การแก้ไขข้อผิดพลาด #NULL!

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณระบุจุดตัดของพื้นที่ที่สอง (ช่วง) บนแผ่นงานที่ตัดกัน ตัวดำเนินการอินเตอร์เซคชันคือ อักขระช่องว่างระหว่างการอ้างอิง

อาการ

Microsoft Excel แสดง#NULL ! ในอย่าง น้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีต

สาเหตุ

 • คุณอาจใช้ตัวดำเนินการช่วงที่ไม่ถูกต้อง

 • ช่วงที่คุณระบุไว้ในสูตรไม่มีส่วนร่วม ตัวอย่าง ช่วงในสูตร= SUM (a1: b3 C1:D5)ไม่มีส่วนร่วม เพื่อให้สูตรส่งกลับค่า #NULL ข้อผิดพลาด

การแก้ไขปัญหา

 • ถ้ามีการเปิดการตรวจสอบข้อผิดพลาดใน Excel ให้คลิกปุ่มที่อยู่ถัดจากเซลล์ที่แสดงข้อผิดพลาด รูปปุ่ม คลิก แสดงขั้นตอนการทำงาน ถ้าปรากฏขึ้น แล้วคลิกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสำหรับข้อมูลของคุณ

  เคล็ดลับ: พิจารณาวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้เพื่อช่วยหาว่าควรคลิกตัวเลือกใด

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ตัวดำเนินการช่วงที่ถูกต้อง โดยทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอ้างอิงถึงช่วงที่ต่อเนื่องกันของเซลล์ ใช้ เครื่องหมายจุดคู่ (:) เพื่อแยกการอ้างอิงจากการอ้างอิงไปยังเซลล์แรกในช่วงสุดท้ายเซลล์ในช่วง ตัวอย่างเช่น SUM(A1:A10) อ้างอิงถึงช่วงที่มีเซลล์ A1 ถึงเซลล์ A10

  • เมื่อต้องการอ้างอิงสองพื้นที่ที่ไม่ตัดกัน ให้ใช้ตัวดำเนินการยูเนียน ซึ่งแทนด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตัวอย่างเช่น ถ้าสูตรดังกล่าวทำการรวมผลลัพธ์ช่วงสองช่วง ให้ตรวจสอบว่า มีจุลภาคคั่นระหว่างสองช่วงนั้น (SUM(A1:A10,C1:C10))

 • เปลี่ยนแปลงการอ้างอิง เพื่อให้ช่วงตัดกัน จุดตัดเป็นจุดในแผ่นงานที่ข้อมูลในช่วงตั้งแต่สองช่วงขึ้นไปตัดกัน หรือ "อินเตอร์เซกกัน" ตัวอย่างของสูตรที่มีช่วงที่ตัดกันคือ =CELL("ที่อยู่",(A1:A5 A3:C3)) ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชัน CELL ส่งกลับที่อยู่ของเซลล์ที่เป็นจุดตัดของทั้งสองช่วง — A3

  เมื่อคุณใส่หรือแก้ไขสูตร การอ้างอิงเซลล์และเส้นขอบที่อยู่รอบๆ เซลล์นั้นจะปรับตามสี

  การอ้างอิงเซลล์ที่ปรับตามสี

  ตัวค้นหาช่วงกำหนดรหัสสีเซลล์ที่ถูกอ้างอิง

  1. การอ้างอิงเซลล์แรกคือ B3 ซึ่งเป็นสีฟ้า และช่วงของเซลล์จะมีเส้นขอบสีฟ้าที่มีมุมสี่เหลี่ยม

  2. การอ้างอิงเซลล์ที่สองคือ C3 ซึ่งเป็นสีเขียว และช่วงของเซลล์จะมีเส้นขอบสีเขียวที่มีมุมสี่เหลี่ยม

  • ถ้ามีสี่เหลี่ยมไม่มีในแต่ละมุมของเส้นขอบสี การอ้างอิงเป็นช่วงที่มีชื่อ

  • ถ้ามีสี่เหลี่ยมที่มุมแต่ละมุมของเส้นขอบที่มีการปรับตามสีแล้ว การอ้างอิงจะไม่ไปยังช่วงที่มีชื่อ

   ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนแปลงการอ้างอิงที่ไม่ได้ไปช่วงที่มีชื่อ โดยทำดังต่อไปนี้

   1. คลิกสองครั้งในเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการเปลี่ยน Excel จะเน้นแต่ละเซลล์หรือแต่ละช่วงเซลล์ด้วยสีที่แตกต่างกัน

   2. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการย้ายการอ้างอิงเซลล์หรือช่วงไปยังเซลล์หรือช่วงอื่น ให้ลากเส้นขอบที่ปรับตามสีของเซลล์หรือช่วงไปยังเซลล์หรือช่วงใหม่

    • เมื่อต้องการใส่เซลล์รวมไว้ในการอ้างอิงให้มากขึ้นหรือน้อยลง ให้ลากมุมของเส้นขอบเซลล์

    • ในสูตร ให้เลือกการอ้างอิง แล้วพิมพ์การอ้างอิงอันใหม่ลงไป

   3. กด ENTER

  • เปลี่ยนแปลงการอ้างอิงเป็นช่วงที่มีชื่อโดยทำดังต่อไปนี้

   1. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เลือกช่วงของเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการแทนที่การอ้างอิงด้วยชื่อ

    • เลือกเซลล์เดียวที่จะเปลี่ยนการอ้างอิงเป็นชื่อในสูตรทั้งหมดบนแผ่นงาน

   2. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก กำหนดชื่อ แล้วคลิก นำชื่อไปใช้

   3. ในกล่อง นำชื่อไปใช้ ให้คลิกอย่างน้อยหนึ่งชื่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×