้ายแผ่นงานของ Office Excel 2007

เพิ่มเขตข้อมูล Text ลงในตารางที่มีอยู่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Access จะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. ถ้าจำเป็น ให้เลื่อนตามแนวนอนไปยังเขตข้อมูลแรกที่ว่าง ตามค่าเริ่มต้น Access จะแสดง เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ในแถวส่วนหัวของเขตข้อมูลใหม่ทั้งหมด

 5. คลิกสองครั้งที่แถวส่วนหัว แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่

 6. เลือกแถวแรกที่ว่างใต้ส่วนหัว แล้วพิมพ์กลุ่มข้อความหรือการผสมระหว่างข้อความและตัวเลข คุณสามารถป้อนอักขระได้สูงสุด 256 ตัว โดย Access จะอนุมานชนิดข้อมูล Text ให้กับเขตข้อมูลเมื่อคุณป้อนข้อความหรือข้อความผสมตัวเลข และคุณสามารถป้อนอักขระได้ไม่เกิน 256 ตัว ถ้าคุณป้อนอักขระมากกว่า 256 ตัว Access จะอนุมานว่าเป็นชนิด Memo

  หรือ

  วางอักขระของข้อมูลที่เป็นข้อความลงในแถวแรกได้มากถึง 256 ตัว

 7. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่มเขตข้อมูล Text ลงในตารางใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  Access จะเปิดตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล รูปนี้แสดงให้เห็นตัวอย่างของตารางใหม่

  ตารางใหม่ที่ว่างในฐานข้อมูลใหม่

 4. คลิกบันทึก รูปปุ่ม และในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ให้ใส่ชื่อสำหรับตารางใหม่

 5. คลิกสองครั้งที่แถวส่วนหัวของเขตข้อมูลตารางแรก (แถวส่วนหัวที่มีป้ายชื่อ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่) แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลนั้น

 6. เลือกแถวแรกที่ว่างใต้ส่วนหัว แล้วพิมพ์กลุ่มข้อความหรือการผสมระหว่างข้อความและตัวเลข คุณสามารถป้อนอักขระได้สูงสุด 256 ตัว โดย Access จะอนุมานชนิดข้อมูล Text ให้กับเขตข้อมูลเมื่อคุณป้อนข้อความหรือข้อความผสมตัวเลข และคุณสามารถป้อนอักขระได้ไม่เกิน 256 ตัว ถ้าคุณป้อนอักขระมากกว่า 256 ตัว Access จะอนุมานว่าเป็นชนิด Memo

  หรือ

  วางอักขระของข้อมูลที่เป็นข้อความลงในแถวแรกได้มากถึง 256 ตัว

  หรือ

  บนแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม ชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ จากรายการ ชนิดข้อมูล ให้เลือก Text

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูล Text ในมุมมองออกแบบ

คุณใช้มุมมองออกแบบเพื่อเพิ่มเขตข้อมูล Text ลงในตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่ จากนั้นตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเขตข้อมูลที่คุณไม่สามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ในมุมมองแผ่นข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุรูปแบบการป้อนข้อมูลหรือค่าเริ่มต้นได้ ขั้นตอนในส่วนนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มเขตข้อมูล Text และตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ สำหรับเขตข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูล Text ลงในตารางที่มีอยู่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 4. ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลแรกที่ว่างอยู่ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

 5. เลือกเซลล์ที่ติดกันในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล แล้วเลือก Text จากรายการ

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่มเขตข้อมูล Text ลงในตารางใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

 4. คลิกบันทึก รูปปุ่ม และในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ให้ใส่ชื่อสำหรับตารางใหม่

 5. คลิกขวาที่แท็บเอกสารของตารางใหม่แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 6. ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลแรกที่ว่างอยู่ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

 7. เลือกเซลล์ที่ติดกันในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล แล้วเลือก Text จากรายการ

 8. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ถ้าคุณต้องการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ให้เปิดตารางไว้ในมุมมองออกแบบและไปยังขั้นตอนถัดไป

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนคุณสมบัติเขตข้อมูล

 1. บนแท็บ ทั่วไป ในส่วนล่างของตัวออกแบบตาราง ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ค้นหาตำแหน่งของคุณสมบัติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกเขตข้อมูลอยู่ถัดจากชื่อของคุณสมบัติ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ คุณสามารถป้อนข้อมูล (เช่นรูปแบบการป้อนข้อมูลหรือข้อความเริ่มต้น), เริ่มตัวสร้างนิพจน์ โดยการคลิก ปุ่มตัวสร้าง หรือเลือกตัวเลือกจากรายการ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุณสมบัติเขตข้อมูลแต่ละอย่าง ให้เลือกคุณสมบัตินั้นแล้วกด F1

ด้านบนของหน้า

ลบเขตข้อมูล Text

คุณสามารถใช้มุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองออกแบบเพื่อลบเขตข้อมูล Text จากตารางได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณลบเขตข้อมูล Text ที่มีข้อมูลอยู่ คุณจะสูญเสียข้อความนั้นอย่างถาวร คุณไม่สามารถยกเลิกการลบได้ ดังนั้นคุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณก่อนที่คุณจะลบเขตข้อมูลตารางใดๆ หรือคอมโพเนนต์อื่นๆ ของฐานข้อมูล

ลบเขตข้อมูล Text ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Access จะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. ค้นหาตำแหน่งเขตข้อมูล Text คลิกขวาที่แถวส่วนหัว (ชื่อ) จากนั้นคลิก ลบคอลัมน์

ลบเขตข้อมูล Text ในมุมมองออกแบบ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

  Access จะเปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 4. คลิกตัวเลือกแถว (สี่เหลี่ยมว่าง) ที่ถัดจากเขตข้อมูล Text จากนั้นกด DELETE

  หรือ

  คลิกขวาที่ตัวเลือกแถว จากนั้นคลิก ลบแถว

 5. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงคุณสมบัติเขตข้อมูล Text

เมื่อคุณใช้มุมมองออกแบบเพื่อเพิ่มเขตข้อมูล Text ลงในตาราง คุณสามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลได้หลายรายการ ตารางนี้จะแสดงรายการคุณสมบัติเขตข้อมูล Text อธิบายว่าแต่ละคุณสมบัติทำอะไรบ้าง และอธิบายความหมายของการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเหล่านี้

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ขนาดเขตข้อมูล

ควบคุมขนาดของเขตข้อมูล Text ของคุณ ค่าที่ถูกต้อง คือ 0 ถึง 255 ถ้าคุณปล่อยให้คุณสมบัตินี้ว่าง เขตข้อมูลจะยอมรับอักขระได้ 256 ตัว

รูปแบบ

คุณป้อนอักขระการจัดรูปแบบที่กำหนดเองเพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงผล รูปแบบที่กำหนดที่นี่จะปรากฏในแผ่นข้อมูล ฟอร์ม และรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบกำหนดเอง ดูบทความการจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง ฟอร์ม และรายงาน

รูปแบบการป้อนข้อมูล

คุณกำหนดรูปแบบการป้อนข้อมูลเมื่อคุณต้องการควบคุมวิธีที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลในเขตข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการป้อนข้อมูล ดูบทความสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลต้องใส่เขตข้อมูล หรือควบคุมค่าในรูปแบบเฉพาะเจาะจง

ป้ายคำอธิบาย

ระบุชื่อเขตข้อมูล Text ของคุณ คุณสมบัตินี้จะยอมรับอักขระได้มากถึง 2,048 ตัว ถ้าคุณไม่ระบุป้ายคำอธิบาย Access จะนำชื่อเขตข้อมูลเริ่มต้นมาใช้

ค่าเริ่มต้น

ระบุค่าที่ปรากฏโดยอัตโนมัติในเขตข้อมูลเมื่อคุณสร้างระเบียนใหม่ ตัวอย่างเช่น ในตารางที่อยู่ คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลเมืองให้เป็นเมืองๆ หนึ่งได้ เมื่อผู้ใช้เพิ่มระเบียนลงในตาราง ผู้ใช้สามารถยอมรับค่าดังกล่าวหรือป้อนชื่อเมืองอื่นแทนก็ได้ ความยาวของอักขระสูงสุด 255 ตัว

กฎการตรวจสอบ

ระบุข้อกำหนดสำหรับข้อมูลที่ป้อนลงในระเบียน แต่ละเขตข้อมูล หรือตัวควบคุม เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่ละเมิดต่อกฎ คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ สำหรับความยาวของอักขระสูงสุดจะอยู่ที่ 2,048 ตัว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกฎการตรวจสอบ ดูบทความการสร้างกฎการตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลในเขตข้อมูล

ข้อความตรวจสอบ

ระบุข้อความในข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ละเมิดกฎการตรวจสอบ ความยาวของอักขระสูงสุด 255 ตัว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกฎการตรวจสอบ ดูบทความการสร้างกฎการตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลในเขตข้อมูล

จำเป็น

เมื่อตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น ใช่ คุณต้องป้อนค่าในเขตข้อมูลหรือในตัวควบคุมใดๆ ที่ผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น นอกจากนี้ ค่าไม่สามารถเป็น Null ได้

อนุญาตให้ความยาวเป็นศูนย์

เมื่อคุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าเป็นใช่ คุณสามารถใส่สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ในเขตข้อมูล สตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ประกอบด้วยอักขระที่ไม่มี คุณใช้เพื่อระบุว่า คุณทราบว่า ไม่มีค่าที่มีอยู่สำหรับเขตข้อมูล คุณใส่สตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ โดยพิมพ์สองเครื่องหมายอัญประกาศคู่กับไม่มีช่องว่างระหว่างคอลัมน์ ("")

ใส่ดัชนี

คุณสามารถใช้ดัชนีเพื่อทำให้การดำเนินการในการสอบถาม การเรียงลำดับ และการจัดกลุ่มกับข้อมูลจำนวนมากรวดเร็วขึ้น คุณยังสามารถใช้ดัชนีเพื่อป้องกันผู้ใช้จากการใส่ค่าที่ซ้ำกันได้ ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้

 • ไม่ใช่     ปิดใช้งานดัชนี (ค่าเริ่มต้น)

 • ใช่ (มีค่าซ้ำกันได้)     ใส่ดัชนีให้กับเขตข้อมูลและอนุญาตให้มีค่าซ้ำกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีชื่อและนามสกุลที่ซ้ำกันได้

 • ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน)     ใส่ดัชนีให้กับเขตข้อมูลและไม่อนุญาตให้มีค่าซ้ำกัน

การบีบ Unicode

Access ใช้ Unicode สำหรับแสดงข้อมูลในเขตข้อมูล Text , Memo และ Hyperlink เนื่องจาก Unicode ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล 2 ไบต์ต่ออักขระแทนที่จะใช้ 1 ไบต์ ทำให้ต้องใช้พื้นที่เก็บมากกว่า

เพื่อเป็นการชดเชยลักษณะพิเศษนี้และทำให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพที่เหมาะสม Access จะตั้งค่าเริ่มต้นของคุณสมบัตินี้เป็น ใช่ สำหรับเขตข้อมูล Text, Memo และ Hyperlink เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติเป็น ใช่ อักขระใดๆ ที่ไบต์แรกเป็น 0 จะถูกบีบอัดเมื่อถูกจัดเก็บ และจะไม่ถูกบีบอัดเมื่อมีการเรียกดู

IME Mode

ระบุตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการใช้ Access รุ่นภาษาอังกฤษกับแฟ้มที่สร้างใน Access รุ่นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลี ค่าเริ่มต้น คือ No Control สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้ ให้กด F1

IME Sentence Mode

ระบุชนิดของข้อมูลที่คุณสามารถป้อนโดยใช้ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัตินี้ ให้กด F1

สมาร์ทแท็ก

คุณระบุอย่างน้อยหนึ่งสมาร์ทแท็กสำหรับเขตข้อมูลและตัวควบคุมใดๆ ที่ผูกกับเขตข้อมูล สมาร์ทแท็กเป็นคอมโพเนนต์ที่รู้จักชนิดข้อมูลในเขตข้อมูลและอนุญาตให้คุณดำเนินการตามชนิดข้อมูลนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ในเขตข้อมูลของที่อยู่อีเมล สมาร์ทแท็กสามารถสร้างข้อความจดหมายใหม่หรือเพิ่มที่อยู่ลงในรายชื่อที่ติดต่อได้

คลิก ปุ่มตัวสร้าง เพื่อดูรายการของสมาร์ทแท็กที่พร้อมใช้งาน

จัดแนวข้อความ

ระบุการจัดแนวข้อมูลในเขตข้อมูล Text ตัวเลือกมีดังนี้

 • ทั่วไป     จัดข้อความทั้งหมดชิดซ้าย

 • ซ้าย     จัดข้อความทั้งหมดชิดซ้าย

 • กึ่งกลาง     จัดข้อความทั้งหมดให้อยู่กึ่งกลาง

 • ขวา     จัดข้อความทั้งหมดชิดขวา

 • กระจาย     จัดข้อความทั้งหมดเต็มแนวเท่าๆ กันจากทั้งสองด้านของเขตข้อมูลหรือกล่องข้อความ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×