การแก้ปัญหาหรือลบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางครั้งคุณอาจมีที่ติดต่อที่ซ้ำกันในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคุณ ที่ติดต่อที่ซ้ำกันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณนำเข้ากลุ่มของที่ติดต่อใหม่ลงใน Outlook และคุณมีที่ติดต่อที่มีอยู่ซึ่งมีชื่อหรือที่อยู่อีเมลเหมือนกัน

ลบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 1. คลิก บุคคล

  คลิก บุคคล

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิกที่มุมขวาล่างของกล่องมุมมอง แล้วคลิก โทรศัพท์ มุมมองนี้เป็นมุมมองที่ดีที่สุดในการดูรายการที่ติดต่อของคุณอย่างคร่าวๆ และดูที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

  กลุ่ม มุมมองปัจจุบัน บนแท็บ หน้าแรก

 3. ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้กด CTRL ค้างไว้และคลิกที่ติดต่อแต่ละรายการที่คุณต้องการลบ

  กด CTRL ค้างไว้และคลิกที่ติดต่อแต่ละรายการที่คุณต้องการลบ

 4. เมื่อคุณเลือกที่ติดต่อที่ซ้ำกันทั้งหมดแล้ว ให้กด DELETE หรือ Ctrl+D

การปิดคุณลักษณะการตรวจหารายการที่ซ้ำกัน

Outlook จะมีคุณลักษณะการตรวจหารายการที่ซ้ำกัน แต่ถ้าคุณกำลังบันทึกที่ติดต่อเป็นจำนวนมากลงใน Outlook การปิดคุณลักษณะนี้จะทำให้กระบวนการดำเนินไปได้รวดเร็วขึ้น

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก บุคคล

 4. ภายใต้ ชื่อและการจัดเก็บ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาที่ติดต่อที่ซ้ำกันขณะบันทึกที่ติดต่อใหม่

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังนำเข้าที่ติดต่อใหม่ลงใน Outlook และคุณกำลังใช้ตัวช่วยสร้างการส่งออกการนำเข้าและ (ไฟล์ > เปิด และส่งออก > นำเข้า/ส่งออก), คุณสามารถป้องกันไม่ให้ติดต่อที่ซ้ำกัน ด้วยการเลือกนำเข้ารายการที่ซ้ำกัน หรือแทนรายการที่ซ้ำกัน มีการนำเข้ารายการ ระหว่างการนำเข้า

คุณมีตัวเลือกสองตัวในการแก้ปัญหาที่ติดต่อที่ซ้ำกันในกล่องโต้ตอบ ตรวจพบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 • เพิ่มที่ติดต่อที่ซ้ำกันเป็นที่ติดต่อใหม่     ที่ติดต่อใหม่จะถูกเพิ่มในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างที่ติดต่อด้วยชื่อ พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล และคุณมีที่ติดต่อที่เป็นชื่อนี้อยู่แล้วในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ คุณจะมีที่ติดต่อสองรายการที่ชื่อ พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล เมื่อต้องการให้ที่ติดต่อทั้งสองแตกต่างกัน คุณอาจเพิ่มชื่อกลางในที่ติดต่อใดที่ติดต่อหนึ่ง

  เคล็ดลับ: แสดงที่ติดต่อของคุณเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์คือ ตัวเลือกที่ดีของมุมมองที่คุณต้องการดูข้อมูลเพียงพอที่จะแยกติดต่อที่ มีชื่อที่ซ้ำกัน

 • อัปเดตข้อมูลใหม่จากติดต่อที่ซ้ำกันที่มีอยู่    มีการเปรียบเทียบเขตข้อมูลเนื้อหาทั้งหมด และข้อมูลใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงจากที่ติดต่อใหม่จะถูกเพิ่มไปยังติดต่อที่มีอยู่ เฉพาะติดต่อที่มีอยู่จะถูกเก็บไว้

  ประเภทสีและข้อความในเนื้อหาของติดต่อใหม่จะไม่ถูกคัดลอกไปยังติดต่อที่มีอยู่ ถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อมูลนี้ไปยังติดต่อที่มีอยู่ คุณต้องทำได้ด้วยตนเอง ใบรับรองและลิงก์ไปยังที่ติดต่อบนแท็บกิจกรรม จะถูกคัดลอกมาจากติดต่อที่ซ้ำกัน และเพิ่มไปยังติดต่อที่มีอยู่โดยไม่ต้องการแทนที่ข้อมูลต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม ลิงก์บนแท็บกิจกรรม ไปยังรายการอื่นนอกเหนือจากที่ติดต่อ เช่นงานและการนัดหมาย จะไม่สามารถคัดลอก

  หลังจากปรับปรุงที่ติดต่อที่มีอยู่แล้ว สำเนาของที่ติดต่อในลักษณะที่ปรากฏก่อนทำการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ คุณสามารถใช้สำเนาที่ติดต่อนี้ได้ถ้าคุณจำเป็นต้องคืนค่าที่ติดต่อเดิม หรือต้องการคัดลอกข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ

ติดต่อที่ซ้ำกันคุณไม่ต้องการเอาออกเป็นกระบวนการด้วยตนเอง ต่อไปนี้เป็นวิธีดีที่สุดเมื่อต้องการเอารายการที่ซ้ำกัน

 1. ใน ที่ติดต่อ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่มีที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก เปลี่ยนมุมมอง แล้วคลิก โทรศัพท์ มุมมองนี้เป็นมุมมองที่ดีที่สุดในการดูรายการที่ติดต่อของคุณและหาที่ติดต่อที่ซ้ำกันอย่างรวดเร็ว ในขั้นตอนนี้คุณสามารถเรียงลำดับรายการตามวันที่ปรับเปลี่ยน และจัดกลุ่มรายการที่ซ้ำกันไว้ด้วยกันได้

  การเรียงลำดับรายการตามวันที่ปรับเปลี่ยนและจัดกลุ่มรายการที่ซ้ำกันไว้ด้วยกัน สามารถทำได้ดังนี้

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก การตั้งค่ามุมมอง

   คำสั่ง การตั้งค่ามุมมอง บน Ribbon

  2. คลิก คอลัมน์ จากนั้นในรายการ เลือกคอลัมน์ที่มีอยู่จาก ให้คลิก เขตข้อมูลที่ใช้บ่อย

  3. ในรายการ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้คลิก ปรับเปลี่ยนเมื่อ แล้วคลิก เพิ่ม

  4. คลิก ย้ายขึ้น จนกระทั่ง ปรับเปลี่ยนเมื่อ อยู่ด้านบนสุดของรายการ แสดงเขตข้อมูลเหล่านี้ตามลำดับ

  5. คลิก ตกลง สองครั้ง

 3. ในรายการที่ติดต่อ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกที่ติดต่อที่ซ้ำกันแต่ละรายการ

 4. เมื่อคุณเลือกที่ติดต่อที่ซ้ำกันทั้งหมดแล้ว ให้กด DELETE

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้มีการสร้างที่ติดต่อที่ซ้ำกันเมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อ เลือกนำเข้ารายการที่ซ้ำกัน หรือแทนรายการที่ซ้ำกันกับรายการที่ถูกนำเข้า ในการนำเข้าและส่งออกตัวช่วยสร้าง

 • นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน  ข้อมูลที่มีอยู่จะถูกเก็บ และไม่มีการคัดลอกข้อมูลที่ซ้ำกันในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ลงในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

 • แทนรายการที่ซ้ำกัน ด้วยการนำเข้ารายการ  ข้อมูลที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ จะถูกแทนที่ ด้วยข้อมูลในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่กำลังนำเข้า

Outlook จะมีคุณลักษณะการตรวจหารายการที่ซ้ำกัน แต่ถ้าคุณกำลังบันทึกที่ติดต่อเป็นจำนวนมากลงใน Outlook การปิดคุณลักษณะนี้จะทำให้กระบวนการดำเนินไปได้รวดเร็วขึ้น

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ที่ติดต่อ

 4. ภายใต้ ชื่อและการจัดเก็บ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาที่ติดต่อที่ซ้ำกันขณะบันทึกที่ติดต่อใหม่

คุณมีตัวเลือกสองตัวในการแก้ปัญหาที่ติดต่อที่ซ้ำกันในกล่องโต้ตอบ ตรวจพบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

เพิ่มที่ติดต่อที่ซ้ำกันเป็นที่ติดต่อใหม่     ที่ติดต่อใหม่จะถูกเพิ่มในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างที่ติดต่อด้วยชื่อ พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล และคุณมีที่ติดต่อที่เป็นชื่อนี้อยู่แล้วในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ คุณจะมีที่ติดต่อสองรายการที่ชื่อ พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล เมื่อต้องการให้ที่ติดต่อทั้งสองแตกต่างกัน คุณอาจเพิ่มชื่อกลางในที่ติดต่อใดที่ติดต่อหนึ่ง

เคล็ดลับ: แสดงที่ติดต่อของคุณเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์คือ ตัวเลือกที่ดีของมุมมองที่คุณต้องการดูข้อมูลเพียงพอที่จะแยกติดต่อที่ มีชื่อที่ซ้ำกัน

ปรับปรุงที่ติดต่อที่มีอยู่ด้วยข้อมูลใหม่จากที่ติดต่อที่ซ้ำกัน    Outlook จะเปรียบเทียบเขตข้อมูลทั้งหมดที่มีข้อมูลทั้งในที่ติดต่อที่ซ้ำกันและที่ติดต่อที่มีอยู่ และทำการคัดลอกข้อมูลจากที่ติดต่อที่ซ้ำกันลงในเขตข้อมูลใดๆ ในที่ติดต่อที่มีอยู่ซึ่งมีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีที่ติดต่อชื่อ พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล ซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์ 555-5555 และคุณได้รับที่ติดต่อที่ซ้ำกันที่มีหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ Outlook จะคัดลอกหมายเลขใหม่ลงในเขตข้อมูลที่เหมาะสมของที่ติดต่อที่มีอยู่ และปล่อยเขตข้อมูลอื่นๆ ไว้คงเดิม

ประเภทสีที่คุณมอบหมายให้ติดต่อใหม่และข้อความในข้อความจากที่ติดต่อใหม่ จะไม่สามารถคัดลอกไปยังติดต่อที่มีอยู่ ถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อมูลนี้ คุณต้องทำได้ด้วยตนเอง ใบรับรองและลิงก์ไปยังที่ติดต่อบนแท็บกิจกรรม จะถูกคัดลอกมาจากติดต่อที่ซ้ำกัน และเพิ่มไปยังติดต่อที่มีอยู่โดยไม่ต้องการแทนที่ข้อมูลต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม ลิงก์บนแท็บกิจกรรม ไปยังรายการอื่นนอกเหนือจากที่ติดต่อ เช่นงานและการนัดหมาย จะไม่สามารถคัดลอก

ทุกครั้งที่ Outlook ปรับปรุงข้อมูลในที่ติดต่อ สำเนาของที่ติดต่อต้นฉบับจะถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ คุณสามารถใช้สำเนานี้ ในกรณีที่คุณต้องการแปลงกลับไปยังข้อมูลในที่ติดต่อต้นฉบับ

ถ้าคุณนำเข้าที่ติดต่อลงใน Outlook โดยใช้ชื่อหรือที่อยู่อีเมลเหมือนกับที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ และคุณเลือกตัวเลือก อนุญาตให้มีการสร้างรายการที่ซ้ำกัน ในตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก อาจทำให้คุณมีที่ติดต่อที่ซ้ำกันที่ไม่ต้องการหลายรายการหรือทุกรายการที่คุณนำเข้าก็ได้

ติดต่อที่ซ้ำกันคุณไม่ต้องการเอาออกเป็นกระบวนการด้วยตนเอง แต่ต่อไปนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดในการทำได้

 1. ใน ที่ติดต่อ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่มีที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก รายการหมายเลขโทรศัพท์ วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหารายการที่ติดต่อของคุณและดูที่ติดต่อที่ซ้ำกัน ในขณะนี้คุณสามารถเรียงลำดับรายการตามวันที่ปรับเปลี่ยนและจัดกลุ่มรายการที่ซ้ำกันเข้าด้วยกันได้

 3. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก กำหนดมุมมองปัจจุบันเอง

 4. คลิก เขตข้อมูล เลือก ปรับเปลี่ยนเมื่อ ในรายการ เขตข้อมูลที่มีอยู่ แล้วคลิก เพิ่ม

 5. คลิก ย้ายขึ้น จนกระทั่ง ปรับเปลี่ยนเมื่อ อยู่ด้านบนสุดของรายการ แสดงเขตข้อมูลเหล่านี้ตามลำดับ

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

 7. ในรายการที่ติดต่อ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกที่ติดต่อที่ซ้ำกันแต่ละรายการ

 8. เมื่อคุณเลือกที่ติดต่อที่ซ้ำกันทั้งหมดแล้ว ให้กด DELETE

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการที่ติดต่อที่ซ้ำกันเมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อลงใน Outlook ให้เลือกตัวเลือก ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน หรือตัวเลือก แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่นำเข้า ในตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 • นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน  ข้อมูลที่มีอยู่จะถูกเก็บ และไม่มีการคัดลอกข้อมูลที่ซ้ำกันในไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

 • แทนรายการที่ซ้ำกัน ด้วยการนำเข้ารายการ  ข้อมูลที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ จะถูกแทนที่ ด้วยข้อมูลในไฟล์.pst ที่กำลังนำเข้า

ถ้าคุณต้องการบันทึกการติดต่อได้กี่รายการไปยัง Outlook กระบวนการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าคุณไม่ได้ใช้ฟีเจอร์การตรวจหารายการที่ซ้ำกัน เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ตัวเลือกที่ติดต่อ จากนั้นล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×