การแทรกกล่อง Rich Text

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถแทรกข้อความที่จัดรูปแบบ ตัวแบ่งย่อหน้า ตาราง รูปถ่าย หรือภาพตัดปะ คุณสามารถใช้กล่อง Rich Text บนแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ของคุณได้

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้ในกล่องข้อความ rich text

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

แทรกกล่องข้อความ rich text

เคล็ดลับเค้าโครง

เวลาที่ใช้กล่อง Rich Text

ใช้กล่อง Rich Text เมื่อคุณต้องการ

 • ทำให้ผู้ใช้สามารถเน้นหรือจัดรูปแบบข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์ลงในฟอร์ม

 • ทำให้ผู้ใช้สามารถแทรกตารางหรือรูปภาพในพื้นที่เปล่าบนฟอร์มได้

 • แสดงข้อมูลแบบ rich-text ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอื่น

 • จัดเก็บข้อมูลการจัดรูปแบบเป็น XHTML ในต้นแบบของเทมเพลตฟอร์แหล่งข้อมูล

ในภาพประกอบต่อไปนี้ กล่อง Rich Text ถูกใช้เพื่อรวบรวมบันทึกย่อที่มีรายละเอียดจากผู้ใช้

ข้อความที่จัดรูปแบบภายในกล่อง Rich Text บนฟอร์ม

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath จะมีตัวควบคุมที่คล้ายกับกล่อง Rich Text แต่ใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจว่าตัวควบคุมเหล่านี้ตัวใดทำงานดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้อ้างอิงรายการต่อไปนี้

กล่องข้อความ    เช่นเดียวกับกล่อง Rich Text กล่องข้อความจะอนุญาตให้ผู้ใช้พิมพ์ แก้ไข หรือแสดงข้อความ ส่วนที่ต่างจากกล่อง Rich Text คือ กล่องข้อความจะแสดงเฉพาะข้อความบรรทัดเดียวตามค่าเริ่มต้น และผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มองค์ประกอบของการจัดรูปแบบในกล่องข้อความได้ เช่น ข้อความตัวหนาหรือตัวเอียง รูปภาพ หรือตาราง

กล่องนิพจน์    โดยทั่วไปกล่องนิพจน์ถูกใช้เพื่อแสดงแบบอ่านอย่างเดียวข้อความ เพื่อแสดงค่าของตัวควบคุมอื่นบนเทมเพลตฟอร์ หรือเมื่อต้อง การสร้างสูตรที่ยึดตาม XPath นิพจน์ ไม่เหมือนกับกล่องข้อความ rich text กล่องนิพจน์ไม่ได้เก็บ หรือบันทึกข้อมูล ดังนั้น คุณควรใช้กล่องนิพจน์ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกค่า หรือการอ้างอิงในสูตรอื่นเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

เช่นเดียวกับกล่องข้อความ กล่อง Rich Text เป็นเพียงตัวยึดบนฟอร์ม เช่น กล่องข้อคิดเห็น ที่ผู้ใช้ป้อนข้อความ เมื่อทำการพิมพ์ข้อความในกล่อง Rich Text ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงคุณลักษณะการจัดรูปแบบจำนวนมากที่ผู้ใช้คุ้นเคยในการใช้ในเอกสารของระบบ Microsoft Office อื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถแทรกรูปภาพหรือตารางในกล่อง Rich Text หรือนำการเน้นสีเหลืองไปใช้กับย่อหน้าของข้อความที่เฉพาะเจาะจง

เมื่อต้องการค้นหาถ้าผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงบนฟอร์ม ผู้ใช้จะวางเคอร์เซอร์ของผู้ใช้ในเขตข้อมูลหรือเลือกข้อความในเขตข้อมูล ถ้าตัวเลือกบนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ใช้งานอยู่แทนที่จะเป็นสีจาง ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบข้อความในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาอาจจะทำในเอกสารของระบบ Microsoft Office อื่นๆ

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

ถึงแม้ว่ากล่อง Rich Text จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้ระมัดระวังข้อจำกัดต่อไปนี้

 • การจัดรูปแบบ rich-text บางส่วนไม่ได้รับการสนับสนุนในรุ่นเบราว์เซอร์ของกล่อง Rich Text ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการตั้งค่า rich-text ที่เข้ากันไม่ได้ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการตั้งค่าความเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของกล่อง Rich Text การทำเช่นนี้จะเลือกการกำหนดค่า rich-text ที่ถูกต้องสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ

 • คุณสามารถเปิดใช้งานรูปภาพที่เชื่อมโยงสำหรับกล่อง Rich Text ในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตามรูปภาพแบบฝังตัวจะไม่ได้รับการสนับสนุน

 • สำหรับกล่องข้อความ rich text ช่วงทั้งหมดของตัวเลือกการจัดรูปแบบจะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Internet Explorer รวมถึง Microsoft Internet Explorer 6.0 และ Windows Internet Explorer 7.0 รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน อาจเป็นไปได้สำหรับผู้ใช้เพื่อแก้ไขข้อความในกล่องข้อความ rich text ในอื่น ๆ เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน เช่น Firefox 1.5 หรือ Safari 2.0 แต่ตัวเลือกการจัดรูปแบบจะไม่พร้อมใช้งาน รวมถึงการเปลี่ยนสีข้อความ และนำการจัดรูปแบบอักขระไปใช้

ด้านบนของหน้า

การแทรกกล่อง Rich Text

กระบวนการสำหรับการแทรกกล่อง Rich Text ต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่ หรือยึดตามการออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงลักษณะของกล่อง Rich Text เมื่อ ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

กล่อง Rich Text ที่ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล กล่องข้อความแบบ Rich ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเสมอ ในตัวอย่างต่อไปนี้ กล่องบันทึกย่อ บนฟอร์มถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลdiscussionItemNotes ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างกล่อง Rich Text บนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

การแทรกกล่อง Rich Text บนแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก กล่อง Rich Text

 4. เมื่อต้องการระบุชนิดของ Rich Text ที่ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูล ให้คลิกสองครั้งที่กล่อง Rich Text ที่ถูกแทรกบนแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิกแท็บ แสดง จากนั้นเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายภายใต้ การจัดรูปแบบที่พร้อมให้ใช้งาน

 5. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อให้ตัวควบคุม ให้พิมพ์ข้อความไว้เหนือหรือไว้ทางซ้ายของตัวควบคุม ตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)

การแทรกกล่อง Rich Text บนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกกล่องข้อความ rich โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรกกล่องข้อความ rich จากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม แทน ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก กล่อง Rich Text

 4. ในกล่องโต้ตอบ การผูกข้อมูลกล่อง Rich Text ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเก็บข้อมูลกล่อง Rich Text แล้วคลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการระบุชนิดของ Rich Text ที่ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูล ให้คลิกสองครั้งที่กล่อง Rich Text ที่ถูกแทรกบนแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิกแท็บ แสดง จากนั้นเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายภายใต้ การจัดรูปแบบที่พร้อมให้ใช้งาน

 6. InfoPath ใช้ชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่มเป็นป้ายชื่อของตัวควบคุม ถ้าจำเป็น เปลี่ยนข้อความป้ายชื่อ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล เพื่อแทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมกล่อง Rich Text แล้วคลิก กล่อง Rich Text บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่นของกล่อง Rich Text

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของกล่อง Rich Text หลายกล่องในครั้งเดียว ให้เลือกกล่อง Rich Text ที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยน บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก คุณสมบัติ คลิกแท็บ ขนาด แล้วทำการปรับที่จำเป็น

 • เมื่อต้องการลดความกว้างเริ่มต้นที่ InfoPath แทรกกล่อง Rich Text ให้คลิก แสดงคุณสมบัติ บนเมนู มุมมอง บนแท็บ ทั่วไป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ความกว้างเค้าโครงแบบกำหนดเองสำหรับแม่แบบฟอร์มนี้ แล้วพิมพ์ตัวเลขที่น้อยกว่าในกล่อง ความกว้างเค้าโครงแบบกำหนดเอง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบหรือสีของกล่อง Rich Text ในครั้งเดียว ให้เลือกกล่อง Rich Text ที่คุณต้องการเปลี่ยน บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา คลิกแท็บ เส้นขอบ แล้วทำการปรับที่จำเป็น

 • เมื่อต้องการกำหนดข้อความที่ปรากฏในกล่อง Rich Text เอง ให้ใช้กล่อง แบบอักษร และ ขนาดแบบอักษร บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรและขนาดแบบอักษรสำหรับกล่อง Rich Text ทั้งหมดบนแม่แบบฟอร์มของคุณในครั้งเดียว ให้เลือกกล่อง Rich Text ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้ว คลิก นำแบบอักษรไปใช้กับตัวควบคุมกล่อง Rich Text ทั้งหมด บนเมนู รูปแบบ

 • เมื่อต้องการดูว่ากล่อง Rich Text ของคุณจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อมีข้อความจริงในนั้น ให้คลิก ข้อมูลตัวอย่าง บนเมนู มุมมอง การกระทำนี้ช่วยคุณได้เห็นว่าฟอร์มจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูล

 • ใช้ระยะขอบเพื่อปรับที่ว่างรอบๆ ภายนอกกล่อง Rich Text ใช้ช่องว่างภายในเพื่อปรับที่ว่างรอบข้อความภายในกล่อง Rich Text

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×