แถวและคอลัมน์

เลือกเนื้อหาเซลล์ใน Excel

การเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บน เวิร์กชีต คุณสามารถเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อมูลในส่วน หรือแทรกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์อื่น คุณยังสามารถเลือกทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาเซลล์และเปิดใช้งานโหมดการแก้ไขเพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้

คุณสามารถเลือกเซลล์และช่วงในตาราง Microsoft Excel ได้เหมือนกับที่คุณเลือกในแผ่นงาน แต่การเลือกแถวและคอลัมน์ของตารางต่างจากการเลือกแถวหรือคอลัมน์ของแผ่นงาน

หมายเหตุ: ถ้ามีการป้องกันแผ่นงาน คุณอาจไม่สามารถเลือกเซลล์หรือเนื้อหาของเซลล์ที่อยู่บนแผ่นงาน

เลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

ต้องการจะเลือก

ให้ทำดังนี้

เซลล์เดียว

คลิกที่เซลล์ หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

ช่วงของเซลล์

คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

ช่วงกว้างของเซลล์

คลิกเซลล์แรกในช่วง จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้าย

ช่วงเซลล์ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องเลื่อน

คลิกเซลล์แรกในช่วงเพื่อเลือก จากนั้น คลิกในกล่อง ชื่อ ที่ซ้ายสุดของ แถบสูตร

กล่องชื่อ

กล่องชื่อ

พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของเซลล์สุดท้ายในช่วงที่คุณต้องการให้เลือก จากนั้น กด SHIFT ค้างขณะคุณกด ENTER

เซลล์ทั้งหมดในเวิร์กชีต

คลิกปุ่มเลือกทั้งหมด

ปุ่ม เลือกทั้งหมด

เมื่อต้องการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

ถ้าแผ่นงานมีข้อมูล CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกทั้งแผ่นงาน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ใช้งานอยู่ ให้กด CTRL + SHIFT + *

เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่ติดกัน

เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงอื่น

นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

Note คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยที่ไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

ทั้งแถวหรือคอลัมน์

คลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

เวิร์กชีตที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

ส่วนหัวของแถว

ส่วนหัวของคอลัมน์

คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ได้ด้วยโดยเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

หมายเหตุ ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูล ให้กด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร เพื่อเลือกแถวหรือคอลัมน์จนถึงเซลล์ที่ใช้เซลล์สุดท้าย การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร ครั้งที่สองจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ทั้งหมด

แถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

ลากข้ามส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกัน

คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มส่วนที่เลือก

เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

เลือกเซลล์หนึ่งในแถวหรือคอลัมน์นั้น แล้วกด CTRL+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในแผ่นงานหรือในรายการ Excel

กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน

เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

เซลล์มากกว่าหรือน้อยกว่าการเลือกที่ใช้งานอยู่

กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมระหว่าง active cell และเซลล์ที่คุณคลิกกลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่

หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

  • Excel จะทำเครื่องหมายเซลล์หรือช่วงที่ถูกเลือกโดยการเน้น ซึ่งการเน้นนี้จะไม่ปรากฏในการพิมพ์ ถ้าคุณต้องการแสดงเซลล์โดยมีการเน้นเมื่อคุณพิมพ์แผ่นงาน คุณสามารถใช้คุณลักษณะการจัดรูปแบบเพื่อนำการแรเงาเซลล์ไปใช้ได้

  • เมื่อแป้น Scroll Lock เปิดอยู่ คำว่า Scroll Lock จะแสดงบนแถบสถานะ การกดแป้นลูกศรขณะที่เปิดใช้งาน Scroll Lock จะเป็นการเลื่อนแถวขึ้นหรือลงหนึ่งแถว หรือเลื่อนคอลัมน์ไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งคอลัมน์ เมื่อต้องการใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายระหว่างเซลล์ คุณจะต้องปิดใช้งาน Scroll Lock

  • ถ้าส่วนที่เลือกขยายออกเมื่อคุณคลิกที่เซลล์หรือกดแป้นเพื่อเลื่อนดูในเวิร์กชีต อาจเป็นเพราะคุณกด F8 หรือ Shift+F8 เพื่อขยายหรือเพิ่มลงในส่วนที่เลือก ในกรณีนี้ ขยายส่วนที่เลือก หรือ เพิ่มลงในส่วนที่เลือก จะแสดงบนแถบสถานะ เมื่อต้องการหยุดการขยายหรือการเพิ่มลงในส่วนที่เลือก ให้กด F8 หรือ Shift+F8 อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

เลือกเนื้อหาของเซลล์

เมื่อต้องการเลือกเนื้อหาของเซลล์

ทำสิ่งนี้

ในเซลล์

ดับเบิลคลิกที่เซลล์ แล้วลากคลุมเนื้อหาที่คุณต้องการเลือกของเซลล์

ใน แถบสูตร รูปปุ่ม

คลิกเซลล์แล้วลากคลุมเนื้อหาของเซลล์ที่คุณต้องการเลือกในแถบสูตร

การเลือกโดยใช้แป้นพิมพ์

กดแป้น F2 เพื่อแก้ไขเซลล์ และใช้แป้นลูกศรเพื่อจัดตำแหน่งจุดแทรก แล้วกด Shift+ลูกศรเพื่อเลือกเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

เลือกแถวและคอลัมน์ในตาราง Excel

คุณสามารถเลือกเซลล์และช่วงในตารางได้เหมือนกันกับที่คุณทำการเลือกในแผ่นงาน แต่การเลือกแถวและคอลัมน์ของตารางแตกต่างจากการเลือกแถวและคอลัมน์ของแผ่นงาน

ต้องการจะเลือก

ทำสิ่งนี้

คอลัมน์ของตารางที่มีหรือไม่มีส่วนหัวตาราง

คลิกที่ขอบบนของส่วนหัวคอลัมน์หรือคอลัมน์ในตาราง ลูกศรการเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น และบ่งบอกว่าการคลิกจะเป็นการเลือกคอลัมน์

ลูกศรสำหรับเลือกคอลัมน์ของตาราง

หมายเหตุ    การคลิกขอบบนหนึ่งครั้งจะเลือกข้อมูลในคอลัมน์ตาราง การคลิกขอบบนสองครั้งจะเลือกคอลัมน์ตารางทั้งหมด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกตำแหน่งใดๆ ในคอลัมน์ตาราง แล้วกด CTRL+SPACEBAR หรือคุณอาจคลิกเซลล์แรกในคอลัมน์ของตาราง แล้วกด CTRL+SHIFT+ลูกศรลงได้อีกด้วย

หมายเหตุ    การกด CTRL+SPACEBAR หนึ่งครั้งจะเลือกข้อมูลในคอลัมน์ของตาราง การกด CTRL+SPACEBAR สองครั้งจะเลือกคอลัมน์ของตารางทั้งหมด

แถวตาราง

คลิกเส้นขอบซ้ายของแถวตาราง ลูกศรการเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น และบ่งบอกว่าการคลิกจะเป็นการเลือกแถว

ลูกศรสำหรับเลือกแถวตาราง

คุณสามารถคลิกเซลล์แรกในแถวตาราง แล้วกด CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

แถวและคอลัมน์ของตารางทั้งหมด

คลิกมุมบนซ้ายของตาราง ลูกศรสำหรับเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น บ่งบอกว่าการคลิกจะเป็นการเลือกข้อมูลตารางในตารางทั้งหมด

ลูกศรสำหรับเลือกมุมตาราง

คลิกมุมบนซ้ายของตารางสองครั้ง เพื่อเลือกทั้งตาราง รวมทั้งส่วนหัวของตาราง

คุณยังสามารถคลิกที่ตำแหน่งใดๆ ในตาราง แล้วกด CTRL+A เพื่อเลือกข้อมูลตารางทั้งหมดในตาราง หรือคุณอาจคลิกที่เซลล์ด้านบนซ้ายสุดในตาราง แล้วกด CTRL+SHIFT+END

กด CTRL+A สองครั้ง เพื่อเลือกทั้งตาราง รวมทั้งส่วนหัวของตาราง

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

หมายเหตุ: ในบางกรณี การเลือกเซลล์อาจส่งผลต่อส่วนที่เลือกของเซลล์หลายเซลล์ที่อยู่ติดกันด้วย สำหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูโพสต์นี้ ฉันจะหยุดไม่ให้ Excel ไฮไลต์สองเซลล์ในครั้งเดียวได้อย่างไร ในชุมชน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×