การเรียงลำดับระเบียนค่าข้อความ ค่าตัวเลข หรือค่าวันที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเรียงลำดับข้อมูลมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้างรายงานหรือฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้ ตัวอย่างเช่น แค็ตตาล็อกสินค้าที่แสดงรายการสินค้าเรียงตามตัวอักษรหรือตามราคาต่อหน่วยนั้นจะใช้ง่ายกว่ารายการที่เรียงลำดับแบบสุ่ม

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการเรียงลำดับระเบียนเมื่อแสดงและออกแบบตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงาน

In this article

บทนำ

เรียงลำดับระเบียนในมุมมอง

เอาลำดับการจัดเรียงออก

บันทึกลำดับการจัดเรียงด้วยวัตถุ

ข้อความนำ

รายการหลายรายการที่คุณเห็นได้ในชีวิตประจำวันจะเรียงลำดับไว้แล้วหรืออนุญาตให้คุณเรียงลำดับตามที่ต้องการได้ ปฏิทินหรือสมุดจดงานประจำวันจะเรียงลำดับตามวันที่ ในทางกลับกัน เมื่อคุณค้นหาตั๋วเครื่องบินหรือเรียกดูอีเมลในกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียงลำดับตามเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่งในหลายเขตข้อมูลที่ใช้งานได้ คุณสามารถเรียงลำดับตั๋วตามราคา ตามเวลาออกเดินทาง หรือตามสายการบิน คุณสามารถเรียงลำดับอีเมลในกล่องจดหมายตามผู้ส่ง เรื่อง หรือวันที่ รายการที่เรียงลำดับแล้วจะช่วยให้ผู้ใช้ตรวจทานและระบุตำแหน่งสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องเรียกดูข้อมูล

คุณสามารถเรียงลำดับระเบียนต่างๆ ในตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงานตามเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล ด้วยการออกแบบเพียงเล็กน้อย คุณและผู้ใช้ฟอร์มหรือรายงานสามารถเลือกได้ว่าจะเรียงลำดับระเบียนอย่างไร

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณออกแบบรายงานแค็ตตาล็อกสินค้า คุณอาจเลือกที่จะแสดงรายการสินค้าเรียงตามตัวอักษร ลำดับที่คุณเลือกเมื่อออกแบบวัตถุจะเป็นลำดับการจัดเรียงเริ่มต้นของวัตถุนั้น แต่เมื่อดูแบบสอบถามหรือรายงาน ผู้ใช้แต่ละคนอาจเรียงลำดับระเบียนตามที่ต้องการ เช่นเรียงตามราคาหรือเรียงตามผู้จำหน่าย

หมายเหตุ: สามารถเรียงลำดับมุมมองได้ทุกเขตข้อมูลที่ถูกแสดงในมุมมองนั้น ยกเว้นเขตข้อมูลต่างๆ ที่มีสิ่งที่แนบหรือวัตถุ OLE

คุณสามารถปรับผลลัพธ์ของคุณอย่างละเอียดได้ด้วยการเรียงลำดับระเบียนตามเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล เมื่อเรียงลำดับตามเขตข้อมูลหลายเขตข้อมูล สิ่งสำคัญคือต้องระบุสิ่งที่รู้จักว่าเป็นเขตข้อมูลด้านนอกสุดและเขตข้อมูลด้านในสุด การออกแบบเขตข้อมูลที่เหมาะสมเป็นเขตข้อมูลด้านในและด้านนอกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการเรียงลำดับตารางที่ติดต่อตามเขตข้อมูลชื่อและนามสกุล ถ้าคุณต้องการให้ชื่อเรียงลำดับจาก A ไป Z (หรือ Z ไป A) ในแต่ละนามสกุล ชื่อจะเป็นเขตข้อมูลด้านในสุด ในทางตรงข้าม ถ้าคุณต้องการให้นามสกุลเรียงลำดับในแต่ละชื่อ นามสกุลจะเป็นเขตข้อมูลในสุด แต่ไม่ว่าจะเป็นในทางใด ระเบียนต่างๆ จะถูกเรียงลำดับตามเขตข้อมูลนามสกุล (ด้านนอกสุด) ก่อน ถัดไปจึงเป็นเขตข้อมูลชื่อ (ด้านในสุด)

เขตข้อมูลที่เรียงลำดับจากด้านในสุดและด้านนอกสุด

1. นามสกุลเป็นเขตข้อมูลด้านนอกสุดและชื่อเป็นเขตข้อมูลด้านในสุด

2. ชื่อเป็นเขตข้อมูลด้านนอกสุดและนามสกุลเป็นเขตข้อมูลด้านในสุด

จดจำว่าเมื่อนำลำดับการจัดเรียงไปใช้กับ ตัวเลข ข้อความ และอักขระพิเศษจะเรียงลำดับตามภาษาที่เลือกและการตั้งค่าภูมิภาคในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าภาษาและการตั้งค่าภูมิภาคที่ระบุในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเข้าถึง ไม่ตรงกับที่ระบุในแผงควบคุม ผลลัพธ์ลำดับการจัดเรียงอาจไม่ตรงกับที่คุณคาดไว้

ตรวจทานหรือเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นหรือภูมิภาคเริ่มต้น

เมื่อต้องการตรวจทานการตั้งค่าภาษาใน Access คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Access ภายใต้การตั้งค่า ตรวจทาน หรือเปลี่ยนค่าในกล่องรายการลำดับการจัดเรียงฐานข้อมูลใหม่ ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปถ้าคุณต้องการใช้หนึ่งในภาษาเหล่านี้ได้แก่แอฟริกานส์ แอลเบเนีย อาหรับ บาสก์ (บาสก์), บัลแกเรีย เบลารุส คาตาลัน ดัตช์ ภาษาอังกฤษ Faeroese ฟาร์ ซี เยอรมันมาตรฐาน กรีก ภาษาฮิบรู ฮินดี อินโดนีเซีย อิตาลี มลายู โปรตุเกส รัสเซีย เซอร์เบีย Swahili และภาษาอุรดู โปรดสังเกตว่า การตั้งค่านี้มีผลต่อฐานข้อมูลใหม่ เมื่อต้องการนำการตั้งค่านี้กับฐานข้อมูลที่มีอยู่ แรกกระชับฐานข้อมูล

เมื่อต้องการกระชับฐานข้อมูล ให้ทำดังนี้

 • คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่จัดการ แล้ว ภายใต้จัดการฐานข้อมูลนี้ คลิ กกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

เมื่อต้องการตรวจทานการตั้งค่าภูมิภาคสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิด 'ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา' ใน 'แผงควบคุม' บนแท็บ ตัวเลือกภูมิภาค ให้ตรวจทานและเปลี่ยนตามที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จากวิธีใช้ของ Microsoft Windows

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับระเบียนในมุมมอง

หมายเหตุ: ใน Access การเรียงลำดับรายงานจะแตกต่างจากการเรียงลำดับตาราง แบบสอบถาม หรือฟอร์มเพียงเล็กน้อย

เรียงลำดับรายงาน

เรียงลำดับตาราง แบบสอบถาม หรือฟอร์ม

เรียงลำดับรายงาน

 1. เปิดรายงานในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบ

 2. ถ้าบานหน้าต่างจัดกลุ่ม เรียง ลำดับ และผลรวม ไม่ได้เปิด ในกลุ่มการจัดกลุ่มและผลรวม (บนแท็บรูปแบบ ในมุมมองเค้าโครง), หรือ บนแท็บออกแบบ ในมุมมองออกแบบ คลิกจัดกลุ่มและเรียงลำดับ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้ารายงานนั้นไม่ได้ถูกจัดกลุ่มและไม่ได้ถูกเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มกลุ่ม ในบานหน้าต่าง การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ และการหาผลรวม จากนั้นให้เลือกเขตข้อมูลที่เรียงลำดับอยู่ด้านนอกสุด คลิกลูกศรแบบหล่นลงลูกศรที่สอง แล้วเลือกวิธีที่ค่าต่างๆ ควรเรียงลำดับ คลิก เพิ่มเติม แล้วคลิกลูกศรด้านขวาของ มีส่วนหัว แล้วเลือก ไม่มีส่วนหัว ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับเขตข้อมูลเรียงลำดับแต่ละเขตข้อมูลซึ่งเขตข้อมูลเรียงลำดับด้านในสุดปรากฏอยู่ล่างสุด

  • ถ้ารายงานได้จัดกลุ่มหรือเรียงลำดับไว้แล้ว ให้ตรวจทานระดับที่มีอยู่และเปลี่ยนแปลงอย่างระมัดระวัง เมื่อต้องการเปลี่ยนเขตข้อมูล ให้ใช้ลูกศรรายการหล่นลงลำดับแรก เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับ ให้คลิกที่ลูกศรรายการหล่นลงลำดับที่สอง เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับการจัดกลุ่มให้เป็นแค่ระดับการเรียงลำดับ ให้เปลี่ยน มีส่วนหัว เป็น ไม่มีส่วนหัว

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเรียงลำดับรายงานตามเขตข้อมูลเดียว ให้เปิดรายงานในมุมมองเค้าโครง แล้วคลิกขวาที่เขตข้อมูล จากนั้นเลือกคำสั่งเรียงลำดับที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูล Age ให้คลิก เรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือ เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ถ้ารายงานถูกจัดกลุ่มหรือถ้าคุณต้องการเรียงลำดับตามเขตข้อมูล หลายเขตข้อมูล คุณต้องใช้บานหน้าต่าง การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ และการหาผลรวม

เรียงลำดับตาราง แบบสอบถามหรือฟอร์ม

 1. ระบุเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ เมื่อต้องการเรียงลำดับอย่างน้อยสองเขตข้อมูล ให้ระบุเขตในเขตข้อมูลต่างๆ ว่าจะให้เขตข้อมูลการเรียงลำดับอยู่ด้านในสุดหรือด้านนอกสุด

 2. คลิกขวาที่ใดก็ตามในคอลัมน์หรือตัวควบคุมที่ตรงกับเขตข้อมูลด้านในสุด แล้วคลิกคำสั่งเรียงลำดับคำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง คำสั่งต่างๆ จะเปลี่ยนไปตามชนิดข้อมูลที่อยู่ในเขตข้อมูลที่เลือก

  หมายเหตุ: เมื่อเรียงลำดับข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลที่เป็นชนิดข้อมูล Yes/No ค่าของ "Yes", "True" หรือ "On" จะถูกพิจารณว่า "เลือก", และค่าของ "No", "False" หรือ "Off" จะถูกพิจารณาว่า "ล้าง" การแสดงผลเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลชนิดนี้คือกล่องกาเครื่องหมาย แต่คุณสามารถตั้งค่าเขตข้อมูลให้แสดงเป็นกล่องข้อความหรือกล่องคำสั่งผสมได้ ถ้าคุณเปลี่ยนการแสดงผลของเขตข้อมูลชนิดนี้เป็นกล่องข้อความหรือกล่องคำสั่งผสม เขตข้อมูลจะเรียงลำดับเป็น "เลือก" หรือ "ล้าง"

  ตัวเลือกการเรียงลำดับ

  1. Number, Currency, AutoNumber

  2. Text, Memo, Hyperlink

  3. Yes/No

  4. Date/Time

 3. ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้กับแต่ละเขตข้อมูลการเรียงลำดับ ปิดท้ายด้วยเขตข้อมูลการเรียงลำดับด้านนอกสุด

  ระเบียนต่างๆ จะถูกจัดระเบียบใหม่ให้ตรงกับลำดับการจัดเรียง

  หมายเหตุ: ถ้าเขตข้อมูลข้อความมีค่า Null และสตริงที่มีความยาวศูนย์ เมื่อเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ระเบียนที่มีค่า Null จะแสดงในรายการก่อน ตามด้วยระเบียนที่มีสตริงที่มีความยาวศูนย์ และจากนั้นจึงเป็นระเบียนที่ไม่ใช่ค่าว่าง

  เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอักขระพิเศษ ช่องว่างนำหน้า และค่าติดลบ ระหว่างการเรียงลำดับ

  ถ้าค่าในเขตข้อมูลขึ้นต้นด้วยอักขระพิเศษ  เช่นเครื่องหมายยัติภังค์ วงเล็บ หรือสัญลักษณ์อื่น  คุณจะสังเกตเห็นพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

  • ค่าที่ขึ้นต้นด้วยอักขระช่องว่างจะปรากฏก่อนค่าที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข

  • ค่าที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศจะตามหลังค่าที่ขึ้นต้นด้วยช่องว่าง แต่มาก่อนค่าที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข

  • ค่าที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายลบ (-) จะมาก่อนค่าที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวก (+)

  • สำหรับสัญลักษณ์อื่นๆ ทั้งหมด ให้ดูลำดับตามโค้ดอักขระ ASCII ของอักขระเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น โค้ดของเครื่องหมายดอลลาร์ ($) คือ 36 และรหัสสำหรับเครื่องหมายเท่ากับ (=) คือ 61 ดังนั้นค่าที่เริ่มต้นด้วย $ จะปรากฏก่อนค่าที่เริ่มต้นด้วย =

   เมื่อต้องการแทนที่ลำดับนี้ คุณสามารถเลือกที่จะละเว้นอักขระตัวแรกของค่าทั้งหมดในเขตข้อมูลนั้น เทคนิคนี้จะใช้ได้ผลถ้าค่าต่างๆ ในเขตข้อมูลนั้นเริ่มด้วยอักขระพิเศษเดี่ยวเสมอ เช่น เครื่องหมายลบ หรือจำนวนของอักขระพิเศษเท่ากัน ซึ่งคุณจะทราบว่ามีจำนวนอักขระที่ต้องละเว้นเป็นจำนวนเท่าใด สำหรับข้อมูลทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเรียงลำดับตามค่าบางส่วน ให้ดูที่บทความเรียงลำดับระเบียนโดยยึดตามค่าบางส่วนในเขตข้อมูล ถ้าจำนวนอักขระที่จะละเว้นไม่เหมือนกัน คุณสามารถระบุลำดับการจัดเรียงแบบกําหนดเอง สำหรับข้อมูลทีละขั้นตอน ให้ดูที่บทความ การเรียงลำดับระเบียนตามลำดับแบบกำหนดเอง

โปรดจำไว้ว่าคุณไม่สามารถเอาลำดับการจัดเรียงออกจากเขตข้อมูลเดี่ยวได้ เมื่อต้องการเอาลำดับการจัดเรียงออกจากเขตข้อมูลทั้งหมด บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ล้างการเรียงลำดับทั้งหมด จากนั้นให้ใช้การเรียงลำดับที่คุณต้องการ

สถานการณ์สมมติเพิ่มเติมในการเรียงลำดับ   

เมื่อคุณใช้คำสั่งเรียงลำดับ ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลและค่าที่สมบูรณ์ของแต่ละเขตข้อมูลจะถูกใช้เพื่อกำหนดลำดับของระเบียนต่างๆ แต่ถ้าคุณต้องการให้ค่าข้อความ เช่น วันจันทร์ วันอังคาร เป็นต้น เรียงตามลำดับแบบกำหนดเองและไม่เรียงตามตัวอักษร หรือถ้าคุณต้องการเรียงลำดับเขตข้อมูลข้อความที่มีที่อยู่ IP ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้ถ้าการเรียงลำดับที่คุณต้องการไม่ตรงกับคำสั่งการเรียงลำดับต่อไปนี้

 • เรียงลำดับระเบียนตามค่าบางส่วนในเขตข้อมูล หากคุณต้องการเรียงลำดับระเบียนตามบางส่วนของอักขระขึ้นต้นหรือลงท้ายในเขตข้อมูล ถ้าคุณสามารถเขียนนิพจน์แบบง่ายๆ ได้ ให้ดูหัวข้อนี้ซึ่งจะอธิบายวิธีใช้นิพจน์เพื่อแยกค่าบางส่วน

 • เรียงลำดับระเบียนแบบตรงตามตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ Access ไม่สนใจตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ในค่าข้อความ ตัวอย่างเช่น ค่า smith และ Smith ถือว่าเหมือนกันทุกอย่าง และคุณไม่สามารถควบคุมได้ว่าค่าใดจะปรากฏก่อน ให้ดูหัวข้อนี้ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับแบบตรงตามตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่

 • การเรียงลำดับระเบียนด้วยค่าตัวเลขที่เก็บไว้ในเขตข้อมูลข้อความ คุณเห็นระเบียนที่เรียงลำดับตามตัวเลขทีละตัว ไม่ใช่เรียงตามค่าตัวเลขใช่หรือไม่ ถ้าคุณเห็นตัวอย่างเช่น ระเบียนที่มีค่า 11 และ 121 อยู่ก่อนระเบียนที่มีค่า 2 หรือ 25 ให้ดูบทความนี้

 • การเรียงลำดับระเบียนในลำดับที่กำหนดเอง ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับค่าบางค่า เช่น ชื่อวันต่างๆ (จันทร์ อังคาร และอื่นๆ) หรือตำแหน่งของพนักงาน (ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ) ในลำดับที่มีความหมายกับคุณ ให้ดูบทความนี้

 • เรียงลำดับที่อยู่ IP เขตข้อมูลที่เก็บที่อยู่ IP ที่มีตัวเลขหลายชุดและเครื่องหมายมหัพภาค (.) ดังนั้นการเรียงลำดับข้อความหรือตัวเลขแบบง่ายๆ จึงใช้ไม่ได้กับที่อยู่ IP ให้ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเรียงที่อยู่ IP

ด้านบนของหน้า

เอาลำดับการจัดเรียงออก

 • เมื่อต้องการเอาลำดับการจัดเรียงออกจากตาราง แบบสอบถาม หรือฟอร์ม บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ล้างการเรียงลำดับทั้งหมด

  วิธีนี้จะเอาลำดับการจัดเรียงออกจากเขตข้อมูลทั้งหมดในมุมมอง

 • เมื่อต้องการเอาการเรียงลำดับจากรายงาน เปิดบานหน้าต่างจัดกลุ่ม เรียง ลำดับ และผลรวม โดยการคลิกจัดกลุ่มและเรียงลำดับ ในกลุ่มการจัดกลุ่มและผลรวม (บนแท็บรูปแบบ ในมุมมองเค้าโครง บนแท็บออกแบบ ในมุมมองออกแบบ) แล้วคลิกระดับการเรียงลำดับที่คุณต้องการเอาออก คลิ กลบ รายการข้อความที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลจากการเรียงลำดับจะเริ่มต้น ด้วยคำเรียงลำดับตาม หลีกเลี่ยงการลบรายการที่เริ่มต้นด้วยการจัดกลุ่มตาม เนื่องจากที่จะเปลี่ยนแปลงการออกแบบของรายงาน

ด้านบนของหน้า

บันทึกลำดับการจัดเรียงด้วยวัตถุ

ลำดับการจัดเรียงที่ใช้ล่าสุดจะบันทึกในตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงานโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการให้ใช้ลำดับการจัดเรียงนั้นโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่เปิดวัตถุ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ ใช้การจัดลำดับตามเมื่อโหลด ของวัตถุตั้งค่าเป็น ใช่

เนื่องจากลำดับการจัดเรียงที่ใช้ล่าสุดจะเปลี่ยนไปในแต่ละครั้ง คุณอาจต้องการกำหนดลำดับการจัดเรียงถาวร (หรือเป็นค่าเริ่มต้น) คุณสามารถระบุค่าเริ่มต้นลำดับการจัดเรียงสำหรับแบบสอบถามหรือรายงาน สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำคือถึงแม้ว่าค่าเริ่มต้นลำดับการจัดเรียงจะไม่ถูกเขียนทับโดยลำดับการจัดเรียงปัจจุบัน แต่ค่าเริ่มต้นนั้นจะมีผลก็ต่อเมื่อเอาลำดับการจัดเรียงปัจจุบันหรือลำดับการจัดเรียงที่บันทึกครั้งสุดท้ายออกจากมุมมองเท่านั้น

 • เมื่อต้องการกำหนดค่าเริ่มต้นลำดับการจัดเรียงสำหรับแบบสอบถาม ให้เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ เพิ่มเขตข้อมูลการเรียงลำดับในตารางออกแบบ และในแถว เรียงลำดับ ให้ระบุลำดับที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการกำหนดค่าเริ่มต้นลำดับการจัดเรียงสำหรับรายงาน ให้ใช้บานหน้าต่าง การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ และการหาผลรวม ในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบ สำหรับข้อมูลแต่ละขั้นตอน ให้ดูที่ส่วนเรียงลำดับรายงาน

เมื่อต้องการดูระเบียนที่เรียงลำดับในลำดับการจัดเรียงตามค่าเริ่มต้น บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ล้างการเรียงลำดับทั้งหมด ตัวเลือกนี้จะเอาตัวกรองปัจจุบันหรือตัวกรองที่บันทึกไว้ล่าสุดออกจามุมมอง และให้คุณดูระเบียนต่างๆ ในลำดับตามค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×