การแทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์ที่ผสาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือแค็ตตาล็อกเวียน ในระหว่างขั้นตอนที่ 2 ของคำสั่งจดหมายเวียน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือแค็ตตาล็อกเวียน เขตข้อมูลผสานคือตัวยึดสำหรับข้อมูลข้อความและรูปภาพที่จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสำเนาของสิ่งพิมพ์สำเร็จ

ของจดหมายเวียน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งพิมพ์ผสานแค็ตตาล็อกต้องเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลก่อนที่คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลผสาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแหล่งข้อมูล ดูที่การสร้างแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

ในบทความนี้

แทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียน

แทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์ผสานอีเมล

แทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์ผสานแค็ตตาล็อก

แทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียน

 1. ถ้าสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนของคุณยังไม่ได้เปิด ให้เปิด

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ จดหมายและแค็ตตาล็อก จากนั้นให้คลิก จดหมายเวียน

 3. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน ภายใต้ สร้างรายชื่อผู้รับ ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป: สร้างหรือเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

  กล่องโต้ตอบอื่นอาจปรากฏขึ้นและขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก

  ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นสมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นงานหลายแผ่น คุณต้องเลือกแผ่นงานที่มีข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน คุณสามารถเลือกผู้รับที่คุณต้องการรวมไว้ในการผสาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากชื่อผู้รับที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อผู้รับที่คุณต้องการแยก คุณสามารถกรองรายการของคุณ ด้วยเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือเกณฑ์ และเรียงลำดับรายการตามลำดับตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับรายชื่อผู้รับ ดูเคล็ดลับสำหรับผู้รับจดหมาย

 6. ถ้าสิ่งพิมพ์ไม่มีกล่องข้อความและคุณต้องการเพิ่มข้อความที่เหมือนกันในทุกสำเนาของสิ่งพิมพ์สำเร็จ ให้แทรกกล่องข้อความหนึ่งกล่องขึ้นไป

  วิธีการ

  1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของกล่องข้อความปรากฏขึ้น แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกว่ากล่องข้อความจะได้ขนาดที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการแทรกข้อความที่ต้องการให้เหมือนกันในทุกสำเนาของสิ่งพิมพ์สำเร็จ ให้คลิกภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นในทุกสำเนา

 8. คลิกภายในกล่องข้อความที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูลผสาน

 9. แทรกข้อมูลใดๆ ต่อไปนี้

  เขตข้อมูลรูปภาพ

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก เขตข้อมูลรูปภาพ

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกเขตข้อมูลรูปภาพ ให้คลิกเขตข้อมูล ที่มีชื่อแฟ้มรูปภาพหรือเส้นทาง แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าคอลัมน์ เนื้อหา ไม่มีเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพ คุณต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มรูปภาพ ให้คลิก ระบุโฟลเดอร์ เลือก [โฟลเดอร์แหล่งข้อมูล] คลิก เพิ่ม นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ แล้วคลิก เปิด

  ช่องที่อยู่ที่มีชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่น

  1. ใน บานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก ช่องที่อยู่

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกช่องที่อยู่ ให้คลิกองค์ประกอบที่อยู่ซึ่งคุณต้องการรวมไว้ แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ใช้ Publisher สำหรับช่องที่อยู่ คุณอาจต้องคลิกตรงกับเขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบแทรกช่องที่อยู่ ในกล่องโต้ตอบจับคู่เขตข้อมูล ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูล Publisher

  บรรทัดแสดงคำทักทาย

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก บรรทัดแสดงคำทักทาย

  2. ในกล่องโต้ตอบ บรรทัดแสดงคำทักทาย ให้เลือกรูปแบบของบรรทัดแสดงคำทักทาย ซึ่งประกอบด้วยคำขึ้นต้นจดหมาย รูปแบบชื่อ และเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

   คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเองในกล่องคำขึ้นต้นจดหมายและกล่องเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

  3. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในกรณีที่ Publisher ไม่สามารถแปลชื่อของผู้รับได้  — ตัวอย่างเช่น เมื่อแหล่งข้อมูลไม่มีชื่อหรือนามสกุลของผู้รับ มีแต่เพียงชื่อบริษัท

   คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเองเป็นบรรทัดแสดงคำทักทายในกล่องสำหรับชื่อผู้รับที่ไม่ถูกต้องได้ด้วย

  4. คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าชื่อเขตข้อมูล 'ข้อมูล' ในแหล่งข้อมูลของคุณไม่ตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ Publisher ใช้สำหรับบรรทัดแสดงคำทักทาย คุณอาจต้องคลิก จับคู่เขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ บรรทัดแสดงคำทักทาย จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล ให้ใช้รายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลของ Publisher

  เขตข้อมูลอื่น ๆ ของข้อมูล

  ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน รายการภายใต้ เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ประกอบด้วยเขตข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแหล่งข้อมูล คุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ลงในสิ่งพิมพ์

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน ในกล่องรายการภายใต้ เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมเข้าไว้ในกล่องข้อความที่คุณสร้างไว้สำหรับเขตข้อมูลนี้

   หมายเหตุ: การลากรายการรูปภาพจากรายการนี้จะแทรกเฉพาะข้อความที่แสดงถึงเส้นทางไปยังรูปภาพเท่านั้น ไม่ได้แทรกตัวรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

แทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์

 1. ถ้าสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของคุณยังไม่ได้เปิด ให้เปิด

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ จดหมายและแค็ตตาล็อก แล้วคลิก จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์

 3. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ สร้างรายชื่อผู้รับ ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป: สร้างหรือเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

  กล่องโต้ตอบอื่นอาจปรากฏขึ้นและขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก

  ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นสมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นงานหลายแผ่น คุณต้องเลือกแผ่นงานที่มีข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน คุณสามารถเลือกผู้รับที่คุณต้องการรวมไว้ในการผสาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากชื่อผู้รับที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อผู้รับที่คุณต้องการแยก คุณสามารถกรองรายการของคุณ ด้วยเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือเกณฑ์ และเรียงลำดับรายการตามลำดับตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับรายชื่อผู้รับ ดูเคล็ดลับสำหรับการเตรียมรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณอีเมล

 6. ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณไม่มีกล่องข้อความ ให้แทรกกล่องข้อความหนึ่งกล่องขึ้นไป

  วิธีการ

  1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของกล่องข้อความปรากฏขึ้น แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกว่ากล่องข้อความจะได้ขนาดที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการแทรกข้อความที่ต้องการให้เหมือนกันในทุกสำเนาของสิ่งพิมพ์สำเร็จ ให้คลิกภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นในทุกสำเนา

 8. ในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิกภายในกล่องข้อความที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูลผสาน

 9. แทรกข้อมูลใดๆ ต่อไปนี้

  ไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นแบบส่วนตัว

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติส่วนบุคคล

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติส่วนบุคคล ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้แสดงและที่อยู่ของเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่คุณต้องการให้ผู้รับแต่ละรายไปถึงเมื่อพวกเขาคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ

  3. ถ้าคุณต้องการใช้เขตข้อมูลในเขตข้อมูลข้อความแสดงหรือการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้คลิกในกล่อง ข้อความแสดง หรือ การเชื่อมโยงหลายมิติ จากนั้นในรายการภายใต้ รายการที่จะแทรก ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรก

   ถ้าคุณแทรกเขตข้อมูล คุณสามารถระบุข้อความแสดงที่ใช้แทนและที่อยู่เว็บสำหรับรายการว่างเปล่าที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลที่แทรกไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ข้อความเริ่มต้นสำหรับรายการที่ว่างเปล่า และ ใช้การเชื่อมโยงหลายมิติเริ่มต้นสำหรับรายการที่ว่างเปล่า ตามต้องการ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ใช้แทนและที่อยู่เว็บ

   รูปของกล่องโต้ตอบการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติส่วนบุคคล

  เขตข้อมูลรูปภาพ

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก เขตข้อมูลรูปภาพ

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกเขตข้อมูลรูปภาพ ให้คลิกเขตข้อมูลรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าคอลัมน์ เนื้อหา ไม่มีเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพ คุณต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มรูปภาพ ให้คลิก ระบุโฟลเดอร์ เลือก [โฟลเดอร์แหล่งข้อมูล] คลิก เพิ่ม นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ แล้วคลิก เปิด

  บรรทัดแสดงคำทักทาย

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก บรรทัดแสดงคำทักทาย

  2. ในกล่องโต้ตอบ บรรทัดแสดงคำทักทาย ให้เลือกรูปแบบของบรรทัดแสดงคำทักทาย ซึ่งประกอบด้วยคำขึ้นต้นจดหมาย รูปแบบชื่อ และเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

   คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเองในกล่องคำขึ้นต้นจดหมายและกล่องเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

  3. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในกรณีที่ Publisher ไม่สามารถแปลชื่อของผู้รับได้  — ตัวอย่างเช่น เมื่อแหล่งข้อมูลไม่มีชื่อหรือนามสกุลของผู้รับ มีแต่เพียงชื่อบริษัท

   คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเองเป็นบรรทัดแสดงคำทักทายในกล่องสำหรับชื่อผู้รับที่ไม่ถูกต้องได้ด้วย

  4. คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าชื่อเขตข้อมูล 'ข้อมูล' ในแหล่งข้อมูลของคุณไม่ตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ Publisher ใช้สำหรับบรรทัดแสดงคำทักทาย คุณอาจต้องคลิก จับคู่เขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ บรรทัดแสดงคำทักทาย จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล ให้ใช้รายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลของ Publisher

  เขตข้อมูลอื่น ๆ ของข้อมูล

  ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ รายการภายใต้ เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ประกอบด้วยเขตข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแหล่งข้อมูล คุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ลงในสิ่งพิมพ์

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ในกล่องรายการภายใต้ เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมเข้าไว้ในกล่องข้อความที่คุณสร้างไว้สำหรับเขตข้อมูลนี้

   หมายเหตุ: การลากรายการรูปภาพจากรายการนี้จะแทรกเฉพาะเส้นทางไปยังรูปภาพเท่านั้น ไม่แทรกตัวรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

แทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์แค็ตตาล็อกเวียน

 1. ถ้าสิ่งพิมพ์แค็ตตาล็อกเวียนของคุณยังไม่ได้เปิด ให้เปิด

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ จดหมายและแค็ตตาล็อก แล้วคลิก แค็ตตาล็อกเวียน

 3. ในบานหน้าต่างงาน แค็ตตาล็อกเวียน ภายใต้ เลือกรายการผลิตภัณฑ์ ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป: สร้างหรือเชื่อมต่อกับรายการผลิตภัณฑ์

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

  กล่องโต้ตอบอื่นอาจปรากฏขึ้นและขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก

  ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นสมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นงานหลายแผ่น คุณต้องเลือกแผ่นงานที่มีข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ รายการผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อกเวียน คุณสามารถเลือกรายการที่คุณต้องการรวมในการผสาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากรายการที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากรายการที่คุณต้องการแยกออก คุณสามารถกรองรายการโดยใช้เขตข้อมูลหรือเงื่อนไขเฉพาะ และเรียงลำดับรายการตามลำดับพยัญชนะ

 6. ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณประกอบด้วยกล่องข้อความ แทรกกล่องข้อความลงในพื้นที่การผสานแค็ตตาล็อกของสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณจะแทรกเขตข้อมูล

  วิธีการ

  1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของกล่องข้อความปรากฏขึ้น แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกว่ากล่องข้อความจะได้ขนาดที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการแทรกข้อมูลที่จะแตกต่างกันไปตามแต่ละระเบียนในพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียนที่ซ้ำกัน ให้คลิกข้างในกล่องข้อความที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูล แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการแทรกข้อความลงในพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียนที่ซ้ำของแม่แบบ ในบานหน้าต่างงาน แค็ตตาล็อกเวียน ภายใต้ เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรก

   หมายเหตุ: การคลิกเขตข้อมูลรูปภาพหรือรูปถ่ายจะแทรกข้อความ (เส้นทางของรูปภาพและชื่อแฟ้ม) ไม่ใช่ตัวรูปภาพ

  2. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก รูปภาพผลิตภัณฑ์

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้คลิกในกล่องข้อความในพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียนก่อนที่คุณจะแทรกเขตข้อมูลผสาน Publisher จะแทรกเขตข้อมูลผสานแต่ละเขตภายในกล่องข้อความหรือกรอบรูปภาพใหม่

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 จนกระทั่งคุณได้แทรกเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจากแหล่งข้อมูล

 9. จัดรูปแบบและจัดเรียงพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียน ซึ่งจะซ้ำสำหรับแต่ละระเบียนในแหล่งข้อมูล คุณสามารถปรับขนาดพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียนเพื่อให้พอดีกับหลายระเบียนตามที่คุณต้องการบนหน้ากระดาษ ให้ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบและการจัดเรียงข้อความในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×