การเลือกข้อมูลในรายงาน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ การคัดลอกข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงรายงาน PivotTable ไปใช้ คุณสามารถเลือกเซลล์หรือขอบเขตข้อมูลหนึ่งๆ ได้โดยใช้คำสั่งหรือโดยใช้เมาส์ ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่คุณพยายามเลือก

 • เมื่อต้องการเลือกเซลล์ ใช้ Microsoft Office Excel ตัวชี้เมาส์ เคอร์เซอร์แสดงการเลือกของ Excel ทั่วไป

 • เมื่อต้องการเลือกขอบเขตข้อมูล วางตัวชี้เมาส์ลงที่ด้านซ้าย หรือด้านบนของเขตข้อมูลและป้ายชื่อเพื่อให้ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศร ลูกศรลง ลงหรือลูกศรขวาแบบ ลูกศร

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวชี้เปลี่ยนรูปร่าง บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มการกระทำ คลิกเลือก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเปิดใช้งาน รูปปุ่ม จะถูกเลือก

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกเซลล์แต่ละรายการ

เลือกทั้งรายงาน

เลือกรายการทั้งหมดในเขตข้อมูล

เลือกป้ายชื่อรายการ ข้อมูล หรือทั้งสองอย่าง

เลือกอินสแตนซ์ทั้งหมดของรายการเดียว

เลือกอินสแตนซ์เดียวของรายการ

เลือกหลายรายการ

เลือกผลรวมย่อยและผลรวม

เลือกเซลล์หนึ่งๆ

 1. ชี้ไปยังเซลล์แรกที่คุณต้องการเลือก ทำให้แน่ใจว่า ตัวชี้เมาส์ เคอร์เซอร์แสดงการเลือกของ Excel

 2. คลิกเพื่อเลือกเซลล์เดี่ยว หรือคลิกและลากเพื่อเลือกหลายๆ เซลล์

ด้านบนของหน้า

เลือกทั้งรายงาน

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก เลือก แล้วคลิก ทั้ง PivotTable

ด้านบนของหน้า

เลือกรายการทั้งหมดในเขตข้อมูล

ชี้ไปที่ขอบด้านบนสุดของเขตข้อมูลจนกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวชี้เมาส์ไปลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น คลิก

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเลือกรายการตะวันออกและตะวันตก ให้ชี้ไปที่ด้านบนของ ขอบเขต แล้วคลิกหนึ่งครั้ง

ตัวอย่างของการเลือกรายการทั้งหมดในเขตข้อมูล PivotTable

ด้านบนของหน้า

เลือกป้ายชื่อรายการ ข้อมูล หรือทั้งสองอย่าง

 1. เลือกรายการ

 2. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มการกระทำ คลิกเลือก จากนั้น คลิกอะไรที่คุณต้องการเลือก:

  ป้ายชื่อและค่า รูปปุ่ม เพื่อเลือกทั้งสองอย่าง

  ค่า รูปปุ่ม เพื่อเลือกค่าสำหรับรายการเท่านั้น

  ป้ายชื่อ รูปปุ่ม เพื่อเลือกป้ายชื่อรายการเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

เลือกอินสแตนซ์ทั้งหมดของรายการเดี่ยว

ชี้ไปที่ขอบด้านบนสุดของรายการเขตข้อมูลจนเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ไปลงลูกศร ลูกศรลง หรือชี้ไปที่ขอบซ้ายของรายการเขตข้อมูลแถวจนกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวชี้เมาส์ไปลูกศรขวา ลูกศร จากนั้น คลิก

ตัวอย่งเช่น เมื่อต้องการเลือกแถวทั้งสองของ กอล์ฟ ให้คลิกขอบซ้ายของ กอล์ฟ

ตัวอย่างของการเลือกอินสแตนซ์ทั้งหมดของรายการ PivotTable

ด้านบนของหน้า

เลือกอินสแตนซ์หนึ่งของรายการ

 1. ชี้ไปที่ขอบด้านบนสุดของรายการเขตข้อมูลจนกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวชี้เมาส์ไปลูกศรลง ลูกศรลง หรือชี้ไปที่ขอบซ้ายของรายการเขตข้อมูลแถวจนกระทั่งตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศรขวาแบบ ลูกศร

 2. คลิกหนึ่งครั้ง แล้วคลิกอีกครั้งหนึ่ง โดยรอระหว่างการคลิกเพื่อที่คุณจะได้ไม่คลิกสองครั้ง

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเลือกเฉพาะแถวของ ไตรมาส1กอล์ฟ ให้คลิกขอบซ้ายของ กอล์ฟ แล้วคลิกอีกครั้ง

ตัวอย่างของการเลือกอินสแตนซ์หนึ่งของรายการในรายงาน PivotTable

ถ้ารายงาน PivotTable มีป้ายชื่อแถวหลายป้าย ให้คลิกซ้ำจนกระทั่งคุณได้เลือกเฉพาะรายการที่คุณต้องการแล้ว ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเลือกอินสแตนซ์เดี่ยวของรายการที่อยู่ด้านในสุดของป้ายชื่อแถวสี่ป้าย คุณจะต้องคลิกสี่ครั้ง

ด้านบนของหน้า

เลือกหลายรายการ

 1. ชี้ไปที่ขอบด้านบนสุดของรายการเขตข้อมูลจนกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวชี้เมาส์ไปลูกศรลง ลูกศรลง หรือชี้ไปที่ขอบซ้ายของรายการเขตข้อมูลแถวจนกระทั่งตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศรขวาแบบ ลูกศร

 2. คลิกได้ตามความเหมาะสมเพื่อเลือกหนึ่งในรายการที่คุณต้องหลายครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือกอินสแตนซ์เดียวของรายการ

 3. กด SHIFT ค้างไว้และคลิก หรือกด CTRL ค้างไว้และคลิกเพื่อเลือกรายการเพิ่มเติมภายในเขตข้อมูลเดียวกัน

 4. เมื่อต้องการยกเลิกส่วนที่เลือกของรายการ ให้กด CTRL ค้างไว้และคลิกรายการ

ด้านบนของหน้า

ผลรวมย่อยและผลรวม

 1. ชี้ไปที่ขอบบนของผลรวมย่อยหรือผลรวมในป้ายชื่อคอลัมน์จนกระทั่งตัวชี้เมาส์เปลี่ยนไปลูกศรลง ลูกศรลง หรือชี้ไปที่ขอบซ้ายของผลรวมย่อยหรือผลรวมในป้ายชื่อแถวจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรขวาแบบ ลูกศร

 2. คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกผลรวมทั้งหมดของเขตข้อมูล แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อเลือกเฉพาะผลรวมย่อยหรือผลรวมปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×