การแทรกวันที่หรือเวลาในส่วนหัวหรือส่วนท้าย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้วันที่หรือเวลาที่แน่นอนได้รับการพิมพ์เพื่อแสดงอยู่ในฟอร์มที่พิมพ์ คุณสามารถใช้โค้ดข้อความอัตโนมัติในกล่องโต้ตอบ แทรกส่วนหัว และกล่องโต้ตอบ แทรกส่วนท้าย เพื่อทำงานดังกล่าวให้สำเร็จ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้วันที่ที่ผู้ใช้ใส่ลงในฟอร์มพิมพ์อยู่ในส่วนหัวหรือส่วนท้ายโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย คุณอาจต้องการให้พิมพ์วันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาของค่าใช้จ่ายลงในส่วนหัวของฟอร์มนั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกวันที่ปัจจุบันในส่วนหัวหรือส่วนท้าย

แทรกเวลาปัจจุบันในส่วนหัวหรือส่วนท้าย

แทรกวันที่จากฟอร์มในส่วนหัวหรือส่วนท้าย

แทรกวันที่ปัจจุบันในส่วนหัวหรือส่วนท้าย

วันที่จะยึดกับการตั้งค่าภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงในระบบการดำเนินการของผู้ใช้ ดังนั้น วันที่จึงพิมพ์ออกมาต่างกันสำหรับผู้ใช้ต่างคน โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าวันที่ของผู้ใช้รายนั้น

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. คลิกแท็บ การตั้งค่าการพิมพ์

 3. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

 4. ในกล่อง แทรกข้อความอัตโนมัติ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพิมพ์วันที่ของวันนี้เป็นแบบสั้นในส่วนหัวหรือส่วนท้าย ให้คลิก วันที่แบบสั้น

   ด้วยการเลือกการตั้งค่านี้ รูปแบบวันที่แบบสั้นจะพิมพ์เป็นแบบอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) เช่น 09/22/05 แม้ว่าผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบที่แสดงเองได้ก็ตาม

  • เมื่อต้องการพิมพ์วันที่ของวันนี้เป็นแบบยาวในส่วนหัวหรือส่วนท้าย ให้คลิก วันที่แบบยาว

   ด้วยการเลือกการตั้งค่านี้ รูปแบบวันที่แบบยาวจะพิมพ์เป็นแบบอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) เช่น Thursday, September 22, 2005 แม้ว่าผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบที่แสดงเองได้ก็ตาม

 5. การทดสอบฉันการเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีลักษณะอย่างบนฟอร์มพิมพ์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

  หมายเหตุ: Headers and footers appear only in the Print Preview window and in the printed form, and will not appear in the regular Preview window.

ด้านบนของหน้า

แทรกเวลาปัจจุบันในส่วนหัวหรือส่วนท้าย

เวลาจะยึดกับการตั้งค่าภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงในระบบการดำเนินการผู้ใช้ ดังนั้น วันที่จึงพิมพ์ออกมาต่างกันสำหรับผู้ใช้ต่างคน โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเวลาของผู้ใช้รายนั้น

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. คลิกแท็บ การตั้งค่าการพิมพ์

 3. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

 4. ในกล่อง แทรกข้อความอัตโนมัติ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพิมพ์เวลาในรูปแบบภูมิภาค ให้คลิก เวลา (รูปแบบภูมิภาค)

   ด้วยการเลือกการตั้งค่านี้ เวลาจะพิมพ์ดังตัวอย่าง เช่น 4:01:49 PM แม้ว่าผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบที่แสดงเองได้ก็ตาม

  • เมื่อต้องการพิมพ์เวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง ให้คลิก เวลาแบบ 24 ชั่วโมง

   ด้วยการเลือกการตั้งค่านี้ เวลาจะพิมพ์ดังตัวอย่าง เช่น 16:01:49 PM

 5. เมื่อต้องการทดสอบลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏบนฟอร์มพิมพ์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

  หมายเหตุ: Headers and footers appear only in the Print Preview window and in the printed form, and will not appear in the regular Preview window.

ด้านบนของหน้า

แทรกวันที่จากฟอร์มในส่วนหัวหรือส่วนท้าย

ให้ใช้เทคนิคนี้เมื่อต้องการให้วันที่ที่ระบุโดยผู้ใช้พิมพ์อยู่ในส่วนหัวหรือส่วนท้าย ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย คุณอาจใช้ตัวใช้เลือกวันที่เพื่อรวบรวมวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดของรายงานค่าใช้จ่ายที่ให้มา เมื่อต้องการให้วันที่ดังกล่าวปรากฏในฟอร์มที่พิมพ์ คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลโดยให้ตัวควบคุมผูกเข้ากับส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. คลิกแท็บ การตั้งค่าการพิมพ์

 3. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

 4. ในกล่อง แทรกข้อความอัตโนมัติ ให้คลิก เขตข้อมูล

 5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้เลือกเขตข้อมูลที่มีวันที่หรือเวลาที่คุณต้องการให้ปรากฏในส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 6. ในกล่อง รูปแบบวันที่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงค่า XML ของวันที่ในส่วนหัวหรือส่วนท้าย ให้เลือก ไม่มี (แสดงค่า XML) ค้างไว้

  • เมื่อต้องการกำหนดรูปแบบที่แสดงของวันที่เอง ให้เลือก แสดงวันที่ในรูปแบบนี้

   หมายเหตุ: ถ้าลักษณะการแสดงใดมีเครื่องหมายดอกจันอยู่ถัดจากลักษณะนั้น หมายความว่าวันที่จะแสดงตามการตั้งค่าวันที่ซึ่งระบุไว้สำหรับระบบการดำเนินการของผู้ใช้ฟอร์ม ถ้าคุณต้องการแทนที่การตั้งค่าของระบบปฏิบัติการนั้น ให้ใช้ลักษณะการแสดงที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน โปรดสังเกตว่าการเปลี่ยนวิธีแสดงวันที่จะมีผลเฉพาะกับค่าที่แสดงเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อค่าที่บันทึกไว้ในแหล่งข้อมูลนั้น

 7. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 8. ใส่วันที่ในตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูลที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 5

 9. เมื่อต้องการทดสอบลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏบนฟอร์มพิมพ์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

  หมายเหตุ: Headers and footers appear only in the Print Preview window and in the printed form, and will not appear in the regular Preview window.

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×