การเลือกแหล่งข้อมูลอื่นให้กับรายงาน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เปลี่ยนแหล่งข้อมูล แล้วคลิก เปลี่ยนแหล่งข้อมูล

  กล่องโต้ตอบเปลี่ยนแหล่งข้อมูลของ PivotTable จะถูกแสดง

 3. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ตารางหรือช่วงของเซลล์ของ Microsoft Office Excel ที่แตกต่างกัน ให้คลิก เลือกตารางหรือช่วง แล้วป้อนเซลล์แรกในกล่องข้อความ ตาราง/ช่วง

   หรืออีกวิธีหนึ่ง คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราว เลือกเซลล์บนแผ่นงานจุดเริ่มต้น แล้ว กดขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 4. เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน ให้คลิกเลือก ใช้แหล่งข้อมูลภายนอก แล้วคลิก เลือกการเชื่อมต่อ

  กล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อที่มีอยู่ จะถูกแสดง

 5. ในรายการแบบหล่นลง แสดง ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ ให้เลือกประเภทของการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเลือกการเชื่อมต่อ หรือเลือก การเชื่อมต่อที่มีอยู่ทั้งหมด (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น)

 6. เลือกการเชื่อมต่อจากกล่องรายการ เลือกการเชื่อมต่อ แล้วคลิก เปิด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกการเชื่อมต่อจากประเภท การเชื่อมต่อในสมุดงานนี้ คุณจะกำลังนำมาการเชื่อมต่อที่มีอยู่ใช้ใหม่หรือใช้ร่วมกัน ถ้าคุณเลือกการเชื่อมต่อจากประเภท แฟ้มการเชื่อมต่อในเครือข่าย หรือ แฟ้มการเชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ แฟ้มการเชื่อมต่อจะถูกคัดลอกไปยังสมุดงานเป็นการเชื่อมต่อสมุดงานใหม่ แล้วใช้เป็นการเชื่อมต่อใหม่สำหรับรายงาน PivotTable

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูจัดการการเชื่อมต่อกับข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก

 7. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×