การเรียงลำดับระเบียนตามค่าตัวเลขที่เก็บในเขตข้อมูล Text

ตัวเลขหรือสตริงที่เก็บในเขตข้อมูล Text หรือ Memo จะถูกเรียงลำดับตามตัวอักษร หรืออีกนัยหนึ่งคือ ตัวเลขจะถูกเรียงลำดับโดยยึดตามแต่ละหลักของค่าแทนการใช้ค่าของตัวเลขนั้น ตัวอย่างเช่น ค่า 11 จะมาก่อน 2 และค่า 12 จะมาก่อน 3 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ขื่อนักเรียน

หมายเลขประจำตัวนักเรียน

วรพล

1

อัญชนา

10

วิโรจน์

11

กฤติยา

12

สาธินี

2

สุทธา

3

สุริยา

4

กฤติยา

5


เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า ตัวเลขเรียงลำดับตามค่าของตัวเลขแทนการเรียงตามตัวอักษร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ถ้าเขตข้อมูลมีเฉพาะค่าตัวเลขเท่านั้น ให้พิจารณาเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลให้เป็น Number หรือ Currency

 • ใช้กระบวนงานดังต่อไปนี้ ถ้า

  • เขตข้อมูลมีเฉพาะค่าตัวเลขเท่านั้น แต่คุณไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล

  • เขตข้อมูลมีทั้งค่าตัวเลขและสตริง แต่คุณต้องการละเว้นค่าสตริงเมื่อเรียงลำดับ


กระบวนงานนี้จะใช้ฟังก์ชัน Val เพื่อให้ได้ค่าทางตัวเลขของตัวเลขที่เก็บไว้แบบข้อความ นอกจากนี้ นิพจน์ยังใช้ฟังก์ชัน IIf เพื่อจัดการค่า Null ที่อาจมีอยู่ในเขตข้อมูลที่ใช้เรียงลำดับด้วย

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง แล้วคลิก ตัวกรอง/เรียงลำดับขั้นสูง

 2. ให้พิมพ์นิพจน์ Expr1: IIf([ชื่อเขตข้อมูล] Is Null, 0, Val([ชื่อเขตข้อมูล])) ลงในแถว เขตข้อมูล ในคอลัมน์แรก

  ฟังก์ชัน IIf จะตรวจสอบว่าค่าของเขตข้อมูลเป็น Null หรือไม่ และถ้าใช่ ก็จะถือว่าเป็น 0 ถ้าค่าเป็น Not Null ฟังก์ชัน IIf จะเรียกฟังก์ชัน Val เพื่อให้หาค่าตัวเลขที่เทียบเท่า

 3. ในเซลล์ เรียงลำดับ ให้เลือก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย

  การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากจะแสดงระเบียนที่มีค่าน้อยที่สุดให้อยู่บนสุด และระเบียนที่มีค่ามากที่สุดจะอยู่ท้ายสุด การเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยจะทำในทางตรงกันข้าม

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก สลับตัวกรอง

ถ้ากระบวนงานก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้กับคุณ ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถลองได้ นั่นคือ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนโครงสร้างของตาราง สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับค่า "ช่องว่างภายใน" ที่มีตัวเลขไม่กี่ตัวและมีศูนย์นำหน้า ตัวอย่างเช่น คุณเปลี่ยนค่า 11, 2, 2000 และ 3 ให้เป็น 0011, 0002, 2000 และ 0003 ก่อนที่คุณจะทำการเรียงลำดับ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×